...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

OS KŠ - VÝSTRAHA ČMHÚ: 

SILNÝ VÍTR (vysoký stupeň nebezpečí) ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 9:00 do 20:00 hodin

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha-Řeporyje vyhlašuje dne 13. 10. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice investiční referent/referentka v odboru hospodářsko-správním Úřadu městské části Praha-Řeporyje

Sjednaný druh práce: agenda investiční, stavební a dopravní, s místem výkonu práce Praha - Řeporyje, v platové třídě * 10. Pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Termín nástupu: dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost**

Požadované vzdělání:  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Vhodný obor – zaměření: stavebnictví/stavitelství/příprava, realizace, provoz staveb

Další požadavky:

 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost, spolehlivost, přesnost a zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům, schopnost aplikovat nové postupy vyvolané změnami legislativy
 • schopnost samostatné práce, organizační a komunikační schopnosti
 • zkušenosti v oblasti stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
 • zkušenosti v oblasti zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Výhodou je:

 • praxe v oboru (podrobněji prosím uveďte v životopisu)
 • znalost problematiky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a předpisů souvisejících
 • zkušenosti s přípravou a zadáváním veřejných zakázek
 • znalost speciálních programů E-SPIS, MYSIS , CDSW a dalších
 • orientace/praxe ve státní správě a samosprávě

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona jsou:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

Na přihlášku prosím uveďte název pracovního místa. Formulář přihlášky najdete níže.

K přihlášce je dle ustanovení § 7 odst. 5 zákona nutné připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (ke dni podání přihlášky), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Dále je vhodné předložit:

 • osvědčení o absolvovaných kurzech, seminářích či školeních vztahující se k pracovní pozici

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději v pondělí 29. 11. 2021

do 18:00 hodin v podatelně Úřadu městské části Praha - Řeporyje, Nad Náměstím 84, PSČ 155 00, Praha 5 - Řeporyje.

Zalepenou obálku označte slovy: „Výběrové řízení – investiční referent/referentka“

Obálku prosím adresujte:

Městská část Praha - Řeporyje
Úřad městské části Praha – Řeporyje
Nad Náměstím 84
155 00  Praha 5 - Řeporyje

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt: M. Jirasová
Telefon: 251 625 794
MT:         602 316 149
e-mail:    tajemnik@prahareporyje.cz

Miloslava Jirasová,  v.r.
tajemnice ÚMČ Praha-Řeporyje

Přílohy

2021_výběrové_řízení_investice 2.doc

2021_výběrové_řízení_investice 2.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 229,5 kB
Datum vložení: 13. 10. 2021 20:53
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2021 20:59
Autor: Lukáš Veselý

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Užitečné odkazy