...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 3/11-2022 z jednání Rady městské části Praha-Lipence dne 14. listopadu 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Karel Šlampa, Ivana Žáková
ON-LINE: Martin Vanko
Omluven: do 17:35 hod. Michal Zahradník
tajemník úřadu – Petr Jindra
Místo a čas jednání: od 16:30 hodin do 18:30 hodin dne 14. listopadu 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

3/1 Doplnění Organizačního řádu ÚMČ Praha-Lipence

Vzhledem k upozornění ze strany Kontrolní skupiny MHMP, provádějící přezkoumání hospodaření MČ Praha-Lipence za rok 2022, je nutné provést aktualizaci Organizačního řadu Městské část Praha-Lipence a to následovně:

v Části II. – Organizace a struktura, článek 4. – Úřad MČ Praha-Lipence na konec znění tohoto článku doplnit text:

„Rada MČ Praha-Lipence dne 24. října 2022 na svém 1. jednání, usnesením č. 1/5 stanovila počet pracovních míst – zaměstnanců Úřadu MČ Praha-Lipence takto:

6 zaměstnanců spadajících pod zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

- tajemník úřadu,

- hlavní účetní,

- rozpočtář,

- referent stavebního úseku,

- referent podatelny a evidence obyvatel,

- referent místních poplatků a služeb CZECH POINT.

3 zaměstnanci údržby komunikací a zeleně.“

Aktualizovaný organizační řád MČ Praha-Lipence tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje doplněný Organizační řád ÚMČ Praha-Lipence, ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

3/2 Žádost ZŠ Lipence o odsouhlasení technického zhodnocení tělocvičny

Ředitelka ZŠ Lipence předkládá Radě MČ Praha-Lipence k odsouhlasení technického zhodnocení budovy tělocvičny. Jedná se o 4 ks instalovaných basketbalových košů, které jsou pevně spojeny s budovou kovovou konstrukcí. Pořizovací hodnota 4 ks košů činila 27 576,- Kč jejich montáž pak 27 782,- Kč, celkem tedy 55 358,- Kč. Dodávka basketbalových košů a jejich instalace proběhla v červenci a srpnu 2022. Žádost ZŠ Lipence o odsouhlasení technického zhodnocení s doklady tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s technickým zhodnocením budovy tělocvičny v Obilní ulici 747, 155 31 Praha 5 - Lipence, spočívající v dodávce a instalaci 4 ks basketbalových košů, pevně spojených s budovou, v celkové hodnotě 55 358,- Kč.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

3/3 ZŠ Lipence žádost o odsouhlasení odpisu a vyřazení majetku

Ředitelka ZŠ Lipence dne 10. 11. 2022 předložila návrh na odpis a vyřazení majetku ZŠ vedeného na účtu 028 v částce 184 529,37 Kč, vedeného na účtu 902 v částce 4 863,17 Kč a odpis a vyřazení majetku MČ v částce 6 679,20 Kč z důvodu jeho opotřebení, zastaralosti a nefunkčnosti. Jedná se celkově o majetek v hodnotě 196 071,74 Kč. Návrh na odpis a vyřazení majetku tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s odpisem a vyřazením nefunkčního, zastaralého a opotřebovaného majetku ZŠ Lipence a MČ Praha – Lipence v celkové hodnotě 196 071,74 Kč, který je specifikován v příloze č. 3 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Žáková)

V 17:35 hod. se na jednání Rady MČ dostavil radní Michal Zahradník.

3/4 Poptávkové řízení na opravu části komunikace V Obsinách

Tajemník úřadu na základě pověření Rady MČ Praha-Lipence provedl poptávkové řízení na zhotovitele „Opravy části komunikace V Obsinách“ poptáno bylo 5 podnikatelských subjektů:

Jiří Petrášek–Opravy a údržba komunikací, Nad Prachandou č. p. 1235, 263 01 Dobříš, IČO: 61658405

Provozovna služeb Zbraslav spol. s r. o., Ke Dračkám 1594, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO: 48537772

Silnice MÁLEK, Jeremenkova 368/3, 147 00 Praha 4, IČO: 14081725

Silnice TS s. r. o., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČO: 25796160

Stavební společnost Šlehofer s. r. o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 – Radotín, IČO: 27146324 – která předem deklarovala, že z kapacitních důvodů v letošním roce již se nebude účastnit žádných poptávkových či výběrových řízení

V termínu byla podána jedna cenová nabídka od Provozovny služeb Zbraslav spol. s r. o. s cenou 370 000,- Kč bez DPH. Společnost Silnice TS s. r. o. sdělila, že z kapacitních důvodů nebude podávat žádnou nabídku.

Jako nabídka splňující zadání je nabídka od spol.: Provozovna služeb Zbraslav spol. s r. o., Ke Dračkám 1594, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO:48537772 s cenou 370 000,- kč bez DPH, tj. 447 700,- Kč s DPH. Protokol o výběru dodavatele tvoří přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Rada MČ Praha-Lipence rozhodla o odložení opravy části komunikace V Obsinách na jaro 2023, vzhledem k dodání pouze jedné nabídky a klimatickým podmínkám.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Zahradník, Žáková)

3/5 Poškozené komunikace Údolí hvězd a Nad údolím hvězd – schválení výběru zhotovitele na opravy částí komunikací

Dne 6. 5. 2021 proběhlo ústní jednání se stavebníkem Ivo Kulhánkem ve věci stavebních úprav a přístavby stávajícího objektu č. ev. 245 v ulici Nad údolím hvězd, kdy bylo zjištěno poškození komunikace Údolí hvězd a Nad údolím hvězd stavebníkem, resp. nákladními vozidly, která navážela stavební materiál. Poškození bylo dne 6. 5. 2021 zapsáno do Protokolu o ústním jednání a vyznačeno na plánku s výměrou poškození ke dni 6. 5. 2021. Stavebník Ivo Kulhánek byl v roce 2021 vyzván nejprve ústně a následně v roce 2022 2x písemně ke sjednání nápravy. Na první písemnou výzvu ze dne 26. 4. 2022 nereagoval a na druhou ze dne 26. 9.2022 sdělil, že se svého závazku nevzdává a že se nachází v tíživé životní situaci. V současné době jsou úseky komunikací v havarijním stavu, kdy je před začátkem zimy provést jejich opravu.

Dne 20. 10. 2022 byl tajemník úřadu informován panem Badou ze Stavební společnosti Šlehofer s. r. o., že se na tuto společnost obrátil pan Ivo Kulhánek a v případě odsouhlasení cenové kalkulace ze strany pana Kulhánka bude oprava komunikací provedena v týdnu od 24. 10. 2022. Dne 2. 11. 2022 byla provedena kontrola uvedených ulic se strany tajemníka úřadu a pana Růžičky ze stavebního úseku a bylo zjištěno, že k žádné opravě nedošlo. Dotazem u Stavební společnosti Šlehofer spol. s r. o. bylo zjištěno, že cenová kalkulace byla zaslána panu Kulhánkovi dne 20. 10. 2022 a měl se obratem vyjádřit k čemuž dosud nedošlo, tak oprava provedena nebyla. Podle sdělení pana Bady se jedná v nutnost opravy komunikací o celkové výměře cca 75 m2, kde je třeba odfrézovat současnou asfaltovou vrstvu, opravit, doplnit a zhutnit podloží vzhledem k namáhání komunikací a položit nový asfaltový povrch. Předložená kalkulace panu Kulhánkovi, na kterou nereagoval byla na částku cca 150 000,- Kč bez DPH.

Tajemník úřad vzhledem k nutnosti provedení opravy komunikací ještě před zimou v roce 2022 provedl poptávkové řízení na opravu částí poškozených komunikací Údolí hvězd, Nad údolím hvězd, v rozsahu poškození způsobeného jednak stavebníkem pane Kulhánkem a následného poškození o výměře 75 m2. Osloveny byly 3 podnikatelské subjekty, které na poptávku reagovaly a jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka Stavení společnosti Šlehofer spol. s r. o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 – Radotín na cenu 145 292,50 Kč bez DPH tj. 175 791,83 Kč s DPH. Protokol o výběru zhotovitele tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje výběr zhotovitele opravy poškozených částí komunikací Údolí hvězd a Nad údolím hvězd, Stavení společnosti Šlehofer spol. s r. o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 – Radotín na cenu 145 292,50 Kč bez DPH, tj. 175 791,83 Kč s DPH. Protokol o výběru zhotovitele tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Šlampa, Vanko, Zahradník, Žáková)

3/6 Program na 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Rada projednala program 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence, které se bude konat dne 7. prosince 2022 od 18:00 hod. v jídelně ZŠ Lipence, Černošická 168, 155 31 Praha 5 – Lipence.

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Zápis, usnesení a jednotlivé přílohy zápisu budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha-Lipence: www.praha-lipence.cz. Tento zápis má celkem 4 číslované strany a 4 přílohy o celkovém počtu 15 listů. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, bude uveden předmět jednání, resp. usnesení. Jednání Rady MČ Praha-Lipence skončilo v 18:30 hod.

C. Usnesení a vzetí na vědomí

Text usnesení a vzetí na vědomí odpovídá stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům. Usnesení Rady městské části Praha-Lipence z jednání č. 1/10-2022, ze dne 14. listopadu 2022:

I. 3/11-2022 Rada městské části schvaluje č.3/11

a) doplněný Organizační řád ÚMČ Praha-Lipence, ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

b) výběr zhotovitele opravy poškozených částí komunikací Údolí hvězd a Nad údolím hvězd, Stavení společnosti Šlehofer spol. s r. o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 – Radotín na cenu 145 292,50 Kč bez DPH, tj. 175 791,83 Kč s DPH. Protokol o výběru zhotovitele tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

II. 3/11-2022 Rada městské části souhlasí č.3/12

a) s technickým zhodnocením budovy tělocvičny v Obilní ulici 747, 155 31 Praha 5 - Lipence, spočívající v dodávce a instalaci 4 ks basketbalových košů, pevně spojených s budovou v celkové hodnotě 55 358,- Kč.

b) s odpisem a vyřazením nefunkčního, zastaralého a opotřebovaného majetku ZŠ Lipence a MČ Praha – Lipence v celkové hodnotě 196 071,74 Kč, který je specifikován v příloze č. 3 tohoto zápisu.

III. 3/11-2022 Rada městské části rozhodla č.3/13

o odložení opravy části komunikace V Obsinách na jaro 2023, vzhledem k dodání pouze jedné nabídky a klimatickým podmínkám.

V Praze – Lipencích dne 16. listopadu 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy