...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 90/4-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 28. dubna 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Ivana Žáková
ON-LINE: Martin Vanko, Michal Zahradník
tajemník úřadu – Petr Jindra
Omluven:
Místo a čas jednání: od 16:10 hodin do 18:25 hodin dne 28. dubna 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

90/1 Schválení výběru dodavatele elektronické úřední desky

Tajemník úřadu provedl poptávkové řízení na dodavatele elektronické úřední desky pro Úřad MČ Praha-Lipence, osloveny byly společnosti:

BSS Praha s. r. o., se sídlem V Holešovičkách 20, 182 00 Praha 8, IČO: 28207611

DENIP spol. s r.o., se sídlem Střádalů 637, 718 00 Ostrava, IČO: 47678071

DigiDay Czech a. s., se sídlem ul. 28. října 3389, 703 00 Ostrava, IČO: 06078362

Emam s. r. o., Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČO: 29284414

Galileo Corporation s. r. o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714

svou nabídku podali společnosti:

Galileo Corporation s. r. o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714

Emam s. r. o., Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČO: 29284414

DigiDay Czech a. s., se sídlem ul. 28. října 3389, 703 00 Ostrava, IČO: 06078362

Jako nejkomplexnější a nejvhodnější byla vybrána nabídka od společnosti:

Galileo Corporation s. r. o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714:

- produkt: Galileo Kiosek 32´ v ceně 229 295,- Kč s DPH,

- doprava, montáž a nastavení 10 285,- Kč s DPH,

- servisní smlouva „NORMAL“ za částku 1 198,- Kč s DPH/měsíčně

- roční Profylaxe za částku 4 719,- Kč s DPH.

protokol o výběru dodavatele tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje výběr dodavatele elektronické úřední desky, a to společnost Galileo Corporation s. r. o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714 a to produkt Galileo Kiosek 32´ v ceně 229 295,- Kč s DPH, doprava, montáž a nastavení 10 285,- Kč s DPH, servisní smlouva „NORMAL“ za částku 1 198,- Kč s DPH/měsíčně a roční Profylaxe za částku 4 719,- Kč s DPH a pověřuje starostku MČ podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

90/2 Schválení zadávacích podmínek na akci: „Lipence – oprava komunikací a křižovatky 5x“

Na základě rozhodnutí Rady MČ Praha-Lipence (usnesení č. 89/354 byly předány spol. PORSIS VZ spol. s r.o. specifikace konkrétních oprav komunikací na akci „Lipence – oprava komunikací a křižovatky 5x“ a byly zpracovány zadávací podmínky k výběrovému řízení. Předpokládaná cena zakázky činí 1 200 000,- Kč bez DPH (tj.: 1 452 000,- Kč s DPH).

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence projednala podmínky zadávací dokumentace výběrového řízení, rozhodla o jejich rozšíření. Po zapracování těchto podmínek do zadávacích kritérií budou tyto projednány na příštím jednání Rady MČ.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

90/3 Jmenovaní výběrové komise na výběr dodavatele na akci „Lipence – oprava komunikací a křižovatky 5x“

Starostka MČ navrhuje jmenovat do výběrové komise na akci: „Lipence – oprava komunikací a křižovatky 5x“ tyto členy:

Mgr. Lenka Kadlecová – starostka MČ

Ivana Žáková – místostarostka MČ

Stanislav Řezník – radní

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence jmenuje komisi pro výběr dodavatele na akci: „Lipence – oprava komunikací a křižovatky 5x“ ve složení Mgr. Lenka Kadlecová, Ivana Žáková a Stanislav Řezník.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

90/4 Vícepráce na opravě komunikace „Pod Lečí“

V rámci probíhajících oprav komunikace Pod Lečí, byla v rámci technického dozoru investora a podmínek na místě zjištěna nutnost provedení víceprací nad rámec prací uvedených ve „Smlouvě o dílo“ Jedná se o tyto vícepráce, vzhledem k lepšímu napojení opravované zámkové dlažby v ulici Pod Lečí došlo ze strany zhotovitele o vyznačení plochy o velikosti 15 m2 kterou je třeba rozebrat a opravit nad rámec objednávky. Tuto nutnost potvrdil o technický dozor na dokumentačních fotografiích. Dokumentace místa a stanovisko technického dozoru tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s vícepracemi při opravě komunikace Pod Lečí, a to v rozsahu 15 m2, jak jsou zdokumentovány a potvrzeny technickým dozorem v příloze č. 2 tohoto zápisu a pověřuje místostarostku sjednáním dodatku ke smlouvě od dílo.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

90/5 Dopis MČ Šeberov – posunutí placeného úseku D1

Dne 22. 4. 2022 se obrátila na okolní městské části starostka MČ Praha-Šeberov paní Ing. Petra Venturová o připojení se k žádosti MČ Praha-Šeberov o posunutí placeného úseku dálnice D1 z km 2 na km 12, z důvodu stále se zvyšujícího zatížení místních komunikací kolem křížení Pražského okruhu a D1, kde lidé dojíždějící za prací a vozící děti do škol využívaní místní komunikace, aby se vyhnuli placení mýtného.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s tím, aby se MČ Praha-Lipence připojila k žádosti MČ Šeberov o posunutí placeného úseku dálnice D1 z km 2 na km 12 z důvodu stále zvyšujícího se zatížení místních komunikací kolem křížení Pražského okruhu a D1.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

90/6 Dodatek ke Smlouvě o dílo – SONING Praha s. r. o.

Dne 22. 11. 2021 byla uzavřena smlouva s firmou SONING Praha s. r. o. na Zhotovení akustických úprav v ZŠ Lipence ve dvou etapách s celkovou cenou 830 135,- Kč bez DPH. I. etapa (učebny A1/1 a A1/2) proběhla v prosinci 2021 a byla řádně předána a zaplacena (188 582,- Kč). Dílo je prováděno podle Akustické studie Ing. Petra Novotného ze září 2021.

Zhotovitel po projednání s paní ředitelkou ZŠ Lipence navrhl změnu II. Etapy spočívající v rozšíření prostor o chodbu D3, v použití jiného materiálu a snížení celkové ceny na 764 416,- Kč bez DPH (snížení o 8 %). Autor Akustické studie se změnou souhlasí, navrhované řešení nezhorší akustiku oproti původní studii.

Změnu řešení je třeba ošetřit dodatkem ke smlouvě. Návrh dodatku tvoří přílohu č. 3, tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 626/VÝST s firmou SONING Praha s. r. o. a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

90/7 Schválení uzavření dodatku se spol. JohnnyStav s. r. o.

Místostarostka MČ paní Žáková předkládá Radě MČ Praha-Lipence „Protokol o výběru dodavatele – Údržba zeleně v Lipencích II.“ a to na provedení prořezání a zpracování dřevního materiálu u:

1) ZŠ Lipence u celkem 5 stromů

2) v ulici Ke Štěrkovně u celkem 5 stromů

Nabídku předložila spol. JohnnyStav s.r.o. s cenou k bodu č. 1) 10 150,- Kč a k bodu č. 2) 8 000,- Kč.

Poptávané práce jsou stejné jako u již dříve provedeného poptávkového řízení z března 2022, kdy byla jako nejnižší vybrána nabídka spol. JohnnyStav spol. s r.o. s nichž je výborná komunikace a práci odvádí precizně. Při započtení těchto dvou dílčích zakázek cena za rok 2022 nepřesáhne 250 000,- Kč. Firmě JohnnyStav je možné zakázky zadat bez dalšího poptávacího řízení a uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 30. 3. 2022. Protokol o výběru a cenové nabídky tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se spol. JohnnyStav spol. s r. o., ze dne 30. 3. 2022 o provedení bezpečnostního, zdravotního, prosvětlovacího a výchovného řezu u 5 stromů u ZŠ Lipence a u 5 stromů v ulici Ke Štěrkovně v celkové hodnotě 18 150,- Kč a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 5 číslovaných stran a 4 přílohy o celkovém počtu 6 listů. Text usnesení bude pod č. 90/4-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v18:25 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 90/4-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 28. dubna 2022:

I. 90/4-2022 Rada městské části schvaluje č.90/357

výběr dodavatele elektronické úřední desky, a to společnost Galileo Corporation s. r. o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714 a to produkt Galileo Kiosek 32´ v ceně 229 295,- Kč s DPH, doprava, montáž a nastavení 10 285,- Kč s DPH, servisní smlouva „NORMAL“ za částku 1 198,- Kč s DPH/měsíčně a roční Profylaxe za částku 4 719,- Kč s DPH a pověřuje starostku MČ podpisem smlouvy.

II. 90/4-2022 Rada městské části projednala č.90/358

podmínky zadávací dokumentace výběrového řízení, rozhodla o jejich rozšíření. Po zapracování těchto podmínek do zadávacích kritérií budou tyto projednány na příštím jednání Rady MČ.

III. 90/4-2022 Rada městské části jmenuje č.90/359

komisi pro výběr dodavatele na akci: „Lipence – oprava komunikací a křižovatky 5x“ ve složení Mgr. Lenka Kadlecová, Ivana Žáková a Stanislav Řezník.

IV. 90/4-2022 Rada městské části souhlasí č.90/360

a) s vícepracemi při opravě komunikace Pod Lečí, a to v rozsahu 15 m2, jak jsou zdokumentovány a potvrzeny technickým dozorem v příloze č. 4 tohoto zápisu a pověřuje místostarostku sjednáním dodatku ke smlouvě od dílo.

b) s tím, aby se MČ Praha-Lipence připojila k žádosti MČ Šeberov o posunutí placeného úseku dálnice D1 z km 2 na km 12 z důvodu stále zvyšujícího se zatížení místních komunikací kolem křížení Pražského okruhu a D1.

c) se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 626/VÝST s firmou SONING Praha s. r. o. a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

d) s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se spol. JohnnyStav spol. s r. o., ze dne 30. 3. 2022 o provedení bezpečnostního, zdravotního, prosvětlovacího a výchovného řezu u 5 stromů u ZŠ Lipence a u 5 stromů v ulici Ke Štěrkovně v celkové hodnotě 18 150,- Kč a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.

V Praze – Lipencích dne 2. května 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy