...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ: 

SILNÝ VÍTR (nízký stupeň nebezpečí) od pátku 3. 2. 2023 8:00 hodin do soboty 4. 2. 2023 6:00 hodin

NÁLEDÍ (nízký stupeň nebezpečí) v sobotu 4. 2. 2023 od 3:00 do 11:00 hodin

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 30. 6. 2019

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 30. 6. 2019 1

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 6/2019 Sb. Hl. m. Prahy ze dne 26. 4. 2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě Výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu č. 244 „Nebezpečí požáru“ ze dne 29. 6. 2019 nastává pro území hlavního města Prahy
doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ode dne 30. 6 . 2019 od 10:00 hodin do odvolání.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisec
h/narizeni_c_6_2019_sb_hl_m_prahy.html

NAŘÍZENÍ, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 26. 4. 2019 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 2 písm. b)bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., totonařízení:
§ 1 Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky
vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související
nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého
hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“,
zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby.

§ 2 Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje: a) lesní porost a jeho okolí do
vzdálenosti 50 m od jeho okraje, b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a
šíření požáru, c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje, d)
plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a
šíření požáru.

§ 3 Zakázané činnosti
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování
hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení
vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

§ 4 Další ustanovení
Činnosti dle § 3 písm. a) a b) na místech dle § 2 písm. b) je možné vykonávat ve výjimečných
případech při splnění těchto podmínek: a) provozovatel činnosti (organizátor akce) předem
vyhodnotí podmínky provozování činnosti s ohledem na místo, dobu a specifika činnosti a
prokazatelně nastaví taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru, b) provozovatel činnosti
(organizátor akce) oznámí záměr provedení činnosti na krajské operační a informační
středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy před zahájením činnosti, c)
provozovatel činnosti (organizátor akce) zajistí před zahájením činnosti asistenci jednotky
požární ochrany, přičemž je povinen řídit se pokyny jejího velitele.

§ 5 Způsob vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 1 se zveřejňuje na úřední
desce Magistrátu hlavního města Prahy podle jiného právního předpisu1) a případně v
hromadných informačních prostředcích.

§ 6 
Nařízení č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, se zrušuje.

§ 7 Účinnost
Toto nařízení nabývá z důvodu naléhavého zájmu účinnosti dnem 26. 4. 2019.

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.
primátor hlavního města Prahy
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.
I. náměstek primátora hl. m. Prahy
________________________
1) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Datum vložení: 30. 6. 2019 22:37
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2019 22:45
Autor: Ivana Žáková

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy