...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha – Lipence, Úřad městské části Praha – Lipence vyhlašuje dne 03. května 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: pracovník údržby zeleně a komunikací, řidič silničních motorových vozidel

Pracovní poměr na dobu: neurčitou s tří měsíční zkušební dobou
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek (40 hod. týdně)
Místo výkonu práce: Praha
Termín nástupu: 01. července 2021 nebo dle dohody
Platové zařazení: 4. platová třída podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, příloha č. 1 (platové rozpětí od 13 650,- do 19 770,- Kč, dle započitatelné praxe)
- po ukončení zkušební doby možnost přiznání osobního ohodnocení

Rozsah vykonávané práce:

 • řízení a údržba motorových vozidel v majetku MČ Praha-Lipence, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
 • údržba zeleně na území MČ Praha-Lipence formou sekání, hrabání a odvozu trávy z veřejných ploch, seřezávání větví stromů, keřů a náletových dřevin
 • čištění komunikací a ploch od nečistot všeho druhu, seškrabováním shrnováním, mytím apod., včetně odvozu odpadů a udržování průchodnosti a odtoku dešťových vod odpadovými kanálky
 • vyprazdňování odpadkových košů a košů na psí exkrementy, zajištění chodu a provozu sběrného místa MČ Praha-Lipence
 • provádění drobných údržbářských prací na majetku MČ Praha-Lipence

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, který splňuje podmínky:

 • občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, který ovládá český jazyk a dosáhl věku 18 let
 • dosáhl minimálně středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání
 • držitel řidičského oprávnění min. skupiny „B“
 • způsobilost k právním úkonům
 • trestní bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost k požadovanému výkonu práce

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území České republiky, jde-li o cizího státního příslušníka
 • telefonní spojení a e-mailovou adresu
 • datum a podpis

K přihlášce je nutné přiložit:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Výhodou:

 • manuální zručnost a časová flexibilita
 • znalosti a zkušenosti práce se zahradní technikou (sekačky, křovinořezy, plotové nůžky)
 • zkušenosti s řízením a obsluhou komunálních vozidel

Písemné přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit na podatelnu:
Úřadu MČ Praha – Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence nejpozději do 12:00 hod. dne 28. května 2021
Obálku s přihláškou viditelně označit: „Výběrové řízení – pracovník“
Případné doplňující informace poskytne:
tajemník úřadu MČ Praha – Lipence Ing. Petr Jindra tel.: 257 924 350
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení, kdykoliv k jeho průběhu.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

 

Datum sejmutí: 28. 5. 2021 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy