...
Praha - Lipence

Lipence mají novou místostarostku

Lipence mají novou místostarostku

Po necelých třech týdnech od ustavení nového vedení obce mají Lipence novou místostarostku. Na druhém zasedání zastupitelstva městské části jí byla 19. listopadu zvolena Ivana Žáková z HaFo. Nahradila Andreu Kábelovou, která se funkce místostarostky i mandátu zastupitele vzdala ze zdravotních důvodů

Zasedání zastupitelstva se zúčastnilo 13 zastupitelů z 15. Za SpL Petr Cemper, Tereza Dolečková, Mgr. Lenka Kadlecová, Ing. Karin Tvrdá, Ing. Martin Vanko a Ludmila Zájedová, DiS.  Za Hnutí Pro Prahu JUDr. Jan Kerbach a Michal Popek. Za HaFo Lipaňáků Marie Cimlerová, Jan Fatka, Stanislav Řezník, Ivana Slabochová a Ivana Žáková. Pozvaní hosté: Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ Lipence, Mgr.Jitka Krůtová, ředitelka ZŠ Lipence.

 

Na začátku zasedání Ivana Žáková, která byla první náhradnicí na kandidátce HaFo, složila slib zastupitele do rukou starostky Karin Tvrdé a poté byla veřejnou volbou zastupitelstvem zvolena novou místostarostkou.

 

Informace o probíhajících akcích

Přístavba hasičské zbrojnice – Soutěž na přístavbu vyhrála a smlouvu s MČ Lipence podepsala firma T-bro CZ s.r.o.. Na stavbu byla zajištěna dotace dva a půl milionu korun, chybělo však územní a stavební povolení.  

Komunikace Na Lhotkách – Oprava komunikace Na Lhotkách by měla začít na jaře roku 2019, investorem je pražský magistrát. Pod vozovkou by měla být vedena přeložka vodovodu, kanalizace zde však nebude, protože magistrát má novou politiku: odmítá developerům dovést kanalizaci „až pod nos“ bez jejich finanční výpomoci. Po dobu výstavby se do této oblasti budou auta dostávat objízdnou trasou v ulici V Leči, která je však nyní stále nezpevněnou cestou a místní obyvatelé jí dlouho říkali V Úvozu. V prosinci by měla být vyasfaltována, ale protože je velmi úzká, žádné komfortní řešení to nebude.

Čistička odpadních vod – Současná čistička je od května v havarijním stavu, stavba nové by měla začít na jaře příštího roku. Stavba potrvá zhruba 2 roky, investorem je magistrát. Současně s navýšením kapacity ČOV bude třeba navýšit výkon přečerpávací stanice, o to by vedení obce chtělo požádat magistrát počátkem příštího roku.

Dětské hřiště – Do současnosti bylo uzavřeno, protože zde byly nevyhovující herní prvky a v pískovišti nevyhovující písek. Obojí bylo odstraněno a hřiště bylo znovu otevřeno. Je samozřejmě nyní chudší, ale Marie Cimlerová a Ludmila Zájedová pracují na jeho obnově a doplnění.

Přístavba základní školy a vybavení přírodovědné učebny a dílny – Přístavba školy je momentálně kvůli špatné a nedodané projektové dokumentaci ve skluzu, datum dokončení stavby je k 25.1.2019. Vedení MČ Lipence jedná o prodloužení termínu. Stavba je financována z dotací EU a magistrátu. V současné chvíli probíhá výběrové řízení na vybavení učeben přístavby ZŠ, vybavení je také do určité částky hrazeno z dotací EU a magistrátu, ve stejném projektu.

Současně probíhá druhý dotační projekt na vybavení dílny a přírodovědné učebny, s termínem dokončení 31.12.2018. Vzhledem k tomu, že dílna se nachází v objektu nově budované přístavby školy, která do konce roku určitě nebude hotova, požádala starostka o prodloužení termínu vybavení učeben dílny a přírodovědné učebny. Výběrové řízení na vybavení obou učeben proběhlo, je těsně před podpisem kupních smluv a objednáním vybavení.

MHD linka č. 243 –. Linka 243 mezi Kazínem a Dolními Černošicemi jezdila od června 2018 načerno, protože skončila platnost dočasného provozu. Po jednání s odborem dopravy v Radotíně a policií byl 14.listopadu dočasný provoz prodloužen, linka zlegalizována. Městská část Lipence se zavázala k odstranění nedostatků bránících převodu linky MHD z provozu dočasného do provozu trvalého.

Dopravní studie – Radní Martin Vanko vytvořil zadání a poptávku dopravní studie u tří firem. Kapacita všech firem je v současné chvíli naplněna, studie může být realizována až na jaře.

Parkoviště a lávka v Dolních Černošicích – V současné chvíli se dokončuje projekt parkoviště a lávky v Dolních Černošicích. Vedení obce se nyní snaží vylepšit obě varianty. Investorem obou projektů je magistrát. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na úřadě, v současné fázi ji není možné zveřejnit.

DPP – Semafory v „esíčku“ - Dopravní podnik hlavního města Prahy zaslal na odbor dopravy v Radotíně požadavek na zvýšení bezpečnosti provozu autobusů MHD v ulici Černošická (esičko u školy), kde se v nedávné době střetly dva autobusy. DPP požaduje vícestranné jednání, které by pomohlo zlepšit současnou neuspokojivou dopravní situace v tomto místě a zajistit plynulý a bezpečný provoz autobusů. MČ Lipence tento požadavek akceptovala a jednání bude iniciovat. Kromě zahájení jednání s DPP musí také MČ Lipence zajistit studii, která toto místo zmapuje a navrhne nejvhodnější řešení daného problému. Jednou z variant je řešení světelnou signalizací pomocí ‚chytrého‘ semaforu, který pružně reaguje na hustotu provozu a zajišťuje plynulejší provoz než semafory klasické. Projekt může být buď součástí výše zmiňované dopravní studie, anebo o její zpracování může MČ Lipence požádat magistrát.

Vedení obce bude zároveň řešit zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě.

Informace o dočasném zkrácení provozu pošty - Informace o zkrácené době provozu pošty Prahy 511 byly vyvěšeny na internetových stránkách MČ Lipence, na obecních nástěnkách a na úřední desce. Omezení je přechodné a pravděpodobně potrvá do konce listopadu.

Informace o webových stránkách, facebooku a Lipeneckém zpravodaji -

Administrátorem webových stránek byl jmenován Lukáš Veselý. V současné chvíli aktivuje původní modul stránek a plní ho aktuálními informacemi. Zároveň zjišťuje možnosti jeho vylepšení, zpřehlednění a navýšení uživatelské přívětivosti pro širokou veřejnost, případně pak jeho celkovou záměnu za jiný modul.

Historicky jsou zde zavedeny dvě domény, které jsme prozatím ponechali v platnosti. Pro webové stránky platí doména www.praha-lipence.cz, pro mailovou komunikaci pak doména mclipence.cz. Částky placené za užívání obou domén jsou zanedbatelné.

Administrátorem facebookových stránek je Tereza Dolečková. Šéfredaktorem Lipeneckého zpravodaje, který bude obec po třech letech pauzy znovu vydávat, je Jaroslav Kábele. Zpravodaj bude vycházet zhruba pětkrát až šestkrát do roka a dostanou v něm prostor všechna politická uskupení, spolky a organizace v Lipencích. Brzy bude jmenována redakční rada a kvůli nezávislosti v ní nebudou ani starostka, ani místostarostka.

Komise rady - Komise Rady, které fungují jako poradní orgán Rady, už začaly neformálně pracovat. Vzhledem k formálním nedostatkům v hlasování Rady bude vedení o obsazení komisí zveřejněno až na třetím jednání zastupitelstva 10. prosince.

 

6. úprava rozpočtu roku 2018

Rada v pondělí 12. listopadu projednala 6. úpravu rozpočtu městské části na rok 2018. Příjmy byly zvýšeny o 66 tisíc korun díky přijatým účelovým investičním dotacím, výše příjmů po 6.úpravě 55 556 000 Kč.

Výdaje byly také zvýšeny o 66 tisíc korun, a to právě o ty přijaté dotace, které byly rovnou investovány.  Výše výdajů po 6. úpravě 66 616 600 Kč.

Zároveň však byla přesunuta částka 240.000 Kč, a to z kapitoly Opravy (peníze byly v rozpočtu určeny na malování úřadu), do kapitoly Odměny. Částka bude sloužit k úhradě odchodného bývalého starosty Michala Popka a místostarosty Miroslava Čížka. Odchodné se vyplácí ze zákona, zastupitelstvo o něm nerozhoduje.

Natland – 2 ubytovací zařízení a sportovní klub

Protože se před prázdninami Lipence zavázaly, že vydají stanovisko ke stavbě „Dvě ubytovací zařízení a sportovní klub“, jejímž investorem je developerská společnost Natland, schválilo zastupitelstvo následující usnesení:

Usnesení č. 33/2018

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence s ohledem na dosavadní nesplnění podmínek daných platným Usnesením ZMČ č. 378/2018 ze dne 25.6.2018 nesouhlasí s výstavbou a realizací projektu „Dvě ubytovací zařízení a sportovní klub včetně napojení na technické infrastruktury“, ke kterému úřad městské části Praha 16 vydal územní rozhodnutí dne 22. 3. 2018 pod č.j. 005532/18/OVDŽP.

Provoz ubytovacího zařízení a golfového klubu způsobí další zvýšení automobilového provozu v Černošické ulici. Již nyní v úzkém místě u základní školy dochází ve špičkách k zácpám. Autobusy mají problém tímto úsekem projet. Úzký chodník spolu se zvýšeným provozem představuje riziko pro chodce, zejména děti, které tudy chodí do školy. Provoz v Černošické ulici skokově naroste po dokončení rezidenčního projektu Lipenecký statek v roce 2020. Žádné další navýšení provozu nechceme.

Pokud by byla stavba ubytovacích zařízení a klubu dokončena dříve, než bude ke klubu prodlouženo golfové hřiště, nárůst provozu by byl ještě větší, protože hráči budou z klubu přejíždět na stávající začátek hřiště v ulici Josefa Houdka.

Žádáme, aby realizace projektu byla odložena do doby, až bude dokončena Obvodová komunikace, která by odlehčila provozu v Černošické ulici, a také až bude přijato územní rozhodnutí o rozšíření golfového hřiště.

 

Předání daru škole a školce

V předvolební kampani HaFo Lipaňáků byla při akci na fotbalovém hřišti vybrána částka 10.000 Kč. Tuto částka předala nová místostarostka rovným dílem jako dar ředitelce školy Jitce Krůtové a ředitelce školky Ivaně Vocetkové.

Odměny se nemění

Na závěr zastupitelstvo rozhodlo o výši odměn ve stejné výši jako bylo stanoveno ve volebním období 2014-2018. Odměny budou vypláceny pouze zastupitelům a radním. Předsedům a členů komisí v tuto chvíli nenáleží žádná odměna.

 

 Třetí zasedání zastupitelstva se uskuteční 10.12.2018 od 18:00 v jídelně základní školy.

Datum vložení: 21. 11. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2019 13:15
Autor: Lukáš Veselý

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Oznámení

desaterokompostéry

přístavba zš

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 274
TÝDEN: 1222
CELKEM: 75170

Anketa

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

v obraze
google-play-download
app-store-download

 

Užitečné odkazy