...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 91/5-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 4. května 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Martin Vanko, Ivana Žáková
ON-LINE: Michal Zahradník
tajemník úřadu – Petr Jindra
Místo a čas jednání: od 16:15 hodin do 18:00 hodin dne 4. května 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

91/1 Havarijní stav zábradlí u propustku „U vrby“

V rámci kontrol majetku MČ Praha-Lipence byl zjištěn havarijní stav plotu – zábradlí u propustku „U vrby“ v ulici Českého červeného kříže. Jedná se o plot – zábradlí, které odděluje komunikaci od jezírka o celkové délce cca 13 m, který je tvořen 5 kovovými poli o výšce 140 cm. Vhledem k tomu, že 2 pole, která jsou přímo u jezírka jsou pouze přidrátována jednak k zapíchnuté betonové výztuži a jednak zrezavělému sloupku, který nedrží v zemi. Současný stav plotu – zábradlí, je zdokumentován v příloze č. 1 tohoto zápisu. Dotazem u zámečnické firmy odhadovaná cena opravy bude záležet na způsobu opravy či dle výměny celého plotu – zábradlí.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence rozhodla o nákupu příslušného počtu mobilních zábran k zajištění bezpečnosti v okolí nádrže, vzhledem k plánované opravě propustku.

Hlasování: Pro: 4 (Kadlecová, Řezník, Zahradník, Žáková)

Zdržel se: 1 (Vanko)

91/2 Dokončení odsvěření vodovodů a kanalizací

V roce 2021 došlo k odsvěření vodovodů a kanalizací, vzhledem k tomu, že ke schválení odsvěření došlo Zastupitelstvem MHMP v polovině roku 2021, je třeba dokončit proces odsvěření, kdy dosud podle evidence majetku má MČ Praha-Lipence v majetku nové vodovodní přípojky, které byly vybudovány v druhé polovině roku 2021 a v roce 2022, v celkové hodnotě 207 498,68 Kč, z tohoto důvodu je třeba vstoupit v jednání s MHMP a dokončit proces odsvěření, aby mohlo dojít i účetnímu předání tohoto majetku. Zároveň je třeba dořešit vlastnictví a účtování o dešťové kanalizaci v ulici K Průhonu, v celkové hodnotě 4 003 712,71 Kč.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí informaci tajemníka úřadu o nutnosti dokončení odsvěření vodovodů a kanalizací z MČ Praha-Lipence a pověřuje starostku a místostarostku k jednáním s MHMP.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

91/3 Úprava cen v Lipeneckém zpravodaji

Šéfredaktor Lipeneckého zpravodaje pan Lukáš Veselý navrhuje vzhledem ke zvýšení nákladu jednotlivých čísel Lipeneckého zpravodaje z 1 000 ks na 1 300 ks zvýšení ceny inzerce v Lipeneckém zpravodaji takto:

Celá strana – rozměr inzerce 210x297 mm:

původní cena 1 800 Kč bez DPH nová cena 2 300 Kč bez DPH

½ strany – rozměr 87x251 mm:

původní cena 960 Kč bez DPH nová cena 1 250 Kč bez DPH

½ strany – rozměr 180x122 mm:

původní cena 960 Kč bez DPH nová cena 1 250 Kč bez DPH

¼ strany – rozměr 87x122 mm:

původní cena 500 Kč bez DPH nová cena 650 Kč bez DPH

1/8 strany – rozměr 87x58 mm:

původní cena 280 Kč bez DPH nová cena 360 Kč bez DPH

1/16 strany:

původní cena 160 Kč bez DPH nová cena 200 Kč bez DPH

Slevy za opakovanou inzerci 5 % při dvojím zveřejnění, při 3 až 5 zveřejnění sleva 10 % z ceny.

Grafické rozložení a popis velikostí reklamy v Lipeneckém zpravodaji tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí se zvýšením ceny inzerce v Lipeneckém zpravodaji následovně:

Celá strana, rozměr inzerce 210x297 mm – cena 2 300 Kč bez DPH,

½ strany – rozměr 87x251 mm, popř. rozměr 180x122 mm – cena 1 250 Kč bez DPH,

¼ strany – rozměr 87x122 mm – cena 650 Kč bez DPH,

1/8 strany – rozměr 87x58 mm – cena 360 Kč bez DPH,

1/16 strany – cena 200 Kč bez DPH,

Slevy za opakovanou inzerci, při dvojí zveřejnění 5 % z ceny a při 3 až 5 zveřejněních 10 % z ceny.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

91/4 Schválení zhotovitele na úpravu tújí na dětském hřišti

Místostarostka paní Žáková provedla poptávkové řízení na akci „Úprava živého plotu z tújí, očista od náletových dřevin“ na Dětském hřišti a tréninkovém fotbalovém hřišti v areálu TJ Sokol Lipence. Poptávky byly zaslány společnostem JR Zahrady, JohnnyStav s. r. o., Stromy Bek, Údržba zeleně Cvrček a Růžička s. r. o. a BesBre s. r.o. Na poptávku reagovala pouze spol. JohnnyStav s. r. o. s nabídkou na úpravu živého plotu z tújí na „Dětském hřišti“ za 13 000,- Kč včetně DPH a úpravu tújí o očistu od náletových dřevin na tréninkovém fotbalovém hřišti za částku 55 230,- Kč včetně DPH. Protokol o výběru dodavatele tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje výběr dodavatele na akci „Úprava živého plotu z tújí, očista od náletových dřevin“ společnost JohnnyStav s. r. o., se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5, IČO: 11670452 s nabídkovou cenou na úpravu živého plotu z tújí na „Dětském hřišti“ za 13 000,- Kč včetně DPH a úpravu tújí a očistu od náletových dřevin na tréninkovém fotbalovém hřišti za částku 55 230,- Kč včetně DPH, vše v Areálu TJ Sokol Lipence, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

91/5 Program na 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Rada projednala program 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence, které se bude konat dne 16. května 2022:

1. Zahájení
2. K zápisu z 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence ze dne 11. 4. 2022
3. Schválení programu 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence
4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence
5. Volba výboru pro návrh usnesení 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence
6. Dotazy občanů - 30 minut
7. Informace o výsledku Architektonické soutěže na přístavbu jídelny ZŠ Lipence
8. Schválení účetní závěrky MČ Praha-Lipence za rok 2021
9. Změna územního plánu
10. Věcná břemena
11. Různé
12. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů
13. Usnesení 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence
14. Závěr 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje program 28. Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Lipence, které se bude konat dne 16. května 2022 od 18:00 hod. v Jídelně ZŠ Lipence, Černošická 168, 155 31 Praha 5 - Lipence.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 4 číslované strany a 3 přílohy o celkovém počtu 5 listů. Text usnesení bude pod č. 91/5-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 18:00 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 91/5-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 4. května 2022:

I. 91/5-2022 Rada městské části rozhodla č.91/361

o nákupu příslušného počtu mobilních zábran k zajištění bezpečnosti v okolí nádrže, vzhledem k plánované opravě propustku.

II. 91/5-2022 Rada městské části bere na vědomí č.91/362

informaci tajemníka úřadu o nutnosti dokončení odsvěření vodovodů a kanalizací z MČ Praha-Lipence a pověřuje starostku a místostarostku k jednáním s MHMP.

III. 91/5-2022 Rada městské části souhlasí č.91/363

se zvýšením ceny inzerce v Lipeneckém zpravodaji následovně:

Celá strana, rozměr inzerce 210x297 mm – cena 2 300 Kč bez DPH,

½ strany – rozměr 87x251 mm, popř. rozměr 180x122 mm – cena 1 250 Kč bez DPH,

¼ strany – rozměr 87x122 mm – cena 650 Kč bez DPH,

1/8 strany – rozměr 87x58 mm – cena 360 Kč bez DPH,

1/16 strany – cena 200 Kč bez DPH,

Slevy za opakovanou inzerci, při dvojí zveřejnění 5 % z ceny a při 3 až 5 zveřejněních 10 % z ceny.

IV. 91/5-2022 Rada městské části schvaluje č.91/364

a) výběr dodavatele na akci „Úprava živého plotu z tújí, očista od náletových dřevin“ společnost JohnnyStav s. r. o., se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5, IČO: 11670452 s nabídkovou cenou na úpravu živého plotu z tújí na „Dětském hřišti“ za 13 000,- Kč včetně DPH a úpravu tújí a očistu od náletových dřevin na 

tréninkovém fotbalovém hřišti za částku 55 230,- Kč včetně DPH, vše v Areálu TJ Sokol Lipence, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

b) program 28. Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Lipence, které se bude konat dne 16. května 2022 od 18:00 hod. v Jídelně ZŠ Lipence, Černošická 168, 155 31 Praha 5 - Lipence.

V Praze – Lipencích dne 5. května 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy