...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 104/8-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 29. srpna 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Martin Vanko, Ivana Žáková
ON-LINE: Michal Zahradník
tajemník úřadu – Petr Jindra
Místo a čas jednání: od 16:00 hodin do 18:30 hodin dne 29. srpna 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

104/1 Návrh názvu nové ulice v MČ Praha-Lipence

Pro nově vzniklou ulici převzatou od společnosti Studio Invest s. r. o., navrhuje místostarostka Ivana Žáková názvy s ohledem na umístění a okolní místopis:

U Vojáků

Nad Lipany

Za Višňovkou

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence pověřuje místostarostku zveřejněním výzvy na návrhy názvu nové ulice převzaté od spol. Studio Invest s. r. o., a to do 14 dnů ode dne zveřejnění.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

104/2 Redakční rada Lipeneckého zpravodaje

Dne 14. 6. 2022 přišel na Úřad MČ otevřený dopis Ing. Martina Trnky, který byl vzápětí publikován na facebookových stránkách SPOLU pro Lipence, kde je uvedeno, že Lipenecký zpravodaj minimalizoval prostor pro jiné názory a nectí základní pravidla vyváženého informování. Na 29. jednání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence konaném dne 20. 6. 2022 v rámci projednávaného bodu č. 16 – Interpelace zastupitelů a dotazy občanů, přednesl šéfredaktor Lipeneckého zpravodaje pan Lukáš Veselý návrh na odstoupení Redakční rady Lipeneckého zpravodaje s tím, že pokud tak neučiní sami, měla by to učinit Rada MČ Praha-Lipence.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence projednala otevřené dopisy pana Lukáše Veselého a pana Martina Trnky. Vyslovuje poděkování Redakční radě Lipeneckého zpravodaje, která zajišťovala bezplatně a dobrovolnicky jeho vydávání minulé 4 roky a neshledává důvody k jejímu odvolání. Po celou dobu, kdy zpravodaj vycházel, byl v něm vyhrazen prostor pro názory všech zastupitelů a veřejnosti.

Hlasování: Pro: 4 (Kadlecová, Řezník, Zahradník, Žáková)

Zdržel se: 1 (Vanko)

104/3 Informační tabule a nástěnky MČ Praha-Lipence

Na 26. jednání RMČ Praha-Lipence dne 9. 1. 2020 bylo usnesením č. 36/121 na základě doporučení Komunikační komise odsouhlaseno, že informační tabule-nástěnky, budou označeny větou: „Vyvěšování informací na této tabuli je možné pouze se souhlasem ÚMČ Praha-Lipence, tel.: 257 921 167“. V souvislosti se žádostí Ing. Čížka o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., bylo zjištěno, že nebyla do současné doby stanovena žádná pravidla a mechanismy ohledně udělování souhlasu, kontroly a případných sankcí za nedodržení postupu souhlasu k umístění informací a reklamy.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence pověřuje místostarostku přípravou pravidel pro umísťování informací a reklamy na informačních tabulích-nástěnkách v MČ Praha-Lipence v termínu do 2. 9. 2022. 

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

104/4 Program na 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Rada projednala program 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence, které se bude konat dne 12. září 2022:

1. Zahájení

2. K zápisu z 29. zasedání ZMČ Praha-Lipence ze dne 20. 6. 2022

3. Schválení programu 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence

4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence

5. Volba výboru pro návrh usnesení 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence

6. Dotazy občanů - 30 minut

7. Smlouva na zhotovení projektové dokumentace na přístavu ZŠ s vítězem Architektonické soutěže

8. 3. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence

9. Návrh na změnu územního plánu

10. Věcná břemena

11. Informace o situaci v MŠ Lipence

12. Informace o dopravních opatřeních v MČ Praha-Lipence

13. Otevřené dopisy k Lipeneckému zpravodaji

14. Různé

15. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů

16. Usnesení 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence

17. Závěr 30. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje program 30. Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Lipence, které se bude konat dne 12. září 2022 od 18:00 hod. v Jídelně ZŠ Lipence, Černošická 168, 155 31 Praha 5 - Lipence.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

104/5 Inzerce pronájmu ordinace po MUDr. Truellové

V souvislosti s ukončením činnosti ordinace MUDr. Truellové v Praze 5-Lipencích, na adrese Na Bambouzku 500, je třeba zajistit novou lékařskou praxi v městské části, a to formou pronájmu ordinace jinému lékaři.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence pověřuje místostarostku zajištěním inzerování pronájmu ordinace po MUDr. Truellové od 1. 10. 2022, na adrese Na Bambouzku 500, Praha 5 – Lipence a na inzerci uvolňuje částku do 5 000,- Kč.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

104/6 Odpuštění nájmu MUDr. Truellové

Na starostku MČ se dopisem obrátila MUDr. Truellová ze Zdravotnického zařízení Lipence spol. s r.o. s návrhem, že by v ordinaci, kde jí končí nájemní smlouva dohodou k 30. 9. 2022 ponechala instalovanou klimatizační jednotku, která byla instalována v roce 2019, v pořizovací hodnotě 21 000,- Kč za odpuštění nájmu za měsíc září 2022 v částce 5 469,75 Kč.

Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s odpuštěním nájmu MUDr. Truellové částce 5 469,75 Kč za měsíc září 2022, za ponechání klimatizační jednotky v prostorách ordinace Na Bambouzku 500, pořízenou a instalovanou v roce 2019 za částku 21 000,- Kč.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 4 číslované strany. Text usnesení bude pod č. 104/8-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 18:30 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 104/8-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 29. srpna 2022:

I. 104/8-2022 Rada městské části pověřuje č.104/392

a) místostarostku zveřejněním výzvy na návrhy názvu nové ulice převzaté od spol. Studio Invest s. r. o., a to do 14 dnů ode dne zveřejnění.

b) místostarostku přípravou pravidel pro umísťování informací a reklamy na informačních tabulích-nástěnkách v MČ Praha-Lipence v termínu do 2. 9. 2022. 

c) místostarostku zajištěním inzerování pronájmu ordinace od 1. 10. 2022 po MUDr. Truellové na adrese Na Bambouzku 500, Praha 5 – Lipence a na inzerci uvolňuje částku do 5 000,- Kč.

II. 104/8-2022 Rada městské části projednala č.104/393

otevřené dopisy pana Lukáše Veselého a pana Martina Trnky. Vyslovuje poděkování Redakční radě Lipeneckého zpravodaje, která zajišťovala bezplatně a dobrovolnicky jeho vydávání minulé 4 roky a neshledává důvody k jejímu odvolání. Po celou dobu, kdy zpravodaj vycházel, byl v něm vyhrazen prostor pro názory všech zastupitelů a veřejnosti.

III. 104/8-2022 Rada městské části schvaluje č.104/394

program 30. Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Lipence, které se bude konat dne 12. září 2022 od 18:00 hod. v Jídelně ZŠ Lipence, Černošická 168, 155 31 Praha 5 - Lipence.

IV. 104/8-2022 Rada městské části souhlasí č.104/395

s odpuštěním nájmu MUDr. Truellové částce 5 469,75 Kč za měsíc září 2022 za ponechání klimatizační jednotky v prostorách ordinace Na Bambouzku 500 v pořizovací hodnotě v roce 2019 21 000,- Kč.

V Praze – Lipencích dne 30. srpna 2022

Datum sejmutí: 31. 10. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy