...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 2/11-2022 z jednání Rady městské části Praha-Lipence dne 3. listopadu 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Karel Šlampa, Martin Vanko, Ivana Žáková
ON-LINE: Michal Zahradník
tajemník úřadu – Petr Jindra
Místo a čas jednání: od 16:05 hodin do 19:35 hodin dne 3. listopadu 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

2/1 Zřízení komisí Rady MČ Praha-Lipence a stanovení jejich kompetencí

Rada MČ zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise, které předkládají své stanoviska a náměty Radě městské části a jsou ze své činnosti odpovědné Radě městské části. Rozdělení komisí, jejich předsedové a členové:

Povodňová komise

Rada může zřídit podle § 78 zákona č. 254/2001 Sb., zákon a o vodách a o změně některých zákonů Povodňovou komisi, která má mimořádné pravomoci při povodni. Předsedou je vždy starosta obce, „další členy komise jmenuje z členů zastupitelstva MČ Praha-Lipence a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.“

Složení komise:

předseda: Mgr. Lenka KADLECOVÁ – starostka MČ Praha-Lipence

členové: Ivana Žáková, Lukáš Rak, Jan Fatka, Karel Krůta, Mgr. Jitka Krůtová, Mgr. Doris Rosenkrancová, Ing. Pavel Pihrt, Karel Šlampa, Mgr. Michal Zahradník, Petr Horník.

Přestupková komise

Starosta může zřídit podle § 61 zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komise musí mít lichý počet členů a předseda „musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti právo nebo zvláštní odbornou způsobilost“.

Složení komise:

předseda: JUDr. Vladimír FELT – advokát

místopředseda: Mgr. Filip BERGL – advokát

Členové: Jana Kahovcová, Hana Schwarzová, Pavel Růžička, Ing. Petr Jindra.

 

Dále Rada MČ podle ustanovení § 101 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise, které předkládají své stanoviska a náměty Radě městské části a jsou ze své činnosti odpovědné Radě městské části.

Návrh na zřízení komisí: 1. Stavební komise

2. Kulturní a sociální

3. Životního prostředí

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence zřizuje:

podle § 78 zákona č. 254/2001 Sb., zákon a o vodách a o změně některých zákonů „Povodňovou komisi“ ve složení: předseda Mgr. Lenka Kadlecová – starostka MČ, členové: Ivana Žáková, Lukáš Rak, Jan Fatka, Karel Krůta, Mgr. Jitka Krůtová, Mgr. Doris Rosenkrancová, Ing. Pavel Pihrt, Karel Šlampa, Mgr. Michal Zahradník, Petr Horník

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Zahradník, Žáková)

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence zřizuje:

podle § 61 zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich „Přestupkovou komisi“ ve složení: předseda JUDr. Vladimír Felt, místopředseda Mgr. Filip Bergl, členové Jana Kahovcová, Hana Schwarzová, Pavel Růžička, Ing. Petr Jindra.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Zahradník, Žáková)

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence zřizuje

podle § 101 zák. č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise:

- Stavební – pro oblast územního plánování a stavebního rozvoje MČ Praha- Lipence

- Kulturní a sociální – pro oblast kulturní a sociální včetně organizace a realizace kulturní akci a sociální pomoci potřebným ve spolupráci s Úřadem MČ

- Životní prostředí – pro oblast životního prostředí, včetně údržby a rozvoje veřejných prostranství městské části, čistoty a pořádku na území městské části, kultivace veřejného prostoru s dopadem na životní prostředí, snižování emisí a znečištění ovzduší, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ochrany přírody, ekologické stability či zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na území městské části, investičních akcí a opatření v oblasti životního prostředí, vyhledávání grantů.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Zahradník, Žáková)

2/2 Složení jednotlivých komisí zřízených dle § 101 zák. č. 131/2000 Sb.

Radní Martin Vanko předložil návrh na personální obsazení:

Stavební komise

předseda: Ing. Martin Vanko

členové: Mgr. Jan Kadlec, Mgr. Michal Zahradník, Karel Krůta, MUDr. Marek Janka, Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. Karin Tvrdá.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje personální obsazení „Stavební komise“ předseda Ing. Martin Vanko, členové Mgr. Jan Kadlec, Mgr. Michal Zahradník, Karel Krůta, MUDr. Marek Janka, Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. Karin Tvrdá.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Zahradník, Žáková)

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje personální obsazení „Kulturní a sociální komise“ předseda Ivana Slabochová, členové Martin Říha, Patricie Veselá, Marie Cimlerová, Lenka Šamanova, Lenka Šlampová, Jana Jiříčková.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Zahradník, Žáková)

2/3 Jednací řád Komisí rady MČ Praha-Lipence

Starostka MČ Praha-Lipence předkládá Radě MČ Praha-Lipence k projednání a schválení Jednací řád komisí Rady MČ Praha-Lipence.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje Jednací řád Komisí rady MČ Praha-Lipence, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Zahradník, Žáková)

2/4 Nacenění opravy části komunikace K Obsinám

Rada MČ na svém 103. jednán uložila tajemníkovi úřadu zajistit nacenění opravy části komunikace V Obsinách od křižovatky s ulicí Obsiny cca 1 m za odvodňovací žlab na křížení cest. Tajemník úřadu provedl oslovení 4 společností (Stavební spol. Šlehofer – sdělila, že nemá v současné době kapacitu, spol. CHIC spol. s r.o. a GROSS s.r.o. nereagovaly. jediné nacenění poskytla společnost provozovna služeb Zbraslav spol. s r.o., která provedla prohlídku na místě a doporučila zhotovit propustek v původní trase žlábku pod komunikací a opravu cca 150 m komunikace vybráním původního podloží a pokládkou nové podkladové vrstvy, svrchní frézované tříděné asfaltové živice zpevněné asfaltovým postřikem. Odhad ceny propustku pod komunikací cca 80 000,- Kč bez DPH, vlastní oprava komunikace cca 290 000,- Kč bez DPH.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence pověřuje tajemníka úřadu provedením poptávkového řízení na opravu komunikace K Obsinám.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

2/5 Poptávkové řízení na oplocení Areálu TJ Sokol Lipence

Místostarostka MČ Praha-Lipence provedla poptávkové řízení na dodavatele a zhotovitele na akci „Oplocení TJ Sokol Lipence“ poptány byly podnikatelské subjekty: Tomáš Linhart, Tomáš Pokorný a SESTAP spol. s r. o., které podaly své cenové nabídky. Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka Tomáše Pokorného, Vilímkova 1213, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO:41195892, s celkovou cenou 399 179,- Kč s DPH. Protokol o výběru dodavatele tvoří přílohou č. 2. tohoto zápisu.

Rada MČ Praha-Lipence schvaluje výběr dodavatele oplocení Areálu TJ Sokol Lipence, K Průhonu 379, 155 31 Praha 5 – Lipence, Tomáše Pokorného, Vilímkova 1213, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO: 41195892 s cenou 399 179,- Kč včetně DPH. Protokol o výběru dodavatele tvoří přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Zahradník, Žáková)

2/6 Poptávkové řízení „Piknikové sezení“ Českého červeného kříže

Místostarostka MČ Praha-Lipence provedla poptávkové řízení na zhotovitele na instalaci „Piknikového sezení“ v ulici Českého červeného kříže. Osloveny byly podnikatelské subjekty: David Chalupa, JohnnyStav s. r. o. a Jaroslav Uhlíř. Nabídku podala pouze spol. JohnnyStav s.r.o., Zbraslavská 12/11, 150 00 Praha 5, IČO:11670452, s celkovou cenou 77 682,- Kč s DPH. Protokol o výběru dodavatele tvoří přílohou č. 3. tohoto zápisu.

Rada MČ Praha-Lipence schvaluje výběr zhotovitele instalace „Piknikového sezení“ v ulici Českého červeného kříže, společnost JohnnyStav s. r. o., Zbraslavská 12/11, 150 00 Praha 5, IČO: 11670452 za cenu 77 682,- Kč včetně DPH. Protokol o výběru dodavatele tvoří přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Zahradník, Žáková)

2/7 Poptávkové řízení na projektové práce – podlaha SDH Lipence

Místostarostka MČ Praha-Lipence provedla poptávkové řízení na dodavatele projektových prací – podlaha SDH Lipence. Poptány byly podnikatelské subjekty: Sater – projekt s.r.o., ilex architexts s. r. o. a Ing. arch. Martin Rössler. Podány byly nabídky od všech oslovených a jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka Ing. arch. Martina Rösslera, Mánesova 1066/34, 120 00 Praha 2, IČO: 66010713 s cenou 89 540,- Kč s DPH. Protokol o výběru dodavatele tvoří přílohou č. 4. tohoto zápisu.

Rada MČ Praha-Lipence schvaluje výběr dodavatele na projektové práce – podlaha SDH Lipence a to Ing. arch. Martina Rösslera, Mánesova 1066/34, 120 00 Praha 2, IČO: 66010713 s cenou 89 540,- Kč s DPH. Protokol o výběru dodavatele tvoří přílohou č. 4. tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Zahradník, Žáková)

2/8 MŠ Lipence – žádost o schválení odpisového plánu na rok 2022

Ředitelka MŠ Lipence Mgr. Doris Rosenkrancová předložila dne 2. 11. 2022 ke schválení odpisový plán Mateřské školy Praha 5, K samoobsluze 211 na rok 2022 s odpisy uvedenými v „Odpisovém plánu na rok 2022 – MŠ Praha – Lipence“ z 15. 2. 2022, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Odpisy za rok 2022 činí 75 084,- Kč.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje „Odpisový plán na rok 2022“ – MŠ Praha – Lipence s odpisy za rok 2022 ve výši 75 084,- Kč, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Zahradník, Žáková)

V 18:30 hod. opustil jednání Rady MČ radní Karel Šlampa.

2/9 Smlouva o výpůjčce Areálu TJ Sokol Lipence

Starostka MČ Praha-Lipence Mgr. Lenka Kadlecová předkládá Radě MČ Praha-Lipence k projednání „Smlouvu o výpůjčce“ na pozemek parcelní číslo 651 – ostatní plocha, pozemek parcelní číslo č. 652 - zahrada a pozemek parcelní číslo 650 - zastavěná plocha, jehož součástí je stavba č. p. 379 (dále jen Areál TJ Sokol Lipence), kterou připravil Mgr. Jakub Mulač a která po svém schválení Zastupitelstvem MČ Praha-Lipence by nahradila smlouvu o výpůjčce z 3. 5. 2010 včetně jejich dodatků.

Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s textem a obsahem „Smlouvy o výpůjčce Areálu TJ Sokol Lipence“ a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Lipence její schválení. Koncept smlouvy tvoří přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Vanko, Zahradník, Žáková)

2/10 Vydání Lipeneckého zpravodaje v prosinci 2022

Vzhledem k tomu, že Rada MČ Praha-Lipence dosud nejmenovala novou Redakční radu Lipeneckého zpravodaje, rozhodla se jako provizorní řešení z důvodu zajištění přípravy a vydání prosincového čísla Lipeneckého zpravodaje pověřit šéfredaktora Lipeneckého zpravodaje Lukáše Veselého přípravou prosincového čísla Lipeneckého zpravodaje.

Rada MČ Praha-Lipence pověřuje šéfredaktora Lipeneckého zpravodaje Lukáše Veselého přípravou prosincového čísla 5/2022, Lipeneckého zpravodaje, jako provizorního řešení do jmenování nové Redakční rady Lipeneckého zpravodaje.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Zápis, usnesení a jednotlivé přílohy zápisu budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha-Lipence: www.praha-lipence.cz. Tento zápis má celkem 7 číslovaných stran a 5 příloh o celkovém počtu 10 listů. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, bude uveden předmět jednání, resp. usnesení. Jednání Rady MČ Praha-Lipence skončilo v 19:35 hod.

C. Usnesení a vzetí na vědomí

Text usnesení a vzetí na vědomí odpovídá stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům. Usnesení Rady městské části Praha-Lipence z jednání č. 1/10-2022, ze dne 3. listopadu 2022:

I. 2/11-2022 Rada městské části zřizuje č.2/7

a) podle § 78 zákona č. 254/2001 Sb., zákon a o vodách a o změně některých zákonů „Povodňovou komisi“ ve složení: předseda Mgr. Lenka Kadlecová – starostka MČ, členové: Ivana Žáková, Lukáš Rak, Jan Fatka, Karel Krůta, Mgr. Jitka Krůtová, Mgr. Doris Rosenkrancová, Ing. Pavel Pihrt, Karel Šlampa, Mgr. Michal Zahradník, Petr Horník .

b) podle § 61 zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich „Přestupkovou komisi“ ve složení: předseda JUDr. Vladimír Felt, místopředseda Mgr. Filip Bergl, členové Jana Kahovcová, Hana Schwarzová, Pavel Růžička, Ing. Petr Jindra.

c) podle § 101 zák. č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise:

- Stavební – pro oblast územního plánování a stavebního rozvoje MČ Praha-Lipence

- Kulturní a sociální – pro oblast kulturní a sociální včetně organizace a realizace kulturní akci a sociální pomoci potřebným ve spolupráci s Úřadem MČ

- Životní prostředí – pro oblast životního prostředí, včetně údržby a rozvoje a veřejných prostranství městské části, čistoty a pořádku na území městské části, kultivace veřejného prostoru s dopadem na životní prostředí, snižování emisí a znečištění ovzduší, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ochrany přírody, ekologické stability či zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na území městské části, investičních akcí a opatření v oblasti životního prostředí, vyhledávání grantů.

II. 2/11-2022 Rada městské části schvaluje č.2/8

a) personální obsazení „Stavební komise“ předseda Ing. Martin Vanko, členové Mgr. Jan Kadlec, Mgr. Michal Zahradník, Karel Krůta, MUDr. Marek Janka, Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. Karin Tvrdá.

b) personální obsazení „Kulturní a sociální komise“ předseda Ivana Slabochová, členové Martin Říha, Patricie Veselá, Marie Cimlerová, Lenka Šamanova, Lenka Šlampová, Jana Jiříčková.

c) Jednací řád Komisí rady MČ Praha-Lipence, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

d) výběr dodavatele oplocení Areálu TJ Sokol Lipence, K Průhonu 379, 155 31 Praha 5 – Lipence, Tomáše Pokorného, Vilímkova 1213, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO: 41195892 s cenou 399 179,- Kč včetně DPH. Protokol o výběru dodavatele tvoří přílohou č. 2 tohoto zápisu.

e) výběr zhotovitele instalace „Piknikového sezení“ v ulici Českého červeného kříže, společnost JohnnyStav s. r. o., Zbraslavská 12/11, 150 00 Praha 5, IČO: 11670452 za cenu 77 682,- Kč včetně DPH. Protokol o výběru dodavatele tvoří přílohou č. 3 tohoto zápisu.

f) výběr dodavatele na projektové práce – podlaha SDH Lipence a to Ing. arch. Martina Rösslera, Mánesova 1066/34, 120 00 Praha 2, IČO: 66010713 s cenou 89 540,- Kč s DPH. Protokol o výběru dodavatele tvoří přílohou č. 4. tohoto zápisu.

g) „Odpisový plán na rok 2022“ – MŠ Praha – Lipence s odpisy za rok 2022 ve výši 75 084,- Kč, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

III. 2/11-2022 Rada městské části pověřuje č.2/9

a) tajemníka úřadu provedením poptávkového řízení na opravu komunikace K Obsinám.

b) šéfredaktora Lipeneckého zpravodaje Lukáše Veselého přípravou prosincového čísla 5/2022, Lipeneckého zpravodaje, jako provizorního řešení do jmenování nové Redakční rady Lipeneckého zpravodaje.

IV. 2/11-2022 Rada městské části souhlasí č.2/10

s textem a obsahem „Smlouvy o výpůjčce Areálu TJ Sokol Lipence“ a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Lipence její schválení. Koncept smlouvy tvoří přílohou č. 6 tohoto zápisu. 7

 

V Praze – Lipencích dne 7. listopadu 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy