...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ:

VELMI SILNÉ BOUŘKY (vysoký stupeň nebezpečí) od středy 29. 6. 2022 12:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 03:00 hodin

POVODŇOVÁ POHOTOVOST (vysoký stupeň nebezpečí) od středy 29. 6. 2022 16:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 12:00 hodin

Zápis a usnesení č. 95/6-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 1. června 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Ivana Žáková
ON-LINE: Stanislav Řezník, Martin Vanko, Michal Zahradník
tajemník úřadu – Petr Jindra
Místo a čas jednání: od 11:00 hodin do 11:50 hodin dne 1. června 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

95/1 Výběr zhotovitele „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky 5x“

Dne 9. 5. 2022 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky 5x“ s datem pro podání nabídek do 31. 5. 2022. Podána byla pouze jedna nabídka od Stavební společnosti Šlehofer spol. s r. o., se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 – Radotín, IČO: 27146324, za částku 1 152 853,53 Kč bez DPH, tj. 1 394 952,77 Kč. Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence dne 16. 5. 2022 svým usnesením č. 511/2022, pověřilo Radu MČ Praha-Lipence výběrem zhotovitele prací. Prostudováním nabídky a cenové kalkulace výběrová komise vybrala tuto nabídku. Oznámení o výběru dodavatele, nabídka a cenová kalkulace tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto zápisu.

Usnesení Rada Městské části Praha-Lipence souhlasí s výběrem dodavatele na akci „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky 5x“ Stavební společnost Šlehofer spol. s r. o., se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 – Radotín, IČO: 271146324, s nabídkovou cenou 1 152 853,53 Kč bez DPH, tj. 1 394 952,77 Kč s DPH.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

95/2 Schválení méně práce a víceprací „Lipence – Oprava ulice Pod Lečí

Dne 30. 5. 2022 došlo k předání díla „Lipence – Oprava ulice Pod Lečí“ od spol. COMMATEL-Uher spol. s r. o, kdy v rámci předání díla byl předán soupis méněprací a více prací na opravě ulice Pod Lečí, který za MČ odsouhlasila místostarostka MČ Ivana Žáková, za zhotovitele Ing. Tomáš Novotný a technický dozor spol. NIZWA spol. s r. o. V rámci méně prací nebylo provedeno doplnění poškozené dlažby o výměře 19,79 m2 a nebyla provedena ve dvou případech výšková úprava uličních šachet. V rámci oprav pak byly provedeny vícepráce spočívající v rozebrání stávající dlažby, jejího očištění, odstranění nevhodného podkladu, doplnění podkladu a pokládky zámkové dlažby, dodání kanalizačního poklopu vše o celkové výměře 69,30 m2, provedení těchto prací potvrdil technický dozor.

Provedené vícepráce jsou vyspecifikovány a potvrzeny v „Soupisu provedené vícepráce a méně práce, ze dne 30. 5. 2022 a jejich hodnota byla vyčíslena na částku 70 386,- Kč bez DPH tj. 85 167,06 Kč s DPH.

Na uvedené vícepráce a méně práce byl připraven Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 639/VÝST, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení Rada Městské části Praha-Lipence souhlasí s vícepracemi a méně pracemi na akci „Lipence – Oprava ulice Pod Lečí“ podle soupisu provedených prací, ze dne 30. 5. 2022 a to vícepráce v rozsahu 69,3 m2 a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 639/VÝST, kterým se zvyšuje objem prací o 69 m2 a zvyšuje se cena díla o 70 386,- Kč bez DPH tj. 85 167,06 Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 639/VÝST, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

95/3 Odsouhlasení soupisu prací „Úprava křižovatky Dolnočernošická“

Rada MČ Praha-Lipence dne 25. 5. 2022 na svém 94 jednání odsouhlasila svým usnesením č. 94/369, písm. c), provedení navržených víceprací na akci „Rekonstrukci obratiště MHD Dolnočernošická“ a odsouhlasila jejich fakturaci dle skutečného rozsahu.

Dne 30. 5. 2022 byl doručen na Úřad MČ Praha-Lipence „Výkaz skutečně provedených prací“ na uvedené akci, kdy tyto uvedené výměry a práce byly zkontrolovány a objem a rozsah prací odpovídá skutečně provedeným pracím. Porovnáním kalkulace a skutečností došlo k navýšení výměr některých položek a u některých došlo k jejich ponížení. Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č.614/VÝST, tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s předloženým soupisem prací na akci „Úprava křižovatky Dolnočernošická“ předloženým Stavební společností Šlehofer spol. s r. o. a jejich fakturací podle skutečného rozsahu provedených prací, v souladu s článkem II., bod 5 a následujících Smlouvy o dílo a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 3 číslované strany a 5 příloh o celkovém počtu 16 listů. Text usnesení bude pod č. 95/6-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 11:50 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 95/6-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 1. června 2022:

I. 95/6-2022 Rada městské části souhlasí č.95/370

a) s výběrem dodavatele na akci „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky 5x“ Stavební společnost Šlehofer spol. s r. o., se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 – Radotín, IČO: 271146324, s nabídkovou cenou 1 152 853,53 Kč bez DPH, tj. 1 394 952,77 Kč s DPH.

b) s vícepracemi a méně pracemi na akci „Lipence – Oprava ulice Pod Lečí“ podle soupisu provedených prací, ze dne 30. 5. 2022 a to vícepráce v rozsahu 69,3 m2 a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 639/VÝST, kterým se zvyšuje objem prací o 69 m2 a zvyšuje se cena díla o 70 386,- Kč bez DPH tj. 85 167,06 Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 639/VÝST, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

c) s předloženým soupisem prací na akci „Úprava křižovatky Dolnočernošická“ předloženým Stavební společností Šlehofer spol. s r. o. a jejich fakturací podle skutečného rozsahu provedených prací, v souladu s článkem II., bod 5 a následujících Smlouvy o dílo a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.

V Praze – Lipencích dne 2. června 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy