...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 89/4-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 20. dubna 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Martin Vanko
tajemník úřadu – Petr Jindra
Omluven: Michal Zahradník do 16:45 hod., Ivana Žáková do 17:40 hod.
Místo a čas jednání: od 16:10 hodin do 17:50 hodin dne 20. dubna 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

89/1 Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Lipence 2021

Ředitelka ZŠ Lipence dne 4. 4. 2022 předložila Radě MČ „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2021“, tohoto znění:

Hospodářský výsledek v rámci doplňkové činnosti 179 217,68 Kč

Hospodářský výsledek v rámci hlavní činnosti 0,- Kč

Hospodářský výsledek celkem 179 217,68 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek navrhuje ředitelka rozdělit:

do fondu odměn 0,- Kč

do rezervního fondu 179 217,68 Kč

ZŠ Lipence vrací část nevyčerpané dotace na provoz ve výši 633 054,31 Kč a na provoz tělocvičny ve výši 111 772,75 Kč.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Lipence roku 2021, a to celkový hospodářský výsledek ve výši 179 217,68 převést ze 100 % do rezervního fondu. Dále ZŠ Lipence vrací nevyčerpané dotace na provoz školy ve výši 633 054,31 Kč a dotaci na provoz tělocvičny ve výši 111 772,75 Kč zřizovateli MČ Praha-Lipence.

Hlasování: Pro 3 (Kadlecová, Řezník, Vanko)

89/2 Schválení výběru dodavatele IT služeb a šéfredaktora Lipeneckého zpravodaje

Tajemník úřadu provedl poptávkové řízení na „Správu a administraci komunikačních kanálů MČ Praha-Lipence a šéfredaktora Lipeneckého zpravodaje“ na období od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2024. Osloveny byly celkem 4 subjekty a poptávka byla uveřejněna na webových stránkách MČ Praha-Lipence. Na poptávku zareagovaly 2 subjekty a jako nejvýhodnější podle jednotlivých zadaných kritérií byla vybrána nabídka Lukáše Veselého, IČO: 74357964, Josefa Houdka 7, 155 31 Praha 5 - Lipence. s nabídkovou hodinovou sazbou 180,- Kč/hod. Protokol o výběru tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje výběr dodavatele na „Správu a administraci komunikačních kanálů MČ Praha-Lipence a šéfredaktora Lipeneckého zpravodaje“ na období od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2024 podnikatele Lukáše Veselého, IČO: 74357964 s nabídkovou cenou 180,- Kč/hod., a pověřuje starostku MČ podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 3 (Kadlecová, Řezník, Vanko)

89/3 Opravy komunikací v MČ Praha-Lipence

Na základě provedené kontroly poškození stávajících komunikací v MČ Praha-Lipence a po konzultaci s odbornou firmou, ke způsobu provedení oprav či rekonstrukce komunikací předkládám Radě MČ k rozhodnutí informaci k těmto komunikacím:

1) Komunikace V Alejích – od křižovatky s ulicí Černošická až po křižovatku s ulicí Českého Červeného kříže.

Způsob opravy: - v celé délce a šířce komunikace odfrézování starého asfaltu

- doplnění, zhutnění stávajícího podkladu a vytvoření zpevněné krajnice po obou stranách

- nový asfaltový povrch v celé délce a šířce

Výměra: šíře: cca 3,5 m, délka: 400 m = plocha cca 1 400 m2

Odhadovaná cena oprav: cca 1 650 000,- Kč bez DPH = 2 000 000,- Kč

2) Komunikace Českého červeného kříže – U Berounky – od konečné autobusu MHD na křižovatce s ulicí Oddechová, ČČK až po dům č.p. 400

Způsob opravy: - v celé délce a šířce komunikace odfrézování stávajícího povrchu

- doplnění, zhutnění stávajícího podkladu a vytvoření zpevněné krajnice po obou stranách

- nový asfaltový povrch v celé délce a šířce

Výměra: šíře: cca 3 m, délka: 211 m = plocha cca 633 m2

Odhadovaná cena oprav: cca 850 000,- Kč bez DPH = 1 030 000,- Kč

3) Komunikace Za hrází – od křižovatky s ulicí Černošická po rekreační chatu ev. č., 0775, kde vzhledem ke stavební činnosti je zcela poškozen stávající povrch komunikace těžkou nákladní dopravou zajišťující dodávky materiálu

Způsob opravy: - stržení cca 10 cm vrchní vrstvy v celé šíři komunikace

- dodání a zhutnění cca 10 cm vrstvy štěrku

- prolití vrchní vrstvy štěrku asfaltem v celé délce a šířce

Výměra: šíře: cca 3,5 m, délka: 688 m = plocha cca 2 408 m2

Odhadovaná cena oprav: cca 1 500 000,- Kč bez DPH = 1 820 000,- Kč

4) Opravy lokálního poškození a výtluků:

Oprava poškozené komunikace u obratiště MHD v zatáčce ulice Oddechová u odbočky do ulice Českého červeného kříže na obratišti MHD Kazín

Způsob opravy: - vyfrézování stávajícího poškozeného asfaltu

- dodání a zhutnění podkladu

- nový asfaltový povrch se zalitím spár

Výměra: cca 20 m2

Odhadovaná cena: cca 75 000,- Kč bez DPH = 91 000,- Kč

Komunikace Údolí hvězd – oprava utržené a rozježděné cca ½ šířky komunikace

Způsob opravy: - odfrézování stávajícího povrchu komunikace

- oprava a doplnění současného podloží

- nový asfaltový povrch se zalitím spár

Výměra: cca 3 x 5 m = plocha cca 15 m2

Odhadovaná cena oprav: cca 56 000,- Kč bez DPH = 68 000,- Kč

Komunikace Na Bambouzku před domem č. p. 201 - oprava propadlých přípojek inženýrských sítí

Způsob opravy: - odstranění současného asfaltu s betonem

- úprava a doplnění podloží

- nový asfaltový povrch se zalitím spár

Výměra: 0,8 x 0,8 cm = plocha cca 0,65 m2

Křižovatka ulic Na Bambouzku x Jiříčkova – oprava propadlých přípojek inženýrských sítí

Způsob opravy: - odstranění současného propadlého

- úprava a doplnění podloží

- nový asfaltový povrch se zalitím spár

Výměra: 1. 1 x 1 m = 1 m2

2. 1 x 2 m = 2 m2

Odhadovaná cena obou drobných oprav: cca 13 000,- Kč bez DPH = 16 000,- Kč

Komunikace K Vlásence – oprava výtluků v současné komunikaci

Způsob opravy: - odstranění současného poškozeného asfaltu

- úprava, doplnění podloží

- nový asfaltový povrch se zalitím spár

Výměra: šíře: cca 3 m, délka: 42 m = plocha cca 126 m2

Odhadovaná cena oprav: cca 160 000,- Kč bez DPH = 194 000,- Kč

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence rozhodla o provedení oprav komunikace Českého červeného kříže v úseku od konečné MHD na Kazíně směrem k ulici U Berounky, až po úroveň domu č. p. 400, oprav lokálního poškození a výtluků u obratiště MHD na Kazíně v ul. Oddechová, lokálních výtluků a poškození komunikace Na Bambouzku před domem č. p. 201, v křižovatce ulic Na Bambouzku – Jiříčkova a komunikace K Vlásence z rozpočtu MČ Praha-Lipence pro rok 2022. 

Hlasování: Pro 3 (Kadlecová, Řezník, Vanko)

89/4 Informace o neúspěšných urgencích opravy obrubníku v křižovatce ulice Černošická – Jana Čerstvého u TSK hl. m. Prahy

Tajemník úřadu informoval Radu MČ o zatím bezúspěšných žádostech o opravu a urgencích žádostí u TSK hl. m. Prahy, poškozeného obrubníku na ulici Černošická u křižovatky s ulicí Jana Čerstvého, kterou řeší stavební úsek zdejšího úřadu od prosince loňského roku, kdy poškození nejprve oznámil telefonicky a následně od 5. 1. 2022 opakovaně e-mailovou komunikací, dosud bezúspěšně. Vzhledem k tomu, že se jedná o frekventované místo, kdy je třeba provést usazení obrubníků po vykopání základu do betonového lože, není toto možné provést silami MČ Praha-Lipence (komunikaci ani MČ nespravuje – je ve správě TSK). Oprava je ze strany TSK slibována v nejbližším možném termínu již od ledna 2022.

Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí informaci o stavu opravy obrubníků v křižovatce ulice Jana Čerstvého – Černošická.

V 16:45 hod. se připojil se ON-LINE radní Michal Zahradník

89/5 Smlouva o poskytování právních služeb pro MČ Praha – Lipence

Starostka MČ na základě pověření Rady MČ provedla poptávkové řízení na právní služby pro MČ Praha-Lipence. Z důvodu potřeby právních služeb pro MČ Praha-Lipence zejména při sepisování listin o právním jednání, právních porad s klientem, sepisování právních rozborů věcí, zastupování klienta při jednáních s protistranou a zastupování klienta před soudy nebo správními orgány na základě plné moci navrhuje starostka MČ Praha-Lipence uzavření: „Smlouvy o poskytování právních služeb“ a to:

- v rozsahu 6 hodin měsíčně za měsíční paušální odměnu 10 000,- Kč bez DPH, tj. 12 100,- Kč s DPH, při poskytování služeb nad tento rámec s hodinovou sazbou 1 500,- Kč bez DPH, tj. 1815,- Kč s DPH

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování právních služeb“ s advokátem Mgr. Jakubem Mulačem v rozsahu 6 hod. měsíčně, za paušální odměnu 10 000,- Kč bez DPH, tj. 12 100,- Kč s DPH.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník)

V 17:20 hod. opustil jednání MČ radní Martin Vanko.

89/6 Ing. Hloucal – výpověď z nájemní smlouvy

MČ Praha-Lipence dne 30. 9. 2020 uzavřela s Ing. Jiřím Hloucalem nájemní smlouvu na část pozemku - 2 parkovací místa na pozemku parc. č. 1930/1, v k. ú. Lipence, před pozemkem parc. č. 1792, v k. ú. Lipence. Vzhledem k probíhajícím úpravám na pozemku parc. č. 1792 a opakovaným stížnostem sousedních občanů, které musí řešit jednak Policie ČR a Přestupková komise MČ Praha-Lipence v souvislosti s parkováním vozidla Ing. Jiřího Hloucala, které brání přístupu občanům na jejich sousední pozemky, navrhuji ukončit nájemní smlouvu s Ing. Jiřím Hloucalem podle čl. II., Nájemní smlouvy, tedy s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s ukončením „Nájemní smlouvy“ na 2 parkovací místa na části pozemku parc. č. 1930/1, v k. ú. Lipence uzavřené dne 30. 9. 2020 s nájemcem Ing. Jiřím Hloucalem.

Hlasování: Pro 3 (Kadlecová, Řezník, Zahradník)

89/7 Havarijní oprava středy „Domu služeb“

V rámci kontroly nemovitosti po zimní sezoně, bylo zjištěno poškození střechy na Domu služeb, ulice Na Bambouzku 500, kde dochází k odlupování natřené izolační vrstvy lepenky a odlupování lepenky ze střechy a hrozí zatékání vody při deštích do prostor budovy. Stav střechy byl zdokumentován pracovníky úseku údržby a je k dispozic na úložišti MČ. Pan Růžička provedl výpočet velikosti plochy střechy podle dokumentace a jedná se celkem o plochu 265 m2 a dále cca 170 bm oplechování v šíři cca 50 cm.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí se zahájením příprav a vyhlášením výběrového řízení na opravu izolace střechy budovy „Dům služeb“ v ulici Na Bambouzku 500. 

Hlasování: Pro 3 (Kadlecová, Řezník, Zahradník)

89/8 Vícepráce na opravě komunikace „Pod Lečí“

V rámci probíhajících oprav komunikace Pod Lečí, byla v rámci technického dozoru investora a podmínek na místě zjištěna nutnost provedení víceprací nad rámec prací uvedených ve „Smlouvě o dílo“ Jedná se o tyto vícepráce:

1) Vzhledem k lepšímu napojení zámkové dlažby u kanalizační výpustě v ulici Pod Lečí došlo ze strany zhotovitele o vyznačení plochy o velikosti 1,9 m2 kterou je třeba rozebrat a opravit nad rámec objednávky. Tuto nutnost potvrdil o technický dozor na dokumentačních fotografiích. Dokumentace místa a stanovisko technického dozoru tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

2) Vzhledem k lepšímu napojení opravované zámkové dlažby v ulici Pod Lečí došlo ze strany zhotovitele o vyznačení plochy o velikosti 2,9 m2 kterou je třeba rozebrat a opravit nad rámec objednávky. Tuto nutnost potvrdil o technický dozor na dokumentačních fotografiích. Dokumentace místa a stanovisko technického dozoru tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s vícepracemi při opravě komunikace Pod Lečí, a to v rozsahu o 1,9 m2 a 2,9 m2 jak jsou zdokumentovány a potvrzeny technickým dozorem v přílohách č. 3 a 4 tohoto zápisu a pověřuje místostarostku sjednáním dodatku ke smlouvě od dílo.

Hlasování: Pro 3 (Kadlecová, Řezník, Zahradník)

V 17:40 hod. se dostavila na jednání rady místostarostka Ivana Žáková.

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 7 číslovaných stran a 2 přílohy o celkovém počtu 5 listů. Text usnesení bude pod č. 89/4-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 17:50 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 89/4-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 20. dubna 2022:

I. 89/4-2022 Rada městské části schvaluje č.89/353

a) návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Lipence roku 2021, a to celkový hospodářský výsledek ve výši 179 217,68 převést ze 100 % do rezervního fondu. Dále ZŠ Lipence vrací nevyčerpané dotace na provoz školy ve výši 633 054,31 Kč a dotaci na provoz tělocvičny ve výši 111 772,75 Kč zřizovateli MČ Praha-Lipence.

b) výběr dodavatele na „Správu a administraci komunikačních kanálů MČ Praha-Lipence a šéfredaktora Lipeneckého zpravodaje“ na období od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2024 podnikatele Lukáše Veselého, IČO: 74357964 s nabídkovou cenou 180,- Kč/hod. a pověřuje starostku MČ podpisem smlouvy.

c) uzavření „Smlouvy o poskytování právních služeb“ s advokátem Mgr. Jakubem Mulačem v rozsahu 6 hod. měsíčně, za paušální odměnu 10 000,- Kč bez DPH, tj. 12 100,- kč s DPH.

II. 89/4-2022 Rada městské části rozhodla č.89/354

o provedení oprav komunikace Českého červeného kříže v úseku od konečné MHD na Kazíně směrem k ulici U Berounky, až po úroveň domu č. p. 400, oprav lokálního poškození a výtluků u obratiště MHD na Kazíně v ul. Oddechová, lokálních výtluků a poškození komunikace Na Bambouzku před domem č. p. 201, v křižovatce ulic Na Bambouzku – Jiříčkova a komunikace K Vlásence z rozpočtu MČ Praha-Lipence pro rok 2022. 

III. 89/4-2022 Rada městské části bere na vědomí č.89/355

informaci o stavu opravy obrubníků v křižovatce ulice Jana Čerstvého – Černošická.

IV. 89/4-2022 Rada městské části souhlasí č.89/356

a) s ukončením „Nájemní smlouvy“ na 2 parkovací místa na části pozemku parc. č. 1930/1, v k. ú. Lipence uzavřené dne 30. 9. 2020 s nájemcem Ing. Jiřím Hloucalem.

b) se zahájením příprav a vyhlášením výběrového řízení na opravu izolace střechy budovy „Dům služeb“ v ulici Na Bambouzku 500. 

c) s vícepracemi při opravě komunikace Pod Lečí, a to v rozsahu o 1,9 m2 a 2,9 m2 jak jsou zdokumentovány a potvrzeny technickým dozorem v přílohách č. 3 a 4 tohoto zápisu a pověřuje místostarostku sjednáním dodatku ke smlouvě od dílo.

V Praze – Lipencích dne 25. dubna 2022

Datum sejmutí: 31. 5. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy