...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 102/8-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 16. srpna 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Ivana Žáková
ON-LINE: Michal Zahradník
tajemník úřadu – Petr Jindra
Omluven: Martin Vanko
Místo a čas jednání: od 16:10 hodin do 17:25 hodin dne 16. srpna 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

102/1 Směrnice o provozování kamerového systému se záznamem

Místostarostka MČ ve spolupráci s Mgr. Hanou Haubertovou vypracovala „Směrnici o provozování kamerového systému se záznamem MČ Praha-Lipence“, která upravuje provozování kamerového systému za účelem ochrany majetku života a zdraví veřejnosti v MČ Praha-Lipence, která by měla být účinná od 1. 9. 2022. Návrh směrnice je evidován pod C.j.:1188/7-2022. Návrh „Směrnice“ tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje „Směrnici o provozování kamerového systému se záznamem MČ Praha-Lipence“ s účinností od 1. 9. 2022, evidovanou pod Č. j.: 1188/7-2022.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Zahradník, Žáková)

102/2 Smlouva o fyzickém předání sgrafita se Středočeským muzeem

Místostarostka MČ Ivana Žáková předkládá Radě MČ k odsouhlasení „Smlouvu o fyzickém předání předmětu“ renesanční sgrafito ze statku v Lipencích u Zbraslavi umístěného v rabicové podložce a desce o rozměrech 199 x 169 cm. Touto smlouvou Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace předává ze studijního fondu do majetku MČ Praha-Lipence, za účelem konzervace a uložení v prostorách MČ Praha Lipence uvedenou sgrafitu. Kdy její hodnota byla vyčíslena na 1,- Kč. Návrh Smlouvy o fyzickém předání předmětu“ tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s převzetím sgrafity od SMM v hodnotě 1,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Zahradník, Žáková)

102/3 Časový plán MČ Praha-Lipence pro provádění PZKO

Místostarostka MČ Praha-Lipence Ivana Žáková předkládá Radě MČ Praha-Lipence ke schválení „Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha CZ 01“ (dále jen PZKO) s konkrétními termíny plnění dílčích úkolů a definovanými opatřeními pro MČ Praha – Lipence. Časový plán Městské části Praha-Lipence pro provádění opatření PZKO tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje „Časový plán Městské části Praha-Lipence pro provádění opatření PZKO“, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Zahradník, Žáková)

102/4 Výběr dodavatele „Úpravy prostoru před samoobsluhou“

Místostarostka MČ Ivana Žáková provedla poptávkové řízení na dodavatele na akci: „Úprava prostoru před samoobsluhou“ v ulici Na Bambouzku. Oslovila celkem 5 podnikatelských subjektů a na oslovení reagovaly 2 subjekty, a to JR Zahrady s nabídkovou cenou 97 550,02 Kč s DPH a spol. JohnnyStav spol. s r.o. s nabídkovou cenou 99 470,47 Kč s DPH. Výběrová komise vyhodnotila podané nabídky podle zadaných kritérií: estetická stránka, reference předchozích realizací a náročnost údržby a jako vítěze vybrala spol. JohnnyStav s. r. o., Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5, IČO: 11670452 s cenou 99 470,47 Kč s DPH. Protokol o výběru dodavatele s vyhodnocením a posouzením nabídek tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje výběr dodavatele „Úprav prostoru před samoobsluhou“ spol. JohnnyStav s. r. o., Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5, IČO: 11670452 s cenou 99 470,47 Kč s DPH.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Zahradník, Žáková)

102/5 Schválení záměru podání žádosti o dotaci pro JSDH

Místostarostka MČ Ivana Žáková na základě „Informace o vyhlášení výzev k podání žádosti o poskytnutí investičních dotací na rok 2023 od Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy“, navrhuje schválit záměr podání žádosti o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky, kdy dotace může dosáhnout až 70 % uznatelných nákladů projektu, maximálně však 4 000 000,- Kč.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky, kdy dotace může dosáhnout až 70 % uznatelných nákladů projektu, maximálně však 4 000 000,- Kč.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Zahradník, Žáková)

102/6 Odsouhlasení víceprací při instalaci poplachového systému do Hasičské zbrojnice

Na 98. jednání Rady MČ Praha-Lipence byl usnesením č. 98/374 schválen dodavatel poplachového systému do Hasičské zbrojnice společnost ELZED s. r. o. za částku 88 769,23 Kč s DPH. V průběhu instalace zařízení bylo zjištěno, že pokud má být zajištěna správná a úplná komunikace se systémem FIREPORT bylo třeba systém doplnit o další moduly, což bylo zjištěno až po rozebrání starého zařízení. Tímto vznikly oproti nabídce vícepráce v rozsahu: napojení dalších 4 vrat pro možnost vzdáleného ovládání a monitoringu, instalace GSM antény pro zesílení GSM signálu a navýšení počtu detektorů kouře o 2 ks, čímž došlo je zvýšení ceny zakázky o 16 338,- Kč bez DPH. Celková cena instalace a dodání vzrostla z 88 769,23 Kč s DPH na 106 956,74 Kč s DPH.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje navýšení ceny poplachového zařízení do Hasičské zbrojnice o nutné vícepráce v rozsahu napojení dalších 4 vrat pro možnost vzdáleného ovládání a monitoringu, instalace GSM antény pro zesílení GSM signálu a navýšení počtu detektorů kouře o 2 ks, čímž došlo ke zvýšení ceny zakázky o 16 338,- Kč bez DPH. Celková cena instalace a dodání vzrostla z 88 769,23 Kč s DPH na 106 956,74 Kč s DPH.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Zahradník, Žáková)

102/7 Odměna ředitelce MŠ Lipence

Starostka MČ Praha-Lipence předkládá k odsouhlasení návrh na vyplacení odměny z rozpočtu MŠ Lipence, ředitelce MŠ Lipence Mgr. Doris Rosenkrancové, za druhé pololetí školního roku 2021/2022, s podrobným odůvodněním. Návrh s odůvodněním je evidován pod Č. j.: 1309/8-2022.

Usnesení: Rada MČ Praha–Lipence souhlasí s vyplacením odměny ředitelce MŠ Lipence Mgr. Doris Rosenkrancové v navržené výši podle návrhu starostky MČ Praha-Lipence evidovaného pod Č. j.: 1309/8-2022.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 4 číslované strany a 4 přílohy o celkovém počtu 13 listů. Text usnesení bude pod č. 102/8-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 17:25 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 102/8-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 16. srpna 2022:

I. 102/8-2022 Rada městské části schvaluje č.102/388

a) „Směrnici o provozování kamerového systému se záznamem MČ Praha – Lipence“ s účinností od 1. 9. 2022, evidovanou pod Č. j.: 1188/7-2022.

b) „Časový plán Městské části Praha-Lipence pro provádění opatření PZKO“, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

c) výběr dodavatele „Úprav prostoru před samoobsluhou“ spol. JohnnyStav s. r. o., Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5, IČO: 11670452 s cenou 99 470,47 Kč s DPH.

d) záměr podání žádosti o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky, kdy dotace může dosáhnout až 70 % uznatelných nákladů projektu, maximálně však 4 000 000,- Kč.

e) navýšení ceny poplachového zařízení do Hasičské zbrojnice o nutné vícepráce v rozsahu napojení dalších 4 vrat pro možnost vzdáleného ovládání a monitoringu, instalace GSM antény pro zesílení GSM signálu a navýšení počtu detektorů kouře o 2 ks, čímž došlo ke zvýšení ceny zakázky o 16 338,- Kč bez DPH. Celková cena instalace a dodání vzrostla z 88 769,23 Kč s DPH na 106 956,74 Kč s DPH.

II. 102/8-2022 Rada městské části souhlasí č.102/389

a) s převzetím sgrafity od SMM v hodnotě 1,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

b) s vyplacením odměny ředitelce MŠ Lipence Mgr. Doris Rosenkrancové v navržené výši podle návrhu starostky MČ Praha-Lipence evidovaného pod Č. j.: 1309/8-2022.

V Praze – Lipencích dne 17. srpna 2022

Datum sejmutí: 30. 9. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní rozhlas

rozhlas

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Užitečné odkazy