...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Na území České republiky je do 27. 02. 2021 vyhlášen nouzový stav.

Výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice MČ Praha-Slivenec

MČ Slivenec

Starostka Městské části Praha – Slivenec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa tajemník/tajemnice úřadu městské části

Druh práce: plnění úkolů tajemníka dle zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, výkon státní správy a samosprávy, kompletní zajišťování odměňování členů zastupitelstva městské čísti a pracovněprávní agendy zaměstnanců městské části, řízení a koordinace všech činností úřadu městské části, příprava podkladů a účast na zasedáních zastupitelstva městské části, příprava smluv podle občanského zákoníku, dohled nad péčí o městskou zeleň a kvalitou životného prostředí

Místo výkonu práce: Úřad Městské části Praha – Slivenec

Požadavky na uchazeče/ku:

 1. podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 • Fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • Občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost
 • Splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
 1. podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 • nejméně tříletá praxe v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:

a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo

b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo

c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Další požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nejlépe v oboru veřejná správa nebo právo

Požadované znalosti:

 • znalost právních předpisů v oblasti veřejné správy
 • znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • dovednosti v personální oblasti
 • manažerské, organizační a komunikační schopnosti, spolehlivost
 • znalost práce na PC (Word, Excel, internet, Outlook)

Výhodou:

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle § 21 zákona č. 312/2002 Sb.; pokud ji uchazeč nemá, je nutno ji vykonat do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
 • ekonomická znalost v oblasti veřejné správy
 • řidičský průkaz skupiny „B“ a řidičská praxe
 • uživatelská znalost PC programů používaných ve státní správě (e-spis apod.)
 • znalosti v oblasti péče o životní prostředí, zejména o zeleň

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis uchazeče

Do přihlášky uveďte dále telefonní číslo a e-mailový kontakt na uchazeče.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokladem pro jmenování do funkce tajemníka/tajemnice je splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., které uchazeč doloží ověřenou kopií lustračního osvědčení, event. kopií žádosti o vydání tohoto osvědčení (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971), předložení čestného prohlášení ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., a čestného prohlášení ke splnění požadavků podle § 81 odst. 8 ve spojení s § 103 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Platové podmínky se řídí dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce osobně nebo poštou tak, aby byly doručeny nejpozději do 21. prosince 2020 do 12:00 hodin, a to na adresu:

Městská část Praha – Slivenec
K rukám starostky MČ
K Lochkovu 6/2
154 00 Praha 5 – Slivenec

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – tajemník/tajemnice ÚMČ“

Kontakt pro bližší informace:

RNDr. Jana Plamínková, starostka
telefon: 602 102 684
e-mail: starosta@praha-slivenec.cz

Předpokládaný vznik pracovního poměru: 1. března 2021, případně dle dohody.

Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Přílohy

Tajemnik_VR_2020.docx

Tajemnik_VR_2020.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,82 kB
Datum vložení: 25. 11. 2020 20:55
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2020 21:05
Autor: Lukáš Veselý

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Oznámení

desaterokompostéry

přístavba zš

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 189
TÝDEN: 1162
CELKEM: 199557

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Užitečné odkazy