...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 1/2022 až č. 43/2022 z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Lipence konaného dne 17. 10. 2022

Místo jednání: Praha 5 - Lipence, Černošická 168, jídelna ZŠ Lipence
Ustavující zasedání Zastupitelstva Městské části svolala starostka v souladu s § 60 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění (dále též „zákon“) dne 8. října 2022.
Zveřejnění dne, hodiny a programu zasedání Zastupitelstva bylo provedeno obvyklým způsobem včetně zveřejnění na úřední desce Úřadu městské části (ÚMČ) a umístěním na www.praha-lipence.cz.
Přítomni (podle presenční listiny):
Ing. Petr Jindra, tajemník Úřadu městské části (ÚMČ)
Strana v zastupitelstvu podle vylosovaných čísel a zvolení členové zastupitelstva (abecedně):
1. SPOLU pro Lipence (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Karel Heřman, Martin Trnka, Monika Vlčková
2. Sdružení pro Lipence-sdružení nezávislých kandidátů (SpL SNK)
Lenka Kadlecová, Tomáš Pelíšek, Michal Starý, Martin Vanko, Michal Zahradník
3. Lipenečtí nezávislí patrioti
Michal Popek
4. ZaLep – Za Lepší Lipence
Karin Tvrdá, Ludmila Zájedová
5. HaFo Lipaňáků
Jiří Pavlíček, Ivana Slabochová, Karel Šlampa, Ivana Žáková
Veřejnost: 14 občanů
Zasedání řídila stávající starostka MČ Praha-Lipence: Mgr. Lenka Kadlecová.
Zapisovatel: Ing. Petr Jindra

Ke stažení:

Program

1. Zahájení

V souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb. jednání vede stávající starostka MČ Praha-Lipence Mgr. Lenka Kadlecová, která zahájila jednání v 18:00 hodin přivítáním přítomných. Při zahájení bylo přítomno fyzicky 15 členů zastupitelstva (K. Heřman, L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, M. Popek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Trnka, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Vlčková, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková). Toto bylo ověřeno dotazem u zapisovatele zasedání. Následně starostka konstatovala, že je přítomno celkem 15 členů zastupitelstva z 15, a zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

2. Zpráva volební komise volebního okrsku č. 39001 Praha-Lipence

Zprávu volební komise přednesla předsedkyně Okrskové volební komise č. 39001 Praha-Lipence paní Dana Bláhová. V komunálních volbách konaných ve dnech 23. 9. 2022 a 24. 9. 2022 do 15členného Zastupitelstva MČ Praha-Lipence kandidovalo 5 politických subjektů:

- SPOLU pro Lipence (ODS, KDU-ČSL, TOP 09),
- Sdružení pro Lipence-sdružení nezávislých kandidátů,
- Lipenečtí nezávislí patrioti,
- ZaLep – Za Lepší Lipence
- HaFo Lipaňáků

Z úředního zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obcí ze dne 24. 9. 2022, uveřejněném na úřední desce MČ Praha – Lipence od 25. 9. 2022:

zapsáno bylo: 2 098 voličů,
účast: 1 234 voličů, tj.: 58,82 % oprávněných voličů
odevzdaných obálek: 1 232 ks
platných hlasů : 17 149

Výsledky volebních stran podle pořadí vylosovaných čísel. Hranice o postupu 5 %.

1. SPOLU pro Lipence (ODS, KDU-ČSL, TOP 09),

Obdrženo hlasů: 2 895 tj.: 16,68 % získalo 3 mandáty
Zvoleni byli zastupitelé:
Josef Růžička, Martin Trnka, Monika Vlčková

2. Sdružení pro Lipence-sdružení nezávislých kandidátů,

hlasů: 5 123 tj.: 29,87 % získalo 5 mandátů
Zvoleni byli zastupitelé:
Lenka Kadlecová, Martin Vanko, Michal Zahradník, Tomáš Pelíšek, Michal Starý

3. Lipenečtí nezávislí patrioti,

Obdrženo hlasů: 1 899 tj.: 11,07 % získali 1 mandát
Zvolen byl zastupitel:
Michal Popek

4. ZaLep – Za Lepší Lipence

Obdrženo hlasů: 2 563 tj.: 14,94 % získalo 2 mandáty
Zvoleni byli zastupitelé:
Ludmila Zájedová, Karin Tvrdá

5. HaFo Lipaňáků

Obdrženo hlasů: 4 669 tj.: 27,22 % získalo 4 mandáty
Zvoleni byli zastupitelé: Ivana Žáková, Karel Šlampa, Ivana Slabochová, Jiří Pavlíček
Zvoleno bylo všech 15 členů zastupitelstva.

Výsledky byly úředně potvrzeny, zveřejněny na úřední desce MČ Praha-Lipence od 25. 9. 2022, doloženy protokolem o výsledku voleb, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Námitka proti výsledku nebo průběhu voleb nebyla nepodána.

Dne 7. 10. 2022 doručil stávající starostce MČ Praha-Lipence svou rezignaci na mandát člena zastupitelstva městské části Praha-Lipence pro volební období 2022-2026, podle ustanovení § 55 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen zákon o volbách), zvolený zastupitel Josef Růžička, zvolený za volební stranu č. 1 – SPOLU pro Lipence (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o volbách jeho místo v zastupitelstvu zaujal dnem 8. 10. 2022 první náhradník volební strany č. 1 – SPOLU pro Lipence (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), pan Karel Heřman.

Osvědčení o zvolení bylo zvoleným členům zastupitelstva předáno pracovnicí registračního úřadu, tj. Magistrátu hl. města Prahy dne 17. 10. 2022. Náhradníkovi za Josefa Růžičku panu Karlu Heřmanovi bude osvědčení předáno následně.

Usnesení č.1/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí zprávu volební komise okrsku č. 39001, Praha-Lipence o průběhu a výsledcích voleb konaných ve dnech 23. 9. 2022 a 24. 9. 2022 do Zastupitelstva Městské části Praha-Lipence s tím, že bylo zvoleno všech 15 členů zastupitelstva a že zvolený zastupitel Josef Růžička dne 7. 10. 2022 rezignoval na svůj mandát a jeho místo dnem 8. 10. 2022 zaujal první náhradník volební strany č. 1 – SPOLU pro Lipence pan Karel Heřman.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 00:01:05 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

3. Slib zvolených členů Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

V souladu s ustanovením zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění jeho novel, je nutné složení slibu zvolených členů zastupitelstva. Předsedající požádala zastupitelku paní Ivanu Žákovou o přečtení textu slibu podle § 50 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve smyslu § 87 odst. 2 zákona:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Všichni přítomní členové zastupitelstva postupně složili slib bez výhrad do rukou předsedajícího se slovem „slibuji“, předsedající, jako poslední, jej složila do rukou nejstaršího člena zastupitelstva zastupitele pana Michala Popka.

Slib potvrdili vlastnoručním podpisem na zvláštní jmenný seznam členů Zastupitelstva, který tvoří přílohu č. 2. tohoto zápisu.

Usnesení č.2/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence konstatuje, že předepsaný slib člena zastupitelstva podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění jeho novel složilo 15 přítomných členů Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

Diskuze:

pan Trnka vystoupil s připomínkou ohledně hlasování o usneseních.

pan Zahradník přislíbil prověření, zda a jak se o jednotlivých usneseních hlasuje

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 00:07:06 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

4. Program ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Návrh programu ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence navržený stávající starostkou MČ Praha-Lipence ke schválení:

1. Zahájení jednání ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence
2. Zpráva volební komise volebního okrsku č. 39001, Praha-Lipence
3. Slib zvolených členů Zastupitelstva MČ Praha-Lipence
4. Schválení programu ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence
5. Volba mandátového výboru
6.. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence
7. Volba výboru pro návrh usnesení ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence
8. Zpráva mandátového výboru k výsledku voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Lipence
9. Volba starosty, zástupce starosty a Rady MČ Praha-Lipence
a) Volba výboru pro volby starostky, zástupce starosty a členů Rady MČ
b) Volební řád pro volby starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ
c) Návrhy a volba starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ
d) Určení počtu zástupců starosty
e) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva MČ uvolnění
f) Volba starosty
g) Volba místostarostky
h) Volba členů Rady MČ Praha-Lipence
10. Zřízení Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence
a) Určení počtu členů Finančního výboru a Kontrolního výboru
b) Volba předsedy Finančního výboru
c) Volba předsedy Kontrolního výboru
d) Způsob volby členů Finančního a Kontrolního výboru
e) Volba členů Finančního výboru
f) Volba členů Kontrolního výboru
11. Zmocnění k uzavírání smluv a podpisu doložky ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb.
12. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha-Lipence
13. Stanovení zástupců MČ Praha-Lipence do Školské rady ZŠ Lipence
14. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Lipence 2022-2026, návrh ke schválení
15. Žádost o svěření dvou objektů č.p. 221 a 228 a pozemků parcelní č. 3 a 4 do správy MČ
15. Dotazy občanů a diskuze
16. Usnesení ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence
17. Závěr ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Diskuze:

paní Kadlecová navrhla vypustit bod č. 13, z důvodu konce zmocnění pro členy školské rady až dnem 30. 6. 2023

pan Trnka v rámci diskuze navrhl úpravu a doplnění programu v bodě 9 vypustit duplicitní bod 9 c), dále vypustit bod č. 10 d) jako nadbytečný. Doplnit bod č. 16 na text: „Dotazy občanů a interpelace zastupitelů“ Dále navrhl zařazení bodů na program jednání ZMČ:

- jako bod programu č. 11 – Působnost dohledu Zastupitelstva MČ Praha-Lipence nad vydáváním periodika Lipenecký zpravodaj a provozováním dalších sdělovacích prostředků a ke zřízení výboru Redakční rada Lipeneckého zpravodaje.

- jako další bod programu za bod č. 11 zřízení Výboru ZMČ Praha-Lipence pro výchovu, vzdělání, mládež a sport.

- jako další bod programu za bod č. 11 schválení Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Lipence, jehož návrh tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

- za bod č. 14, nový bod: Řešení nedostatečné kapacity MŠ Lipence

- za bod č. 14, další bod: Řešení bezpečnosti průjezdu vozidel „esíčkem“

- za bod č. 14, bod nový bod: Poděkování za práci pro MČ Praha-Lipence členům zastupitelstva od roku 1990. 5

Nad podanými návrhy na změnu a doplnění programu jednání proběhla diskuze mezi zastupiteli paní Kadlecovou, panem Zahradníkem, panem Trnkou, panem Pelíškem, panem Vankem a paní Tvrdou

Předsedající Lenka Kadlecová přerušila v 18:39 hod na 5 minut jednání ZMČ.

V 18:45 hod. jednání ZMČ opustila zastupitelka paní Karin Tvrdá.

V jednání ZMČ pokračováno v 18:50 hod.

pan Pelíšek předložil protinávrh programu jednání, a to vypustit body 9 c) a 10 d) a 13), doplnit text označeného bodu č. 16 „Dotazy občanů, diskuze a interpelace zastupitelů“, zároveň požádal zastupitele o efektivní jednání a následně hlasovat o dalších bodech

Usnesení č. 3/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje program ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence ve znění protinávrhu programu pana Pelíška.

Při hlasování v 18:53 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 3/2022:

Pro: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 5 
(K. Heřman, M. Popek, N. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová)

Usnesení bylo přijato.

Diskuze:

pan Trnka poukázal na skutečnost, že nebylo hlasováno o jeho protinávrzích. Následně proběhla další rozprava mezi zastupiteli panem Zahradníkem, panem Vankem, paní Kadlecovou a panem Trnkou k dalšímu postupu

V 19:04 hod. předala Lenka Kadlecová řízení ZMČ zastupiteli Michalu Zahradníkovi. Usnesení č. 4/2022:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje zařazení jako bod programu č. 11 – Působnost dohledu Zastupitelstva MČ Praha-Lipence nad vydáváním periodika Lipenecký zpravodaj a provozováním dalších sdělovacích prostředků a ke zřízení výboru Redakční rada Lipeneckého zpravodaje.

Při hlasování v 19:06 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 4/2022:

Pro: 5 (K. Heřman, M. Popek, N. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová)
Proti: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková).
Zdržel se: 0 

Usnesení nebylo přijato. Usnesení č. 5/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje zařazení jako další bod programu za bod č. 11 nový bod: Zřízení Výboru ZMČ Praha-Lipence pro výchovu, vzdělání, mládež a sport.

Při hlasování v 19:07 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 5/2022:

Pro: 5 (K. Heřman, M. Popek, N. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová)
Proti: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková).
Zdržel se: 0 

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 6/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje zařazení jako další bod programu za bod č. 11 nový bod: Schválení Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Lipence.

Při hlasování v 19:09 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 6/2022:

Pro: 5 (K. Heřman, M. Popek, N. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová)
Proti: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková).
Zdržel se: 0 

Usnesení nebylo přijato. Usnesení č. 7/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje zařazení za bod č. 14, nový bod: Řešení nedostatečné kapacity MŠ Lipence.

Při hlasování v 19:10 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 7/2022:

Pro: 5 (K. Heřman, M. Popek, N. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová)
Proti: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková).
Zdržel se: 0
Usnesení nebylo přijato. Usnesení č. 8/2022:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje zařazení za bod č. 14, nový bod: Řešení bezpečnosti průjezdu vozidel „esíčkem“.

Při hlasování v 19:11 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 8/2022:

Pro: 5 (K. Heřman, M. Popek, N. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová)
Proti: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková).
Zdržel se: 0 

Usnesení nebylo přijato. Usnesení č. 9/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje zařazení za bod č. 14, nový bod: Poděkování za práci pro MČ Praha-Lipence členům zastupitelstva od roku 1990.

Při hlasování v 19:12 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 9/2022:

Pro: 4 (K. Heřman, M. Popek, N. Trnka, M. Vlčková)
Proti: 8 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, I. Žáková).
Zdržel se: 2 (M. Zahradník, L. Zájedová)

Usnesení nebylo přijato.

O programu jednání ZMČ bylo rozhodnuto usnesením ve znění protinávrhu zastupitele pana Pelíška.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 00:13:03 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

5. Volba mandátového výboru

Za členy mandátového výboru byli postupně navrženi stávající starostkou MČ Praha-Lipence zastupitelé: Ivana Slabochová, Ludmila Zájedová a Ivana Žáková.

Usnesení č. 10/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí členy mandátového výboru, zastupitele Ivanu Slabochovou, Ludmilu Zájedovou a Ivanu Žákovou.

Při hlasování v 19:14 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 10/2022:

Pro: 13 (K. Heřman, L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Trnka, M. Vanko, M. Vlčková, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 1 
(M. Popek)

Usnesení bylo přijato.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 01:01:58 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

6. Stanovení ověřovatelů zápisu ustavujícího 1. zasedání ZMČ

Jako ověřovatele zápisu ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence byli stávající starostkou navrženi zastupitelé: paní Ivana Slabochová a pan Martin Vanko.

Usnesení č. 11/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí určení dvou ověřovatelů zápisu ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence, konaného dne 17. 10. 2022, zastupitelů paní Ivany Slabochové a pana Martina Vanka.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 01:04:04 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

7. Volba výboru pro návrh usnesení ustavujícího 1. zasedání ZMČ

Do výboru pro návrh usnesení Ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence navrhla stávající starostka zastupitele pana Jiřího Pavlíčka a pana Michala Zahradníka.

Usnesení č. 12/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí členy výboru pro návrh usnesení ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence, konaného dne 17. 10. 2022 zastupitele pana Jiřího Pavlíčka a pana Michala Zahradníka.

Při hlasování v 19:17 hod. bylo přítomno 14. členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 12/2022:

Pro: 14 (K. Heřman, L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, M. Popek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Trnka, M. Vanko, M. Vlčková, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 01:05:11 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

8. Zpráva mandátového výboru k výsledku voleb o Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Člen mandátového výboru Ivana Žáková sdělila, že byla provedena kontrola volby všech zvolených členů podle údajů Českého statistického úřadu podle ověřeného dokladu o výsledku voleb totožnost zvolených členů zastupitelstva byla ověřena a je známa; potvrdila, že mandáty všech zvolených 15 členů Zastupitelstva MČ Praha-Lipence jsou platné.

Usnesení č. 13/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí zprávu mandátového výboru potvrzující platnost voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Lipence a platnost mandátů jednotlivých členů tohoto Zastupitelstva MČ Praha-Lipence pro volební období 2022–2026.

Osvědčení, že dnem 8. 10. 2022 se stal zastupitelem MČ Praha-Lipence převzal pan Karel Heřman.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 01:06:05 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

9. Volba starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ Praha-Lipence

a) Volba výboru pro volby starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ

Členy výboru pro tajnou volbu starostky, zástupce starosty a členů Rady MČ Praha-Lipence jsou dva skrutátoři, a to i pro všechna hlasování zastupitelstva. Postupně byli navrženi zastupitelé: pan Tomáš Pelíšek a pan Michal Popek s návrhem na volbu všech najednou. Ve smyslu volebního řádu je výbor doplněn o zapisovatele, tajemníka úřadu Petra Jindru.

Usnesení č. 14/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí pro tajnou volbu starosty, zástupce starosty a členů rady jako skrutátory pana Tomáše Pelíška a pana Michala Popka, jmenovaní jsou s tajemníkem úřadu Petrem Jindrou, členy volebního výboru i pro všechna hlasování tohoto zasedání zastupitelstva.

Při hlasování v 19:21 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 14/2022:

Pro: 14 (K. Heřman, L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, M. Popek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Trnka, M. Vanko, M. Vlčková, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.

b) Volební řád pro volbu starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ

Volební řád byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha-Lipence dne 1. 11. 2018, usnesením č. 10/2018 a je předkládán v nezměněné věcné podobě ke schválení. Volební řád tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Diskuze:

Pan Trnka přednesl protinávrh, kdy navrhl ve Volebním řádu před bod č. 1 předřadit následující body:

1. Volby dle tohoto volebního řádu řídí volební výbor od zahájení příslušného bodu programu.
2. Volební výbor přijímá a eviduje návrhy na obsazení jednotlivých volených funkcí.
3. Navržení kandidáti se vyjádří, zda kandidaturu přijímají po vyhlášení shromážděných návrhů volebním výborem.
4. Každý navržený má právo sdělit zastupitelstvu informace o své osobě a své představy o výkonu funkce.
5. Členové zastupitelstva mohou pokládat navrženým osobám dotazy a vyjadřovat se k jejich kandidatuře.
6. Volby probíhají tajně.

Po předložení protinávrhu proběhla rozprava mezi panem Trnkou a panem Zahradníkem ke způsobu volby.

Usnesení č. 15/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence mění navržený Volební řád 2022 ve znění protinávrhu zastupitele Martina Trnky, a to zařazením před bod 1, těchto bodů:

1. Volby dle tohoto volebního řádu řídí volební výbor od zahájení příslušného bodu programu.
2. Volební výbor přijímá a eviduje návrhy na obsazení jednotlivých volených funkcí.
3. Navržení kandidáti se vyjádří, zda kandidaturu přijímají po vyhlášení shromážděných návrhů volebním výborem.
4. Každý navržený má právo sdělit zastupitelstvu informace o své osobě a své představy o výkonu funkce.
5. Členové zastupitelstva mohou pokládat navrženým osobám dotazy a vyjadřovat se k jejich kandidatuře.
6. Volby probíhají tajně.

Při hlasování v 19:28 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 15/2022:

Pro: 4 (K. Heřman, M. Popek, M. Trnka, M. Vlčková).
Proti: 8 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Zahradník, I. Žáková).
Zdržel se: 2 (M. Vanko, L. Zájedová)

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 16/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje Volební řád pro volbu starosty, zástupce starosty a členů Rady s platností od 19:30 hodin dne 17. 10. 2022. 

Při hlasování v 19:30 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 16/2022:

Pro: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 5 
(K. Heřman, M. Popek, M. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová).

Usnesení bylo přijato.

c) Určení počtů zástupců starosty

V minulém volebním období měl starosta MČ Praha-Lipence jednoho zástupce starosty a navrhuje ponechat jednoho zástupce starosty i na další volební období.

Diskuze:

pan Trnka vznesl protinávrh, a to, že MČ Praha-Lipence bude mít ve volebním období 2022-2026 dva zástupce starosty.

Usnesení č. 17/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence stanoví, že ve volebním období 2022-2026 bude mít MČ Praha-Lipence dva zástupce starosty.

Při hlasování v 19:32 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 17/2022:

Pro: 3 (K. Heřman, M. Trnka, M. Vlčková).
Proti: 11 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, M. Popek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková).
Zdržel se: 0 

Usnesení nebylo přijato. Usnesení č. 18/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence určilo, že ve volebním období 2022–2026 bude mít starosta jednoho zástupce.

Při hlasování v 19:33 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 18/2022:

Pro: 11 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, M. Popek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 3 
(K. Heřman, M. Trnka, M. Vlčková).

Usnesení bylo přijato.

d) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva MČ uvolnění

V minulém volebním období vykonával starosta svou funkci jako uvolněný. Zástupce starosty MČ Praha-Lipence vykonával funkci rovněž jako uvolněný zastupitel. V zájmu zachování kontinuity navrhuje stávající starostka ponechat tento stav, tedy uvolněného zástupce starosty i na další volební období.

Diskuze:

pan Trnka vznesl protinávrh, že ve volebním období 2022–2026 bude uvolněný pouze starosta MČ a jeho zástupce bude neuvolněný

Usnesení č. 19/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence stanoví, že ve volebním období 2022-2026 bude uvolněný pouze starosta MČ a jeho zástupce bude neuvolněný.

Při hlasování v 19:37 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 19/2022:

Pro: 5 (K. Heřman, M. Popek, M. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová).
Proti: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Zdržel se: 0 

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 20/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence určuje pro volební období 2022–2026, že starosta a zástupce starosty budou vykonávat funkci jako uvolnění zastupitelé.

Při hlasování v 19:38 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 20/2022:

Pro: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Proti: 5 (K. Heřman, M. Popek, M. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová).
Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.

e) Volba starosty

Starosta MČ Praha-Lipence vykonává funkci jako uvolněný. Přítomní zastupitelé byli vyzváni k podání návrhů kandidátů pro volbu starosty.

Návrhy a kandidáti:

paní Žáková – navrhla paní Lenku Kadlecovou

pan Heřman – navrhl paní Ivanu Žákovou

Pro přípravu volebních lístků vyhlásil předsedající v 19:40 hod. krátkou přestávku.

Na základě návrhů bylo dne 17. 10. 2022 v 19:45 hod. přistoupeno k tajné volbě starosty MČ Praha-Lipence.

Tajná volba:

Člen volebního výboru pan Pelíšek po tajné volbě sdělil, že bylo vydáno 14 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků. Po sečtení hlasovacích lístků sdělil, že kandidát: paní Lenka Kadlecová obdržela 9 hlasů paní Ivana Žáková obdržela 4 hlasy. Starostkou MČ Praha-Lipence byla zvolena paní Lenka Kadlecová.

Usnesení č. 21/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí pro funkční období 2022-2026 starostkou Městské části Praha-Lipence v 19:50 hod, dne 17. 10. 2022 paní Mgr. Lenku Kadlecovou.

Předsedající pan Zahradník předal nově zvolené starostce Lence Kadlecové další řízení zasedání.

Zvolená starostka za volbu poděkovala a přednesla krátký úvodní projev.

f) Volba zástupce starosty

Zástupce starosty MČ Praha-Lipence vykonává funkci jako uvolněný. Přítomní zastupitelé byli vyzváni k podání návrhů kandidátů pro volbu zástupce starosty.

Návrhy a kandidáti:

pan Zahradník navrhl paní Ivanu Žákovou

Pro přípravu volebních lístků vyhlásila předsedající v 19:58 hod. krátkou přestávku.

Na základě návrhů bylo dne 17. 10. 2022 ve 20:00 hod. bylo přistoupeno k tajné volbě zástupce starosty MČ Praha-Lipence.

Tajná volba:

Člen volebního výboru pan Pelíšek po tajné volbě uvedl, že bylo vydáno 14.hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 14 platných. Po sečtení hlasovacích lístků sdělil, že kandidát Ivana Žáková obdržela 11 hlasů a byla zvolena zástupcem starostky MČ Praha-Lipence.

Usnesení č. 22/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí pro funkční období 2022-2026 uvolněným zástupcem starosty Městské části Praha-Lipence ve 20:08 hod. dne 17. 10. 2022 paní Ivanu Žákovou.

Zvolená zástupkyně starostky za volbu poděkovala a přednesla krátký úvodní projev.

g) Volba členů Rady MČ Praha-Lipence

Rada MČ Praha-Lipence je pětičlenná, tvoří ji starosta, zástupce starosty a tři zvolení zastupitelé. Zbývá tedy zvolit další tři členy Rady MČ Praha-Lipence. Přítomní zastupitelé byli vyzváni k předložení návrhů.

pan Pelíšek navrhl pana Martina Vanka

paní Kadlecová navrhla pana Michala Zahradníka

paní Žáková navrhla pana Karla Šlampu

Pro přípravu volebních lístků vyhlásila předsedající ve 20:10 hod. krátkou přestávku.

Na základě návrhů bylo dne 17. 10. 2022 ve 20:20 hod. přistoupeno k tajné volbě tří členů Rady MČ Praha-Lipence.

Tajná volba:

Člen volebního výboru pan Pelíšek po tajné volbě, že bylo vydáno 14 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 14. platných. Po sečtení hlasovacích lístků sdělil, že jednotliví kandidáti obdrželi následující počty hlasů:

1. Karel Šlampa 12 hlasů byl zvolen členem Rady MČ
2. Martin Vanko 10 hlasů byl zvolen členem Rady MČ
3. Michal Zahradník 10 hlasů byl zvolen členem Rady MČ

Usnesení č.23/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí pro funkční období 2022-2026 další tři členy Rady MČ Praha-Lipence: pana Karel Šlampu, pana Martina Vanka a pana Michala Zahradníka.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 01:08:49 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

10. Zřízení Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence  

Podle ustanovení § 100 odst. 2 s odkazem na ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Zastupitelstvo MČ má ze zákona povinnost zřídit Finanční výbor ZMČ a Kontrolní výbor ZMČ. Po personální obsazení platí ustanovení § 77 a § 78 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. (min. 5 členů, stanovené povinnosti a personální obsazení). Ze zákona podle ustanovení § 100 zákona č. 131/2000 Sb., o zákon o hlavním městě Praze, členy Finančního výboru a Kontrolního výboru nesmí být starosta, zástupce starosty, tajemník úřadu, osoba zabezpečující účetní a rozpočtové práce na Úřadu MČ.

a) Určení počtu členů Finančního výboru a Kontrolního výboru

Předsedající zasedání navrhl, aby stejně jako v minulém volebním období Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha-Lipence a Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha-Lipence měl pro volební období 2022-2026 každý 5 členů.

Diskuze:

pan Trnka navrhl, aby Finanční výbor byl 7členný a poukázal na praxi z jiných městských částí, že ve Finančním výboru jsou i zástupci opozice

pan Pelíšek se dotázal, koho opozice navrhuje za členy Finančního výboru

pan Trnka navrhl pana Miroslava Čížka

Usnesení č. 24/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence zřizuje pro volební období 2022-2026 Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha-Lipence s počtem 7 členů a Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha-Lipence s počtem členů 5.

Při hlasování ve 20:30 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 24/2022:

Pro: 4 (K. Heřman, M. Popek, M. Trnka, M. Vlčková)
Proti: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Zdržela se: 1 (L. Zájedová)

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č.25/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence zřizuje pro volební období 2022-2026 Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha-Lipence a Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha-Lipence s počtem každý 5 členů.

Při hlasování v 20:31 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 25/2022:

Pro: 11 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, M. Popek, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, M. Trnka, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 3 
(K. Heřman, M. Popek, L. Zájedová)

Usnesení bylo přijato.

b) Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkcí předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

Návrhy a kandidáti:

paní Kadlecová navrhla pana Michala Zahradníka

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Přistoupeno k hlasování o kandidátovi na Předsedu Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence panu Michalu Zahradníkovi.

Usnesení č.26/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí předsedou Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence pro volební období 2022-2026 pana Michala Zahradníka.

Při hlasování ve 20:32 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 26/2022:

Pro: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 5 
(K. Heřman, M. Popek, M. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová)

Usnesení bylo přijato.

c) Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkcí předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

Návrhy a kandidáti:

pan Heřman navrhl pana Martina Trnku

pan Pavlíček navrhl pana Michala Popka, který nominaci odmítl

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelů, i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Přistoupeno k hlasování o kandidátovi a Předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence panu Martinu Trnkovi.

Předsedající vyhlásila ve 20:35 hod. na 5 minut přestávku.

V jednání pokročováno ve 20:40 hod.

Usnesení č.27/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence pro volební období 2022-2026 pana Martina Trnku.

Při hlasování ve 20:42 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 27/2022:

Pro: 13 (K. Heřman, L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, M. Popek, I. Slabochová, K. Šlampa, M. Trnka, M. Vanko, M. Vlčková, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 1 
(M. Starý)

Usnesení bylo přijato.

d) Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na 4 členy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

Návrhy a kandidáti:

paní Kadlecová navrhla pana Karla Šlampu, pana Jiřího Pavlíčka, pana Pavla Šubrta a pana Jana Kadlece

paní Zájedová navrhla pana Viktora Teichmana

pan Heřman navrhl pana Miroslava Čížka

paní Zájedová – poukázala na osobu Jana Kadlece, manžela starostky, že není vhodným kandidátem, připadá jí, že je ve střetu zájmů a na pana Jiřího Pavlíčka předsedu TJ Sokol Lipence, který čerpá finanční prostředky z rozpočtu MČ

Dále proběhla dlouhá rozprava ohledně volebního řádu, způsobu volby jednotlivých členů a zapojení opozice do činnosti Finančního výboru, která proběhla mezi zastupiteli panem Trnkou. paní Kadlecovou, panem Heřmanem, paní Žákovou a paní Zájedovou

paní Kadlecová navrhla, aby se hlasovala vždy o 4 kandidátech

Rozprava byla před 21:00 hod. přerušena z důvodu hlasování o prodloužení jednání ZMČ o jednu hodinu do 22:00 hod. dne 17. 10. 2022.

Usnesení č. 28/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence prodlužuje jednání ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence o jednu hodinu do 22:00 hod. dne 17. 10. 2022.

Při hlasování ve 20:59 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 28/2022:

Pro: 13 (K. Heřman, L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Trnka, M. Vanko, M. Vlčková, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 1 
(M. Popek)

Usnesení bylo přijato.

Po hlasování bylo pokračováno v rozpravě, kdy vystoupil se svým stanoviskem předseda Finančního výboru pan Michal Zahradník. Někteří zastupitelé poukázali na to, že ne všichni navržení členové Finančního výboru jsou přítomni na jednání ZMČ a zastupitelům se dosud nepředstavili.

O představení požádal pan Viktor Teichman, který se krátce zastupitelům představil.

paní Kadlecová omluvila neúčast pana Pavla Šubrta a pana Jana Kadlece na jednání

Dále proběhla debata ohledně způsobu volby členů Finančního výboru mezi zastupiteli panem Vankem, panem Trnkou a paní Kadlecovou.

paní Zájedová navrhla jako členku Finančního výboru paní Karin Tvrdou

Pan Pavlíček požádal ve 21:10 hod. o přestávku v jednání na 5 minut.

Ve 21:10 hod. opustil jednání ZMČ zastupitel pan Michal Popek.

V jednání bylo pokračováno ve 21:20 hod.

Po přestávce vystoupil předseda Finančního výboru pan Zahradník, který zopakoval, ochotu spolupráce s opozicí a navrhl zvolit zatím další 4 členy finančního výboru a následně se sejít s dalšími kandidáty a případně počet členů finančního výboru rozšířit o další členy. Navrhl, aby se hlasovalo o jednotlivých členech samostatně.

pan Čížek sdělil, že kandidovat na člena finančního výboru nebude

Přistoupeno k hlasování o jednotlivých členech Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

Usnesení č. 29/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí jako člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence paní Karin Tvrdou.

Při hlasování ve 21:26 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 29/2022:

Pro: 4 (K. Heřman, M. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová
Proti: 5 (J. Pavlíček, M. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa)
Zdržel se: 4 (L. Kadlecová, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)

Usnesení nebylo přijato. Usnesení č. 30/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí jako člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence pana Viktora Teichmana.

Při hlasování ve 21:27 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 30/2022:

Pro: 5 (K. Heřman, M. Trnka, M. Vanko, M. Vlčková, L. Zájedová)
Proti: 0
Zdržel se: 8 
(L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Zahradník, I. Žáková).

Usnesení nebylo přijato. Usnesení č. 31/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí jako člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence pana Jiřího Pavlíčka.

Při hlasování ve .21:28 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 31/2022:

Pro: 9 (L. Kadlecová, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Trnka, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Proti: 1 (L. Zájedová)
Zdržel se: 3 (K. Heřman, J. Pavlíček, M. Vlčková)

Usnesení bylo přijato. Usnesení č. 32/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí jako člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence pana Karla Šlampu.

Při hlasování ve .21:29 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 32/2022:

Pro: 11 (K. Heřman, L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, M. Trnka, M. Vanko, M. Vlčková, M. Zahradník, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 2 
(K. Šlampa, L. Zájedová)

Usnesení bylo přijato. Usnesení č. 33/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí jako člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence pana Pavla Šubrta.

Při hlasování ve .21:30 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 33/2022:

Pro: 10 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 3 
(K. Heřman, M. Vlčková, M. Trnka)

Usnesení bylo přijato. Usnesení č. 34/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí jako člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence pana Jana Kadlece.

Při hlasování ve 21:32 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 34/2022:

Pro: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková).
Proti: 4 (K. Heřman, M. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová)
Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.

e) Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na 4 členy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

Návrhy a kandidáti:

pan Pelíšek navrhl pana Petra Cempera

paní Žáková navrhla paka Karla Krůtu

pan Trnka navrhl pana Miroslava Čížka

paní Zájedová navrhla pana Františka Kvíčalu

Zastupitelům se krátce představil pan František Kvíčala a nabídl své znalosti a zkušenosti ve prospěch Kontrolního výboru

paní Zájedová – poukázala na střet zájmů u pana Karla Krůty, který je manželem ředitelky příspěvkové organizace ZŠ Lipence a starosta Sboru dobrovolných hasičů.

Ve 21:37 hod. předsedající vyhlásila přestávku na 5 minut.

V jednání pokračováno ve 21:52 hod.

Přistoupeno k hlasování o členech Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

Usnesení č. 35/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí jako členy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence pana Petra Cempera, pana Miroslava Čížka, pana Karla Krůtu a pana Františka Kvíčalu.

Při hlasování ve 21:53 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 35/2022:

Pro: 9 (K. Heřman, T. Pelíšek, I. Slabochová, K. Šlampa, M. Trnka, M. Vlčková, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková).
Proti: 1 (L. Kadlecová)
Zdržel se: 3 (J. Pavlíček, M. Starý, M. Vanko)

Usnesení bylo přijato.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 02:10:05 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

11. Zmocnění k uzavírání smluv a podpisu doložky ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb.

K uzavírání smluv za MČ Praha-Lipence je nutný, vedle podpisu starosty, i podpis doložky ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Citace:

...§ 43 Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání hlavního města Prahy nebo městské části předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto doložkou hlavním městem Prahou nebo městskou částí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.

Na doložce je vždy nutný podpis dvou členů zastupitelstva.

Poznámka: Z praktické stránky je dobré pověřit zmocněním více členů zastupitelstva (v minulém období byli 4), aby byli v případě potřeby k dosažení.

Na výzvu předsedajícího byli pro podpis doložky a smluv navrženi paní Kadlecovou tito členové zastupitelstva paní Ivana Slabochová, pan Michal Starý, pan Karel Šlampa a pan Martin Vanko.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Usnesení č. 36/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence zmocňuje k podpisu doložky ve smyslu § 43, odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze členy zastupitelstva paní Ivanu Slabochovou, pana Michala Starého, pan Karla Šlampu a pana Martina Vanka.

Při hlasování ve 21:56 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 36/2022:

Pro: 13 (K. Heřman, L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Trnka, M. Vanko, M. Vlčková, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.

Před 22:00 hod. předsedající dala hlasovat o prodloužení 1. jednání ZMČ o jednu hodinu do 23:00 hod. dne 17. 10. 2022.

Usnesení č. 37/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence prodlužuje jednání ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence o jednu hodinu do 23:00 hod. dne 17. 10. 2022.

Při hlasování ve 21:58 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 37/2022:

Pro: 13 (K. Heřman, L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Trnka, M. Vanko, M. Vlčková, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 03:11:53 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

12. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na svém 2. zasedání ve volebním období 2018-2022 stanovilo usnesením č. 38/2018, dne 19. 11. 2018, s odkazem na aktuální znění Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, o výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva následovnou měsíční odměnu v částce:

- člen Rady MČ 1 480,- Kč

- předseda výboru/komise/zvláštního orgánu MČ 0,- K

- člen výboru/komise /zvláštního orgánu MČ 0,- Kč

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 540,- Kč

Podle aktuálního znění Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění novel, lze rozhodnout o výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva až do částky:

- člen Rady MČ 7 223,- Kč

- předseda výboru/komise/zvláštního orgánu MČ 3 611,- Kč

- člen výboru/komise /zvláštního orgánu MČ 3 010,- Kč

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 805,- Kč

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence stanovuje, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha-Lipence nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši, ale pouze za výkonu funkce neuvolněným členem zastupitelstva, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Přehledná tabulka se současnými odměnami neuvolněných zastupitelů MČ Praha-Lipence a Příloha k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Diskuze:

paní Kadlecová navrhla výši odměn pro radní 1 480,- Kč měsíčně a všem ostatním zastupitelům bez ohledu na členství či předsednictví ve výborech či komisích částku 540,- Kč měsíčně

pan Trnka předložil protinávrh všem členům Zastupitelstva MČ Praha-Lipence odměnu 0,- Kč měsíčně.

Přistoupeno k hlasování o protinávrhu pana Trnky:

Usnesení č. 38/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence stanovuje svým neuvolněným členům měsíční odměny ode dne 18. 10. 2022 v následujících částkách:

- člen rady: 1 480,- Kč,

- předseda výboru/komise/zvláštního orgánu MČ: 0,- Kč

- člen výboru/komise /zvláštního orgánu MČ: 0,- Kč

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí, za které by mu náležela odměna: 0,- Kč.

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva MČ bude odměna poskytována ode dne složení slibu.

Při hlasování vePři hlasování ve 22:07 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 38/2022:

Pro: 4 (K. Heřman, T. Pelíšek, M. Trnka, M. Vlčková)
Proti: 0
Zdržel se: 9 
(L. Kadlecová, J. Pavlíček, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková).

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 39/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence stanovuje svým neuvolněným členům měsíční odměny ode dne 18. 10. 2022 v následujících částkách:

- člen rady: 1 480,- Kč,

- předseda výboru/komise/zvláštního orgánu MČ: 540,- Kč

- člen výboru/komise /zvláštního orgánu MČ: 540,- Kč

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí, za které by mu náležela odměna: 540,- Kč.

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva MČ bude odměna poskytována ode dne složení slibu.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha-Lipence nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši, ale pouze za výkonu funkce neuvolněným členem zastupitelstva, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Při hlasování ve 22.10 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 39/2022:

Pro: 8 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 5 
(K. Heřman, T. Pelíšek, M. Trnka, M. Vlčková, L. Zájedová)

Usnesení bylo přijato.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 03:16:33 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

13. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Lipence 2022-2026

Současný Jednací řád 2018 Zastupitelstva MČ Praha-Lipence neobsahuje úpravu, podmínky ani nespecifikuje možnosti účasti zastupitelů na jednání Zastupitelstva distanční formou tzv. ON-LINE. Z tohoto důvodu byl doplněn Článek III, Jednacího řádu 2018 o ustanovení bodů 5) a 6) stanovující podmínky, způsob a důvody možnosti účasti na jednání Zastupitelstva MČ distanční formou. Dále aktualizovány odkazy na konkrétní právní normy uvedené v Jednacím řádu 2018.

Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-Lipence 2022, tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Diskuze:

Během diskuze proběhla rozprava mezi zastupiteli panem Trnkou, panem Pelíškem, panem Zahradníkem, paní Kadlecovou a občany panem Veselým a panem Čížkem ohledně úpravy účasti na jednání zastupitelstva ON-LINE, k právnímu stanovisku advokátní kanceláře Mgr. Mulače a technickému řešení a zajištění této účasti na jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 40/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Lipence 2022 s platností od 17. 10. 2022 od 22:35 hodin.

Při hlasování ve 22:35 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 40/2022:

Pro: 9 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková).
Proti: 3 (K. Heřman, M. Trnka, M. Vlčková)
Zdržel se: 1 (L. Zájedová)

Usnesení bylo přijato.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 03:26:53 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

14. Žádost o svěření dvou objektů č. p. 221 a č. p. 228 a pozemků parcelní č. 3 a 4 v k. ú. Lipence do správy MČ Praha-Lipence

MČ Praha-Lipence žádala hl. m. Prahu v roce 2019 o svěření do správy dvou chátrajících objektů č. p. 221 a č. p. 228 a pozemků parcelní č. 3 a 4 v ulici Černošická za účelem rozšíření ZŠ Lipence. V roce 2020 RHMP naši žádost zamítla. Na základě jednání s radními hl. m. Prahy dostala MČ Praha-Lipence příslib možnosti získání uvedených nemovitostí. Je však nutné podat novou žádost.

Na základě aktuální demografické studie budou Lipence potřebovat ZŠ s 23 kmenovými učebnami oproti současným 16. Základní škola nemá nyní žádnou volnou učebnu a jediný možný pozemek k jejímu rozšíření v blízkém okolí je právě na parcelách č. 3 a 4. Na tyto parcely, které od ZŠ dělí jen nepříliš frekventovaná ulice, bychom rádi přesunuli školní družinu s venkovním zázemím. V současné době je zahrada kolem školy jen cca 250 m2, což na 100 družinových dětí není dostatečné. Nad učebnami družiny bychom chtěli umístit byty pro začínající učitele ZŠ i MŠ, pro které jsou jinak Lipence málo atraktivní.

Lipence nemají žádný vlastní pozemek k výstavbě nové školy, ani žádné další budovy, které by se daly na rozšíření školy využít. Přístavbou jídelny využijeme i veškerý potenciál stávajícího pozemku školy. Pro další rozvoj ZŠ jsou výše zmíněné požadované parcely klíčové, abychom mohli zajistit dostatečnou kapacitu na dalších dvacet let.

Návrh textu žádosti tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Diskuze:

Během diskuze se pan Trnka pozastavil nad architektonickou soutěží přístavby ZŠ, že nepokrývá potřeby ZŠ, uvedl že byla špatně zadána a navrhl, aby žádost o svěření nemovitostí nebyla koncipována z důvodu rozšíření ZŠ Lipence, ale např. vzniku komunitního centra. K důvodům podání žádosti a proběhlým jednáním s Magistrátem hl. m. Prahy se pak podrobně vyjádřila starostka paní Kadlecová. V další diskuzi vystoupila paní Zájedová, pan Pelíšek, pan Heřman, paní Vlčková, paní Žáková a občan pan Čížek a řešila se možnost zastavěnosti pozemků a zpracování studie na využití pozemků atd.

Pan Trnka přednesl protinávrh unesení, aby žádost byla podána nikoliv za účelem rozšíření ZŠ, ale za účelem zřízení komunitního centra.

Přistoupeno k hlasování o protinávrhu pana Trnky.

Usnesení č. 41/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence souhlasí se žádostí o svěření do správy dvou objektů č. p. 221 a č. p. 228, v ulici Černošická a pozemků parcelní číslo 3 a 4, vše v k. ú. Lipence za účelem zřízení komunitního centra.

Při hlasování ve 22:57 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 41/2022:

Pro: 3 (K. Heřman, M. Trnka, M. Vlčková)
Proti: 8 (L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Zahradník, I. Žáková).
Zdržel se: 2 (M. Vanko, L. Zájedová)

Usnesení nebylo přijato Usnesení č. 42/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence souhlasí se žádostí o svěření do správy dvou objektů č. p. 221 a č. p. 228, v ulici Černošická a pozemků parcelní číslo 3 a 4, vše v k. ú. Lipence za účelem rozšíření ZŠ Lipence.

Při hlasování v 22:58 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 41/2022:

Pro: 12 (K. Heřman, L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, I. Slabochová, M. Starý, K. Šlampa, M. Trnka, M. Vanko, M. Vlčková, M. Zahradník, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 1 
(L. Zájedová)

Usnesení bylo přijato.

Před 23:00 hod. předsedající dala hlasovat o prodloužení 1. jednání ZMČ o jednu hodinu do 24:00 hod. dne 17. 10. 2022.

Usnesení č. 43/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence prodlužuje jednání ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence o jednu hodinu do 24:00 hod. dne 17. 10. 2022.

Při hlasování ve 22:59 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 43/2022:

Pro: 12 (K. Heřman, L. Kadlecová, J. Pavlíček, T. Pelíšek, M. Starý, K. Šlampa, M. Trnka, M. Vanko, M. Vlčková, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková).
Proti: 0
Zdržel se: 1 
(I. Slabochová)

Usnesení bylo přijato.

Ve 23:00 hod. opustila jednání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence zastupitelka Ivana Slabochová.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 03:54:02 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

15. Dotazy občanů a interpelace zastupitelů

Ve 23:01 hod. starostka Lenka Kadlecová předala řízení jednání zastupiteli Michalu Zahradníkovi.

Pan Veselý na úvod poblahopřál novému vedení a vznesl tyto dotazy:

1) Paní MUDr. Truellová opustila ordinaci, kdo rozhodl o převedení odběrného místa elektřiny na MČ Praha-Lipence?

Odpověděla paní Kadlecová, převzala jsem to já a energie řeším se společností Optimal Energy zálohy, nechtěli jsme zrušit odběrné místo a následně dělat novou revizi elektřiny.

2) Kolik bylo podáno nabídek na platby za energie pro MČ Praha-Lipence, popř. kolik firem a kdo byl osloven.

Odpověděla paní Kadlecová neshromažďovali jsme nabídky.

3) Nedošlo tímto postupem porušení Směrnice o zadávání veřejných zakázek a zda se MČ snažila o sdílené energie a zda něco takového bylo zvažováno.

Odpověděla paní Kadlecová, nic jsme nezvažovali, máme cenu plynu fixovanou.

4) Při přechodu na web od spol. Galileo jsme zaplatili modul na smlouvy, kdy tento bude spuštěn.

Odpověděla paní Žáková, že o tomto modulu slyší prvně.

5) V jakém stadiu je převod z MUNIPOLIS na nové systémy od Galilea, jak byli občané informováni v Lipeneckém zpravodaji.

Odpověděla paní Žáková, smlouva není dosud podepsaná, je někde na cestě, ztratila se na poště a ostatní není zařízené.

Pan Pavlík upozornil že váznoucí odvoz tříděného odpadu, který hromadí kolem kontejnerů na stanovišti v ulici Jílovišťská u obratiště autobusu MHD.

Reagoval pan Zahradník, že se na to se podívá.

Pan Čížek se dotázal, zda Rada MČ zasedala v týdnu do 10.10. 2022 – na webu je poslední zveřejněný zápis z 26. 9. 2022, pod číslem 109, a kdo projednával program ustavujícího zasedání

Odpověděla paní Kadlecová, že ustavující jednání zastupitelstva svolává stávající starosta.

Paní Jakšová se dotázala na stav soudního jednání ohledně víceúčelového hřiště, v jaké je to fázi.

Paní Kadlecová informovala, že došlo k uzavření „Dohody o smíru“ a oprava bude realizována do konce listopadu 2022. Dnes MČ obdržela potvrzený smír od soudu. Na doplňující dotaz paní Jakšové, zda budou uplatněny sankce a náklady reagovali zastupitelé pan Vanko, který vysvětlil, že nikoliv, že došlo k dohodě a informaci doplnila paní Žáková, že MČ se bude podílet na opravě částkou 150 000,- Kč bez DPH.

Pan Čížek se dotázal, zda bude trvat absence písemných zpráv Rady MČ pro zastupitele.

Odpověděla paní Kadlecová, že pokud nám to zákon ukládá, tak nebudou chybět. Zápisy z jednání Rady MČ jsou zveřejňovány na webu MČ. K tomuto doplnil pan Trnka, že povinnost vyplývá z ustanovení § 78 odst. 4 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Pan Heřman se dotázal, kde MČ inzeruje pronájem prostor ordinace po MUDr. Truellové.

Odpověděla paní Žáková, že je to v periodiku Lékařské komory, České stomatologické komory a bude uveřejněn inzerát v příštím vydání Zbraslavských novin.

Pan Heřman poukázal na to, že kontinuita není to, že dokumenty budeme dále generovat minulé ale, že zastupitelé budou přicházet na jednání s uceleným a přesným podkladem. Na toto reagoval pan Vanko, že si dovede představit, že dokumenty se budou předkládat včas, aby bylo možné je řádně a včas projednat

Paní Zájedová se vrátila formou technické poznámky k předchozímu bodu, reagovala na vyjádření paní Žákové, že se tam vejde 2-3 malých bytů a představy MČ jsou nereálné, proto aby se vedení MČ domáhalo na MHMP podkladů, které zde již mají zpracovány.

Paní Zájedová se dotázala, že před volbami se objevila inzerce na Facebooku na Strategický plán Lipenců, kdo to zadával, neboť tato inzerce odkazovala na web MČ Praha-Lipence.

Reagovala paní Kadlecová, že to zadávala ona a bylo to financováno MČ Praha-Lipence.

Paní Zájedová se vrátila k povolební schůzce, kde byla ZaLep – Za Lepší Lipence nabídnuta možnost „organizace“ Komise pro životní prostředí a navrhla přijmutí následujícího usnesení:

„Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence

1. souhlasí se zřízením Komise pro životní prostředí, která by jako poradní orgán rady poskytovala svá stanoviska a doporučení týkající se problematiky nové zástavby, developerských projektů, změn územního plánu a dalších záležitostí projednávaných radou a zastupitelstvem z hlediska životního prostředí, jeho ochrany a péče. Předseda Komise pro životní prostředí bude navržen SNK ZaLep – Za Lepší Lipence, ten poté doporučí další členy komise.

2. pověřuje Radu MČ Praha-Lipence zřízením této komise“.

K tomuto návrhu proběhla širší debata ohledně náplně a činnosti navrhované komise mezi zastupiteli panem Zahradníkem, panem Trnkou, panem Vankem paní Zájedovou a občanem panem Čížkem. S výsledkem, že komise jsou poradní orgány Rady MČ, která je zřizuje a jejich zřízení není v kompetenci zastupitelstva.

Paní Jakšová se vrátila k předvolební akci na hřišti TJ Sokol Lipence pořádanou politickým subjektem HaFo. Během debaty vystoupila paní Žáková, která vysvětlila celou záležitost. Kriticky se vyjádřil pan Trnka ohledně takovéhoto způsobu nakládání s majetkem MČ. Během diskuze k uvedenému dotazu vystoupila dále paní Zájedová a občané paní Jakšová a pan Čížek, kteří kritizovali pronájmy a nakládání s majetkem MČ. Paní Zájedová a pan Čížek uvedli, že jejich politické subjekty platili MČ za zábor poplatek.

Pan Čížek se dotázal, jaká je stanovena výše pronájmu v Kč za m2, pro komerční využití a parkování vozidel. Zároveň upozornil na právní úpravu „výpůjčky“ v ustanovení občanského zákoníku

Odpověděla paní Kadlecová, že za zábor se platí 10,- za 1 m2 a den a doplnil ji pan Zahradník, že v případě parkovacího místa pro osobní automobil je to 1 000,- Kč za jedno parkovací místo ročně.

Projednávání bodu ukončeno ve 23:42 hod

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 04:17:47 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=0obel7cJSjw

16. Souhrn usnesení z 1. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence odhlasovalo dne 17. 10. 2022 na svém ustavujícím 1. zasedání usnesení k jednotlivým bodům zasedání pod č. 1/2022 až č. 42/2022 na vědomí a s hlasováním. Nutný počet hlasů ke schválení usnesení je 8.

17. Závěr, ukončení

Zasedání ukončila předsedající ve 23:43 hodin dne 17. 10. 2022.

Poznámka, organizační /zápis, přílohy, podklady/:

V rámci DISKUZE zapisovatel zaznamená stručně dotaz, tazatele a podstatu odpovědi. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zápis s obsahem podle § 65 zákona a čl. IX. Jednacího řádu. Zápis o zasedání není doslovnou citací a neobsahuje přímou řeč řečníka. Zápis včetně úplného znění textu usnesení má 23 stran a 7 příloh o 20 listech. Jednotlivé body usnesení budou číslovány postupně a kontinuálně od zápisu s usneseními č. 1/11-2022, a to pořadovým číslem unesení a příslušným kalendářním rokem.

Originál s přílohami bude uložen u tajemníka úřadu MČ Praha-Lipence. Přílohy k zápisu jsou k nahlédnutí u tajemníka úřadu MČ Praha-Lipence. Ověřovatelé potvrdí do 7 dnů zápis podpisem na dvou originálech zápisu s textem usnesení u tajemníka úřadu MČ Praha-Lipence, event. uvedou výhrady k zápisu s ohledem na § 65 zákona nebo čl. IX. jednacího řádu.

V Praze Lipencích dne 21. října 2022

Datum sejmutí: 30. 11. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy