...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 92/5-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 6. května 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Michal Zahradník, Ivana Žáková
tajemník úřadu – Petr Jindra
Omluveni: Stanislav Řezník, Martin Vanko,
Místo a čas jednání: od 08:15 hodin do 09:30 hodin dne 6. května 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

92/1 Schválení zadávacích podmínek na akci: „Lipence – oprava komunikací a křižovatky 5x“

Na základě rozhodnutí Rady MČ Praha-Lipence (usnesení č. 89/354 byly předány spol. PORSIS VZ spol. s r.o. specifikace konkrétních oprav komunikací na akci „Lipence – oprava komunikací a křižovatky 5x“ a byly zpracovány zadávací podmínky k výběrovému řízení. Předpokládaná cena zakázky činí 1 250 000,- Kč bez DPH (tj.: 1 512 500,- Kč s DPH), termín k podání nabídek byl stanoven nejdříve do 26. 5. 2022 a termín dokončení oprav do 31. 10. 2022.

Zadávací podmínky na akci „Opravy komunikací v MČ Praha-Lipence 2022“ tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a vzor smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení na akci „Lipence – oprava komunikací a křižovatky 5x“, s předpokládanou cenou zakázky 1 250 000,- Kč bez DPH, tj. 1 512 000,- Kč s DPH a termínem podání nabídek nejdříve do 26. 5. 2022 a termínem dokončení do 31. 10. 2022. 

Hlasování: Pro 3 (Kadlecová, Zahradník, Žáková)

92/2 Dodatek č. 2 Ke smlouvě o dílo – Obratiště MHD – ŠLEHOFER

Místostarostka paní Žáková projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se stavební spol. Šlehofer s. r. o., kterým dochází ke změně termínu a navýšení ceny dílčí akce: „Úprava křižovatky minibusu v ulici Dolnočernošická, na pozemcích parc. č. 3237/11. parc. č. 3272, oba v k. ú. Lipence“ z důvodu, že došlo ke změně a posunutí vydání DIR z listopadu 2021 na březen 2022, kdy došlo k navýšení ceny vstupních materiálů a nakupovaných surovin od dodavatelů zhotovitele. K dalšímu posunutí termínu na květen 2022 došlo z důvodu požadavku odboru dopravy na zřízení provizorní zastávky MHD na parkovišti Dolní Černošice. Navýšení ceny dílčí etapy je o částku 58 917,- Kč s DPH z částky 297 649,11 Kč s DPH na částku 356 576,11 Kč s DPH, Termín předání staveniště je 23. 5. 2022 a dokončení díla 29. 5. 2022. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s cenovou kalkulací tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 614/VÝST na stavbu „Praha Lipence – Oprava komunikací 3x“, kterým dochází ke změně termínu a navýšení ceny dílčí akce: „Úprava křižovatky minibusu v ulici Dolnočernošická, na pozemcích parc. č. 3237/11, parc. č. 3272, oba v k. ú. Lipence“ z důvodu zajištění výstavby provizorní zastávky MHD na parkovišti Dolní Černošice a navýšení vstupních cen některých nakupovaných materiálů. Navýšení ceny dílčí etapy je o částku 58 917,- Kč s DPH z částky 297 649,11 Kč s DPH na částku 356 576,11 Kč s DPH, termín předání staveniště je 23. 5. 2022 a dokončení díla 29. 5. 2022. 

Hlasování: Pro 3 (Kadlecová, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 3 číslované strany a 3 přílohy o celkovém počtu 10 listů. Text usnesení bude pod č. 92/5-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 09:30 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 92/5-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 6. května 2022:

I. 92/5-2022 Rada městské části schvaluje č.92/365

a) zadávací podmínky výběrového řízení na akci „Lipence – oprava komunikací a křižovatky 5x“, s předpokládanou cenou zakázky 1 250 000,- Kč bez DPH, tj. 1 512 000,- Kč s DPH a termínem podání nabídek nejdříve do 26. 5. 2022 a termínem dokončení do 31. 10. 2022. 

b) uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 614/VÝST na stavbu „Praha Lipence – Oprava komunikací 3x“, kterým dochází ke změně termínu a navýšení ceny dílčí akce: „Úprava křižovatky minibusu v ulici Dolnočernošická, na pozemcích parc. č. 3237/11, parc. č. 3272, oba v k. ú. Lipence“ z důvodu zajištění výstavby provizorní zastávky MHD na parkovišti Dolní Černošice a navýšení vstupních cen některých nakupovaných materiálů. Navýšení ceny dílčí etapy je o částku 58 917,- Kč s DPH z částky 297 649,11 Kč s DPH na částku 356 576,11 Kč s DPH, termín předání staveniště je 23. 5. 2022 a dokončení díla 29. 5. 2022. 

V Praze – Lipencích dne 6. května 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy