...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ:

VELMI SILNÉ BOUŘKY (vysoký stupeň nebezpečí) od středy 29. 6. 2022 12:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 03:00 hodin

POVODŇOVÁ POHOTOVOST (vysoký stupeň nebezpečí) od středy 29. 6. 2022 16:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 12:00 hodin

Zápis a usnesení č. 96/6-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 6. června 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Michal Zahradník, Ivana Žáková
ON-LINE: Martin Vanko
tajemník úřadu – Petr Jindra
Omluven:
Místo a čas jednání: od 14:10 hodin do 15:55 hodin dne 6. června 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

96/1 Havarijní oprava střechy „Domu služeb“

Jak bylo uloženo na 89. jedená RMČ byl zjištěn odhad nákladů na opravu střechy na Domu služeb. ulice Na Bambouzku 500, kde dochází k odlupování natřené izolační vrstvy lepenky a odlupování lepenky ze střechy a hrozí zatékání vody při deštích do prostor budovy. Stav střechy byl zdokumentován pracovníky úseku údržby a je k dispozic na úložišti MČ. Pan Růžička provedl výpočet velikosti plochy střechy podle dokumentace a jedná se celkem o plochu 265 m2 a dále cca 170 bm oplechování v šíři cca 50 cm.

Byly osloveny zatím 2 odborné firmy ohledně provedení opravy střechy a jejího případného zateplení. Jedna vyčíslila náklady na opravu střechy bez zateplení na cca 305 000,- Kč bez DPH, tj.: 369 050,- kč s DPH a zateplení střechy na dalších cca 315 000,- Kč s DPH. Druhá firma provedla cenový odhad opravy se zateplením na částku 953 160,- Kč bez DPH tj.: 1 153 323,60 Kč. Oba cenové odhady jsou k dispozici k nahlédnutí na úložišti.

V ceně není započtena demontáž a zpětná montáž vysílače T-MOBILE, která by se musel před započetím opravy projednat se spol T-Mobile a oprava proskleného střešního vestibulu umístěného na střeše.

Další variantou je pouze lokální oprava poškozených míst na střeše, která však je pouze dočasná a provizorní.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence rozhodla o provedení provizorního opravení poškozených částí střechy budovy „Domu služeb“ v ulici Na Bambouzku 500, tak aby bylo zamezeno k případnému zatékání do budovy. Zároveň Rada MČ pověřuje tajemníka úřadu k jednání se spol. T-Mobile, ohledně možnosti demontáže vysílačů mobilního signálu po dobu rekonstrukce a zateplení střechy Domu služeb.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

96/2 Klimatizace v budově Úřadu MČ

Tajemník úřadu spolu s referentem stavebního úseku přizvali dvě nezávislé firmy zabývající se dodávkami a montáží klimatizací ke stanovení možností a způsobů od klimatizování budovy Úřadu MČ Praha-Lipence. Obě firmy navrhly vzhledem k technické náročnosti klimatizaci s centrální jednotkou, rozvodem k jednotlivým vnitřním jednotkám v kancelářích (starosta. místostarosta, tajemník, účtárna a stavební úsek), s tím, že v kancelářích starosty, tajemníka a účtárny bude třeba zbudovat ze sádrokartonu přístavek, za kterým bude možné zajistit přívod chladicího média k jednotce a odvod kondenzátu od vnitřní jednotky. Cenový odhad v současné době obě firmy uvedly cca do 500 000,- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu MČ je na klimatizaci v roce 2022 počítáno s částkou pouze 300 000,- Kč, Rada MČ by měla rozhodnout, zda dojde k realizaci klimatizace v letošním roce a přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu či nikoliv.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí vyhlášením poptávkového řízení na dodávku klimatizace do budovy Úřadu MČ Praha-Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence, s maximální hodnotou zakázky 500 000,- Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

96/3 Program na 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Rada projednala program 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence, které se bude konat dne 20. června 2022:

1. Zahájení

2. K zápisu z 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence ze dne 16. 5. 2022

3. Schválení programu 29. zasedání ZMČ Praha-Lipence

4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 29. zasedání ZMČ Praha-Lipence

5. Volba výboru pro návrh usnesení 29. zasedání ZMČ Praha-Lipence

6. Dotazy občanů - 30 minut

7. Schválení Strategického plánu rozvoje Lipenců

8. Schválení připomínek MČ Praha-Lipence k návrhu Metropolitního plánu

9. Schválení závěrečného účtu MČ Praha-Lipence za rok 2021

10. Informace o technické chybě v rozpočtu MČ Praha-Lipence 2022

11. 2. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence

12. Schválení Smlouvy o dílo: „Lipence – Oprava komunikací 5x“

13. Odprodej části pozemku parc. č. 2350/4 v k. ú. Lipence

14. Změna územního plánu

15. Různé

16. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů

17. Usnesení 29. zasedání ZMČ Praha-Lipence

18. Závěr 29. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje program 29. Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Lipence, které se bude konat dne 20. června 2022 od 18:00 hod. v Jídelně ZŠ Lipence, Černošická 168, 155 31 Praha 5 - Lipence.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

96/4 Schválení nájemní smlouvy pro další pracoviště MŠ

Zastupitelstvo MČ dne 11. 4. 2022 svým usnesením schválilo záměr nájmu dalších prostor MŠ Lipence, v ulici Václava Rady na Zbraslavi. Prostory opouští soukromá mateřská škola Košík. Nájemní smlouvu zkontrolovala a upravila paní Mgr. Henrieta Hovanová z Advokátní kanceláře Delta Legal s. r. o., Na příkopě 31, 110 00 Praha 1, pronajímatel úpravy akceptuje. S provozováním prostor pro MŠ vydala souhlas Hygienická stanice hl. m. Prahy.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s nájemní smlouvou na pronájem prostor pro další třídy MŠ Lipence, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

96/5 Zřízení nového pracovního místa na úřadu MČ Praha-Lipence

Na základě usnesení RHMP o pokračování programu Koordinátorů participace navrhuje starostka, po dohodě s vedením MČ Praha-Zbraslav, zřídit na úřadu nové pracovní místo koordinátora participace.

V minulých dvou letech využívaly MČ Lipence a Zbraslav jednoho koordinátora pana Leo Steinera, který měl pracoviště na Úřadu MČ Praha-Zbraslav. Po dohodě obou stran by nyní pracovní místo zřídila MČ Praha-Lipence.

Vyjádření tajemníka úřadu k nově vytvořenému pracovnímu místu:

1) s ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nové místo by mělo být „úřednické“, dle zák. č. 312/2022 Sb., pracovník se bude účastnit jednání, správních řízení a připravovat podklady (procesovat) dotační řízení, tudíž bude se „podílet na výkonu správních činností“.

2) Rada MČ musí rozhodnout označení a specifikaci nově zřízeného pracovního místa v jaké platové třídě, do které bude nový pracovník zařazen a dále o výši jeho pracovního úvazku. Toto pracovní místo, vzhledem k tomu, že nejsou na ÚMČ Praha-Lipence zřízeny oddělení ani odbory musí být zařazeno do Organizačního řádu ÚMČ Praha – Lipence do části VI. Činnost úřadu městské části, a změnu Organizačního řádu musí schválit Rada MČ.

3) Současný rozpočet MČ Praha-Lipence nepočítá s dalším pracovním místem, a nejsou v něm tedy finanční prostředky na tohoto pracovníka, vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyly z Magistrátu hl. m. Prahy poukázány finanční prostředky na koordinátora za rok 2021, a ani mi není známo, že by existoval písemný příslib, že mzdové prostředky budou hrazeny z prostředků MHMP, je třeba vyřešit tuto záležitost.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí možnost pokračování projektu „Koordinátora participace“.

96/6 Informace o navýšení úrokové sazby na spořícím účtu

Starostka MČ Praha-Lipence informuje Radu MČ, že od 1. 6. 2022 se zvýšil úrok na spořícím účtu v České spořitelně a. s. z 2 % na 4,25 % p. a.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí informaci o navýšení úroku na spořícím účtu MČ u České spořitelny od 1. 6. 2022 z 2 % na 4,25 % p. a.

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 5 číslovaných stran a 1 přílohu o celkovém počtu 7 listů. Text usnesení bude pod č. 96/6-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 15:55 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 96/6-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 6. června 2022:

I. 96/6-2022 Rada městské části rozhodla č.96/367

o provedení provizorního opravení poškozených částí střechy budovy „Domu služeb“ v ulici Na Bambouzku 500, tak aby bylo zamezeno k případnému zatékání do budovy. Zároveň Rada MČ pověřuje tajemníka úřadu k jednání se spol. T-Mobile, ohledně možnosti demontáže vysílačů mobilního signálu po dobu rekonstrukce a zateplení střechy Domu služeb.

II. 96/6-2022 Rada městské části souhlasí č.96/368

a) s vyhlášením poptávkového řízení na dodávku klimatizace do budovy Úřadu MČ Praha – Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence, s maximální hodnotou zakázky 500 000,- Kč bez DPH.

b) s nájemní smlouvou na pronájem prostor pro další třídy MŠ Lipence, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

III. 96/6-2022 Rada městské části schvaluje č.96/369

program 29. Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Lipence, které se bude konat dne 20. června 2022 od 18:00 hod. v Jídelně ZŠ Lipence, Černošická 168, 155 31 Praha 5 - Lipence. IV. 96/6-2022 Rada městské části bere na vědomí č.96/370

a) možnost pokračování projektu „Koordinátora participace“.

b) informaci o navýšení úroku na spořícím účtu MČ u České spořitelny od 1. 6. 2022 z 2 % na 4,25 % p. a.

V Praze – Lipencích dne 7. června 2022

Datum sejmutí: 31. 7. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy