...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 474/2022 až č. 503/2022 z 27. zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Lipence ze dne 11. 4. 2022

Místo jednání: Praha 5 - Lipence, Černošická 168, jídelna ZŠ Lipence
Přítomni (podle presenční listiny):
Ing. Petr Jindra, tajemník Úřadu městské části (ÚMČ)
Strana v zastupitelstvu podle vylosovaných čísel a zvolení členové zastupitelstva (abecedně):
1. Občanská demokratická strana (ODS)
Josef Růžička
2. Sdružení pro Lipence-sdružení nezávislých kandidátů (SpL SNK)
Petr Cemper, Lenka Kadlecová, Pavel Pihrt, Martin Vanko, Michal Zahradník
3. Pro Prahu (HPP)
Jan Kerbach, Michal Popek
4. HaFo Lipaňáků
Jan Fatka, Stanislav Řezník, Ivana Slabochová, Ivana Žáková
5. Nezařazení
Karin Tvrdá, Ludmila Zájedová
Omluvena: Marie Cimlerová
Veřejnost: 24 občanů
Zasedání řídila starostka MČ Praha-Lipence: Mgr. Lenka Kadlecová
Zapisovatel: Ing. Petr Jindra

Ke stžení:

Program

1. Zahájení

Starostka MČ Praha-Lipence Mgr. Lenka Kadlecová jednání zahájila v 18:05 hodin přivítáním přítomných.

Při zahájení přítomno fyzicky 14 členů zastupitelstva (Petr Cemper, Jan Fatka, Lenka Kadlecová, Jan Kerbach, Pavel Pihrt, Michal Popek, Josef Růžička, Stanislav Řezník, Ivana Slabochová, Karin Tvrdá, Martin Vanko, Michal Zahradník, Ludmila Zájedová, Ivana Žáková), omluvena Marie Cimlerová. Ověřeno dotazem u zapisovatele zasedání. Následně starostka konstatovala, že je přítomno celkem 14 členů zastupitelstva z patnácti, zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

2. K zápisu z 26. zasedání zastupitelstva konaného dne 14. 2. 2022

Ověřením u zapisovatele bylo zjištěno, že zápis z 26. zasedání ZMČ Praha-Lipence byl podepsán oběma ověřovateli zápisu (panem Michalem Popkem a panem Martinem Vankem), zápis je platný.

Usnesení č. 474/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí informaci zapisovatele, že zápis s usneseními č. 450/2022 až č. 473/2022 z 26. zasedání ZMČ Praha-Lipence, konaného dne 14. 2. 2022 byl potvrzen ověřovateli zápisu a je platný.

3. Program 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Návrh programu 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence, projednaný a navržený Radou MČ Praha-Lipence dne 28. 3. 2022 ke schválení:

1. Zahájení
2. K zápisu z 26. zasedání ZMČ Praha-Lipence ze dne 14. 2. 2022
3. Schválení programu 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence
4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence
5. Volba výboru pro návrh usnesení 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence
6. Dotazy občanů - 30 minut
7. Schválení strategického plánu a koncepční rozvahy MČ Praha-Lipence
8. Pronájem prostor pro rozšíření MŠ Lipence
9. Návrhy na změnu rozpočtu podané na 26. zasedání ZMČ
10. Kontrolní zpráva Kontrolního výboru ZMČ akce “Přírodní zahrada u potoka ZŠ Lipence“
11. Zásady koordinace dopravních staveb a projednávání s MHMP
12. Zásady spoluúčasti investorů na rozvoji v území při záměrech s hrubou podlažní plochou do 300 m2
13. Rozdělení příspěvku neziskovým organizacím
14. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2022-2026
15. Rozšíření komunikace Černošická úsek „esíčko“
16. Změna územního plánu
17. Věcná břemena
18. Informace o probíhajících investicích
19. Různé
20. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů
21. Usnesení 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence
22. Závěr 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Usnesení č. 475/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje program 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence ve znění návrhu programu.

Při hlasování v 18:09 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 475/2022:

Pro: 14 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 0 

4. Stanovení ověřovatelů zápisu 27. zasedání ZMČ

Jako ověřovatele zápisu 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence byli starostkou navrženi zastupitelé pan Michal Popek a pan Martin Vanko.

Usnesení č. 476/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí určení dvou ověřovatelů zápisu 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence, konaného dne 11. 4. 2022, zastupitelů pana Michala Popka a pana Martina Vanka.

5. Volba výboru pro návrh usnesení 27. zasedání ZMČ

Do výboru pro návrh usnesení 27. zasedání ZMČ Praha – Lipence navrhla starostka zastupitele pana Petra Cempera a pana Jana Fatku.

Usnesení č. 477/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí členy výboru pro návrh usnesení 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence, konaného dne 11. 4. 2022 zastupitele pana Petra Cempera a pana Jana Fatku.

Při hlasování v 18:12 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 477/2022:

Pro: 14 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Starostka předala řízení jednání radnímu panu Michalu Zahradníkovi.

6. Dotazy občanů:

Dotazy občanů započaty 18:12 hod.:

pan Heřman – se dotázal, proč chybí dopravní zrcadlo u MŠ Lipence

tajemník úřadu pan Jindra – informoval, že dnes došlo k nehodě, kdy došlo k vyvrácení zrcadla a toto bude opraveno a umístěno zpět

pan Čížek – vznesl dotaz, proč nebyly podkladové materiály k jednání zastupitelstva uveřejněny na webu MČ Praha-Lipence

paní Kadlecová – odpověděla, že jsou to podklady určené pro zastupitele a tyto nebývají na webu uveřejněny

pan Čížek – doplnil svůj dotaz, zda tomu tak je i v případě, že materiály se týkají širší veřejnosti

paní Žáková – uvedla, že informace k jednání zastupitelstva jsou na webu zveřejněny vždy v pátek před jednáním zastupitelstva, ale bez příloh

paní Zájedová – poukázala, na skutečnost, že ještě dnes se měnily podklady určené pro zastupitele a část podkladů obdržela až těsně před zahájením jednání zastupitelstva

paní Kadlecová – vyslovila omluvu, že bylo hodně věcí, které bylo třeba zařadit a nešlo je připravit dopředu, na změny upozorní zastupitele během jednání

Projednávání bodu ukončeno v 18:16 hod.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 00:07:17 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

7. Schválení strategického plánu a koncepční rozvahy MČ Praha-Lipence

Žádná obec ani pražská městská část se neobejde bez dlouhodobé strategie a jasně formulovaných cílů. Městská část Praha-Lipence proto připravila za účasti občanů Strategický plán a Koncepční rozvahu o území Lipenců.

Lipence prožívají od devadesátých let 20. století dynamický rozvoj a transformaci z vesnice na plnohodnotné předměstí hlavního města, jehož jsou administrativní, ale ne již zcela fyzickou, součástí. Nechtějí-li stagnovat, přijít o svoji identitu nebo některé atributy kvality života, na nichž obyvatelům Lipenců záleží, musí se vyhnout chybám, které jsou konsekvencí nesystémového přístupu k plánování a řízení. Jakkoli je rozvoj Lipenců překotný – i v důsledku změn, které je přesahují – je důležité, aby byl ve všech směrech, tedy především environmentálně, sociálně a ekonomicky, udržitelný, a naopak, aby nebyl živelný a chaotický.

Strategický plán byl připraven transparentně a participativně. Věříme, že i díky tomu bude pozitivně přijatý a realizovaný.

Strategický plán rozvoje Lipenců je příloha č. 1 tohoto zápisu, analytická část Koncepční rozvahy je příloha č. 2, text návrhové části Koncepční rozvahy je příloha č. 3 a mapové a obrazové podklady návrhové části Koncepční rozvahy jsou příloha č. 4. 

Diskuze:

V rámci diskuze proběhla rozsáhlá debata a argumentace ke Strategickému plánu a Koncepční rozvaze Lipenců mezi občany paní Talašovou, panem Bobysudem, panem Čížkem, panem Stojanovem, panem Trnkou, panem Adámkem a zastupiteli panem Vankem, panem Kerbachem, paní Tvrdou, paní Kadlecovou, panem Popkem, panem Růžičkou, panem Cemperem, panem Pihrtem, která se týkala jednak návrhů uvedených v plánu, jejich realizace, připomínek a nesouhlasu části občanů se závěry uvedeným i v dokumentech, dále se debata týkala ceny za zhotovení plánu a jeho závaznosti do budoucna.

Během diskuze pan Bobysud a pan Čížek předali zastupiteli panu Vankovi 18 ks barevných snímků, jak vypadala ulice V Roklích před rekonstrukcí a po rekonstrukci, tyto snímky tvoří přílohu č. 5, tohoto zápisu.

Řídící jednání pan Michal Zahradník vyhlásil v 19:18 hod. přestávku.

V jednání zastupitelstva pokračováno v 19:28 hod.

pan Vanko – navrhl vzhledem k rozsáhlým připomínkám a diskuzi stažení návrhu usnesení a stanovil termín na podání připomínek do 30. 4. 2022, dále sdělil, že v druhé polovině měsíce května 2022 proběhne veřejné projednání za účasti architektů, následně budou připomínky vypořádány a dokument bude znovu zveřejněn a předložen ke schválení zastupitelstvu na jeho červnovém jednání.

Projednávání bodu ukončeno v 19:29 hod.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 00:12:09 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

8. Pronájem prostor pro rozšíření MŠ Lipence

MŠ v Lipencích nestačí kapacitně, loni jsme museli odmítnout pět tříletých dětí, letos bude převis pravděpodobně vyšší z důvodů nové výstavby na našem území.

Nyní má naše MČ možnost pronajmout prostory pro MŠ na Zbraslavi, v ulici Václava Rady, které v červenci opustí soukromá mateřská škola Košík. Jedná se o 243 m2 uzpůsobených pro dvě třídy v počtu 12 a 15 dětí.

Pronájmem bychom pokryli náš převis dětí, které jsme povinni umístit, včetně dětí z Ukrajiny, cena k jednání je 50 000,- Kč/měsíc, tj. 206 Kč/m2, další provozní náklady jsou odhadovány na 51 500,- Kč. Vybavení prostor pro MŠ odhadlo vedení MŠ na 314 500,- Kč.

Diskuze:

Během diskuze k projednávanému bodu, do které se zapojili občané pan Heřman, paní Talašová, pan Trnka, pan Veselý, paní Jakšová, pan Čížek a zastupitelé paní Kadlecová, pan Popek, paní Zájedová, paní Tvrdá, paní Žáková bylo diskutováno o cenách nájmu a energií, rozhodování o způsobu umísťování dětí do tříd MŠ na Zbraslavi, zajištění jejich stravování a jejich dopravy do školky, možnosti venkovního vyžití u pronajatých prostor. Dále se debatovalo ohledně možnosti postavení kontejnerové školky na pozemcích MČ přímo v Lipencích, a problematika dětí ukrajinských uprchlíků, kdy paní Kadlecová informovalo o aktuálních počtech evidovaných ukrajinských dětí do MŠ a ZŠ

Usnesení č. 478/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje záměr pronájmu prostor pro rozšíření MŠ v ulici Václava Rady 1453/7, 156 00 Praha 5 – Zbraslav a pověřuje starostku jednáním o nájemní smlouvě s maximální výší nájmu 55 000,- Kč/měsíčně. Zastupitelstvo MČ pověřuje Radu MČ schválením dojednané nájemní smlouvy.

Při hlasování ve 20:01 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 478/2022:

Pro: 12 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, I. Slabochová, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 2 
(K. Tvrdá, L. Zájedová)

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 01:15:26 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

9. Návrhy na změnu rozpočtu podané na 26. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Na 26. jednání Zastupitelstva MČ dne 14. 2. 2022 předložili zastupitelé pan Popek a paní Zájedová své návrhy na změnu rozpočtu MČ Praha-Lipence na rok 2022. Tyto změny projednala Rada MČ Praha-Lipence a Finanční výbor Zastupitelstva MČ. Finanční výbor projednal návrhy na svém 3. jednání dne 8. 4. 2022 všech 8 návrhů podaných zastupitelem p. Popkem nedoporučuje schválit. Návrh zastupitelky paní Zájedové neobsahuje text usnesení pro zastupitelstvo, proto Finanční výbor nemohl o tomto hlasovat.

Bude tedy hlasováno o jednotlivých návrzích na změnu rozpočtu MČ Praha-Lipence na rok 2022 navržených zastupitelem panem Popkem.

Diskuze:

K projednávanému bodu vystoupil pan Popek, jako zástupce předkladatelů jednoho z návrhů, kdy zdůvodnil návrh, kterým by došlo k podstatnému snížení schodku rozpočtu MČ na rok 2022. Ke svému návrhu vystoupila i předkladatelka paní Zájedová, která v rámci svého vystoupení apelovala na zvýšení finančních prostředků do sociální oblasti. Za Finanční výbor vystoupil pan Cemper, který vysvětlil stanovisko Finančního výboru, do diskuze se zapojil pan Čížek a zastupitelka paní Tvrdá.

Po ukončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých návrzích usnesení:

Usnesení č. 479/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na základě odůvodnění ke snížení schodu rozpočtu na rok 2022, schvaluje snížení výdajů v kapitole 02., od. 37, par. 45 (parkové úpravy) o 550 000,- Kč, tj. ze 600 000,- Kč na 50 000,- Kč a ukládá zapracovat snížení do rozpočtu na rok 2022.

Při hlasování ve 20:17 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 479/2022:

Pro: 0
Proti: 7 
(J. Fatka, L. Kadlecová, S. Řezník, I. Slabochová, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Zdržel se: 7 (P. Cemper, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, K. Tvrdá, L. Zájedová)

Usnesení č. 480/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence, na základě odůvodnění ke snížení schodku rozpočtu na rok 2022, schvaluje snížení výdajů v kapitole 04, od. 31, par. 13 (ZŠ-dokumentace, akustika) o 1 000 000,- Kč, tj. z 1 200 000,- Kč na 200 000,- Kč a v od. 31, par. 13 (architektonická soutěž) o 800 000,- Kč, tj. z 1 400 000,- Kč na 600 000,- Kč, a ukládá zapracovat snížení do rozpočtu na rok 2022.

Při hlasování ve 20:20 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 480/2022:

Pro: 3 (J. Kerbach, M. Popek, J. Růžička)
Proti: 8 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, S. Řezník, I. Slabochová, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Zdržel se: 3 (P. Pihrt, K. Tvrdá, L. Zájedová)

Usnesení č. 481/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence, na základě odůvodnění ke snížení schodku rozpočtu na rok 2022, schvaluje snížení výdajů v kapitole 04, od. 34, par. 12 (opravy údržba) o 470 000,- Kč na 0,- Kč, a to i pro nesoulad důvodové zprávy s návrhem výdajů a ukládá zapracovat snížení do rozpočtu na rok 2022.

Při hlasování ve 20:22 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 481/2022:

Pro: 4 (J. Kerbach, M. Popek, J. Růžička, L. Zájedová)
Proti: 8 (J. Fatka, L. Kadlecová, S. Řezník, P. Pihrt, I. Slabochová, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Zdržel se: 2 (P. Cemper K. Tvrdá)

Usnesení č. 482/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence, na základě odůvodnění ke snížení schodku rozpočtu na rok 2022, schvaluje snížení výdajů v kapitole 06 (dary, lipenecké akce) o 100 000,- Kč, tj. z 517 000,- Kč na 417 000,- Kč a v kapitole 07, od. 55, par. 12 (investice, provoz) o 400 000,- Kč, tj. z 1 380 000,- Kč na 980 000,- Kč a ukládá zpracovat snížení do rozpočtu na rok 2022. 

Při hlasování ve 20:26 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 482/2022:

Pro: 4 (J. Kerbach, M. Popek, J. Růžička, L. Zájedová)
Proti: 9 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, S. Řezník, P. Pihrt, I. Slabochová, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Zdržel se: 1 (K. Tvrdá)

Usnesení č. 483/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence, na základě odůvodnění ke snížení schodku rozpočtu na rok 2022, schvaluje snížení výdajů v kapitole 08. odd. 36, par. 39 (lavičky, úprava před ZŠ, pakování kol) celkem o 1 100 000,- Kč, tj. z 1 630 000,- Kč na 530 000,- Kč a ukládá zapracovat snížení do rozpočtu na rok 2022.

Při hlasování ve 20:29 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 483/2022:

Pro: 3 (J. Kerbach, M. Popek, J. Růžička)
Proti: 9 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, S. Řezník, P. Pihrt, I. Slabochová, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Zdržel se: 2 (K. Tvrdá, L. Zájedová)

Usnesení č. 484/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence, na základě odůvodnění ke snížení schodku rozpočtu na rok 2022, schvaluje snížení výdajů v kapitole 09, od. 61 par. 71 (studie, plán rozvoje) o dalších 350 000,- Kč, celkem tedy v kap. 09 snížení o 1 170 000,- Kč a ukládá zapracovat snížení do rozpočtu na rok 2022.

Při hlasování ve 20:30 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 484/2022:

Pro: 3 (J. Kerbach, M. Popek, J. Růžička)
Proti: 8 (J. Fatka, L. Kadlecová, S. Řezník, P. Pihrt, I. Slabochová, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Zdržel se: 3 (P. Cemper, K. Tvrdá, L. Zájedová)

Diskuze:

paní Kadlecová – informovala, že došlo k úpravě s sloučení pojistných smluv a pojistné za odpovědnost radních nyní činí cca 7200,- Kč ročně a odměna radních je velice nízká, proto je pojistka hrazena z prostředků úřadu

pan Popek – argumentoval tím, že v minulosti byla odměna radních ještě nižší a pojistku si hradili radní sami, že jde spíše o morální věc

Usnesení č. 485/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence, na základě odůvodnění ke snížení schodku rozpočtu na rok 2022, schvaluje snížení výdajů v kapitole 09, od. 61, par. 12 (pojištění-rada) o 11 000,- Kč na 0,- Kč a ukládá zapracovat snížení do rozpočtu na rok 2022.

Při hlasování ve 20:33 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 485/2022:

Pro: 3 (J. Kerbach, M. Popek, J. Růžička)
Proti: 10 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, S. Řezník, P. Pihrt, I. Slabochová, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Zdržel se: 1 (K. Tvrdá)

Diskuze:

Rozpravu vedli zastupitelé pan Popek a paní Kadlecová ohledně bourání budovy mateřské školky, jejího stáří a využitelnost. Do diskuze se zapojil i pan Čížek.

Usnesení č. 486/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence, na základě odůvodnění ke snížení schodku rozpočtu na rok 2022, schvaluje snížení výdajů v kapitole 04, od. 31 par. 11 (MŠ-projektová dokumentace) o 1 200 000,- Kč, tj. ze 2 200 000,- Kč na 1 000 000,- Kč a ukládá zapracovat snížení do rozpočtu na rok 2022;
současně Zastupitelstvo nesouhlasí s demolicí části Mateřské školy – budovy po rekonstrukci s náklady 10 miliónů Kč a kapacitou 50 míst, kde demolice je v rámci rozšíření kapacity Mateřské školy ze 100 míst na 175 míst za více než 130 miliónů Kč, neboť stejného cíle lze dosáhnout s polovičními výdaji, v kratším čase bez demolice.

Při hlasování ve 20:40 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 486/2022:

Pro: 4 (J. Kerbach, M. Popek, J. Růžička, L. Zájedová)
Proti: 8 (J. Fatka, L. Kadlecová, S. Řezník, P. Pihrt, I. Slabochová, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Zdržel se: 2 (P. Cemper, K. Tvrdá)

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 01:49:39 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

10. Kontrolní zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence akce “Přírodní zahrada u potoka ZŠ Lipence“

Kontrolní zprávu Kontrolního výboru přednesl zastupitel pan Popek. V souladu s ustanovením č. II., odst. 7 Jednacího řádu 2018 Zastupitelstva MČ Praha Lipence předkládám, jako předseda Kontrolního výboru zastupitelstva níže uvedený materiál v odpovídajícím členění:

a) Název a stručný popis

Kontrolní zpráva ze šetření stavby a souvisejících prací akce „Přírodní zahrada u potoka Základní školy Lipence“

Výsledkem šetření kontrolní skupiny Kontrolního výboru ZMČ Praha-Lipence je finální „Kontrolní zpráva (dále jen KZ). o dvanácti stranách, která popisuje zjištěné úkony zadavatele, současně i investora a objednavatele, tj. městské části v rámci uvedené akce. Zjištění jsou v dílčích závěrech a v souhrnu na straně 12 zprávy.

b) Odůvodnění, návrh dalšího postupu

Důvodem návrhu je ukončení šetření kontrolní skupiny Kontrolního výboru na základě usnesení č. 449/2021 Zastupitelstva městské části Praha-Lipence, ze dne 13. 12. 2021. Kontrola probíhala od 14. 12. 2021 do 9. 2. 2022.

Přímým ekonomickým dopadem jsou ztráty vyčíslené ve výši cca 413 000,- Kč na finančním majetku městské části, jak jsou ve zprávě uvedeny a odůvodněny. Mimo to byla zjištěna řada porušení vlastní Směrnice o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách i možná opomenutí ustanovení k hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Je navrženo, aby kontrolovaná osoba, městská část zastoupená starostkou, zpracovala stanovisko ke KZ a návrhy na opatření.

Zastupitelstvu jsou k tomuto předloženy níže uvedené návrhy usnesení k této věci. Kontrolní zpráva Kontrolního výboru ZMČ Praha-Lipence tvoří přílohu č. 6. tohoto zápisu.

Diskuze:

Během diskuze mezi zastupiteli paní Kadlecovou, paní Tvrdou, paní Žákovou, paní Zájedovou a panem Kerbachem s občany panem Čížkem, paní Vlčkovou, panem Stojanovem byly řešeny otázky zpřístupnění venkovní učebny, jak pro veřejnost, tak pro žáky zdejší ZŠ. Občané byli informováni o stavebních úpravách na dřevěném plotě, z důvod úpravy rozhledových podmínek a o úpravách v korytě potoka. Zastupitelka paní Tvrdá požádala o upřesnění „Stanoviska“ od paní Kadlecové ohledně termínů jednotlivých kroků.

Řídící jednání pan Michal Zahradník ve 21:00 hod. nechal hlasovat a prodloužení doby jednání 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence o jednu hodinu.

Usneseni č. 487/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence souhlasí s prodloužením jednání 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence do 22:00 hod.

Při hlasování ve 21:00 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 487/2022:

Pro: 14 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Usnesení č. 488/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí předložení Kontrolní zprávy, ze dne 10. 2. 2022 akce „Přírodní zahrada u potoka Základní školy Lipence“ předsedou kontrolního výboru, ve smyslu usnesení ZMČ Praha-Lipence, č. 449/2021, ze dne 13. 12. 2021

Usnesení č. 489/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence ukládá starostce městské části, předložit Zastupitelstvu stanovisko ke Kontrolní zprávě ze dne 10. 2. 2022 a spolu s tím i předložení návrhů opatření k nápravě, a to na nejbližším jednání Zastupitelstva.

Při hlasování ve 21:13 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 489/2022:

Pro: 12 (J. Fatka, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 2 
(P. Cemper, L. Kadlecová)

Usnesení č. 490/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí, že starostka MČ před zahájením 27. jednání ZMČ Praha-Lipence předala zastupitelům „Stanovisko ke Kontrolní zprávě ze dne 10. 2. 2022“, které tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 02:29:01 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

11. Zásady koordinace dopravních staveb a projednávání s MHMP

Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 16. 12. 2021 svým usnesením č. 32/73 schválilo „Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a. s. a městskými částmi“ (dále jen „Zásady“). Cílem těchto „Zásad“ je efektivní koordinace a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení na území hl. m. Prahy. Přijetí těchto „Zásad“ povede ke zlepšení koordinace, vzájemné spolupráce, ale i komunikace všech zainteresovaných subjektů. Nezbytnost pro platnost „Zásad“ je jejich projednání a schválení Zastupitelstvem naší MČ, aby bylo možné je naplňovat. V případě jejich neschválení nebudou „Zásady“ ve vztahu k naší MČ platné, a tedy ani nijak závazné, ani v takovém případě však nebude docházet k obcházení MČ při přípravě investičních akcí, avšak nelze garantovat postup podle těchto Zásad. Text „Zásad“ tvoří přílohu č. 8. tohoto zápisu.

Diskuze:

pan Popek – sdělil své stanovisko, že co vytvořilo Sdružení malých městských částí v minulosti mělo hlavu a patu a dávalo smysl

Usnesení č. 491/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje „Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a. s. a městskými částmi“ odsouhlasené Zastupitelstvem MHMP dne 21. 12. 2021 pod usnesením č. 32/72, které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

Při hlasování ve 21:19 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 491/2022:

Pro: 14 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 02:51:36 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

12. Zásady spoluúčasti investorů na rozvoji v území při záměrech s hrubou podlažní plochou do 300 m2

Dne 14. 2. 2022 schválilo ZMČ Praha-Lipence Metodiku spolu podílu investorů na rozvoji území doporučenou ZHMP pro projekty nad 300 m2 hrubé podlažní plochy a pověřilo Radu MČ zpracovat návrh pro projekty do 300 m2 hrubé podlažní plochy. Rada MČ doporučuje ZMČ Praha-Lipence přijmout výše zmíněnou Metodiku pro projekty u záměru do 300 m2 hrubé podlažní plochy, kde dochází ke změně územního plánu nebude MČ žádnou kontribuci investorovi navrhovat. Zastupitelstvo pověřuje Radu MČ organizací ankety o výši kontribuce u staveb bez změny územního plánu do 300 m2 hrubé podlažní plochy s termínem do konce roku 2022.

Diskuze:

Během diskuze přednesli své dotazy a připomínky pan Stojanov a pan Čížek na tyto reagovali a vyjádřili svá stanoviska zastupitelé paní Tvrdá, paní Kadlecová, pan Cemper, pan Vanko a paní Zájedová. Paní Tvrdá informovala o způsobu řešení této problematiky na MČ Praha 12

Na závěr diskuze podala protinávrhy usnesení zastupitelka paní Zájedová:

Hlasování o protinávrzích zastupitelky paní Zájedové:

Usnesení č. 492/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence souhlasí s použitím metodiky pro projekty do 300 m2
včetně, hrubé podlažní plochy při změně územního plánu za stejných podmínek jako u projektů přes 300 m2. U záměru do 300 m2 včetně, hrubé podlažní plochy, kde nedochází ke změně územního plánu nebude MČ žádnou kontribuci investorovi navrhovat.

Při hlasování ve 21:46 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 492/2022:

Pro: 14 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Usnesení č. 493/2022:
Zastupitelstvo pověřuje Radu MČ organizací ankety o výši kontribuce u staveb bez změny územního plánu do 300 m2
hrubé podlažní plochy s termínem do konce roku 2022.

Při hlasování ve 21:46 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 493/2022:

Pro: 13 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Proti: 1 (L. Zájedová)
Zdržel se: 0 

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 02:56:26 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

13. Rozdělení příspěvku neziskovým organizacím

Rada MČ Praha-Lipence na svém 86. jednání dne 24. 3. 2022 projednala rozdělení darů pro neziskové organizace. V rozpočtu MČ pro rok 2022 je pro neziskové organizace určeno 150 000,- Kč na sport a 50 000,- Kč na kulturu. Dne 22. 3. 2022 se na starostku MČ obrátil spolek V srdci líp z. s., se žádostí o finanční podporu ve výši 50 000,- Kč na pořádání akcí v MČ Praha-Lipence v roce 2022. Rada MČ navrhuje mezi neziskové organizace působící v MČ Praha-Lipence rozdělení takto:

SDH Lipence 60 000,- Kč, z rozpočtových prostředků na sport

TJ Sokol Lipence 60 000,- Kč, z rozpočtových prostředků na sport

Model klub Lipence 20 000,- Kč, z rozpočtových prostředků na sport

V srdci Líp z. s. 30 000,- Kč, z rozpočtovaných prostředků na kulturu.

Zbylých nerozdělených 10 000,- Kč na sport a 20 000,- Kč na kulturu ponechat pro případné další subjekty.

Diskuze:

V rámci rozpravy vystoupili zastupitelé pan Cemper, paní Kadlecová, paní Tvrdá, pan Kerbach a občan pan Čížek. Rozprava se týkala použití poskytnutých finančních prostředků a způsobu a nutnosti jejich vyúčtování. Pan Čížek upozornil, že se jedná o veřejné prostředky a zastupitelé by měli vědět, jak s těmito bylo naloženo.

Řídící jednání pan Michal Zahradník ve 22:00 hod. nechal hlasovat a prodloužení doby jednání 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence o jednu hodinu.

Usneseni č. 494/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence souhlasí s prodloužením jednání 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence do 23:00 hod.

Při hlasování ve 22:00 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 494/2022:

Pro: 14 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Pokračováno v diskuzi ve 22:01 hod.:

V diskuzi vystoupila paní Jakšová ohledně přidělování finančních prostředků a pan Heřman v souvislosti s tím, že není stanovena hranice pro vyúčtování poskytnutých prostředků, zastupitelka paní Zájedová uvedla, že prostředky mají spolky vedeny v účetnictví a není problém jejich použití doložit a vyúčtovat.

Řídící jednání pan Michal Zahradník předal ve 22:07 hod. řízení jednání starostce paní Kadlecové.

Zastupitel pan Zahradník vyjádřil ve svém vystoupení postoj vedení MČ, která spolky nechce zatěžovat další administrativou. Zastupitel pan Fatka nevidí problém v tom, že by spolky měly doložit využití finančních prostředků. Paní Zájedová sdělila, že byla předsedou komise pro spolky zastupitelem panem Řezníkem vyzvána k předložení vyúčtování za spolek V srdci líp z. s. a dnes tak učinila, k provedení vyúčtování poskytnutých finančních prostředků se připojil o zastupitel pan Popek. Na závěr diskuze vystoupil zastupitel pan Zahradník a uvedl, že pokud zastupitelé uloží Radě MČ, aby kontrolovala vyúčtování poskytnutých prostředků, tak Rada MČ toto udělá.

Ve 22:12 hod. starostka paní Kadlecová předala řízení jednání zastupiteli Michalu Zahradníkovi

Na závěr diskuze podala protinávrh usnesení zastupitelka paní Zájedová.

Hlasování o protinávrhu usnesení zastupitelky paní Zájedové:

Usnesení č. 495/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje rozdělení darů mezi neziskové organizace působící v MČ Praha-Lipence následovně:
SDH Lipence 60 000,- Kč, z rozpočtových prostředků na sport
TJ Sokol Lipence 60 000,- Kč, z rozpočtových prostředků na sport
Model klub Lipence 20 000,- Kč, z rozpočtových prostředků na sport
V srdci Líp z. s. 30 000,- Kč z rozpočtovaných prostředků na kulturu.
Zbylých nerozdělených 10 000,- Kč na sport a 20 000,- Kč na kulturu ponechat pro případné další subjekty.
Požaduje, aby neziskové organizace předložily Radě MČ přehled použití poskytnutých darů v termínu do 30. dubna 2023.

Při hlasování ve 22:18 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 495/2022:

Pro: 10 (P. Cemper, J. Fatka, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Proti: 1 (P. Pihrt)
Zdržel se: 3 (L. Kadlecová, J. Kerbach, L. Zájedová)

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 03:25:00 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

14. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2022-2026

Před komunálními volbami je nutné projednat počet členů Zastupitelstva MČ Praha-Lipence pro volební období 2022-2026. Rozhodnutí je nutné učinit podle ustanovení § 88 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, nejpozději 85 dnů před datem konání voleb, které proběhnou ve dnech 23. a 24. září 2022. S ohledem na současné volební období, kdy zastupitelů je 15, je navrhováno ponechat současný stav, tedy 15 členů zastupitelstva.

Diskuze:

V diskuzi se dotázal zastupitel pan Popek, kolik má nyní MČ Praha-Lipence obyvatel a kolik voličů, reagovala zastupitelka paní Kadlecová, že počet obyvatel je cca 3 000, informaci upřesnil pan Čížek, který sdělil, že podle ČSÚ má MČ nyní 2 969 obyvatel.

Usnesení č. 496/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje, v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, počet členů zastupitelstva MČ Praha-Lipence na 15 (slovy patnáct) členů pro volební období 2022-2026.

Při hlasování ve 22:24 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 496/2022:

Pro: 14 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Zdržel se: 0
Proti: 0 

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 03:56:42 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

15. Rozšíření komunikace Černošická úsek „esíčko“

Pro zlepšení bezpečnostní situace v „esíčku“ je paní Netolická ochotna darovat MČ část pozemku 48/1 k. ú. Lipence na rozšíření komunikace (chodníku). Kompenzace za tento pozemek je výstavba nové zdi. Posunutí zdi je naznačeno v plánku. Posunutím zdi se zcela zásadně zlepší rozhledové podmínky. Plánek s vyznačením posunutí zdi tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

Rozpočet na výstavbu nové zdi činí 417 909,- Kč včetně DPH. Majitelka je ochotna se podílet na výstavbě částkou, která se rovná opravě stávající zdi, tj. 100 000,- Kč.

MČ by dále hradila přeložky inženýrských sítí a nový geometrický plán.

Diskuze:

V rozpravě k tomuto bodu vystoupili zastupitelé paní Zájedová, pan Popek, paní Tvrdá, paní Kadlecová, paní Žáková, pan Cemper, pan Fatka, občané pan Čížek a paní Jakšová. Paní Zájedová a paní Tvrdou upozornily na nutnost stavebního povolení při výstavbě nové zdi a nejasnosti ohledně projektu, povolení, realizace a ceny celé akce. Pan Čížek upozornil na podmínky rozšíření chodníku dopravní značení s tím související, a hlavně na finanční náročnost kdy 1 m2 pozemku vychází na částku přes 20 000,- Kč.

Ve 22:35 hod. jednání opustil zastupitel pan Jan Kerbach.

Dále se řešily rozhledové podmínky, jejich změna, účelnost a využitelnost nově vzniklého chodníku. Zastupitelka paní Žáková informovala, že věc již byla konzultována s panem Martínkem z Odboru dopravy a výstavby ÚMČ Praha 16 a s panem Růskem z ROPID. Na závěr diskuze vystoupila paní Kadlecová, že dopravní problém v tomto místě trápí všechny dlouhodobě a že jde o logický krok. Na úplný konec diskuze vystoupila paní Jakšová, která uvedla, že vzhledem k tomu, co zde vše slyšela je postup paní Netolické mazaný a tato se snaží ze své situace vytěžit maximum.

Řídící jednání pan Michal Zahradník ve 23:00 hod. nechal hlasovat a prodloužení doby jednání 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence o jednu hodinu.

Usneseni č. 497/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence souhlasí s prodloužením jednání 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence do 24:00 hod.

Při hlasování ve 23:00 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 497/2022:

Pro: 9 (P. Cemper, L. Kadlecová, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 4 (J. Fatka, M. Popek, P. Pihrt, J. Růžička)
Zdržel se: 0 

Řídící jednání pan Michal Zahradník vyhlásil ve 23:03 hod. přestávku.

Ve 23:05 hod. jednání opustili zastupitelé Pavel Pihrt, Michal Popek a Josef Růžička.

V jednání pokračováno ve 23:13 hod.

Zastupitelka paní Zájedová, předložila protinávrh usnesení, o kterém bylo hlasováno.

Usnesení č. 498/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence pověřuje starostku jednáním o odkupu části pozemku parc. č. 48/1, v k. ú. Lipence, zakreslené v plánku, který je přílohou č. 9 tohoto zápisu.

Při hlasování ve 23:14 hod. bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 498/2022:

Pro: 8 (P. Cemper, J. Fatka, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová)
Proti: 0
Zdržel se: 2 
(L. Kadlecová, I. Žáková)

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 04:00:58 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

16. Změna územního plánu

VURM (Výbor Zastupitelstva hlavního města Prahy pro územní rozvoj) se obrátil na naši MČ se žádostí o stanovisko k projednávané změně Z3173, která se týká pozemků parc. č. 136/5, 136/6, 136/7 a 136/8 v k. ú. Lipence, o celkové výměře 2 420 m2. Současné funkční využití parcel je PS (sady, zahrady a vinice), nové využití má být OB (čistě obytné).

Původní žádost o změnu územního plánu pro tyto parcely je již z roku 2006. ZMČ Praha-Lipence se změnou souhlasilo na svém 3. zasedání dne 5. 3. 2007. Změna Z3173 je pokračováním podnětu P91 z roku 2016. Tento podnět byl schválen ZHMP v listopadu 2017, návrh na pořízení změny byl schválen ZHMP v dubnu 2019. Změna Z3173 je tedy v posledním 3. kole schvalování.

Stavební komise souhlasí se změnou a připomíná usnesení zastupitelstva městské části č. 461/2022, podle kterého má MČ s investory u záměrů nad 300 m2 hrubé podlažní plochy jednat o kontribuci na základě Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy.

S majiteli pozemků je dojednána smlouva o spolupráci podle schválené Metodiky spolu podílu investorů na rozvoji území na základě usnesení 461/2022 ZMČ Praha-Lipence ve výši 2 300,-Kč za 1 m2 hrubé podlažní plochy.

Diskuze:

Během diskuze vystoupila paní Tvrdá, která se dotazovala, zda ve změněn územního plánu je uveden kód u OB, na to reagovali zastupitelé paní Kadlecová a pan Vanko, že návrh na změnu územního plánu byl podán bez kódu. Zastupitel pan Cemper upozornil, že předmětem projednávání není změna územního plánu, ale schválení smluv o spolupráci.

Usnesení č. 499/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence souhlasí s uzavřením Smluv o spolupráci při změně ÚP Z3173 pozemcích par. č. 136/5, 136/6, 136/7 a 136/8 vše v k. ú. Lipence a pověřuje starostku podepsáním této smlouvy. Smlouvy jsou přílohou č. 10 a č. 11 tohoto zápisu.

Při hlasování ve 23:25 hod. bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 499/2022.

Pro: 8 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, S. Řezník, I. Slabochová, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 2 
(K. Tvrdá, L. Zájedová)

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 04:41:09 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

17. Věcná břemena

17.1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene PREdistribuce

Dne 14. 03. 2022 požádal na základě plné moc Jaroslav Majner – projektant elektro, za svého klienta Ing. Jana Soukupa a za spol. PREdistribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1922/1 v k. ú. Lipence v rámci stavební akce Praha-Lipence, Údolí hvězd – nové propojení kNN číslo stavby: S-149119 v rozsahu 147 bm, za účelem vybudování součástí podzemního vedení NN a telekomunikačního vedení, kabel typu AYKY-OT 3x240 + 120 mm2, podle situačního plánku, který bude součástí budoucí smlouvy. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene byla stanovena soudním znalcem JUDr. Ing. Karlem Kutnohorským posudkem č. 21/2021 ze dne 21. 6. 2021 pro přípojku elektro NN pro stavbu RD na částku 10 000,- Kč. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.

Diskuze:

Zastupitelka paní Tvrdá se dotázala, zda někdo z vedení MČ viděl projekt a zda toto bylo projednáno s vedením MČ. Na toto reagovala zastupitelka paní Kadlecová, že viděla projekt na vybudování sítí, ale projekt na dům zatím nikoliv.

Usnesení č. 500/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ a následně po dokončení a zaměření stavby o „Smlouvy o zřízení věcného břemene“, pro oprávněného spol. PREdistribuce a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 19a, IČO: 27376516, o umístění a provozování distribuční soustavy - podzemního kabelového propojení kNN a telekomunikačního vedení, k tíži pozemku parc. č. 1922/1, k. ú. Lipence, v rozsahu 147 bm podle situačního plánku, za jednorázovou úhradu v částce 10 000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem a pověřuje starostku MČ podpisem těchto smluv.

Při hlasování ve 23:29 hod. bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 500/2022.

Pro: 9 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, S. Řezník, I. Slabochová, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 1 
(K. Tvrdá)

17.2 Smlouva o zřízení věcného břemene PREdistribuce a. s.

Společnost PREdistribuce a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19 a, IČ: 27376516 požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, č. VVP/G33/130761842408, k tíži pozemků parc. č. 297/5, 2975/7, 2975/8 a 2368/4, v k. ú. Lipence, uvedeném na LV č. 1655, ve vlastnictví MHMP, ve správě MČ Praha-Lipence, na základě uzavřené „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VBP/S24/1737266“, ze dne 7. 4. 2017.

Oprávněný je podnikatelem provozujícím v elektroenergetice distribuční soustavu na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu č. 120504769, které zahrnuje také katastrální území Lipence. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování přeložky součásti distribuční soustavy – kabelového vedení NN, VN a telekomunikačního vedení, jehož obsahem je právo společnosti PREdistribuce, zřídit a provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na uvedeném pozemku. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 2466-255/2018, schváleném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dne 1. 4. 2021, pod č. PGP - 13333/2021-101. Geometrický plán je přílohou a nedílnou součástí smlouvy.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu v částce 500,- Kč bez DPH. Návrh smlouvy s geometrickým plánem tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

Usnesení č. 501/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene, č. VVP/G33/13076/1842408“, pro oprávněného spol. PREdistribuce a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 19a, IČO: 27376516, o umístění a provozování distribuční soustavy - kabelového vedení NN, VN a telekomunikačního vedení, k tíži pozemků parc. č. 297/5, 2975/7, 2975/8 a 2368/4, k. ú. Lipence, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 2466-255/2018, schváleném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dne 1. 4. 2021, pod č. PGP - 1333/2021-101, za jednorázovou úhradu v částce 500,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku MČ podpisem této smlouvy.

Při hlasování ve 23:31 hod. bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 501/2022.

Pro: 10 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 04:52:49 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0 

18. Informace o probíhajících investicích

Starostka MČ informovala zastupitele, že od začátku roku proběhla dvě výběrová a jedno poptávkové řízení.

- na opravu nerovností v ulici Pod Lečí – vítězem se stala firma Commatel – Uher, s.r.o. s cenou 571 337,80 Kč vč. DPH. Oprava celé ulice by měla trvat 6 týdnů.

- na úpravu kolem pomníku – vítězem je byla firma Zahradní architektura Tábor, s.r.o., s cenou 483 825,- Kč vč. DPH. Výsadba bude probíhat až do konce června, cibuloviny pak přijdou do země až na podzim. Součástí zakázky je i následná péče po dobu 18 měsíců.

- na úpravu zeleně – vítězem je firma JohnnyStav, s. r. o. s cenou 170 190,- Kč vč. DPH. Jedná se o úpravu 6 lokalit, které během dvou měsíců projdou potřebnou údržbou.

Diskuze:

Pan Čížek poukázal, že na úpravy kolem pomníku zaplatí MČ cca 1 400,- Kč na m2, na toto reagovala zastupitelka paní Kadlecová, že úpravy budou hrazeny z dotace a cena byla řádně vysoutěžena

Usnesení č. 502/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí informaci o probíhajících investicích v Městské části Praha-Lipence.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 04:57:50 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

19. Různé

19.1. 1. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence

Rozpočtářka MČ Praha – Lipence předkládá ke schválení Zastupitelstvu MČ 1. úpravu rozpočtu MČ Praha-Lipence, spočívající v začlenění dotací do rozpočtu MČ obdržených od Hlavního města Prahy, a to ve výši 2 200,- Kč na nákup knih do knihovny a částky 116 100,- Kč na primární prevenci pro ZŠ Lipence.

Dále byly v rámci finančního vypořádání z roku 2021 ponechány dotace z finančního vypořádání roku 2021 a to částky:

- 2 500 000,- Kč na přístavbu jídelny ZŠ

- 280 000,- Kč na bezpečné parkování kol

- 483 100,- Kč na úpravu zeleně

- 1 732 700,- Kč na přístavbu jídelny

- 756 000,- Kč na venkovní učebnu

Celkem se jedná o částku 5 751 800,- Kč.

Diskuze:

V rámci diskuze zastupitelka paní Zájedová se pozastavila, nad tím, že částky jsou zaokrouhleny na celé stovky. Dotázala se zároveň, zda budeme finanční prostředky z finančního vypořádání roku 2021 letos schopni proinvestovat. Odpověděla zastupitelka paní Kadlecová, že nejspíše nikoliv, neboť se nestihne dokončit architektonická soutěž na přístavbu jídelny ZŠ. Pan Čížek se dotázal, jak budou zaúčtovány finanční prostředky z kontribucí, k tomuto sdělila paní Kadlecová, že to bude na zvláštní účet. Zastupitelka paní Zájedová se dotázala, zda je znám důvod proč MČ Praha-Lipence neobdržela v roce 2022 žádnou dotaci od MHMP, o kterou žádala, toto ponechal starostka paní Kadlecová bez odpovědi.

Usnesení č. 503/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje začlenit do 1. úpravy rozpočtu 2022 MČ Praha-Lipence dotace obdržené od Hlavního města Prahy ve výši 2 200,- Kč na nákup knih do knihovny a 116 100,- Kč na primární prevenci pro ZŠ Lipence.
Dále Zastupitelstvo schvaluje začlenit do rozpočtu dotace ponechané z finančního vypořádání 2021 v celkové výši 5 751 800,- Kč, kdy se jedná o následující finanční částky:
2 500 000,- Kč na přístavbu jídelny ZŠ, 280 000,- Kč na bezpečné parkování kol, 483 100,- Kč na úpravu zeleně, 1 732 700,- Kč na přístavbu jídelny a 756 000,- Kč na venkovní učebnu.

Při hlasování ve 23:53 hod. bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 503/2022.

Pro: 9 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, S. Řezník, I. Slabochová, M. Vanko, M. Zahradník, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 1 
(K. Tvrdá)

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 05:01:40 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

20. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů

Zastupitelka paní Tvrdá vznesla dotaz, zda MČ Praha-Lipence požádala o dotaci na klimatické změny, na toto reagovala zastupitelka paní Žáková, že ano, že bylo požádáno o velké zavlažovací hydrovaky. Zastupitelka paní Zájedová se dotázala, zda je znám důvod proč MČ Praha-Lipence neobdržela v roce 2022 žádnou dotaci od MHMP, o kterou žádala, k tomuto paní Kadlecová uvedla, že důvod nebyl sdělen a dále by to ponechala bez komentáře. Oficiální dotaz, proč nebyly poskytnuty žádné dotace MČ Praha-Lipence nebyl vznesen.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 05:20:00 záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=2aEQ-nlirl0

21. Souhrn usnesení z 27. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence odhlasovalo dne 11. 4. 2022 usnesení k jednotlivým bodům zasedání pod č. 474/2022 až č. 503/2022 na vědomí a s hlasováním. Nutný počet hlasů ke schválení usnesení je 8.

22. Závěr, ukončení

Zasedání ukončila předsedající ve 23:56 hodin dne 11. 4. 2022.

Termín příštího zasedání ZMČ Praha-Lipence bude dne 16. 5. 2022 od 18:00 hod.

Poznámka, organizační /zápis, přílohy, podklady/:

V rámci DISKUZE zapisovatel zaznamená stručně dotaz, tazatele a podstatu odpovědi. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zápis s obsahem podle § 65 zákona a čl. IX. Jednacího řádu. Zápis o zasedání není doslovnou citací a neobsahuje přímou řeč řečníka. Zápis včetně úplného znění textu usnesení má 20 číslovaných listů a 13 příloh o 44 listech. Jednotlivé body usnesení budou číslovány postupně a kontinuálně od zápisu s usneseními č. 1/11-2018, a to pořadovým číslem unesení a příslušným kalendářním rokem.

Originál s přílohami bude uložen u tajemníka úřadu MČ Praha-Lipence. Přílohy k zápisu jsou k nahlédnutí u tajemníka úřadu MČ Praha-Lipence. Ověřovatelé potvrdí do 7 dnů zápis podpisem na dvou originálech zápisu s textem usnesení u tajemníka úřadu MČ Praha-Lipence, event. uvedou výhrady k zápisu s ohledem na § 65 zákona nebo čl. IX. jednacího řádu.

V Praze Lipencích dne 14. dubna 2022

Datum sejmutí: 31. 5. 2022 Zodpovídá: Ing Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy