...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 1/10-2022 z jednání Rady městské části Praha-Lipence dne 24. října 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Karel Šlampa, Martin Vanko, Ivana Žáková
tajemník úřadu – Petr Jindra
Omluven: Michal Zahradník
Místo a čas jednání: od 16:10 hodin do 18:45 hodin dne 24. října 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

1/1 Jednací řád Rady MČ Praha-Lipence

Starostka MČ Praha-Lipence předkládá ke schválení Jednací řád Rady MČ Praha-Lipence 2022, jehož návrh tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje Jednací řád Rady MČ Praha-Lipence 2022, ve smyslu návrhu, který je tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

1/2 Výzva k zapojení do spolupráce v oblasti pomoci lidem bez domova

Dne 5. 10. 2022 byla na Úřad MČ Praha-Lipence doručena „Výzva k zapojení do spolupráce v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni v roce 2023“ kdy na základě splnění podmínek uvedených v „Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni v roce 2023“, lze požádat o dotaci od Hlavního města Prahy až do výše 250 000,- Kč.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence rozhodla, že MČ Praha-Lipence se nezapojí do „Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni v roce 2023“, vzhledem k nízkému počtu lidí bez domova na území Městské části Praha-Lipence.

Hlasování: 4 Pro (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

1/3 Návrh OZV – o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků

Dne 29. 9. 2022 byl na Úřad MČ Praha-Lipence doručen návrh aktualizace obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV), o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2023.

Případné připomínky k OZV za MČ Praha-Lipence je nutné podat do 31.10. 2022.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence pověřuje starostu MČ Kadlecovou k podání připomínek k OZV o aktualizaci cenové mapy, podle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

1/4 Plán zimní údržby komunikací v MČ Praha-Lipence 2022-2023

Tajemník úřadu společně se stavebním úsekem MČ a pracovníky údržby zeleně a komunikací připravil „Plán zimní údržby komunikací MČ Praha-Lipence na zimu 2022-2023“, kterým se stanoví pořadí a termíny zimní údržby komunikací a přilehlých chodníků v zimním období 2022-2023 k zajištění průjezdnosti a schůdnosti. Plán zimní údržby komunikací MČ Praha-Lipence na zimní období 2022-2023 s přílohami, tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu

Rada MČ Praha-Lipence schvaluje „Plán zimní údržby komunikací MČ Praha-Lipence 2022-2023“, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

1/5 Plán kontrolní činnosti na rok 2023

Tajemník úřadu předkládá Radě MČ návrh „Plánu kontrolní činnosti na rok 2023“, prováděných ze strany zřizovatele MČ Praha-Lipence, vůči jí zřízeným organizacím, a to Základní škola Praha-Lipence, Černošická 168, 155 31 Praha 5 - Lipence, IČO: 70108145 a Mateřská škola K Samoobsluze 211, Praha 5, IČO: 701080013., kterou provedou paní Dana Bláhová – hlavní účetní MČ Praha – Lipence a paní Radka Paspová – rozpočtářka MČ Praha – Lipence. Plán tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje „Plán kontrolní činnosti na rok 2023“ MČ Praha-Lipence prováděné u Základní školy Lipence a Mateřské školy K samoobsluze 211, Praha 5 v roce 2023. 

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

1/6 Oznámení MŠ Lipence o výši školného, stravného na školní rok 2022–2023

Ředitelka MŠ Lipence Mgr. Doris Rosenkrancová oznámila Úřad MČ Praha-Lipence dne 12. 10. 2022, že:

a) výše školného poplatku na školní rok 2022/202 stanovuje na částku 800,- Kč/měsíčně

b) výše stravného poplatku na školní rok 2022/2023 se stanovuje pro 3 až 6leté děti na částku 53,- Kč za den a pro 7leté děti na 58,- Kč za den.

Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s výší školného poplatku podle návrhu ředitelky MŠ na školní rok 2022/2023 v částce 800,- Kč měsíčně, dále souhlasí se stravným na školní rok 2022/2023 pro 3 až 6leté děti v částce 53,- Kč za den a pro 7leté děti v částce 58,- Kč za den.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

1/7 Žádost o souhlas MŠ Lipence s uzavřením o Vánocích 2022

Ředitelka MŠ Lipence Mgr. Doris Rosenkrancová, dne 12. 10. 2022 požádala o schválení uzavření MŠ Lipence v době vánočních prázdnin 2022 a to ve dnech 23. 12. 2022 až 2. 1. 2023.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje uzavření MŠ Lipence v době vánočních prázdnin 2022 a to od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023. 

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

1/8 Žádost MŠ Lipence o souhlas s doplňkovou činností

Ředitelka MŠ Lipence Mgr. Doris Rosenkrancová, dne 12. 10. 2022 požádala o udělení souhlasu s doplňkovou činností na školní rok 2022/2023 - pronájem suterénních prostor v centrální budově a prostor třídy Ježků v novém pavilonu MŠ Lipence.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s pronájmem suterénních prostor v centrální budově MŠ Lipence a prostor třídy Ježků v novém pavilonu MŠ Lipence ve školním roce 2022/2023.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

1/9 Stanovení počtu pracovních míst na Úřadu MČ Praha-Lipence

Rada MČ Praha-Lipence podle ustanovení § 94 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen zákon) s odkazem na ustanovení § 68 odst. 2, písm. u) zákona stanovuje počet pracovních míst – zaměstnanců Úřadu Městské části Praha-Lipence takto: 6 zaměstnanců (tajemník úřadu, hlavní účetní, rozpočtářka, referent stavebního úseku, referentka podatelny, evidence obyvatel a referenta místních poplatků a služeb CZECH POINTu), spadajících pod zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a 3 zaměstnance údržby komunikací a zeleně.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence stanovuje počet pracovních míst – zaměstnanců Úřadu Městské části Praha-Lipence takto: 6 zaměstnanců spadajících pod zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (tajemník úřadu, hlavní účetní, rozpočtářka, referent stavebního úseku, referentka podatelny, evidence obyvatel a referenta místních poplatků a služeb CZECH POINTu) a 3 zaměstnance údržby komunikací a zeleně.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

1/10 Vyhlášení záměru na dodávání obědů pro seniory a prodloužení stávajících smluv

MČ Praha – Lipence má uzavřeny „Smlouvy na dodávku obědů pro seniory s příspěvkem Městské části Praha – Lipence“, tyto smlouvy jsou uzavřeny se spol. VORECH spol. s r. o., IČ:08256322 a Eva Dubinová – MOTOREST JÍLOVIŠTĚ, IČO. 68585772, na dobu určitou do 31. 12. 2022. Rada MČ by měla rozhodnout, zda dojde pouze k prodloužení stávajících smluv s dodavateli a na jakou dobu a dále zda bude vyhlášen nový záměr na dodavatele obědů pro seniory, aby se mohl přihlásit další případný zájemce z řad dodavatelů. Vzhledem ke stanovisku z roku 2020, že uvedené služby nespadají do režimu zákona o veřejných zakázkách, není třeba vyhlašovat výběrové či poptávkové řízení.

Proto MČ zveřejní na úřední desce a webových stránkách výzvu zájemcům z řad podnikatelských subjektů o dodávky obědů seniorům bydlícím na území MČ Praha – Lipence, k podání nabídky na dodávky obědů s termínem podání do 12:00 hod. dne 30. 11. 2022. MČ z nabídnuté ceny dodavatelem uhradí seniorovi částku 20,- Kč za osobu a den. Smlouvy budou uzavřeny se zájemci splňujícími podmínky výzvy od 01. 01. 2022 do 31.12. 2022 s možností její prolongace vždy o rok. Návrh výzva podnikatelským subjektům tvoří přílohu č. 5, tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s prodloužením smluv formou dodatků k již existujícím smlouvám na dodávky obědů pro seniory bydlící v MČ Praha-Lipence, se spol. VORECH spol. s r.o., IČO:08256322 a Eva Dubinová – MOTOREST JÍLOVIŠTĚ, IČO: 68585772 na dobu do 31.12.2023

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko Žáková)

Usnesení: Rady MČ Praha-Lipence schvaluje zveřejnění výzvy na úřední desce a webových stránkách MČ Praha – Lipence, pro nové zájemce o dodávky obědů seniorům bydlícím v MČ Praha – Lipence s příspěvkem MČ Praha-Lipence z řad podnikatelských subjektů ve znění záměru, jak je uvedena v příloze č. 5. tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4(Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

1/11 Oznámení o uzavření MŠ Lipence dne 8. 11. 2022

Ředitelka MŠ Lipence Mgr. Doris Rosenkrancová dne 24. 10. 2022 doručilas na Úřad MČ Praha-Lipence oznámení, že z důvodu přerušení dodávky vody, které oznámila PVK a. s., budou dne 8. 11. 2022 zcela uzavřeny obě pracoviště MŠ Lipence K Samoobsluze 211.

Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Lipence o uzavření obou pracovišť MŠ Lipence v úterý 8. 11. 2022. 

1/12 Záměr pronájmu ordinace v Domu služeb, Na Bambouzku 500

Dne 30. 9. 2022 po vzájemné dohodě byl ukončen nájemní vztah se Zdravotním zařízením Lipence s. r. o. v ordinaci na adrese Na Bambouzku 500, Praha 5 – Lipence. MČ Praha-Lipence připravila záměr pronájmu ordinace s toaletou a předsíňkou o velikosti 24,12 m2, klubovny o velikosti 44,46 m2, haly o velikosti 58,65 m2 a toalety pro pacienty, vše za částku 5 500,- Kč/měsíčně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výhradně pro účely provozování ordinace s preferenci praktického lékaře, stomatologa, popř. pediatra. Návrh záměru tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Rada MČ Praha-Lipence souhlasí se zveřejněním záměru o pronájmu nebytových prostor pro účely ordinace v objektu Domu služeb, Na Bambouzku 500, 155 31 Praha 5 – Lipence, podle záměru, který tvoří přílohu č. 6. tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

1/13 Poptávkové řízení vánoční osvětlení

Místostarostka MČ Praha-Lipence 19. října 2022 poptala 5 firem na Vánoční osvětlení stromu u Úřadu městské části Praha-Lipence. Z oslovených firem poslaly nabídku dvě. Firma LEDVANOCE s. r. o. - cena: 61 450,- Kč, firma není plátcem DPH a firma DECOLED s. r. o. s cenou 58 207,- Kč bez DPH, tj. 70 430,- Kč s DPH. Protokol o výběru dodavatele tvoří přílohou č. 7 tohoto zápisu.

Rada MČ Praha-Lipence schvaluje výběr dodavatele Vánočního osvětlení stromu u Úřadu městské části Praha-Lipence firmu LEDVANOCE s. r. o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 10688757 s cenou 61 450,- Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

1/14 Finanční příspěvek spol. EDA o finanční podporu

Starostka MČ předložila k projednání žádost spol. EDA cz, z. ú., se sídlem Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4, IČO: 24743054 o příspěvek na podporu činnosti terénní služby rané péče, kterou poskytuje jedné rodině s bydlištěm na území MČ Praha-Lipence.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s příspěvkem ve výši 3 000,- Kč společnosti EDA cz, z. ú. Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4, IČO: 24743054, na základě žádosti o finanční příspěvek na terénní služby rané péče, která tvoří přílohou č. 8 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

 

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Zápis, usnesení a jednotlivé přílohy zápisu budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha-Lipence: www.praha-lipence.cz. Tento zápis má celkem 6 číslovaných stran a 8 příloh o celkovém počtu 18 listů. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, bude uveden předmět jednání, resp. usnesení. Jednání Rady MČ Praha-Lipence skončilo v 18:45 hod.

C. Usnesení a vzetí na vědomí

Text usnesení a vzetí na vědomí odpovídá stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům. Usnesení Rady městské části Praha-Lipence z jednání č. 1/10-2022, ze dne 24. října 2022:

I. 1/10-2022 Rada městské části schvaluje č.1/1

a) Jednací řád Rady MČ Praha-Lipence 2022, ve smyslu návrhu, který je tvoří přílohu č. 1. tohoto zápisu.

b) „Plán zimní údržby komunikací MČ Praha-Lipence 2022-2023“, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

c) „Plán kontrolní činnosti na rok 2023“ MČ Praha-Lipence prováděné u Základní školy Lipence a Mateřské školy K samoobsluze 211, Praha 5 v roce 2023. 

d) uzavření MŠ Lipence v době vánočních prázdnin 2022 a to od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023. 

e) zveřejnění výzvy na úřední desce a webových stránkách MČ Praha – Lipence, pro nové zájemce o dodávky obědů seniorům bydlícím v MČ Praha – Lipence s příspěvkem MČ Praha-Lipence z řad podnikatelských subjektů ve znění záměru, jak je uvedena v příloze č. 5. tohoto zápisu.

f) výběr dodavatele Vánočního osvětlení stromu u Úřadu městské části Praha-Lipence firmu LEDVANOCE s. r. o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 10688757 s cenou 61 450,- Kč včetně DPH.

II. 1/10-2022 Rada městské části rozhodla č.1/2

že MČ Praha-Lipence se nezapojí do „Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni v roce 2023“, vzhledem k nízkému počtu lidí bez domova na území Městské části Praha-Lipence.

III. 1/10-2022 Rada městské části pověřuje č.1/3

starostu MČ Kadlecovou k podání připomínek k OZV o aktualizaci cenové mapy, podle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

IV. 1/10-2022 Rada městské části souhlasí č.1/4

a) s výší školného poplatku podle návrhu ředitelky MŠ na školní rok 2022/2023 v částce 800,- Kč měsíčně, dále souhlasí se stravným na školní rok 2022/2023 pro 3 až 6leté děti v částce 53,- Kč za den a pro 7leté děti v částce 58,- Kč za den.

b) s pronájmem suterénních prostor v centrální budově MŠ Lipence a prostor třídy Ježků v novém pavilonu MŠ Lipence ve školním roce 2022/2023.

c) s prodloužením smluv formou dodatků k již existujícím smlouvám na dodávky obědů pro seniory bydlící v MČ Praha-Lipence, se spol. VORECH spol. s r.o., IČO:08256322 a Eva Dubinová – MOTOREST JÍLOVIŠTĚ, IČO: 68585772 na dobu do 31.12.2023

d) se zveřejněním záměru o pronájmu nebytových prostor pro účely ordinace v objektu Domu služeb, Na Bambouzku 500, 155 31 Praha 5 – Lipence, podle záměru, který tvoří přílohu č. 6. tohoto zápisu.

e) s příspěvkem ve výši 3 000,- Kč společnosti EDA cz, z. ú. Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4, IČO: 24743054, na základě žádosti o finanční příspěvek na terénní služby rané péče, která tvoří přílohou č. 8 tohoto zápisu.

V. 1/10-2022 Rada městské části stanovuje č.1/5

počet pracovních míst – zaměstnanců Úřadu Městské části Praha-Lipence takto: 6 zaměstnanců spadajících pod zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (tajemník úřadu, hlavní účetní, rozpočtářka, referent stavebního úseku, referentka podatelny, evidence obyvatel a referenta místních poplatků a služeb CZECH POINTu) a 3 zaměstnance údržby komunikací a zeleně.

V. 1/10-2022 Rada městské části vzala na vědomí č. 1/5

oznámení ředitelky MŠ Lipence o uzavření obou pracovišť MŠ Lipence v úterý 8. 11. 2022. 

V Praze – Lipencích dne 26. října 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy