...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ:

VELMI SILNÉ BOUŘKY (vysoký stupeň nebezpečí) od středy 29. 6. 2022 12:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 03:00 hodin

POVODŇOVÁ POHOTOVOST (vysoký stupeň nebezpečí) od středy 29. 6. 2022 16:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 12:00 hodin

Zápis a usnesení č. 504/2022 až č. 512/2022 z 28. zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Lipence ze dne 16. 5. 2022

Místo jednání: Praha 5 - Lipence, Černošická 168, jídelna ZŠ Lipence
Přítomni (podle presenční listiny):
Ing. Petr Jindra, tajemník Úřadu městské části (ÚMČ)
Strana v zastupitelstvu podle vylosovaných čísel a zvolení členové zastupitelstva (abecedně):
1. Občanská demokratická strana (ODS)
---
2. Sdružení pro Lipence-sdružení nezávislých kandidátů (SpL SNK)
Petr Cemper, Lenka Kadlecová, Pavel Pihrt, Martin Vanko, Michal Zahradník
3. Pro Prahu (HPP)
---
4. HaFo Lipaňáků
Marie Cimlerová, Stanislav Řezník, Ivana Slabochová, Ivana Žáková
5. Nezařazení
Karin Tvrdá, Ludmila Zájedová
Omluveni: Jan Fatka, Jan Kerbach, Michal Popek, Josef Růžička, do 18:25 hod. Michal Zahradník
Veřejnost: 11 občanů
Zasedání řídila starostka MČ Praha-Lipence: Mgr. Lenka Kadlecová
Zapisovatel: Ing. Petr Jindra

Ke stažení:

Program

1. Zahájení

Starostka MČ Praha-Lipence Mgr. Lenka Kadlecová jednání zahájila v 18:03 hodin přivítáním přítomných. Při zahájení přítomno fyzicky 10 členů zastupitelstva (Petr Cemper, Marie Cimlerová, Lenka Kadlecová, Pavel Pihrt, Stanislav Řezník, Ivana Slabochová, Karin Tvrdá, Martin Vanko, Ludmila Zájedová, Ivana Žáková), omluveni Jan Fatka, Jan Kerbach, Michal Popek, Josef Růžička a do 18:25 hod. pan Michal Zahradník. Ověřeno dotazem u zapisovatele zasedání. Následně starostka konstatovala, že je přítomno celkem 10 členů zastupitelstva z patnácti, zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

2. K zápisu z 27. zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 4. 2022

Ověřením u zapisovatele bylo zjištěno, že zápis z 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence byl podepsán oběma ověřovateli zápisu (panem Michalem Popkem a panem Martinem Vankem), zápis je platný.

Diskuze:

Starostka MČ paní Kadlecová požádala, aby zastupitelé sdělovali pouze ověřeném informace, kdy na minulém zasedání nebyly uvedeny pravdivé informace od zastupitelsky paní Tvrdé v bodě „esíčko“ Starostka se veřejně omluvila za chybné tvrzení. Vystoupila zastupitelka paní Tvrdá, která se omluvila, že informace, které na minulém jednání uvedla, si řádně neověřila.

Usnesení č. 504/2022:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí informaci zapisovatele, že zápis s usneseními č. 474/2022 až č. 503/2022 z 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence, konaného dne 11. 4. 2022 byl potvrzen ověřovateli zápisu a je platný.

3. Program 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Návrh programu 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence, projednaný a navržený Radou MČ Praha-Lipence dne 4. května 2022 ke schválení:

1. Zahájení
2. K zápisu z 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence ze dne 11. 4. 2022
3. Schválení programu 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence
4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence
5. Volba výboru pro návrh usnesení 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence
6. Dotazy občanů - 30 minut
7. Informace o výsledku Architektonické soutěže na přístavbu jídelny ZŠ Lipence
8. Schválení účetní závěrky MČ Praha-Lipence za rok 2021
9. Změna územního plánu
10. Věcná břemena
11. Různé
12. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů
13. Usnesení 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence
14. Závěr 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Usnesení č. 505/2022:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje program 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence ve znění návrhu programu.

Při hlasování v 18:10 hod. bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 505/2022:

Pro: 10 (P. Cemper, M. Cimlerová, L. Kadlecová, P. Pihrt, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 0 

4. Stanovení ověřovatelů zápisu 28. zasedání ZMČ

Jako ověřovatele zápisu 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence byli starostkou navrženi zastupitelé: paní Ivana Slabochová a pan Martin Vanko.

Usnesení č. 506/2022:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí určení dvou ověřovatelů zápisu 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence, konaného 16. 5. 2022, zastupitelů paní Ivany Slabochové a pana Martina Vanka.

5. Volba výboru pro návrh usnesení 28. zasedání ZMČ

Do výboru pro návrh usnesení 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence navrhla starostka zastupitele pana Petra Cempera a paní Marii Cimlerovou.

Usnesení č. 507/2022:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí členy výboru pro návrh usnesení 28. zasedání ZMČ Praha-Lipence, konaného dne 16. 5. 2022, zastupitele pana Petra Cempera a paní Marii Cimlerovou.

Při hlasování v 18:13 hod. bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 507/2022:

Pro: 10 (P. Cemper, M. Cimlerová, L. Kadlecová, P. Pihrt, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, L. Zájedová, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 0 

6. Dotazy občanů:

Dotazy občanů započaty v 18:14 hod.:

Jako první vystoupila paní Jakšová s dotazy, kdy budou vyčištěné odtokové kanálky na komunikacích a k situaci kolem „esíčka“. K problému s čištěním kanálků se vyjádřil tajemník úřadu, který sdělil, že šrouby na mřížkách jsou zarezavělé a při manipulaci s nimi dochází k jejich ulámáni či poškození celých žlábků. Starostka paní Kadlecová informovala o postupu jednání a příprav s TSK hl. m. Prahy.

Dále vystoupil pan Čížek, který se vrátil k čištění odtokových kanálků, dotázal se kdo ze zastupitelů či radních má v gesci pořádek v městské části a pozastavil se nad poskytovanými informacemi od vedení městské části. Na vystoupení reagovala starostka paní Kadlecová a celá debata se pak stočila ke studii, projektu a realizaci venkovní učebny ZŠ Lipence.

V 18:25 hod. se dostavil na jednání ZMČ Praha-Lipence zastupitel pan Michal Zahradník.

Zastupitelka paní Tvrdá se vrátila ke svému tvrzení ohledně plotu v „esíčku“, poukázala, že k plotu bude potřeba vyjádření Odboru dopravy z ÚMČ Praha 16. Závěrem uvedla, že je úspěch, že výkup pozemků bude realizovat TSK, že záměrem jejího vystoupení, bylo, aby se v jednáních pokračovalo.

Paní Vlčková ve svém vystoupení upozornila na existenci Komise pro životní prostředí a údržbu městské části, která by se kanálkům a celkovému pořádku v městské části měla věnovat

V další části diskuze byla vedena rozprava mezi zastupiteli paní Zájedovou, panem Vankem, starostkou paní Kadlecovou, paní Tvrdou a občanem panem Čížkem ohledně studie, projektu a realizace venkovní učebny ZŠ Lipence

Pan Čížek v rámci diskuze se dotázal, jak to bude se Strategickém plánu, do jakého termínu dostanou ti, kdo zaslali připomínky dostanou ke svým připomínkám návrhům kvalifikované stanovisko toho, komu byly připomínky či návrhy podány a v 18:36 hod. předal dopis adresovaný starostce a zastupitelům, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a bude rozeslán všem zastupitelům v elektronické podobě. Na toto reagoval pan Vanko, který sdělil, že všechny připomínky byly předány architektům a dne 31. 5. či 1. 6. /termín bude ještě upřesněn/ proběhne veřejná prezentace vypořádání připomínek, písemné odpovědi budou zaslány do 30 dnů.

Pan Zralý se dotázal ke svému pozemku pod Kyjovem, ve vztahu k Metropolitnímu plánu, proč se navrhuje les na pozemcích nevhodných k zalesnění, když i sousední pozemky jsou podle BPEJ nevhodné k zalesnění. Zastupitel pan Vanko vysvětlil postup podání námitek a připomínek k Metropolitnímu plánu přímo na Magistrát hlavního města Prahy. Starostka paní Kadlecová uvedla, že MČ nežádala o žádnou změnu zalesnění pozemků, odkázala na výstavu a prezentaci Metropolitního plánu v Campusu MHMP. K tomuto paní Tvrdá doplnila, že Magistrát hl. m. Prahy připravuje školení či výklad k aplikaci a pro veřejnost toto školení proběhne, nabídla pomoc panu Zralému s podáním námitek

Projednávání bodu ukončeno v 18:45 hod.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 09:45 min. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=9uVy7_l_Rz0

7. Informace o výsledku Architektonické soutěže na přístavbu jídelny ZŠ Lipence

Dne 30. 3. 2022 se konalo hodnotící zasedání poroty Architektonické soutěže na přístavbu jídelny ZŠ Lipence. Každé z pěti oslovených studií, která byla vybrána na základě předložených portfolií, podalo svůj návrh. 1. místo získal soutěžní návrh označená č. 2, od Vllnna s. r. o., 2. místo získal soutěžní návrh označený č. 5 SOA architekti, s. r. o. a 3.místo získal soutěžní návrh označený č. 3, Hejdová Duba architekti, s. r. o.

Představení vítězného návrhu a celé architektonické soutěže proběhne dne 23. 5. 2022 v 17:00 hodin ve školní jídelně ZŠ Lipence.

Diskuze:

Paní Tvrdá se dotázala, zda je možné získat v elektronické podobě všech 5 návrhů, průběh výběru a způsob hodnocení. K tomuto jí sdělila paní Kadlecová, že na webu MČ Praha-Lipence v záložce projekty je toto zveřejněno v elektronické podobě, včetně oznámení o výsledku soutěže mají zastupitelé v podkladech. Průběh nejlépe zhodnotí architekt pan Císař v rámci představení dne 23. 5. 2022, dále uvedla, že protokol ze zasedání hodnotící komise je neveřejný.

Do diskuze se zapojil pan Čížek, který se dotázal na složení výběrové komise, k čemuž paní Kadlecová sdělila, že porota měla 5 členů. poroty závislá část měla 2 členy a nezávislá část 3 členy, a složení vychází z předpisů České komory architektů. Pan Čížek se rovněž dotázal, zda projekt řeší náhradu za jídelnu a kuchyni během stavby, čemuž paní Kadlecová sdělila, že se toto zohlednilo, ale náhradu architekti neřešili, ale v návrzích toto bylo hodnoceno, jak dlouho bude škola bez jídelny.

Usnesení č. 508/2022:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí informaci o výsledku Architektonické soutěže na přístavbu jídelny ZŠ Lipence. Oznámení výsledků soutěže a výběr soutěžních návrhů je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 41:35 min. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=9uVy7_l_Rz0

V 18:58 předala starostka Lenka Kadlecová řízení jednání zastupiteli panu Michalu Zahradníkovi.

8. Schválení účetní závěrky MČ Praha – Lipence za rok 2021

Hlavní účetní MČ Praha – Lipence paní Dana Bláhová předkládá zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku Městské části Praha-Lipence za rok 2021, včetně příloh, inventarizačních zpráv MČ a příspěvkových organizací. Materiály ke schválení účetní závěrky mají celkem 16 příloh, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Lipence za rok 2021.

Všechny materiály k tomuto bodu jsou uloženy na úložišti od 6. 5. 2022 a jsou k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí též u tajemníka úřadu. Výhrady nebo dotazy k účetní závěrce nebyly vzneseny. Kompletní účetní závěrka tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení č. 509/2022:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje účetní závěrku Městské části Praha-Lipence za rok 2021, včetně šestnácti příloh, inventarizačních zpráv městské části a příspěvkových organizací a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Lipence za rok 2021. 

Při hlasování v 19:00 hod. bylo přítomno 11 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 509/2022:

Pro: 11 (P. Cemper, M. Cimlerová, L. Kadlecová, P. Pihrt, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, L. Zájedová, M. Zahradník, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 54:28 min. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=9uVy7_l_Rz0

9. Návrh na pořízení změny ÚP zkráceným postupem  

Dne 1. 4. 2022 byl podán na Úřad MČ Praha-Lipence žadatelkou Andreou Suchánkovou, zastoupenou JUDr. Markétou Novákovou návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, týkající se pozemku parc. č. 2135, o výměře 51 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 2136 o výměře 281 m2 – zahrada, oba v k. ú. Lipence. Žadatelka žádá, aby pozemek parc. č. 2136 byl nově evidován jako stavební pozemek, tj. jako „zastavěná plocha a nádvoří“ shodně, jak je tomu v případě pozemku parc. č. 2135 a dále žádá, aby stavbě na pozemku parc. č. 2135, která je dosud vedena pod číslem evidenčním bylo přiděleno číslo popisné.

Návrh byl postoupen stavební komisi k vyjádření dne 1. 4. 2022. Stavební komise návrh projednala

10. 5. 2022. Ve svém stanovisku souhlasí se změnou, kdy předmětný pozemek parc. č. 2136 v k. ú. Lipence leží na hranici souvislého území OB-A a je přístupný po cestě na pozemku parc. č. 2132 v k. ú. Lipence. Stavební komise upozorňuje na usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Lipence č. 492/2022, podle kterého má městská část jednat se žadateli o změnu územního plánu o kontribuci, a to i u záměrů do 300 m2 podlahové plochy. Člen stavební komise Petr Šindelář v diskuzi upozornil na to, že koeficient podlažních ploch v OB-A je 0,2. Koeficient 0,3 je přiznáván výjimečně. S koeficientem 0,2 by v této lokalitě mohl být postaven dům s podlažní plochou 66,4 m2.

Diskuze:

Starostka paní Kadlecová navrhla odložit bod vzhledem k nejasnostem v žádosti, na příští jednání ZMČ Praha – Lipence, k tomu paní Tvrdá doplnila, že žádost je celá špatně, protože při změně územního plánu se neřeší zahrada a zastavěná plocha a změna č. ev. a č. p. souhlasí s odložením bodu jednání

Předkladatel zastupitel pan Martin Vanko stáhl bod č. 9 z programu 28. jednání ZMČ Praha-Lipence.

10. Smlouva o zřízení věcného břemene PREdistribuce a. s.

Společnost PREdistribuce a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19 a, IČO: 27376516 požádala na základě uzavřené „Smlouvy o smlouvě budoucí“ č. VB/524/2050200, ze dne 1. 7. 2020 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, č. VV/G33/15491/2257926, k tíži pozemku č. parc. 2342/57, v k. ú. Lipence, uvedeném na LV č. 1655, ve vlastnictví MHMP, ve správě MČ Praha-Lipence.

Oprávněný je podnikatelem provozujícím v elektroenergetice distribuční soustavu na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu č. 120504769, které zahrnuje také katastrální území Lipence. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – podzemní vedení 1kV, jehož obsahem je právo společnosti PREdistribuce, zřídit a provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na uvedeném pozemku. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 2443-565/2020, schváleném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dne 10. 12. 2020, pod č. PGP - 5549/2020. Geometrický plán je přílohou a nedílnou součástí smlouvy.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu v částce 10 000,- Kč bez DPH. Návrh smlouvy s geometrickým plánem tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení č. 510/2022:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene, č. VV/G33/15491/2257926“, pro oprávněného spol. PREdistribuce a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 19a, IČO: 27376516, o umístění a provozování distribuční soustavy - podzemní vedení 1kV, k tíži pozemku parc. č. 2342/57, k. ú. Lipence, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 2443-565/2020, schváleném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dne 10. 12. 2020, pod č. PGP - 5549/2020, za jednorázovou úhradu v částce 10 000,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku MČ podpisem této smlouvy.

Při hlasování v 19:08 hod. bylo přítomno 11 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 510/2022.

Pro: 11 (P. Cemper, M. Cimlerová, L. Kadlecová, P. Pihrt, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, L. Zájedová, M. Zahradník, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 57:18 min. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=9uVy7_l_Rz0

11. Různé

11. 1. Výběrové řízení na akci „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky – 5x“

MČ Praha-Lipence ve spolupráci s firmou PORSIS VZ spol. s r. o., na základě předchozího odsouhlasení zadávacích podmínek Radou MČ dne 6. 5. 2022, uveřejnila na portálu vhodne-uveřejneni.cz, na profilu zadavatele MČ Praha – Lipence veřejnou zakázku „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky – 5x“. Předpokládaná cena zakázky činí 1 250 000,- Kč bez DPH (tj.: 1 512 000,- Kč s DPH), termín k podání nabídek byla stanoven na 26. 5. 2022 a termín dokončení oprav do 30. 10. 2022.

Diskuze:

Paní Tvrdá se pozastavila, nad tím, že není v zadávací dokumentaci proveden zákres konkrétních úseků, pan Čížek se dotázal na specifikaci povrchu komunikací a plošnou výměru, na toto reagoval pan Vanko s tím, že specifikace jsou uvedené v zadávací dokumentaci.

Další část diskuze se vedla mezi zastupiteli paní Kadlecovou, paní Tvrdou, panem Vankem a občanem panem Čížkem, o ceně a paní Tvrdá nesouhlasila s návrhem smlouvy, jak byla předložena zastupitelům. Na závěr svého vystoupení paní Tvrdá přednesla svůj protinávrh usnesení:

„Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na akci „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky – 5x“ a pověřuje Radu MČ výběrem zhotovitele prací.“

Řídící jednání pan Michal Zahradník v 19:25 hod. přerušil jednání.

V jednání pokračováno v 19:30 hod.

Řídící jednání nechal hlasovat oproti návrhu usnesení navrženého zastupitelkou paní Tvrdou:

Usnesení č. 511/2022:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na akci „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky – 5x“ a pověřuje Radu MČ výběrem zhotovitele prací.

Při hlasování v 19:32 hod. bylo přítomno 11 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 511/2022.

Pro: 9 (P. Cemper, M. Cimlerová, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá, M. Vanko, L. Zájedová, M. Zahradník, I. Žáková)
Proti: 0
Zdržel se: 2 
(L. Kadlecová, P. Pihrt)

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 1:05:57 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=9uVy7_l_Rz0

11.2. Návrh usnesení k hlasování zastupitele Josefa Růžičky

Zastupitel Josef Růžička, který se ze závažných rodinných důvodů omluvil z jednání ZMČ Praha-Lipence, zaslat písemně starostce návrh usnesení:

„Zastupitelstvo MČ Praha Lipence ukládá starostce, ve věci „Přírodní zahrada u potoka“, na pozemku č. 35 (též dílo), ve smyslu Kontrolní zprávy z 10.2.2022 a Stanoviska starostky ke Kontrolní zprávě z 11.4.2022:

1. prověřit legitimitu úkonů zadavatele-investora, týkajících se uzavření Dodatku č. 1 z 10. 12. 2020 ke smlouvě o dílo z 20. 12. 2019 a předání díla dne 13. 11. 2020,

2. uplatnit náhradu škody vzniklé na majetku a financích městské části, plynoucí z neuplatněné smluvní pokuty za prodlení s termínem plnění díla podle smlouvy platné k datu předání díla,

3. předložit na příští zasedání zastupitelstva zprávu o plnění bodů č. 1. a 2. tohoto usnesení.“

Diskuze:

Zastupitel pan Vanko přečetl kompletní odůvodnění návrhu zastupitele pana Josefa. Růžičky:

„Ve stanovisku jsou vytýkané závady a pochybení omlouvány, příčiny jsou v neznalostech a neprofesionální práci zadavatele. Nevysvětleno zůstává, proč dodatek smlouvy, měnily se hlavně se termín a cena, byl uzavřený až 4 týdny po předání díla, tj. 13. listopadu 2020. Stanovisko tak vneslo více otázek, než odpovědělo a je nutné jej číst i v návaznosti na vysvětlení starostky z 12. dubna 2021, které si vyžádal JUDr. Kerbach.

V celé akci jsou zamlžované skutečnosti, které vedly k tak špatnému konci celé úpravy zahrady. Vůbec není řešena škoda, která vznikla zbytečnými vícepracemi bez užitku a prominutím smluvní pokuty za prodlení s dokončením zahrady, původně měla být do konce června 2020.“

k tomu uvedl, že smluvní pokuta by byla velice těžko vymahatelná, proto nebyla vymáhána.

Další debata byla vedena kolem termínů, důvodů a okolností podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a žádostí o dotaci a její nepřiznání. V rámci této debaty vystoupili zastupitelé paní Kadlecová, pan Vanko, paní Zájedová a občané pan Čížek a paní Jakšová.

Usnesení č. 512/2022:

Zastupitelstvo MČ Praha Lipence ukládá starostce, ve věci „Přírodní zahrada u potoka“, na pozemku č. 35 (též dílo), ve smyslu Kontrolní zprávy z 10.2.2022 a Stanoviska starostky ke Kontrolní zprávě z 11.4.2022:

1. prověřit legitimitu úkonů zadavatele-investora, týkajících se uzavření Dodatku č. 1 z 10. 12. 2020 ke smlouvě o dílo z 20. 12. 2019 a předání díla dne 13. 11. 2020,

2. uplatnit náhradu škody vzniklé na majetku a financích městské části, plynoucí z neuplatněné smluvní pokuty za prodlení s termínem plnění díla podle smlouvy platné k datu předání díla,

3. předložit na příští zasedání zastupitelstva zprávu o plnění bodů č. 1. a 2. tohoto usnesení.

Při hlasování v 19:52 hod. bylo přítomno 11 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 512/2022.

Pro: 1 (L. Zájedová)
Proti: 6 (M. Cimlerová, L. Kadlecová, P. Pihrt, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Zdržel se: 4 (P. Cemper, S. Řezník, I. Slabochová, K. Tvrdá)

Po hlasování zastupitelka paní Zájedová se opět se dotázala, zda je dodatek se společností SARAHS platný či nikoliv a zda někdo prověří jeho legitimitu.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 1:24:10 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=9uVy7_l_Rz0

11.3. Informace k Metropolitnímu plánu

Zastupitel pan Vanko informoval, že do 30. 6. 2022 mají občané a subjekty možnost podávat návrhy a připomínky k návrhu Metropolitního plánu. MČ Praha-Lipence byla informována o vypořádání jejích připomínek. Byly podány celkem 4 připomínky, z nichž: 2 zamítnuty, 1 akceptována a jedna byla prohlášena za bezpředmětnou. Krátce jednotlivé připomínky shrnul. Dále informoval o situaci na pozemku u Oddechové ulice, kde staví NATLAND, který je uveden nově jako zastavěná plocha Tuto změnu bude MČ Praha-Lipence připomínkovat a na 29. jednání ZMČ Praha-Lipence budou připomínky prezentovány.

Diskuze:

V diskuzi vystoupil pan Čížek s tím, že Metropolitní plán nekoresponduje se Strategickým plánem rozvoje Lipenců a uvedl konkrétní příklady. Do debaty se zapojil pan Bobysud a zastupitelé paní Tvrdá a pan Vanko.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 1:46:22 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=9uVy7_l_Rz0

12. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů

Interpelace zastupitelů a dotazy občanů započaty v 20:09 hod.:

V první části se interpelace a dotazy týkaly Strategického plánu rozvoje Lipenců a Metropolitního plánu, kdy se svými podněty, připomínkami a dotazy vystoupili pan Bobysud, pan Čížek ne které odpovídali zastupitelé pan Vanko a paní Kadlecová.

Pan Zralý se dotázal, kde se dá najít Strategický plán rozvoje Lipenců v elektronické podobě, informaci mu poskytla zastupitelka paní Žáková

Zastupitelka paní Zájedová se dotázala jednak na pravidla pro přijímání nových dětí do MŠ a klíč jejich rozdělení do tříd na Zbraslav, zda toto bude někde uveřejněno, dále na rozhledové podmínky na křižovatce K Obci – Černošická, kde jsou nově vysázené keře a kdo a jak bude o toto nadále pečovat na závěr svého vystoupení poukázala, na skutečnost, že není odpovídáno na dotazy, které občané pokládají na úřad, avšak neuvedla konkrétní případy. Na dotazy odpověděla starostka paní Kadlecová, která odkázala na ředitelku MŠ, která přijímání dětí do MŠ řeší, k parkovým úpravám uvedla, že se vyházelo ze studie paní architektky Miovské, ale podrobně toto nezjišťovala. Péče je smluvně zajištěna na dalších 18 měsíců. K nezodpovězenému dotazu uvedla, že neví, kam byl podán, a o jaký dotaz se jedná.

Pan Čížek vystoupil s připomínkou k odstranění uhynulé ryby ve vodní nádrži a s dotazem, kdo bude hradit stavební změny v oplocení venkovní učebny u ZŠ Lipence. na toto odpovídala zastupitelka paní Žáková, že posprejovanou část uhradila pojišťovna a zkosení a stavební úpravu bude hrazena z dotace.

Zastupitelka paní Zájedová se dotázala na stav kolem domků a pozemků mezi ulicí Obilní a novou výstavbou Lipeneckého parku, zda došlo k posunu v jednání s Magistrátem hl. m. Prahy, kdy se připojila paní Jakšová s dotazem jakým způsobem se s Magistrátem jedná. Na dotazy reagovala starostka paní Kadlecová, že MČ argumentuje a jedná s Magistrátem a přislíbila paní Jakšové písemné vyjádření, k těmto jednání a jejich obsahu, které jí zašle.

Pan Heřman vystoupil s připomínkou za občany MČ má pocit, že vedení MČ s Magistrátem hl. m. Prahy jedná málo aktivně a dále se dotázal jaká je průměrná doba na odpověď na dotaz či podmět položenou na webu MČ. Starostka paní Kadlecová sdělila postupy a způsob jednání vedení MČ s Magistrátem hl. m. Prahy, k odpovědím položeným na úřad uvedla, že se snaží odpovídat hned.

Projednávání bodu ukončeno ve 20:46 hod.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 2:01:30 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=9uVy7_l_Rz0

Zastupitel pan Michal Zahradník, předa ve 20:46 hod. řízení jednání ZMČ Praha-Lipence zpět starostce paní Lence Kadlecové.

13. Souhrn usnesení z 28. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence odhlasovalo dne 16. 5. 2022 usnesení k jednotlivým bodům zasedání pod č. 504/2022 až č. 512/2022 na vědomí a s hlasováním. Nutný počet hlasů ke schválení usnesení je 8.

14. Závěr, ukončení

Zasedání ukončila předsedající ve 20:47 hodin dne 16. května 2022.

Termín příštího zasedání ZMČ Praha-Lipence bude dne 20. června 2022 od 18:00 hod. Poznámka, organizační /zápis, přílohy, podklady/:

V rámci DISKUZE zapisovatel zaznamená stručně dotaz, tazatele a podstatu odpovědi. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zápis s obsahem podle § 65 zákona a čl. IX. Jednacího řádu. Zápis o zasedání není doslovnou citací a neobsahuje přímou řeč řečníka. Zápis včetně úplného znění textu usnesení má 10 číslovaných listů a 4 přílohy o 7 listech. Jednotlivé body usnesení budou číslovány postupně a kontinuálně od zápisu s usneseními č. 1/11-2018, a to pořadovým číslem unesení a příslušným kalendářním rokem.

Originál s přílohami bude uložen u tajemníka úřadu MČ Praha-Lipence. Přílohy k zápisu jsou k nahlédnutí u tajemníka úřadu MČ Praha-Lipence. Ověřovatelé potvrdí do 7 dnů zápis podpisem na dvou originálech zápisu s textem usnesení u tajemníka úřadu MČ Praha-Lipence, event. uvedou výhrady k zápisu s ohledem na § 65 zákona nebo čl. IX. jednacího řádu.

V Praze Lipencích dne 18. května 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy