...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 105/9-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 5. září 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Ivana Žáková
ON-LINE: Stanislav Řezník, Martin Vanko, Michal Zahradník
tajemník úřadu – Petr Jindra
Omluven: do 11:30 hod. Michal Zahradník
Místo a čas jednání: od 11:05 hodin do 13:30 hodin dne 5. září 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

105/1 Soudní spor VYSSPA – Víceúčelové hřiště

Dne 17.8.2022 přeposlala JUDr. Obeidová vyjádření právního zástupce spol. VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s. r. o., k návrhu na řešení sporu, ze dne 17. 8. 2022 (e-mail byl přeposlán všem radním dne 17. 8. 2022). Vzhledem k tomu, že termín jednání u Okresního soudu Plzeň je nařízen na den 14. 9. 2022 je třeba rozhodnout o návrhu spol. VYSSPA, že by za nabízených podmínek provedla opravu „Víceúčelového hřiště“ za finanční spoluúčastí MČ na základě podmínek dohodnutých v dohodě o smíru, ještě v roce 2022, včetně víceprací (odvodnění podkladu).

Právní zástupce MČ Praha-Lipence JUDr. Obeidová dne 2. 9. 2022 poslala informaci ohledně stavu soudního sporu předložila cenovou kalkulaci opravy od spol. VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s. r. o. na částku 291 517,50 Kč s DPH, s návrhem, že MČ Praha-Lipence by se podílela na úhradě nákladů opravy částkou 181 500,- Kč včetně DPH a oprava by byla provedena do 10. 11. 2022. Cenová kalkulace opravy tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí se smírem se spol. VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s. r. o., s tím, že MČ zaplatí 150 000,- Kč bez DPH, tj. 181 500,- Kč s DPH, za kompletní opravu včetně bočního odvodnění víceúčelového hřiště, s dokončením prací do 10. 11. 2022. Cenová kalkulace opravy tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Žáková)

105/2 Informační tabule a nástěnky MČ Praha-Lipence

Na 26. jednání RMČ Praha-Lipence dne 9. 1. 2020 bylo usnesením č. 26/121 na základě doporučení Komunikační komise odsouhlaseno, že informační tabule-nástěnky, budou označeny větou: „Vyvěšování informací na této tabuli je možné pouze se souhlasem ÚMČ Praha-Lipence, tel.: 257 921 167“. V souvislosti se žádostí Ing. Čížka o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., bylo zjištěno, že nebyla do současné doby stanovena žádná pravidla a mechanismy ohledně udělování souhlasu, kontroly a případných sankcí za nedodržení postupu souhlasu k umístění informací a reklamy. Rada a stanovila pravidla pro vyvěšování tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

V 11:30 hod. se ON-LINE připojil k jednání Rady radní Michal Zahradník.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence stanovuje podmínky a pravidla pro vyvěšování dokumentů na informační tabule-nástěnky v MČ Praha-Lipence. Tyto podmínky a pravidla tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

105/3 Posun zdi v esíčku

Na 27. jednání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence dne 11. 4. 2022 Zastupitelstvo MČ Praha- Lipence usnesením č. 498/2022 pověřilo starostku k jednáním o odkupu části pozemku parc. č. 48/1, v k. ú. Lipence. Vedení MČ následně jednalo s TSK o možnosti rozšíření komunikace a uhrazení výše zmiňovaných položek z prostředků TSK. Dne 30. 8. 2022 předložilo TSK studii rozšíření „esíčka“, kde pozemek paní Netolické využívá, nyní však TSK před započetím projektu nemůže na posun zdi přispět. TSK navrhuje nyní opravit zeď ve stávajícím profilu a následně zeď zbourat a vybudovat novou na náklady TSK. To je pro majitele pozemku nepřijatelné. Vzhledem k tomu, Rada MČ navrhuje Zastupitelstvu MČ Praha-Lipence záměr na přispění na vybudování a posunutí zdi paní Netolické v částce 318 000,- Kč včetně DPH a zaplacení přeložek inženýrských sítí v odhadované výši 200 000,- Kč s DPH. Za darování části pozemku parc. č. 48/1, v k. ú. Lipence, který bude sloužit k rozšíření komunikace „v esíčku“.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje záměr spočívající v darování části pozemku č. 48/1, v k. ú. Lipence od paní Netolické MČ Praha-Lipence s tím, že městská část přispěje na vybudování posunutí zdi do výše 318 000,- Kč včetně DPH a zaplatí přeložky sítí v odhadované výši 200 000,- Kč včetně DPH. Na základě studie TSK je využití tohoto pozemku vhodné ke zlepšení rozhledových podmínek a rozšíření komunikace „v esíčku“, ulice Černošická, tedy ke zlepšení bezpečnosti průjezdu tohoto místa.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

105/4 Nabídka Ateliéru L spol. s r. o. na zpracování zadání územní studie

Dne 29. 8. 2022 byla starostce doručena nabídka Ateliéru L spol. s r.o., Kafkova 580, 160 00 Praha 6, na zpracování zadání územní studie Ateliérem L spol. s r. o. v ceně 145 000,- Kč bez DPH, tj 175 450,- Kč s DPH. Atelier L spol s r. o je autorem SPRL a Koncepční rozvahy rozvoje Lipenců, které zpravoval pro MČ Praha-Lipence v letech 2020-2021. Atelier L. má detailní znalosti území a podrobné informace vyplývající z analýz provedených v rámci této zakázky. MČ hodnotí tuto spolupráci s tímto dodavatelem jako výbornou. Územní studie je doporučená následná dokumentace k SPRL, která pomůže regulovat styl výstavby v MČ. Nabídka tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s nabídkou Atelieru L spol. s r. o. se sídlem Kafkova 580, 160 00 Praha 6, na zpracování zadání územní studie za částku 145 000,- Kč bez DPH, tj. 175 450,- Kč s DPH, a pověřuje starostku MČ dojednáním smlouvy o dílo, s termínem dodání do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Hlasování: Pro: 3 (Kadlecová, Řezník, Vanko)

Zdržel se: 2 (Zahradník Žáková)

105/5 Výsledek JŘBÚ – Smlouva s ateliérem VLLNNA

Podle soutěžních podmínek architektonické soutěže o návrh Přístavba ZŠ bylo vedeno JŘBÚ s vítězem soutěže. Ateliér VLLNNA s r. o., se sídlem Oddechová 390, 155 31 Praha 5 – Lipence, IČ: 25655744, který podal nabídku s celkovou cenou 7 287 464,- Kč bez DPH tj.: 8 817 831,44 Kč s DPH v této ceně je zahrnuta cena průzkumů ve výši 420 000,- Kč bez DPH, tj. 508 200,- Kč s DPH. Nabídka tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu a cena je za všechny stupně projektové dokumentace a autorský dozor.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s nabídkou účastníka architektonické soutěže Ateliéru VLLNNA s r.o., se sídlem Oddechová 390, 155 31 Praha 5 – Lipence, IČ: 25655744, s celkovou cenou 7 287 464,- Kč bez DPH tj.: 8 817 831,44 Kč s DPH, kdy v této ceně je zahrnuta cena průzkumů ve výši 420 000,- Kč bez DPH, tj. 508 200,- Kč s DPH. Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu MČ vybrat Ateliér VLLNNA s. r. o. jako dodavatele na veřejnou zakázku Projektové dokumentace na přístavba ZŠ Lipence, schválit smlouvu, která je součástí nabídky a pověřit starostku jejím podpisem.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 4 číslované strany a 4 přílohy o celkovém počtu 34 listů. Text usnesení bude pod č. 105/9-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 13:30 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 105/9-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 5. září 2022:

I. 105/9-2022 Rada městské části souhlasí č.105/396

a) se smírem se spol. VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s. r. o. s tím, že MČ zaplatí 150 000,- Kč bez DPH, tj. 181 500,- Kč s DPH, za kompletní opravu včetně bočního odvodnění víceúčelového hřiště, s dokončením prací do 10. 11. 2022. Kalkulace celkové opravy tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

b) s nabídkou Atelieru L spol. s r. o. se sídlem Kafkova 580, 160 00 Praha 6, na zpracování zadání územní studie za částku 145 000,- Kč bez DPH, tj. 175 450,- Kč s DPH, a pověřuje starostku MČ dojednáním smlouvy o dílo, s termínem dodání do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy.

c) s nabídkou účastníka architektonické soutěže Ateliéru VLLNNA s r.o., se sídlem Oddechová 390, 155 31 Praha 5 – Lipence, IČ: 25655744, s celkovou cenou 7 287 464,- Kč bez DPH tj.: 8 817 831,44 Kč s DPH, kdy v této ceně je zahrnuta cena průzkumů ve výši 420 000,- Kč bez DPH, tj. 508 200,- Kč s DPH. Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu MČ vybrat Ateliér VLLNNA s. r. o. jako dodavatele na veřejnou zakázku Projektové dokumentace na přístavba ZŠ Lipence, schválit smlouvu, která je součástí nabídky a pověřit starostku jejím podpisem.

II. 105/9-2022 Rada městské části stanovuje č.105/397

podmínky a pravidla pro vyvěšování dokumentů na informační tabule-nástěnky v MČ Praha-Lipence, Tyto podmínky a pravidla tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

III. 105/9-2022 Rada městské části schvaluje č.105/398

a) záměr spočívající v darování části pozemku č. 48/1, v k. ú. Lipence paní Netolické MČ Praha-Lipence s tím, že městská část přispěje na vybudování posunutí zdi do výše 318 000,- Kč včetně DPH a zaplatí přeložky sítí v odhadované výši 200 000,- Kč včetně DPH. Na základě studie TSK je využití tohoto pozemku vhodné ke zlepšení rozhledových podmínek a rozšíření komunikace „v esíčku“, ulice Černošická, tedy ke zlepšení bezpečnosti průjezdu tohoto místa.

V Praze – Lipencích dne 5. září 2022

Datum sejmutí: 31. 10. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy