...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 570/2022 až č. 586/2022 z 30. zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Lipence ze dne 12. 9. 2022

Přítomni (podle presenční listiny):
Ing. Petr Jindra, tajemník Úřadu městské části (ÚMČ)
Strana v zastupitelstvu podle vylosovaných čísel a zvolení členové zastupitelstva (abecedně):
1. Občanská demokratická strana (ODS)
Josef Růžička
2. Sdružení pro Lipence-sdružení nezávislých kandidátů (SpL SNK)
Petr Cemper, Lenka Kadlecová, Pavel Pihrt, Martin Vanko, Michal Zahradník
3. Pro Prahu (HPP)
Jan Kerbach, Michal Popek
4. HaFo Lipaňáků
Marie Cimlerová, Jan Fatka, Stanislav Řezník, Ivana Žáková
5. Nezařazení
Karin Tvrdá, Ludmila Zájedová
Omluvena: Ivana Slabochová
Veřejnost: 19 občanů
Zasedání řídila starostka MČ Praha-Lipence: Mgr. Lenka Kadlecová
Zapisovatel: Ing. Petr Jindra
Místo jednání: Praha 5 - Lipence, Černošická 168, jídelna ZŠ Lipence

Ke stažení:

Program

1. Zahájení

Starostka MČ Praha-Lipence Mgr. Lenka Kadlecová zahájila jednání v 18:04 hodin přivítáním přítomných.

Při zahájení přítomno fyzicky 13 členů zastupitelstva (Petr Cemper, Marie Cimlerová, Jan Fatka, Lenka Kadlecová, Jan Kerbach, Pavel Pihrt, Michal Popek, Josef Růžička, Stanislav Řezník, Karin Tvrdá, Martin Vanko, Ludmila Zájedová, Ivana Žáková), omluvena Ivana Slabochová, do 18:30 hod. omluven Michal Zahradník. Ověřeno dotazem u zapisovatele zasedání. Následně starostka konstatovala, že je přítomno celkem 13 členů zastupitelstva z patnácti, zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

2. K zápisu z 29. zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 6. 2022

Ověřením u zapisovatele bylo zjištěno, že zápis z 29. zasedání ZMČ Praha-Lipence byl podepsán oběma ověřovateli zápisu (paní Ivanou Slabochovou a panem Martinem Vankem), zápis je platný.

Usnesení č. 570/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí informaci zapisovatele, že zápis s usneseními č. 513/2022 až č. 569/2022 z 29. zasedání ZMČ Praha-Lipence, konaného dne 20. 6. 2022 byl potvrzen ověřovateli zápisu a je platný.

3. Program 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Návrh programu 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence, projednaný a navržený Radou MČ Praha-Lipence dne 29.srpna 2022 ke schválení:

1. Zahájení
2. K zápisu z 29. zasedání ZMČ Praha-Lipence ze dne 20. 6. 2022
3. Schválení programu 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence
4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence
5. Volba výboru pro návrh usnesení 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence
6. Dotazy občanů - 30 minut
7. Smlouva na zhotovení projektové dokumentace na přístavku ZŠ s vítězem Architektonické soutěže
8. 3. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence
9. Návrh na změnu územního plánu
10. Věcná břemena
11. Informace o situaci v MŠ Lipence
12. Informace o dopravních opatřeních v MČ Praha-Lipence
13. Otevřené dopisy k Lipeneckému zpravodaji
14. Různé
15. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů
16. Usnesení 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence
17. Závěr 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Usnesení č. 571/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje program 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence ve znění návrhu programu.

Při hlasování v 18:08 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 571/2022:

Pro: 13 (P. Cemper, M. Cimlerová, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, K. Tvrdá, M. Vanko, L. Zájedová, I. Žáková),
Proti: 0
Zdržel se: 0 

4. Stanovení ověřovatelů zápisu 30. zasedání ZMČ

Jako ověřovatele zápisu 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence byli starostkou navrženi zastupitelé: pan Pavel Pihrt a pan Martin Vanko.

Usnesení č. 572/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí určení dvou ověřovatelů zápisu 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence, konaného dne 12. 9. 2022, zastupitelů pana Pavla Pihrta a pana Martina Vanka.

5. Volba výboru pro návrh usnesení 30. zasedání ZMČ

Do výboru pro návrh usnesení 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence navrhla starostka zastupitele: pana Petra Cempera a pana Jana Fatku.

Usnesení č. 573/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence volí členy výboru pro návrh usnesení 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence, konaného dne 12. 9. 2022 zastupitele pana Petra Cempera a pana Jana Fatku.

Při hlasování v 18:10 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 573/2022:

Pro: 13 (P. Cemper, M. Cimlerová, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, K. Tvrdá, M. Vanko, L. Zájedová, I. Žáková),
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.

6. Dotazy občanů:

Dotazy občanů započaty v 18:11 hod.:

Pan Heřman se dotázal na vybavení opraveného vnitřku kapličky, místostarostka paní Žáková uvedla, že vnitřek kapličky bude dovybaven.

Paní Jakšová poděkovala za vyčištění žlábků v ulicích „Na parcelách“, upozornila na připevněný plech a propad dlažby v ulici Žulová, díky provozu těžké techniky. Pan Čížek upozornil na nevyčištěné žlábky ulicích U lip a K Průhonu.

Pan Pavlík upozornil, že v horní části Jílovišťské ulice svítí veřejné osvětlení do korun stromů, které zasahují ze zahrad, chodník není zcela osvětlen. Místostarostka paní Žáková předá informaci THMP, které mají veřejné osvětlení na starost.

Pan Kerbach se dotázal na okolnosti darování pozemku parc č. 206/10, v k. ú. Lipence a opakovanému řízení na Katastrálním úřadu, reagovala místostarostka paní Žáková a vysvětlila, že došlo k chybě u opatrovnického soudu a řízení na katastru se muselo opakovat.

Pan Stojanov vznesl dotaz na zastupitele pana Popka, že v minulosti bylo uzavřeno Memorandum mezi Lipencemi, Zbraslaví a dalšími MČ ohledně „Příměstského parku“, dnes Parku Soutok, a dotázal se, zda probíhají nějaká jednání. Reagovali zastupitelé pan Popek, paní Kadlecová a pan Vanko, kteří objasnili situaci a stav jednání.

Pan Čížek se dotázal na protipovodňovou ochranu Dolních Černošic a Kazína. Odpověděli zastupitelé pan Pihrt, paní Kadlecová, kteří informovali o jednáních s MHMP a jejich výsledcích.

Paní Zájedová se dotázala na stav jednání s MHMP kolem domků v Černošické ulici a uvedla, že Rada MHMP podpořila projekt komunitního bydlení. Starostka paní Kadlecová informovala o rozhodnutí Rady MHMP a jednáních která stále ještě probíhají. Pan Čížek se zajímal o průběh jednání s vlastníky pozemků navržených v SPRL jako občanská vybavenost a jejich výsledek. O jednáních obecně informoval zastupitel pan Vanko.

Pan Čížek a pan Stojanov se zajímali dále o seniorské bydlení na hasičském hřišti a stav těchto jednání. O průběhu jednání a dalších okolnostech informovala starostka paní Kadlecová, která se vyjádřila k již provozovanému domu pro seniory investorem.

V 18:32 hod. se dostavil na jednání zastupitel p. Michal Zahradník.

Pan Veselý vznesl celkem 6 dotazů:

1) Reklamní plochy HaFo. Rada MČ dne 27. 7. 2022 usnesením č. 101/722 rozhodla o zákazu umísťování reklam na svěřeném majetku MČ Praha-Lipence. Jak je možné, že se reklamní plachty HaFo dostaly na majetek MČ Praha-Lipence. Pokud by o umístění bylo zažádáno, dozvědělo by se HaFo o tomto zákazu? Reklama visela na Model Klubu Lipence cca týden, byl MČ za tuto dobu uhrazena nájem?

2) Dne 10. 9. 2022 proběhla na fotbalovém hřišti volební akce uskupení HaFo. Jelikož tato akce proběhla na veřejném prostranství, bylo uskupením HaFo zažádáno o zábor veřejného prostranství či nájem na uvedený prostor? Standardní cena záboru činí 9,- Kč/m2, což v případě fotbalového hřiště činí 169 506,- Kč na celé hřiště.

3) V roce 2019 byly kroniky předány do archivu s tím, že měla proběhnout jejich digitalizace a následné umístění na webové stránky. Kdy se tak stane?

4) Od roku 2019 máme novou kronikářku. Za 4 roky byla vystavena pouze jedna kronika. Kde jsou ostatní?

5) Do roku 2018 se standardně vyvěšovaly zprávy o stavu městské části, které byly prakticky výročními zprávami. proč tomu není v tomto volebním období?

6) Od prosince 2021 se snaží pan Růžička z ÚMČ žádat o opravu obrubníků u TSK, následně snahu převzal i tajemník úřadu a zároveň o tom informoval Radu MČ. Jak Rada MČ či vedení MČ s tímto naložilo, žádalo o urychlenou opravu TSK?

Na dotazy 1, 2, 3, 4 a 6 odpověděla místostarostka paní Žáková:

add 1) Nejprve sdělila, že neví, zda je na to prostor zde a není si jistá, zda to sem patří. Na umístění reklamy na Model Klubu byla dohoda s modeláři již od dubna 2022, tak jí vůbec nenapadlo, že to není možné. Po upozornění byly reklamní plachty sundány a umístěny jinde.

add 2) Na hřišti byl dojednán nájem v souladu s připravovanou novou smlouvou o výpůjčce mezi MČ Praha-Lipence a TJ Sokol Lipence, protože v současně platné výpůjční smlouvě jsou nesrovnalosti.

add 3) Staré kroniky již jsou zdigitalizovány máme je na úložišti, ale řeší se kapacita a zpřístupnění dat z úložiště, neboť se jedná o velký objem elektronických dat a úložiště musí být zabezpečeno proti napadení zvenčí.

add 4) Dvě kroniky jsou v korektuře a další budou následovat.

add 6) O opravě obrubníků v esíčku jsme jednali s TSK, ale bez výsledku, znovu zažádáme.

Na dotaz č. 5 odpověděla starostka paní Kadlecová:

add 5) Nenašla, že uveřejňování zpráv o stavu MČ je povinností a požádala o případné doplnění, je-li tomu jinak. Sdělila, že vedení MČ zprávy zveřejňuje více v Lipeneckém zpravodaji. Dále sdělila, že není problém zprávu sepsat, pokud na to bude požadavek na konci volebního období.

Paní Zájedová reagovala na odpovědi místostarostky, ohledně uzavření smlouvy o pronájmu s odkazem na smlouvu, která ještě neexistuje a v současné platné smlouvě je zákaz pronájmu a pozastavila se nad odpovědí ohledně reklamní plachty na budově Model Klubu.

Pan Veselý poukázal na transparentnost a dobrou vůli se zveřejňováním zpráv o stavu MČ.

Projednávání bodu ukončeno v 18:48 hod.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 00:07:14 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=GoxP2eP0kd4

7.Smlouva na zhotovení projektové dokumentace na přístavbu ZŠ s vítězem Architektonické soutěže

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na svém 28. zasedání vzalo na vědomí usnesením č. 508/2022 rozhodnutí o vítězi architektonické soutěže o návrh Ateliéru VLLNNA s. r. o.

Podle soutěžních podmínek architektonické soutěže schválených Zastupitelstvem MČ Praha-Lipence usnesením č. 425/2021, dne 25. 10. 2021 bylo následně prostřednictvím administrátora soutěže – Advokátní kanceláře Havel & Partners vedeno JŘBÚ s vítězem soutěže.

Dne 1. 9. 2022 byla přes profil zadavatele podána nabídka Ateliéru VLLNNA s. r. o., která byla následně administrátorem posouzena a shledána jako nabídka podaná v souladu se zadávacími podmínkami aktuálně probíhajícího zadávacího řízení.

Ateliér VLLNNA s. r. o. podal nabídku s celkovou cenou 7 287 464,- Kč bez DPH tj.: 8 817 831,44 Kč s DPH. V této ceně jsou zahrnuty průzkumy, které nebyly součástí ceny v soutěži, ve výši 420 000,- Kč bez DPH, tj. 508 200,- Kč s DPH.

Nezávazná nabídková cena v soutěžním návrhu Ateliéru VLLNNA s. r. o. byla 6 991 404 Kč bez DPH.

Jako podklad k jednání o tomto bodu jsou na úložišti pro zastupitele následující dokumenty:

1. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – tj. podklady, na základě, kterých účastník VLLNNA podával svoji nabídku

2. Nabídku účastníka VLLNNA

3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídky účastníka VLLNNA

4. Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

5. Tabulky bilancí ze soutěže

 

Tabulky bilancí z informací ze soutěže uvádí předpokládané výše investičních nákladů jednotlivých účastníků a zároveň i poukazuje na skutečnost, že žádný z účastníků ani v soutěži neudržel výši investici na 75 mil. Kč bez DPH.

Starostka obšírně vysvětlila, kde a jak jsou zajišťovány finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro přístavbu ZŠ Lipence.

Diskuze:

Starostka Lenka Kadlecová předala řízení jednání zastupiteli Michalu Zahradníkovi.

Pan Popek vznesl za Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha-Lipence dotaz k navýšení nákladů na Architektonickou soutěž na odměny o cca 75 000,- Kč. K tomuto podala vyčerpávající zdůvodnění starostka MČ paní Kadlecová s odkazem na výklad administrátora soutěže.

Dále v rámci diskuze vystoupili zastupitelé paní Tvrdá, pan Kerbach, paní Zájedová, ředitelka ZŠ Lipence paní Krůtová a občan pan Čížek. Během vystoupení byly rozebírány jednak technická řešení přístavby, zvýšení kapacity školy a školní jídelny, smluvní ujednání, harmonogram prací, požární bezpečnost a akustika nového objektu.

Usnesení č. 574/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence souhlasí s nabídkou účastníka architektonické soutěže ateliéru VLLNNA s cenou 7 287 464,- Kč bez DPH a rozhoduje o výběru ateliéru VLLNNA s. r. o., IČO 256 55 744, jako dodavatele na veřejnou zakázku Přístavba ZŠ Lipence. ZMČ pověřuje starostku uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky s tímto dodavatelem
. Nabídka ateliéru VLLNA včetně smlouvy tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.

Při hlasování v 19:17 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 574/2022:

Pro: 9 (P. Cemper, M. Cimlerová, J. Fatka, L. Kadlecová, P. Pihrt, S. Řezník, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Proti: 3 (J. Kerbach, M. Popek, J. Růžička)
Zdrželi se: 2 (K. Tvrdá. L. Zájedová)

Usnesení bylo přijato.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 00:44:11 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=GoxP2eP0kd4

8. 3. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence

Rozpočtářka MČ Praha-Lipence po projednání a připomínkách starostky MČ předkládá ke schválení Zastupitelstvu MČ 3. úpravu rozpočtu MČ Praha-Lipence 2022, spočívající v přijetí neinvestiční dotace od Magistrátu hl. m. Prahy podíl na výnosu z VHP v částce 453 000,- Kč, dotace na pořízení zavlažovacích vaků v částce 13 000,- Kč, dotace na pilotní projekt participativní rozpočty v částce 400 000,- Kč, posílení mzdových prostředků MŠ a ZŠ v částce 1 024 600,- Kč a vratky na dani z příjmu PO v částce 272 000,- Kč, čímž došlo k navýšení příjmů z 27 180 000,- Kč na 29 342 600,- Kč.

Ve výdajích došlo k jejich navýšení o částku 13 000,- Kč na zavlažovací vaky, která byla zařazena do kapitoly 02 – Městská infrastruktura, dále o částku 453 000,- Kč – výnos z VHP, zařazenou a rozdělenou do kapitoly 04 – Školství a sport, částku 1 024 000,- Kč na posílení mzdových prostředků, která byla rozdělena rovněž do kapitoly 04 – Školství a sport a částky ve výši 400 000,- Kč byla zařazena do kapitoly 09 – Vnitřní správa a samospráva a částky 71 300,- Kč vyúčtování dotace do kapitoly 10. Těmito úpravami došlo k navýšení výdajů z 40 836 600,- Kč na částku 42 798 500,- Kč

Financování se mění, vzhledem k přijetí vratky daně z příjmu PO v částce 272 000,- Kč a vyúčtování dotace v částce 71 300,- Kč dochází ke snížení financování z 13 656 600,- Kč na 13 455 900,- Kč.

3. úprava rozpočtu byla zaslána k vyjádření Finančnímu výboru dne 2. září 2022 a na základě jeho připomínek dne 5. září 2022 opravený. Finanční výbor 3. úpravu projednal dne 10. září 2022 a doporučuje ZMČ Praha-Lipence 3. úpravu rozpočtu schválit. Návrh 3. úpravy rozpočtu MČ Praha-Lipence tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Diskuze:

Pan Stojanov se dotázal na rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši cca 13 mil. Kč, což potvrdila starostka paní Kadlecová.

Pan Čížek se dotázal, zda dotace od MHMP na projektovou dokumentaci MŠ Lipence, zda je již zanesena v této 3. úpravě. Starostka paní Kadlecová vysvětlila, že dotace byla schválena dne 8. 9. 2022 a ve 3. úpravě rozpočtu ještě zanesena není..

Usnesení č. 575/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje 3. úpravu rozpočtu MČ Praha-Lipence, spočívající v přijetí dotací od Magistrátu hl. m. Prahy, a to neinvestiční dotace - podíl na výnosu z VHP v částce 453 000,- Kč, dotace na pořízení zavlažovacích vaků v částce 13 000,- Kč, dotace na pilotní projekt participativní rozpočty v částce 400 000,- Kč, posílení mzdových prostředků MŠ a ZŠ v částce 1 024 600,- Kč a vratky na dani z příjmu PO v částce 272 000,- Kč, čímž došlo k navýšení příjmů z 27 180 000,- Kč na 29 342 600,- Kč.

Ve výdajích došlo k jejich navýšení o částku 13 000,- Kč na zavlažovací vaky, která byla zařazena do kapitoly 02 – Městská infrastruktura, dále o částku 453 000,- Kč – výnos z VHP, zařazenou a rozdělenou do kapitoly 04 – Školství a sport, částku 1 024 000,- Kč na posílení mzdových prostředků, která byla rozdělena rovněž do kapitoly 04 – Školství a sport a částky ve výši 400 000,- Kč byla zařazena do kapitoly 09 – Vnitřní správa a samospráva a částky 71 300,- Kč vyúčtování dotace do kapitoly 10. Těmito úpravami došlo k navýšení výdajů z 40 836 600,- Kč na částku 42 798 500,- Kč.

Financování se mění, vzhledem k přijetí vratky daně z příjmu PO v částce 272 000,- Kč a vyúčtování dotace v částce 71 300,- Kč dochází ke snížení financování z 13 656 600,- Kč na 13 455 900,- Kč.

Návrh 3. úpravy rozpočtu tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Při hlasování v 19:25 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 575/2022:

Pro: 14 (P. Cemper, M. Cimlerová, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, K. Tvrdá, M. Vanko, L. Zájedová, M. Zahradník, I. Žáková),
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 01:15:27 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=GoxP2eP0kd4

9. Návrh na změnu územního plánu

Dne 24. 8. 2022 byl na Úřad MČ Praha-Lipence doručen návrh na změnu územního plánu, žadatelů Petra Zralého, Ing. Tomáše Zahradnického a Martina Matouše týkající se pozemků parc. č. 2337/1, trvalý travní porost o výměře 2 105 m2, pozemek parc. č. 2338, trvalý travní porost o výměře 1 465 m2, pozemek parc. č. 2337/2, trvalý travní porost o výměře 150 m2 a část pozemku parc. č. 2339/2, trvalý travní porost o výměře cca 3 052 m2, vše v k. ú. Lipence. Ve svém průvodním dopise se žadatelé odkazují na předběžně projednání v červnu 2022 se starostkou MČ Mgr. Lenkou Kadlecovou a předsedou stavební komise Ing. Martinem Vankem, kdy požadují změnu využití u uvedených pozemků na území OB-A čistě obytné, a to posunutím hranice zastavitelné části MČ mezi územím, tak aby se v dotčené lokalitě shodovala s hranicí zastavěného území MČ.

Podnět na změnu územního plánu byl dne 24. 8. 2022 postoupen Stavební komisi. Vyjádření: „Stavební komise projednala podnět online 30. 8. – 5. 9. 2022. 5 členů s podnětem souhlasilo s podmínkami, 3 byli proti a 2 se zdrželi. Stavební komise souhlasí se změnou s těmito podmínkami: 1. vyřešení přístupu prodloužením stávající komunikace 2. převedení horní části parcely 2339/2 a parcely 2335/2 do vlastnictví Hlavního města Prahy, 3. majitelé by se měli smluvně zavázat, že dodrží to, co píší v průvodním dopise.“

Protože nemálo zastupitelů již předem deklarovalo nesouhlas s touto změnou, předkládáme ZMČ nesouhlasné usnesení. Až pokud nebude přijato, MČ se pokusí s vlastníky sjednat písemnou dohodu na uvedených podmínkách a předloží k hlasování souhlasné stanovisko na příštím jednání ZMČ.

Diskuze:

V rámci diskuze vystoupili zastupitelé pan Kerbach, pan Popek vyjádřili svou podporu tomuto návrhu a výstavbě rodinných domů. Zastupitelé paní Tvrdá, pan Vanko, paní Zájedová a starostka paní Kadlecová se vyjadřovali k možnostem výstavby, územnímu plánu a kontribucím. Své názory vyjádřili i občané pan Čížek a pan Stojanov.

V rámci diskuze ke svém návrhu rovněž vystoupili žadatelé pan Matouš a pan Zralý, kteří vysvětlili svůj záměr a důvody podání návrhu

Zastupitelka paní Zájedová navrhla, zda by bylo možné připravit nejprve nějakou dohodu se žadateli a hlasovat o jejich návrhu až po jejím uzavření

Usnesení č. 576/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha Lipence nesouhlasí se změnou územního plánu navrhovatelů Petra Zralého, Ing. Tomáše Zahradnického a Martina Matouše týkající se pozemků parc. č. 2337/1, 2338, 2337/2 a části pozemku parc. č. 2339/2, vše v k. ú. Lipence.

Při hlasování v 19:44 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 576/2022:

Pro: 0
Proti: 4 
(J. Kerbach, M. Popek, J. Růžička, M. Vanko)
Zdržel se: 10 (P. Cemper, M. Cimlerová, J. Fatka, L. Kadlecová, P. Pihrt, S. Řezník, K. Tvrdá, L. Zájedová, M. Zahradník, I. Žáková)

Usnesení nebylo přijato.

Zastupitel pan Vanko deklaroval, že bude jednáno se žadateli a bude připravena smlouva, tak aby návrh s výsledkem jednání mohl být předložen na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 01:23:30 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=GoxP2eP0kd4

10. Věcná břemena

Žádost ČEZdistribuce a. s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, pozemek parc. č.2273/1.v k. ú. Lipence

Společnost ČEZdistribuce a. s., se sídlem Děčín IV. – Podmokly, Teplická 874/5, IČ: 24729035 požádala o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ČEZd_SoBS VB, k tíži pozemku č. parc. 22273/1, v k. ú. Lipence, uvedeném na LV č. 1655, ve vlastnictví MHMP a správě MČ Praha-Lipence.

Oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.

Předmětem smlouvy o smlouvě budoucí je zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona, za účelem umístění, provozování, oprav a údržby distribuční soustavy v rozsahu 1 m2, v rámci stavební akce č. IE-12-600803/005; Černošice-SP Topoly, PZ_4353-ROI. Rozsah věcného břemene je vyznačen v situačním snímku, tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč bez DPH. Smlouva o smlouvě budoucí tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

V 19:46 hod. opustila jednání zastupitelka Marie Cimlerová.

Usnesení č. 577/2022:
Zastupitelstvo Městské části Praha-Lipence schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. ČEZd SoBS VB, k tíži pozemku č. parc. 2273/1, v k. ú. Lipence, uvedeném na LV č. 1655, ve vlastnictví MHMP a správě MČ Praha-Lipence a následné „Smlouvy o zřízení věcného břemene“, pro oprávněného spol. ČEZdistribuce a. s. se sídlem Děčín – Podmokly, Teplická 874/5, IČ: 24729035 za účelem umístění, provozování, oprav a údržby distribuční soustavy a to v rozsahu 1 m2
, v rámci stavební akce č. IE-12-600803/005; Černošice-SP Topoly, PZ_4353-ROI. Rozsah věcného břemene je vyznačen v situačním snímku, tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku jejím podpisem.

Při hlasování ve 19:47 hod. bylo přítomno 13 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 577/2022:

Pro: 13 (P. Cemper, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, K. Tvrdá, M. Vanko, L. Zájedová, M. Zahradník, I. Žáková),
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 01:43:27 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=GoxP2eP0kd4

V 19:50 hod. se vrátila na jednání zastupitelka Marie Cimlerová.

11. Informace o situace v MŠ Lipence

Dne 29. 7. 2022 byly předány prostory detašovaného pracoviště MŠ Lipence v ulici Václava Rady 1453/7. Pracoviště bylo upraveno a vybaveno s náklady 575 000,- Kč. Z toho stavební úpravy a služby byly 115 000,- Kč, vybavení tříd a nábytek 280 000,- Kč, vybavení kuchyně 83 000,- Kč, hračky 97 000,- Kč. Dne 31. 8. 2022 uspořádala paní ředitelka slavnostní prohlídku tohoto pracoviště pro všechny zastupitele.

Paní ředitelce Mgr. Doris Rosenkrancové a všem zaměstnancům MŠ patří poděkování za ochotu, aktivitu, pracovitost a pomoc při zavedení nového pracoviště. Pro tuto část MŠ Lipence bude vařit kuchyň ZŠ Lipence.

Do MŠ Lipence byly přijaty všechny lipenecké tříleté a starší děti, které přišly k zápisu. Do Lipenců je nově přijato 33 dětí a 25 dětí je přijato na Zbraslav.

Na základě architektonické studie na rozšíření MŠ byla v červnu 2022 předána panem arch. Vítem Duškem projektová dokumentace ve stupni DUR a DSP. Stavební povolení se nyní projednává.

Dne 8. 9. 2022 schválilo ZHMP na základě žádosti starostky poskytnutí účelové dotace na navýšení v oblasti školské infrastruktury z vlastního rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 029 000,- Kč na projektovou dokumentaci pro rozšíření MŠ Lipence. Celková cena za všechny stupně PD včetně DPH je 4 029 300,- Kč.

Diskuze:

Pan Kerbach se dotázal na klíč při rozdělování dětí do MŠ v Lipencích a na detašované pracoviště na Zbraslavi, toto vysvětlila starostka paní Kadlecová.

Pan Popek se dotázal, jak bude v době stavby a demolice budov pokryta kapacita MŠ Lipence, starostka paní Kadlecová k tomuto popsala etapizaci prováděných prací.

Usnesení č. 578/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha Lipence bere na vědomí informaci starostky o situaci v MŠ Lipence.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 01:46:05 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=GoxP2eP0kd4

12. Informace o dopravních opatřeních v MČ Praha-Lipence

12.1. Esíčko

Na 27. jednání ZMČ Praha-Lipence dne 11. 4. 2022 zastupitelstvo pověřilo starostku dalším jednáním s paní Netolickou ohledně posunutí zdi v esíčku, ulice Černošická. Dne 28. 4. 2022 a následně 11. 5. 2022 proběhly schůzky s TSK, MHMP INV, MHMP ODO a projektanty. Zástupci TSK přislíbili prověřit projekt rozšíření s ohledem na možnost využití části pozemku paní Netolické a jeho zasmluvnění.

První studii MČ obdržela na přelomu června a července. Vedení obce zaslalo své připomínky a žádalo další schůzku, která se uskutečnila 30. 8. 2022. Na této schůzce byla představena studie, která využívá nabízenou část pozemku. Zasmluvnění ze strany MHMP nyní není možné. TSK navrhuje paní Netolické opravu zdi v současném místě a následný přesun na náklady TSK za 2–3 roky.

Tento návrh byl projednán s paní Netolickou, která s tím nesouhlasí, neboť s opravou staré nebo výstavbou nové zdi bude spojena úprava okolního terénu. Na základě studie TSK je využití tohoto pozemku vhodné ke zlepšení rozhledových podmínek a rozšíření komunikace v esíčku, ulice Černošická, tedy ke zlepšení bezpečnosti průjezdu tohoto místa.

Vzhledem k nutnosti řešit situaci ihned, schválila Rada MČ záměr spočívající v darování části pozemku č. 48/1, v k. ú. Lipence paní Netolické Městské části Praha-Lipence s tím, že městská část přispěje na vybudování posunutí zdi do výše 318 000,- Kč s DPH a zaplatí přeložky sítí v odhadované výši maximálně do 200 000,- Kč s DPH.

Starostka předkládá Zastupitelstvu MČ Smlouvu o spolupráci mezi paní Netolickou a MČ, která popisuje výše uvedený záměr. Smlouvu navrhl Mgr. Jakub Mulač, se kterým má MČ smlouvu na poskytování právních služeb, paní Netolická s tímto zněním smlouvy souhlasí.

Diskuze:

Paní Netolická deklarovala trvání své nabídky MČ darovat či prodat část svého pozemku za to, že MČ vybuduje novou zeď.

Během diskuze přednesli své příspěvky zastupitelé paní Tvrdá, pan Popek, paní Zájedová, pan Vanko, starostka paní Kadlecová a pan Zahradník. Příspěvky se týkaly jednak možnosti zlepšení rozhledových podmínek, potenciálního rozšíření komunikace či chodníku v uvedeném úseku, finanční náročnosti celé akce, přeložek inženýrských sítí a jednání s TSK. Vystupující zastupitelé uvítali možnost zlepšení bezpečnostní situace v uvedeném úseku. Rovněž bylo poukázáno, zastupiteli na skutečnost, že smlouva, která má být schvalována byla k dispozici až v den jednání zastupitelstva v dopoledních hodinách, a ne jak bývá zvykem 7 dnů předem.

Občané pan Čížek a paní Jakšová se dotazovali, zda dojde k rozšíření komunikace či chodníku a kde je možné získat dokumentaci k zamýšlené stavbě. Pan Čížek pak poukázal na nejasnosti ohledně finanční náročnosti celé akce pro MČ Praha-Lipence.

Místostarostka paní Žáková následně vysvětlila dopravní opatření plánovaná v oblasti „esíčka“ u promítnutého projektu TSK a přednesla připomínky, které MČ k tomuto podala.

Na závěr diskuze vystoupil zastupitel pan Kerbach, který uvedl, že světelná signalizace bude trvat 2 roky, ale zastupitelstvo se dohaduje již 3 roky…

Ve 20:51 hod. byla vyhlášena přestávka v jednání na 5 minut.

Hlasování o prodloužení jednání 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence o jednu hodinu do 22:00 hod.:

Usnesení č. 579/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence souhlasí s prodloužením jednání 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence o jednu hodinu, do 22:00 hod. dne 12. 9. 2022

Při hlasování ve 20:59 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 579/2022:

Pro: 14 (P. Cemper, M. Cimlerová, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, K. Tvrdá, M. Vanko, L. Zájedová, M. Zahradník, I. Žáková),
Proti: 0
Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 580/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi paní Netolickou a MČ, která tvoří přílohu č. 4 a jejímž smyslem je nabytí části pozemku č. 48/1, v k. ú. Lipence od paní Netolické do vlastnictví hl. m. Prahy a správy Městské části Praha-Lipence s tím, že městská část uhradí paní Netolické odhadní cenu části pozemku a kompenzaci nákladů spojených s výstavbou nové zdi v souhrnné výši 320 000,- Kč s DPH a zaplatí přeložky sítí podle skutečné ceny ale maximálně výši 200 000,- Kč s DPH. ZMČ Praha-Lipence pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

Při hlasování ve 21:00 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 580/2022:

Pro: 12 (P. Cemper, M. Cimlerová, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, P. Pihrt, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková),
Proti: 0
Zdržel se: 2 
(K. Tvrdá, L. Zájedová)

Usnesení bylo přijato.

12.2. Na parcelách

V srpnu byla vyznačena parkovací místa v ulicích „Na parcelách“. Jedná se o narovnání stavu, kdy vozidla parkovala v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, s přihlédnutím na opakované stížnosti obyvatel, kteří zde byli pokutováni za nedovolené parkování. Vzhledem k šířkovým možnostem nám nakonec pan Martínek z Odboru dopravy v Radotíně doporučil jako jediné možné řešení vyznačení parkovacích míst. Projekt zpracovalo DIPRO se zadáním na maximální počet parkovacích míst. Proběhla dvě připomínková řízení.

Diskuze:

Paní Zájedová sdělila, že vyznačená parkovací místa přinášejí mezilidské problémy mezi občany a dochází ke konfliktům a dotázala se na jinou možnost vyznačení či vyřešení dopravní situace v ulicích, což potvrdila a podpořila i paní Jakšová. Starostka paní Kadlecová informovala, že příprava celé akce, projekt, vyřízení povolení trvalo téměř 2 roky a konečně se podařilo dát parkování v této lokalitě do souladu se zákonem.

Pan Popek kvitoval provedení vodorovného značení, neboť v minulosti to nebylo možné bez svislého dopravního značení a poukázal na parkování na vlastních pozemcích.

Usnesení č. 581/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence bere na vědomí informaci o vyznačení parkovacích míst v ulicích „Na parcelách“.

12.3. Komunikace Oddechová

Firma STRABAG a. s. požádala OVDŽP ÚMČ Praha 16 o dočasné úplné uzavření ulice Oddechové od 18. 6. 2022 do 20. 7. 2022. MČ Praha-Lipence požadovala vybudování objízdné trasy souběžně s Oddechovou ulicí. Městská část s firmou STRABAG a. s., jakožto zhotovitelem, s firmou Natland, jakožto objednatelem a také s OVDŽP ÚMČ Praha 16 jakožto kontrolním a povolovacím orgánem řešila kvalitu vozovky, která zejména po deštích nesplňovala podmínky. Dne 20. 7. 2022 nám bylo oznámeno, že se na staveništi nalezly archeologické nálezy, proto bude termín stavby, tedy i uzavření ulice Oddechová prodloužen. Ve spolupráci s paní Moravcovou z OVDŽP ÚMČ Praha 16 byly firmě STRABAG a. s. předloženy další podmínky k provozu této komunikace. OVDŽP ÚMČ Praha 16 termín neprodloužil, protože nebyly doloženy všechny dokumenty a zahájil s firmou správní řízení o udělení pokuty. Termín dne 20. 8. 2022 však znovu nebyl dodržen, a navíc po větších deštích se komunikace stala nesjízdnou. Po opakovaných urgencích nakonec firma STRABAG a. s. přistoupila na výměnu materiálu a zhotovení objízdné komunikace z recyklátu a štěrku. Dosud však není prodloužení termínu podloženo žádným povolením.

Diskuze:

Pan Čížek se pozastavil nad tím, že MČ nechala stav komunikace dojít až tak daleko, k tomuto upřesnila starostka paní Kadlecová, že MČ od samého počátku jedná se spol. STRABAG a. s. a požaduje sjednání nápravy. MČ podala i podněty na Městskou policii, Policii České republiky a Úřad MČ Praha 16, Odbor dopravy a výstavby.

Usnesení č. 582/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha Lipence bere na vědomí informaci o situaci v ulici Oddechová.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 01:56:06 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=GoxP2eP0kd4

13. Otevřené dopisy k Lipeneckému zpravodaji

Dne 14. 6. 2022 přišel na Úřad MČ otevřený dopis Ing. Martina Trnky, který byl vzápětí publikován na facebookových stránkách SPOLU pro Lipence, kde je uvedeno, že Lipenecký zpravodaj minimalizoval prostor pro jiné názory a nectí základní pravidla vyváženého informování. Na 29. jednání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence konaném dne 20. 6. 2022 v rámci projednávaného bodu č. 16 – Interpelace zastupitelů a dotazy občanů, přednesl šéfredaktor Lipeneckého zpravodaje pan Lukáš Veselý návrh na odstoupení Redakční rady Lipeneckého zpravodaje s tím, že pokud tak neučiní sami, měla by to učinit Rada MČ Praha-Lipence.

Rada MČ Praha-Lipence projednala otevřené dopisy pana Lukáše Veselého a pana Ing. Martina Trnky. Vyslovuje poděkování Redakční radě Lipeneckého zpravodaje, která zajišťovala bezplatně a dobrovolnicky jeho vydávání minulé 4 roky a neshledává důvody k jejímu odvolání. Po celou dobu, kdy zpravodaj vycházel, byl v něm vyhrazen prostor pro názory všech zastupitelů a veřejnosti.

Diskuze:

Pan Veselý šéfredaktor Lipeneckého zpravodaje uvedl, že námitky byly na poslední dobu, kdy redakční rada nefunguje, jak má. Sdělil, že uzávěrka posledního čísla Lipeneckého zpravodaje byla dne 9. 9. 2022, kdy žádal redakční radu o témata a tato dosud nereagovala a nebyly dodány žádné články. Informoval dále o své kandidatuře ve volbách a v případě úspěchu bude muset rezignovat na post šéfredaktora.

Pan Kerbach se dotázal, zda má podklady a články do posledního zpravodaje, na toto odpověděl pan Veselý, že ne.

Pan Popek se pozastavil nad uveřejňováním oponentury k článkům ve zpravodaji

Usnesení č. 583/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha Lipence bere na vědomí informaci Rady MČ Praha-Lipence o Redakční radě Lipeneckého zpravodaje.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 03:13:00 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=GoxP2eP0kd4

14. Různé

14.1. Informace k soudnímu sporu se spol. VYSSPA SPORT TECHNOLOGY s. r. o.

Dne 17. 8. 2022 přeposlala JUDr. Obeidová vyjádření právního zástupce spol. VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s. r. o., k návrhu na řešení sporu, schváleném Radou MČ dne 23. 6. 2022 usnesením č. č.98/373. Vzhledem k tomu, že termín jednání u Okresního soudu Plzeň je nařízen na den 14. 9. 2022 bylo třeba rozhodnout o návrhu spol. VYSSPA, která by provedla opravu „Víceúčelového hřiště“ za finanční spoluúčastí MČ na základě podmínek dohodnutých v dohodě o smíru ještě v roce 2022 včetně víceprací (odvodnění podkladu).

Právní zástupce MČ Praha-Lipence JUDr. Obeidová dne 2. 9. 2022 poslala informaci ohledně stavu soudního sporu předložila cenovou kalkulaci opravy od spol. VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s. r. o. na částku 291 517,50 Kč s DPH, s návrhem, že MČ Praha-Lipence by se podílela na úhradě nákladů opravy částkou 181 500,- Kč včetně DPH a oprava by byla provedena do 10. 11. 2022. JUDr. Obeidová doporučila Radě MČ přistoupit na smír, který soud schválí a je stejně závazný, jako rozsudek. Rada MČ Praha-Lipence na svém 105. zasedání dne 5. 9. 2022 souhlasila se smírem se spol. VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s. r. o., s tím, že MČ zaplatí 150 000,- Kč bez DPH, tj. 181 500,- Kč s DPH, za kompletní opravu včetně bočního odvodnění víceúčelového hřiště, s dokončením prací do 10. 11. 2022. Cenová kalkulace opravy tvoří přílohu č.5 tohoto zápisu.

Diskuze:

Pan Kerbach poukázal na dobu sporu a výši spoluúčasti MČ na opravě víceúčelového hřiště, dále se pozastavil nad výběrem právního zástupce MČ a vznesl dotaz, proč MČ nezastupuje radní pan Michal Zahradník.

Řídící jednání zastupitel pan Zahradník předal řízení jednání zastupiteli panu Martinu. Vankovi.

Pan Zahradník k připomínce pana Kerbacha uvedl, že toto právní odvětví nedělá a MČ v té době ještě neměla smluvního právníka, kterého dnes již má. Navrhovaná varianta, že bychom hřiště opravili sami, nebyla doporučena, varianta narovnání se mu zdá realistická, z dosavadních jednání to vypadá na vady projektu, proto se přiklání se ke smíru.

Řídící jednání zastupitel pan Vanko předal řízení jednání zastupiteli panu Michalu Zahradníkovi.

Starostka paní Kadlecová poděkovala za pomoc s řešením sporu panu Ing. Čížkovi, díky jeho povědomí se stavbou hřiště pomohl MČ, a navrhl paní JUDr. Helenu Obeidovou k zastupování MČ v tomto sporu. Dále rozebrala kalkulaci a zdůvodnila vyšší finanční spoluúčast MČ na opravě. Pan Kerbach pak navrhl doplnění dohody o smíru o ujednání o záruce.

Usnesení č. 584/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha Lipence bere na vědomí informaci o soudním sporu se společností VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s. r. o.

14. 2. Urbanisticko-krajinářská soutěž na park Soutok

Institut plánování a rozvoje HMP vyhlásil mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž „Příměstský park Soutok“. Předmětem soutěže je zpracování koncepce revitalizace krajiny soutoku Vltavy a Berounky o rozloze cca 1 300 ha a podrobnější rozpracování čtyř dílčích území. Dvě z těchto území se přímo týkají Lipenců:

„Vstupní bod Černošice“ zahrnuje rekonstrukci lávky, včetně úpravy předpolí, zřízení parkoviště pro automobily a autobusové zastávky PID a zajištění protipovodňového evakuačního bodu pro obyvatele Dolních Černošic.

„Obnova údolnice Berounky“ zahrnuje krajinářské řešení údolnice sledující původní koryto Berounky tak, aby byla co nejvíce zajištěna funkce přírodě blízkého protipovodňového opatření. Na odměny a skicovné je určeno 3,9 mil. Kč, které IPR získal z dotační výzvy Norských fondů s názvem „Bergen“ na projekt „Příměstský park – nástroj adaptace na změnu klimatu“.

Mezinárodní porota má 9 členů a 7 náhradníků. Členem poroty je také lipenecký radní Martin Vanko. Uzávěrka přihlášek je 19. 9. 2022, vítězný projekt by měl být vybrán na jaře 2023.

Více informací na: https://cceamoba.cz/souteze/sok

Usnesení č. 585/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha Lipence bere na vědomí informaci o Urbanisticko-krajinářské soutěž na park Soutok a členství našeho radního v porotě.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 03:17:47 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=GoxP2eP0kd4

15. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů

Interpelace zastupitelů a dotazy občanů započaty ve 21:48 hod.:

Pan Bobysud upozornil na skutečnost, že na webu MČ Praha-Lipence je prezentována Koncepční rozvaha Lipenců, která neodpovídá odsouhlasené a schválené verzi, zejména ve vztahu k ulici V Roklích. Starostka paní Kadlecová se omluvila za chybu a bude sjednána náprava.

Pan Kerbach poukázal na SPRL, kde je plánován i hřbitov, na to reagoval pan Čížek, že hřbitov je v plánu již od roku 1997 a zastupitel pan Vanko sdělil svůj názor, že MČ Praha-Lipence hřbitov potřebuje

Pan Veselý položil otázku, zda MČ bude hledat nějaká opatření ohledně úspory energií. Starostka paní Kadlecová mu sdělila, že MČ má ceny energií zatím ceny fixované, bezprostředně neví o tom, a nic se nechystá. V řešení je dodavatel a cena elektrické energie pro pracoviště MŠ na Zbraslavi.

Hlasování o prodloužení jednání 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence o jednu hodinu do 23:00 hod.:

Usnesení č. 586/2022:
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence souhlasí s prodloužením jednání 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence o jednu hodinu, do 23:00 hod. dne 12. 9. 2022

Při hlasování ve 21:57 hod. bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Hlasování o usnesení č. 586/2022:

Pro: 0
Proti: 11 
(M. Cimlerová, J. Fatka, L. Kadlecová, J. Kerbach, M. Popek, J. Růžička, S. Řezník, K. Tvrdá, M. Vanko, M. Zahradník, I. Žáková)
Zdržel se: 2 (P. Cemper, L. Zájedová)
Nehlasoval: 1 (P. Pihrt)

Usnesení nebylo přijato.

Paní Tvrdá vznesla dotaz, zda a jak pokračují jednání se spol. NATLAND, na toto jí starostka paní Kadlecová odpověděla, že jednání nepokračují.

Projednávání bodu ukončeno ve 21:59 hod.

Celý videozáznam projednávání tohoto bodu je k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence s počátkem v čase od 03:38:03 hod. záznamu.

Adresa: https://www.youtube.com/watch?v=GoxP2eP0kd4

16. Souhrn usnesení z 30. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence odhlasovalo dne 12. 9. 2022 na svém 30. zasedání usnesení k jednotlivým bodům zasedání pod č. 570/2022 až č. 586/2022 na vědomí a s hlasováním. Nutný počet hlasů ke schválení usnesení je 8.

17. Závěr, ukončení

Zasedání ukončila předsedající ve 22:00 hodin dne 12. září 2022.

Poznámka, organizační /zápis, přílohy, podklady/:

V rámci DISKUZE zapisovatel zaznamená stručně dotaz, tazatele a podstatu odpovědi. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zápis s obsahem podle § 65 zákona a čl. IX. Jednacího řádu. Zápis o zasedání není doslovnou citací a neobsahuje přímou řeč řečníka. Zápis včetně úplného znění textu usnesení má 15 číslovaných listů a 5 příloh o 41 listech. Jednotlivé body usnesení budou číslovány postupně a kontinuálně od zápisu s usneseními č. 1/11-2018, a to pořadovým číslem unesení a příslušným kalendářním rokem.

Originál s přílohami bude uložen u tajemníka úřadu MČ Praha-Lipence. Přílohy k zápisu jsou k nahlédnutí u tajemníka úřadu MČ Praha-Lipence. Ověřovatelé potvrdí do 7 dnů zápis podpisem na dvou originálech zápisu s textem usnesení u tajemníka úřadu MČ Praha-Lipence, event. uvedou výhrady k zápisu s ohledem na § 65 zákona nebo čl. IX. jednacího řádu.

V Praze Lipencích dne 14. září 2022

Datum sejmutí: 31. 10. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní rozhlas

rozhlas

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Užitečné odkazy