...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ: 

NÁLEDÍ (nízký stupeň nebezpečí) od pátku 2. 12. 2022 18:00 hodin do soboty 3. 12. 2022 9:00 hodin

Zápis a usnesení č. 108/9-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 20. září 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Ivana Žáková
tajemník úřadu – Petr Jindra
ON-LINE: Michal Zahradník, od 17:30 Martin Vanko
Omluven: do 17:30 hod. Martin Vanko
Místo a čas jednání: od 17:10 hodin do 18:45 hodin dne 20. září 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

108/1 Souhlas s urbanistickou studií „Na Stráni“

Dne 14. září 2022 se na starostku MČ Praha-Lipence obrátila spol. EXAFIN developerská s. r. o., jakožto vlastník pozemků zapsaných na LV č. 2776, pro k. ú. Lipence v souvislosti s přípravou urbanistické studie obytný soubor „Na Stráni“, ke které uvedla, že studie splňuje požadavky MČ Praha-Lipence na řešení lokality:

a) kapacita Studie vyjádřená hrubou podlažní plochou (HPP) stanovenou podle příslušné metodiky platného Územního plánu sídelního útvaru h. m. Praha nepřesáhne 14 500 m2.

b) Obvodová komunikace (v přiložené situaci označena č. 1)

- je hlavní komunikací obsluhující lokalitu, je napojena na ul. Na Lhotkách a ul. Pohlednou, případně na propojku s ul. Boudova;

- šířka veřejného prostoru ulice („od plotu k plotu“) = min. 13 m;

- stavebně konstrukční vlastnosti vozovky musí odpovídat minimálně podmínkám pravidelného průjezdu minibusu MHD (tj. autobus o max. délce 8 m a max. 2 nápravami)

- poloha/umístění komunikace se může měnit, ale musí zůstat v souladu se stanovisky s DOSS;

- v převažující délce ulice bude vysázeno stromořadí.

c) Prostupnost územím I (v přiložené situace označena č. 2)

- zajišťuje prostupnost územím pro pěší od ulice Na Lhotkách směrem k těžišti lokality a k lesu;

- trasování dle přiložené situace, konkrétní poloha může být mírně upravena při zachování smyslu severojižní prostupnosti;

- šířka veřejného prostoru ("od plotu k plotu") = min. 8 m.

d) Prostupnost územím II (v přiložené situaci označena č. 3)

- zajišťuje prostupnost územím pro pěší od Obvodové ulice směrem na sever a rozděluje frontu domů při severní hraně území na dva bloky tak, aby nevznikal dlouhý neprostupný úsek zástavby;

- osa prostupu může být podle konkrétního návrhu domů posunuta, ne však o více než 20 m od vytyčené osy;

- šířka veřejného prostoru ("od plotu k plotu") = min. 4 m.

e) Autobusové zastávky (v přiložené situaci označeny č. 4)

- v/na Obvodové ulici je umístěna alespoň jedna autobusová zastávka pro minibus MHD v každém směru.

f) Prostupnost do lesa „U Krmelce“ (v přiložené situaci označeny č. 5)

- v souladu s platným územním plánem je zajištěna prostupnost z od ul. Obvodové do lesa "U Krmelce".

g) Propojení mezi ul. Boudova a Obvodová (v přiložené situaci označeny č. 6)

- urbanistické řešení umožňuje (za podmínky provedení příslušných stavebně technických úprav ul. Obvodové) vybudovat propojku mezi ul. Boudova a Obvodovou ul.

Urbanistická studie obytný soubor „Na Stráni“ Praha-Lipence tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a požadavky MČ Praha-Lipence na řešení lokality tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

V 17:30 hod. se ON-LINE připojil radní Martin Vanko.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s urbanistickým řešením znázorněným v urbanistické studii obytného souboru „Na Stráni“ Praha-Lipence, s názvem výkresu „KONCEPCE LOKALITY“, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a konstatuje, že studie splňuje požadavky MČ Praha-Lipence na řešení této lokality, jak je popsáno v příloze č. 2 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

108/2 Smlouva s Ateliérem L spol. s r. o. na zpracování zadání územní studie

Na základě usnesení Rady MČ Praha-Lipence č. 105/396, ze dne 5. září 2022 předkládá starostka návrh smlouvy s Ateliérem L spol. s r. o., Kafkova 580, 160 00 Praha 6, na zpracování zadání územní studie Ateliérem L spol. s r. o., v ceně 145 000,- Kč bez DPH, tj. 175 450,- Kč s DPH. Návrh smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Atelierem L spol. s r. o., se sídlem Kafkova 580, 160 00 Praha 6, na zpracování zadání územní studie za částku 145 000,- Kč bez DPH, tj. 175 450,- Kč s DPH, a pověřuje starostku MČ Praha-Lipence podpisem smlouvy o dílo. Smlouva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro: 3 (Kadlecová, Řezník, Vanko)

Zdržel se: 2 (Zahradník, Žáková)

108/3 Smlouva o výpůjčce s TJ Sokol Lipence

Starostka předkládá Radě MČ Praha-Lipence k projednání „Smlouvu o výpůjčce“ Areálu TJ Sokol Lipence, K Průhonu 379, 155 31 Praha 5 – Lipence.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence projednala návrh „Smlouvy o výpůjčce“ Areálu TJ Sokol Lipence, K Průhonu 379, 155 31 Praha 5 – Lipence a pověřuje starostku dopracováním uvedené smlouvy.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

108/4 Výběr dodavatele služby pro zasílání zpráv a e-mailů

Na svém 94. jednání Rada MČ Praha-Lipence schválila migraci z MUNIPOLIS (dříve Mobilní rozhlas) na služby společnosti Galileo Corporation s. r. o., a pověřila místostarostku k jednání o smlouvě. Místostarostka projednala s firmou Galileo Corporation s. r. o. podmínky smlouvy a vypověděla smlouvu s firmou MUNIPOLIS k datu vypršení smlouvy, tedy k 31. 10. 2022. Na základě dalšího jednání předložil zástupce MUNIPOLIS novou smlouvu s novou cenovou nabídkou.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence projednala novou nabídku služeb MUNIPOLISU.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 4 číslované stran a 3 přílohy o celkovém počtu 5 listů. Text usnesení bude pod č. 108/9-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 18:45 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 108/9-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 20. září 2022:

I. 108/9-2022 Rada městské části souhlasí č.108/402

a) s urbanistickým řešením znázorněným v urbanistické studii obytného souboru „Na Stráni“ Praha-Lipence, s názvem výkresu „KONCEPCE LOKALITY“, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a konstatuje, že studie splňuje požadavky MČ Praha – Lipence na řešení této lokality, jak je popsáno v příloze č. 2 tohoto zápisu.

b) s uzavřením smlouvy o dílo s Atelierem L spol. s r. o., se sídlem Kafkova 580, 160 00 Praha 6, na zpracování zadání územní studie za částku 145 000,- Kč bez DPH, tj. 175 450,- Kč s DPH, a pověřuje starostku MČ Praha-Lipence podpisem smlouvy o dílo. Smlouva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

II. 108/9-2022 Rada městské části projednala č.108/403

a) návrh Smlouvy o výpůjčce Areálu TJ Sokol Lipence, K Průhonu 379, 155 31 Praha 5 – Lipence a pověřuje starostku dopracováním uvedené smlouvy.

b) novou nabídku služeb MUNIPOLISU.

 

V Praze – Lipencích dne 21. září 2022

Datum sejmutí: 31. 10. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy