...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ:

VELMI SILNÉ BOUŘKY (vysoký stupeň nebezpečí) od středy 29. 6. 2022 12:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 03:00 hodin

POVODŇOVÁ POHOTOVOST (vysoký stupeň nebezpečí) od středy 29. 6. 2022 16:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 12:00 hodin

Zápis a usnesení č. 94/5-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 25. května 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Martin Vanko, Ivana Žáková
ON-LINE Michal Zahradník
tajemník úřadu – Petr Jindra
Omluven:
Místo a čas jednání: od 16:10 hodin do 17:30 hodin dne 25. května 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

94/1 Žádost ZŠ Lipence o odsouhlasení investice

Dne 11. 5. 2022 požádala ředitelka ZŠ Lipence o odsouhlasení investice ve výši 95 900,- Kč za účelem pořízení interaktivní nástěnky Amos Vision pro ZŠ Lipence a zároveň požádala o povolení přesunu částky 95 900,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního Ke své žádosti dodávala cenovou nabídku jediného výrobce a dodavatele této nástěnky.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje výběr dodavatele spol. inpublic group s. r. o., Mečislavova 7, 140 00 Praha 4, IČO: 24852317 na dodání interaktivní nástěnky Amos Vision pro ZŠ Lipence v ceně 95 900,- Kč a zároveň souhlasí s převodem částky 95 900,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

94/2 Žádost o odkup ¼ pozemku parc. č. 2350/40 v k. ú. Lipence

Dne 9. 5. 2022 se na MČ Praha-Lipence obrátil se svou žádostí o odkup ¼ pozemku parc. č. 2350/40 v k. ú. Lipence, který je ve vlastnictví MHMP a svěřen do správy MČ Praha-Lipence, pan Petr Šilhavý s tím, že on sám ¼ pozemku vlastní a vlastní sousední pozemek parc. č. 2350/6, na kterém má záměr postavit pro svou dceru bungalov o velikosti 150 m2 a bez zápočtu tohoto pozemku do výměry nemůže dodržet regulativy MHMP. Podle žádosti by předmětný pozemek by byl použit pouze pro výpočet závazných regulativů. Ke své žádosti přiložil kopii znaleckého posudku Ing. Václava Myslíka, ze dne 21. 10. 2020, kterým byl vlastnický podíl 3/64 oceněn na částku 11 124,09 Kč.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence nesouhlasí s prodejem ¼ pozemku parc. č. 2350/40 v k. ú. Lipence, panu Petru Šilhavému, z důvodu zachování přístupu k dalším pozemkům a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Lipence, aby žádosti nevyhovělo.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

94/3 Rozhodnutí o dalším využívání MOBILNÍHO ROZHLASU či Smart INFO

MČ Praha-Lipence v roce 2019 přešla z platformy „SMS brána“ na platformu „MOBILNÍ ROZHLAS“, dnes podnázvem MUNOPOLIS (dále jen MUNOPOLIS), umožňující rozesílání e-mailů, SMS a zpráv do aplikace. V říjnu 2021 MČ uhradila za služby MUNOPOLIS, roční poplatek na základě smlouvy z roku 2019 v částce 28 894,- Kč na období do 31. 10. 2022. (plus náklady za odeslané SMS cca 3 000,- Kč ročně)

V souvislosti s rozhodováním o nákupu modulu Smart INFO, který je součástí kompletního balíčku od spol. Galileo Corporation v prosinci 2021 (na 76. jednání RMČ) zůstala nedořešena otázka, zda ukončit využívání MUNOPOLIS ke konci října 2022 a zakoupit celý modul Galileo Smart komunikace obsahující Smart INFO a aplikaci „V OBRAZE“, která by nahradila MUNOPOLIS, s tím že by muselo dojít k přeregistraci cca 290 současných uživatelů z MUNOPILIS do aplikace V OBRAZE.

Orientační náklady na produkty spol. GALILEO Corporation (poslední nabídka z prosince 2021):

1) Smart INFO:

- EMAIL pořízení 11 979,- Kč s DPH (již jsme pořídili), roční platba za provoz cca 3 600,- Kč s DPH.

- SMS pro zasílání krizových zpráv. Cena: pořízení 7 500,- Kč, tj. 9 075,- Kč s DPH měsíční provoz stojí 400,- Kč/měsíčně tj. 484,- Kč/ měsíčně s DPH (4 800,- Kč ročně, tj.5 808,- Kč ročně s DPH), SMS 0,99 Kč, tj.: 1,20 Kč s DPH

Email se generuje zaškrtnutím zprávy na webu, stejně tak SMS. Dosud neumí obrázky a rozlišení podle ulic. Ulice slíbeno, že budou funkční v červnu 2022.

2) V OBRAZE

- V Obraze I – jedná se o aplikaci, která automaticky posílá zprávy ze čtyř zdrojů do aplikace. Jedná se o Fotogalerie, Kalendář akcí, Úřední deska a Zprávy. Odběratel si může navolit, z jakých kanálů (z těchto 4) zprávy odebírat chce.

Cena: pořízení 18 800,- Kč, tj.: 22 748,- Kč s DPH, roční provoz 9 500,- Kč, tj. 11 495,- Kč DPH

- V Obraze II – navíc má k dispozici rozcestník, který nabízí další informace, které jsou svázány s webem, např. odpady, úřední hodiny, formuláře apod.

Cena: pořízení 27 500,- Kč, tj. 33 275,- Kč s DPH, roční provoz 10 500,- Kč, tj. 12 705,- Kč s DPH

Vzhledem k výpovědním lhůtám MUNOPOLISU a případné přípravě a přechodu ke třeba rozhodnout, zda bude zachován stávající MUNOPOLISU, či bude smlouva vypovězena a nahrazena smlouvou Galileo Smart Komunikace od spol. Galileo Corporation s. r. o.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s migrací z MUNOPOLIS na služby společnosti Galileo Corporation s. r. o. a pověřuje místostarostku k jednání o smlouvě.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

94/4 Projekt „TRENÉŘI VE ŠKOLE z. s.“

Starostku MČ oslovila ředitelka ZŠ Lipence se žádostí o zapojením do programu „Trenéři ve škole“. Ředitelka ZŠ Lipence navrhla, vzhledem k vrácení nevyužitých finančních prostředků ve výši cca 600 000,- Kč zpět MČ Praha-Lipence, tyto prostředky využít na uvedený program. Návrh smlouvy s Trenéři ve škole z. s. tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí se zapojením ZŠ Lipence do programu „Trenéři ve škole“ s finančními nároky max. 300 000,- Kč za školní rok.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

94/5 Informace k cenám energií Dobrá energie

Zástupce spol. Optimal-energy.cz p. Kroupa informoval starostku MČ o novém ceníku elektrické energie „Dobrý ceník“ a navrhl nepřecházet k jinému dodavateli energií a akceptovat ceny v ceníku „Dobrá energie“ vzhledem k aktuální situace na trhu s energiemi. V současné době MČ hradí zálohy za odběrná místa: Oddechová – siréna, TJ Sokol, Hasičská zbrojnice, MŠ Lipence, Úřad MČ a Dům služeb ve výši 19 220,- Kč s DPH měsíčně a od 15. 6. 2022 dochází k navýšení záloh na 21 270,- Kč s DPH měsíčně.

Usnesení: Rada MČ bere na vědomí informaci o zvýšení cen elektrických energií, kdy od 15. 6. 2022 dochází ke zvýšení měsíčních záloh z 19 220,- Kč s DPH na 21 270,- Kč s DPH.

94/6 Žádost ZŠ Lipence o odsouhlasení investice nákup interaktivních tabulí

Dne 18. 5. 2022 požádala ředitelka ZŠ Lipence o odsouhlasení investice ve výši 126 146,- Kč za účelem pořízení interaktivní tabuli do učebny B 1/3, ZŠ Lipence a zároveň požádala o povolení přesunu částky 124 146,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního Ke své žádosti dodala Protokol o výběru dodavatele IA tabule do učebny B 1/3, společnosti NeurIT s. r. o., Květnového vítězství 173/8, 140 00 Praha 4, IČO: 28536380, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje výběr dodavatele interaktivní tabule do učebny B 1/3, v ZŠ Lipence, spol. NeurIT s. r. o., Květnového vítězství 173/8, 140 00 Praha 4, IČO: 28536380, v hodnotě 124 146,- Kč a zároveň souhlasí s převodem částky 124 146,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

94/7 Vícepráce na rekonstrukci obratiště MHD Dolní Černošice

Dne 23. května 2022 byly zahájeny práce na rekonstrukci obratiště MHD Dolní Černošice Stavební společností Šlehofer s. r. o., po zahájení odtěžovacích prací a frézování bylo zjištěno, že dojde k vícepracím, které jsou zaviněny rozšířením výměry opravy poškozené komunikace, oproti zadání v loňském roce, kdy došlo k dalšímu poškození části komunikace provozem busu MHD, dále absencí podkladních vrstev a nevhodného podkladu, který nemohl být dopředu předpokládán. Na místě byli situaci a stav ověřit dne 23. 5. 2022 v odpoledních hodinách místostarostka paní Ivana Žáková a referent stavebního úseku pan Pavel Růžička Stavební společnost Šlehofer s.r.o. předložila tedy přepracovanou kalkulaci, kde došlo ke zvýšení výměry zemních prací, frézování živice, úpravy a přehutněni pláně, velikosti a tloušťce podkladu pod živici a výměře pokládky živice.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s provedením navržených víceprací firmy Šlehofer a jejich fakturací dle skutečného rozsahu, v souladu s článkem II., bod 5 a následujících Smlouvy o dílo.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 5 číslované strany a 1 přílohu o celkovém počtu 4 listů. Text usnesení bude pod č. 94/5-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v17:30 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 94/5-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 25. května 2022:

I. 94/5-2022 Rada městské části schvaluje č.94/367

a) výběr dodavatele spol. inpublic group s. r. o., Mečislavova 7, 140 00 Praha 4, IČO: 24852317 na dodání interaktivní nástěnky Amos Vision pro ZŠ Lipence v ceně 95 900,- Kč a zároveň souhlasí s převodem částky 95 900,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního.

b) výběr dodavatele interaktivní tabule do učebny B 1/3, v ZŠ Lipence, spol. NeurIT s. r. o., Květnového vítězství 173/8, 140 00 Praha 4, IČO: 28536380, v hodnotě 124 146,- Kč a zároveň souhlasí s převodem částky 124 146,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního.

II. 94/5-2022 Rada městské části nesouhlasí č.94/368

s prodejem ¼ pozemku parc. č. 2350/40 v k. ú. Lipence, panu Petru Šilhavému, z důvodu zachování přístupu k dalším pozemkům a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha – Lipence, aby žádosti nevyhovělo.

III. 94/5-2022 Rada městské části souhlasí č.94/369

a) s migrací z MUNOPOLIS na služby společnosti Galileo Corporation s. r. o. a pověřuje místostarostku k jednání o smlouvě.

b) se zapojením ZŠ Lipence do program „Trenéři do škol“ s finančními nároky max. 300 000,- Kč za školní rok.

c) s provedením navržených víceprací firmy Šlehofer a jejich fakturaci dle skutečného rozsahu, v souladu s článkem II., bod 5 a následujících Smlouvy o dílo.

IV. 94/5-2022 Rada městské části bere na vědomí č.94/369

informaci o zvýšení cen elektrických energií, kdy od 15. 6. 2022 dochází ke zvýšení měsíčních záloh z 19 220,- Kč s DPH na 21 270,- Kč s DPH.

V Praze – Lipencích dne 26. května 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy