...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ:

VELMI SILNÉ BOUŘKY (vysoký stupeň nebezpečí) od středy 29. 6. 2022 12:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 03:00 hodin

POVODŇOVÁ POHOTOVOST (vysoký stupeň nebezpečí) od středy 29. 6. 2022 16:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 12:00 hodin

Rady MěstskZápis a usnesení č. 93/5-2022 z jednáníé části Praha-Lipence dne 11. května 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Martin Vanko, Ivana Žáková
ON-LINE: Michal Zahradník
tajemník úřadu – Petr Jindra
Místo a čas jednání: od 16:15 hodin do 17:00 hodin dne 11. května 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

93/1 Informace o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Lipence v roce 2021

Tajemník úřadu informoval Radu MČ o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Lipence za rok 2021, kterou provedl Odbor kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy ve dnech 6. 9. 2021 až 22. 9. 2021 a 25. 4. 2022 až 3. 5. 2022. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Lipence tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Kontrolní komise v závěrečné zprávě konstatuje, že, na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2021 ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

Zpráva obsahuje upozornění ohledně účtu č. 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 3 523 868,50 Kč. Majetek ve výši 15 % z této částky déle jak dva roky nevykazoval žádný pohyb (především projektové dokumentace a studie na investiční akce).

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Lipence za rok 2021 bude předložena zastupitelstvu ke schválení spolu s účetní závěrkou a následně i se závěrečným účtem MČ Praha-Lipence za rok 2021.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí informaci o „Výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Lipence za rok 2021“ s konstatovaným závěrem, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2021 ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti a bere na vědomí upozornění kontrolní skupiny.

93/2 Žádost o odkup ¼ pozemku parc. č. 2350/40 v k. ú. Lipence

Dne 9. 5. 2022 se na MČ Praha-Lipence obrátil se svou žádostí o odkup ¼ pozemku parc. č. 2350/40 v k. ú. Lipence, který je ve vlastnictví MHMP a svěřen do správy MČ Praha-Lipence, pan Petr Šilhavý s tím, že on sám ¼ pozemku vlastní a vlastní sousední pozemek parc. č. 2350/6, na kterém má záměr postavit pro svou dceru bungalov o velikosti 150 m2 a bez zápočtu tohoto pozemku do výměry nemůže dodržet regulativy MHMP. Podle žádosti by předmětný pozemek by byl použit pouze pro výpočet závazných regulativů. Ke své žádosti přiložil kopii znaleckého posudku Ing. Václava Myslíka, ze dne 21. 10. 2020, kterým byl vlastnický podíl 3/64 oceněn na částku 11 124,09 Kč.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí žádost pana Petra Šilhavého od odkup ¼ pozemku parc. č. 2350/40 v k. ú. Lipence a postupuje ji k vyjádření Stavební komisi Rady MČ k projednání.

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 2 číslované strany a 1 přílohu o celkovém počtu 15 listů. Text usnesení bude pod č. 93/5-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 17:00 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 93/5-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 11. května 2022:

I. 93/5-2022 Rada městské části bere na vědomí č.93/366

a) informaci o „Výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Lipence za rok 2021“ s konstatovaným závěrem, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2021 ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti a bere na vědomí upozornění kontrolní skupiny.

b) žádost pana Petra Šilhavého od odkup ¼ pozemku parc. č. 2350/40 v k. ú. Lipence a postupuje ji k vyjádření Stavební komisi Rady MČ k projednání.

V Praze – Lipencích dne 12. května 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy