...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 101/7-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 27. července 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Martin Vanko, Ivana Žáková
ON-LINE: Michal Zahradník
tajemník úřadu – Petr Jindra
Omluven: Stanislav Řezník
Místo a čas jednání: od 16:00 hodin do 17:35 hodin dne 27. července 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

101/1 Místa pro umístění reklamy v MČ Praha – Lipence

Na základě usnesení č. 98/76, z 98. jednání Rady MČ Praha-Lipence, konané dne 23. 6. 2022 oslovil tajemník úřadu předsedu Komise pro životní prostředí pana Reného Prášila k provedení vytipování vhodných míst pro umístění reklamy v MČ Praha-Lipence. Na toto oslovení Komise pro životní prostředí nereagovala. proto tajemník úřadu ve spolupráci s panem Růžičkou provedli výběr vhodných míst pro umístění reklamy na objektech či majetku MČ Praha-Lipence. Soupis míst a orientační s dokumentací tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence rozhodla, že na majetku a objektech MČ Praha-Lipence se reklamy umísťovat nebudou, s výjimkou areálu TJ Sokol Lipence z důvodu minimalizace vizuálního smogu. Rada MČ pověřuje místostarostku k jednání s TJ Sokol Lipence o podmínkách vyvěšování reklamy.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Vanko, Zahradník, Žáková)

101/2 Schválení výběru dodavatele a zhotovitele klimatizace do budovy ÚMČ  

Tajemník úřadu provedl na základě pokynu z 98. Rady MČ poptávací řízení na dodavatele a zhotovitele klimatizace do budovy Úřadu MČ Praha-Lipence, na adrese K Obci 47, Praha 5-Lipence. Osloveno bylo celkem 11 společností zabývající se dodávkami a montážemi klimatizací. Svou nabídku podalo 6 společnosti, některé v době vyhlášení provedli prohlídku na místě. Jednotlivé podané nabídky byly vyhodnoceny jednak podle rozsahu nabídky, dále z pohledu ekonomického a kvalitativního. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka spol. SUtherm s. r. o., Zápy 279, 250 01 Zápy, IČO: 03008916, s řešením dodání centrální jednotky s rozvody a ovládáním 5 vnitřních výměníků s možností chlazení nebo vytápění za částku 262 646,- Kč včetně DPH. Protokol o výběru dodavatele a zhotovitele, spolu s vyhodnocovací tabulkou tvoří přílohu č. 2. tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje výběr dodavatele a zhotovitele na dodávku a instalaci klimatizace do budovy Úřadu MČ Praha-Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence, a to společnost SUtherm s. r. o., Zápy 279, 250 01 Zápy, IČO: 03008916, za částku 262 646,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Vanko, Zahradník, Žáková)

101/3 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku 2335/1 v k. ú. Lipence

Dne 12. 7. 2022 se na MČ Praha-Lipence obrátil MHMP se žádostí o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2335/1, v k. ú. Lipence o výměře cca 300 m2, za účelem vybudování příjezdové cesty k pozemku parc. č. 2337/1 v k. ú. Lipence vlastníka pana Petra Zralého, který podal žádost o odkup.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence nedoporučuje prodej části pozemku par. č. 2335/1 v k. ú. Lipence, do případné změny územního plánu pro pozemek parc. č. 2337/1 v k. ú. Lipence.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Vanko, Zahradník, Žáková)

101/4 Předání prostor dvou tříd MŠ na Zbraslavi

Starostka informuje Radu MČ Praha-Lipence, že v pátek 29. 7. 2022 od 8:30 bude probíhat předání prostor detašovaného pracoviště MŠ Lipence, v ulici Václava Rady na Zbraslavi za přítomnosti paní starostky Mgr. Lenky Kadlecové, pracovníka ÚMČ Praha-Lipence Pavla Růžičky a zástupkyně MŠ Lipence Kateřiny Kosíkové. Předávat prostory bude jejich majitel RNDr. Zbyněk Linhart.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí informaci o předání prostor detašovaného pracoviště MŠ Lipence v ulici Václava Rady na Zbraslavi.

101/5 Pořízení internetu a mobilních telefonů do MŠ Lipence

Na pana Veselého se obrátila paní ředitelka MŠ Lipence s dotazem ohledně zřízení připojení k internetu do nových pronajatých prostor v Praze 5 – Zbraslavi a pořízení min. 4 ks mobilních telefonů a SIM karet pro potřeby detašovaného pracoviště MŠ Lipence, zda tyto zajistí Úřad MČ jako zřizovatel, či zda si toto má zařídit sama.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s pořízením 4 ks mobilních telefonů se SIM kartami pro potřeby MŠ Lipence a případného objednání připojení k internetu.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Vanko, Zahradník, Žáková)

101/6 Umístění politické propagace na Informačních tabulích MČ Praha-Lipence

Do současné doby neexistuje žádná regulace ohledně využívání informačních tabulí MČ Praha-Lipence umístěných v MČ k politické agitaci a reklamě, je třeba stanovit pro všechny subjekty tato pravidla. Starostka MČ navrhuje, aby každý politický subjekt, který se zúčastní voleb na informační tabuli MČ umístil maximálně jeden reklamní či propagační materiál o velikosti A3.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence stanoví, že každý politický subjekt, který se zúčastní voleb může umístit na informační tabuli MČ Praha-Lipence maximálně jeden reklamní či propagační materiál o velikosti A3 bez dalšího povolení.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Vanko, Zahradník, Žáková)

101/7 Souhlas se změnou umístění a napojení Obvodové komunikace

Firma Exafin žádá o udělení souhlasu se změnou umístění veřejně prospěšné stavby komunikace S4 - č. 28│DK│35 na pozemcích uvedených na LV č. 2776 pro k. ú. Lipence, obec Praha, podle odd. 5, odst. 1 písm. a) přílohy č. 1 OOP č. 55/2018 a se změnou jejího napojení na ul. Na Lhotkách, parc. č. 2141/1, k. ú. Lipence, obec Praha. Změna umístění a napojení výše uvedené stavby je vyvolána technickými možnostmi provedení zejména s ohledem na konfiguraci terénu, rozhledové poměry a příslušné technické dopravní normy. Původní i nově navržená trasa je znázorněna na přiloženém situačním výkrese, který tvoří přílohu č. 3. Tento souhlas formou čestného prohlášení se vydává pro účely posunutí Veřejně prospěšné stavby a nenahrazuje souhlas Městské části Praha – Lipence s projektovou dokumentací k územnímu řízení nebo stavebnímu řízení.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí se změnou umístění veřejně prospěšné stavby komunikace S4 - č. 28│DK│35 na pozemcích uvedených na LV č. 2776 pro k. ú. Lipence, obec Praha, podle odd. 5, odst. 1 písm. a) přílohy č. 1 OOP č. 55/2018 a se změnou jejího napojení na ul. Na Lhotkách, parc. č. 2141/1, k. ú. Lipence, obec Praha. Tento souhlas formou čestného prohlášení se vydává pro účely posunutí Veřejně prospěšné stavby a nenahrazuje souhlas Městské části Praha-Lipence s projektovou dokumentací k územnímu řízení nebo stavebnímu řízení.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Vanko, Zahradník, Žáková)

101/8 Vyúčtování za zpracování připomínek k návrhu MPP

Atelier L spol. s r.o. dne 20. 7. 2022 předložil vyúčtování za zpracování připomínek k návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy pro veřejné projednání, pro vybrané lokality na území MČ Praha-Lipence za částku 124 800,- Kč bez DPH, tj.: 151 008,- Kč s DPH. O objednání zpracování připomínek bylo rozhodnuto Radou MČ dne 7. 6. 2022, na jejím 97. jednání usnesením č. 97/391. Vyúčtování tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s vyúčtováním Atelieru L spol. s r. o. za zpracování připomínek k návrhu MPP, pro veřejné projednání pro vybrané lokality na území MČ Praha-Lipence, v ceně 124 800,- Kč bez DPH, tj. 151 008,- Kč s DPH.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 5 číslovaných stran a 4 přílohy o celkovém počtu 9 listů. Text usnesení bude pod č. 101/7-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 17:35 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 101/7-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 27. července 2022:

I. 101/7-2022 Rada městské části rozhodla č.101/382

že na majetku a objektech MČ Praha-Lipence se reklamy umísťovat nebudou s výjimkou areálu TJ Sokol Lipence z důvodu minimalizace vizuálního smogu. Rada MČ pověřuje místostarostku k jednáním s TJ Sokol Lipence o podmínkách vyvěšování reklamy.

II. 101/7-2022 Rada městské části schvaluje č.101/383

výběr dodavatele a zhotovitele na dodávku a instalaci klimatizace do budovy Úřadu MČ Praha-Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence, a to společnost SUtherm s. r. o., Zápy 279, 250 01 Zápy, IČO: 03008916, za částku 262 646,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

III. 101/7-2022 Rada městské části nedoporučuje č.101/384

prodej části pozemku par. č. 2335/1 v k. ú. Lipence, do případné změny územního plánu pro pozemek parc. č. 2337/1 v k. ú. Lipence.

IV. 101/7-2022 Rada městské části bere na vědomí č.101/385

informaci o předání prostor detašovaného pracoviště MŠ Lipence v ulici Václava Rady na Zbraslavi.

V. 101/7-2022 Rada městské části souhlasí č.101/386

a) s pořízením 4 ks mobilních telefonů a SIM karet pro potřeby MŠ Lipence a případného objednání připojení k internetu.

b) se změnou umístění veřejně prospěšné stavby komunikace S4 - č. 28│DK│35 na pozemcích uvedených na LV č. 2776 pro k. ú. Lipence, obec Praha, podle odd. 5, odst. 1 písm. a) přílohy č. 1 OOP č. 55/2018 a se změnou jejího napojení na ul. Na Lhotkách, parc. č. 2141/1, k. ú. Lipence, obec Praha. Tento souhlas formou čestného prohlášení se vydává pro účely posunutí Veřejně prospěšné stavby a nenahrazuje souhlas Městské části Praha-Lipence s projektovou dokumentací k územnímu řízení nebo stavebnímu řízení.

c) s vyúčtováním Atelieru L spol. s r. o. za zpracování připomínek k návrhu MPP pro veřejné projednání pro vybrané lokality na území MČ Praha-Lipence, v ceně 124 800,- Kč bez DPH, tj. 151 008,- Kč s DPH.

VI. 101/7-2022 Rada městské části stanoví č.101/387

že každý politický subjekt, který se zúčastní voleb může umístit na informační tabuli MČ Praha-Lipence maximálně jeden reklamní či propagační materiál o velikosti A3 bez dalšího povolení.

V Praze – Lipencích dne 28. července 2022

Datum sejmutí: 30. 9. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní rozhlas

rozhlas

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Užitečné odkazy