...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

AKTUÁLNĚ: Protest zemědělců v Praze - na magistrále obnoven běžný provoz, shromáždění osob na Malostranském náměstí ukončeno. 

Dotazy občanů

Na této stránce můžete pokládat dotazy tykající se MČ Praha-Lipence, které vás zajímají. Dotaz bude na stránkách zvěřejněn a odpověď vám přijde na váš e-mail a bude rovněž zveřejněna.

Dotazy na Zastupitelstvo a Radu MČ Praha-Lipence pokládejte zde

Níže vyplňte krátký formulář

Autor: Silvie Kobzová
Datum vložení: 28. 1. 2024

Vážení manželé Kobzovi,

děkuji za váš zájem o dění v naší MČ a na vaše dotazy poskytuji následující odpovědi:

 1. Společnost Natland vlastní v Lipencích pozemky podél ulice Oddechové po pravé straně směrem na Kazín. Ještě před současnou klubovnou se jedná o projekt ArtClub, původně 7 luxusních vil. Nyní Natland představil MČ studii výstavby 40 bytů v 6 bytovkách na ploše smíšené výstavby.
  Pozemek za klubovnou je zatím nezastavitelný (louky, pastviny). Firma Natland zde usilovala o změnu územního plánu se snahou vybudovat další byty deklarované jako bydlení pro seniory. Změna územního plánu byla ZHMP zamítnuta díky značnému úsilí naší MČ.
  Lipenecký park fáze II na pozemku na parc. č. 14/4  spočívající ve výstavbě 1000 m2 nebytových prostor se firma Natland pokoušela změnit na byty. Po našem nesouhlasu od realizace zatím upustila.
  O dalším rozšíření golfového hřiště žádné informace nemáme.
 2. Průchodnost krajinou je ukotvena ve Strategickém plánu Lipenců z roku 2022. Usilujeme o ni ve všech nových projektech a požaduje ji i Park Soutok, kde je prostupnost krajinou pro chodce a cyklisty zásadní. Více informací o Parku Soutok lze nalézt na   https://www.petr-hlavacek.eu/projekt/primestsky-park-soutok, případně je možné si vítězný návrh prohlédnout na úřadě MČ Praha-Lipence
 3. Občanskou vybavenost požadujeme na všech místech, která jsou pro ni určena územním plánem Prahy. Zároveň ji nelze účinně požadovat na stavebních pozemcích soukromých majitelů, které jsou určeny pro obytnou výstavbu.
  Některé větší zastavitelné lokality jsou stavebním odborem Prahy 16 prozatím blokovány z důvodu nedostatečné kapacity uliční sítě nebo v důsledku chybějící kanalizace. Z důvodu nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ nelze novou výstavbu blokovat. V obou případech se snažíme přístavbami navýšit kapacitu.
 4. Golf nemá povinnost jakkoli finančně přispívat, tedy to nedělá. Jediným přínosem v posledních letech byla oprava části komunikace Oddechová a vybudování chodníku ke klubovně a ostatním budovám této společnosti, což byla podmínka stavebního povolení.
 5. MČ Praha-Lipence má výhodu velkých ploch ZMK (zeleň městská krajinná) a lesních ploch LR , které jsou neoplotitelné a poskytují tedy občanům dostatečný prostor pro procházky, třebaže mají soukromé vlastníky. Dalším prostorem k vámi poptávanému využití bude právě Park Soutok.
 6. O žádné podobné studii nevím, naší MČ předložena nebyla. O stavebních povoleních rozhoduje OVDŽP Prahy 16, dotaz tedy případně směřujte na Prahu 16.
Mgr. Lenka Kadlecová,
Autor: albert
Datum vložení: 15. 12. 2023

Dobrý den pane Kosina,

MČ Praha-Lipence od počátku roku 2022 již nevlastní a ani není provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizační sítě. Tato byla předána do majetku Hlavního města Prahy a ten svěřil správu a provoz vodovodů a  kanalizací společnosti:
Pražské vodovody a kanalizace a. s., proto se s dotazy na výši ceny vodného a stočného obracejte na společnost Pražské vodovody a kanalzace.

Ing. Petr Jindra, 18. 12. 2023
Autor: Miroslav Čížek
Datum vložení: 6. 12. 2023

Dobrý den pane Čížek,

MČ Praha-Lipence má pouze 3 pracovníky údržby zeleně a komunikací. Máte pravdu, že nebyly po víkendu, kdy padal sníh nejvíce, dostatečně uklizeny chodníky a vstupy na přechody komunikací pro chodce. Chodníky byly průběžně odmetány, ale vzhledem k situaci, kdy v sobotu padal nejprve mokrý těžký sníh, který následně přimrzl k zemi a nebylo tak v kapacitách našich pracovníků jej včas odklidit motorovými košťaty.
Protože klimatické podmínky se začaly ve středu měnit a sníh částečně povolil a večer se začala tvořit i na chodnících ledová krusta bylo přistoupeno k provedení posypu chodníků inertním materiálem (kamennou drtí). Od středy pak probíhá postupné zprůchodňování přechodů pro chodce a chodníků, kde je ručně odsekáván led a odklízen nahrnutý sníh od pluhů z komunikace.
Vím, že situace není ideální, ale pracovníci údržby dělají maximum pro zlepšení stavu.

Ing. Petr Jindra, 8. 12. 2023
Autor: Zuzana Kaczorová
Datum vložení: 5. 12. 2023

Sníh, který začal padat v pátek 1. 12. 2023 byl nejprve mokrý a těžký a vzhledem k intenzivnímu sněžení a ochlazení tento přimrzl k podkladu a jeho odstranění motorovou radlicí bohužel není technicky nyní možné, proto jsou používána motorová košťata k odmetení sněhu.

Ing. Petr Jindra, 6. 12. 2023
Autor: Radka Vojtová
Datum vložení: 4. 12. 2023

Místní a účelové komunikace má svěřeny ve správě Městská část Praha.-Lipence, která svými silami a prostředky zajišťuje jejich zimní údržbu. Komunikace se udržují pluhováním s kombinaci chemického a inertního posypu v nebezpečných místech jako jsou křižovatky, stoupání, nepřehledné zatáčky apod.
Městská část má na tuto činnost 3 pracovníky a disponuje jedním komunálním vozidlem vybaveným radlicí a sypačem a 2 motorová košťata na údržbu chodníků v MČ. Tito pracovníci od pátku 1.12.2023 dělají vše co je v jejich silách, aby odklidili sníh a zmrazky z chodníků a komunikací. Vzhledem k tomu že nejprve napadl mokrý sníh, který následně  přimrzl k podkladu nedaří se jej efektivně odstranit z komunikací a chodníků.
K Vámi uváděným komunikacím ulice Oddechová a ulice Údolí hvězd byly opakovaně od soboty prohrnovány komunálním vozidlem s radlicí a nebezpečná místa posypána chemickým posypem, který bohužel vzhledem k panujícím celodenním mrazům není tak účinný. Ulice Českého červeného kříže od křižovatky s ulicí Obsiny mezi poli ke  křižovatce s ulicí Údolí hvězd není udržována, neboť je zde úsek, kde je umístěn zákaz vjezdu všech motorových vozidel a komunikace vede pouze mezi poli.
V následujících dnech vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy má přes den být obleva a v noci mrznout budou komunikace proti nebezpečí ledovky sypány inertním posypem.

Ing. Petr Jindra, 6. 12. 2023
Autor: Karel Hanák
Datum vložení: 21. 11. 2023

Tento dotaz považuji za zneužití formuláře, protože žádný Karel Hanák v Lipencích hlášený není.
Nicméně smlouvy je úřad povinen zveřejňovat do 90 dní a není tedy jasné, kde se smlouvu snažila osoba, která se za své jméno stydí, nalézt. Ze Smlouvy o spolupráci s firmou Exafin neplynou pro MČ žádné výhody spojené s co nerychlejším podpisem. Ve chvíli, kdy Smlouvu schválilo ZMČ, je podpis starostky formalitou. Smlouva byla podepsána 1.prosince 2023. Projekt i dohoda byly v maximální možné míře veřejnosti představeny, veřejnost se mohla transparentně a přehledně vyjádřit a všechny podněty a připomínky byly vypořádány a kompletně zveřejněny. Další projednání by bylo zbytečným marněním času veřejnosti i našich zastupitelů.

Mgr. Lenka Kadlecová, 15. 12. 2023
Autor: Jiří Dušek
Datum vložení: 16. 11. 2023

Dobrý den, paní Dušková a pane Dušku,

Samozřejmě je i Kazín součástí Lipenců. Původně rekreační oblast se zčásti transformuje na trvale obývanou, což s sebou nese řadu komplikací včetně užších uličních prostorů a historicky chybějící kanalizace. Na Kazín byla v posledních letech zavedena linka minibusu, byly zbudovány zastávky, jsou opravovány komunikace, je udržovaná zeleň včetně sekání a uličních prořezů, byly pořízeny lavičky.
Požadavek na zbudování přístřešků u zastávek jsme na úřadě zatím neevidovali. Všechny zastávky sloužící pouze minibusům jsou bez přístřešků z ekonomických důvodů. Cestující chodí na konkrétní spoj a čekají minimálně.
Dokončený projekt odkanalizování Kazína zatím neexistuje. Vodovod a kanalizaci, které byly na mnoha místech v havarijním stavu, předala městská část Pražské vodohospodářské společnosti . Ta bude pořizovatelem i další dokumentace a výstavby sítí. Kanalizace by měla být vedena ulicí Oddechová a Za Hrází a v souvislosti s jejím zbudováním bude provedena i celková rekonstrukce těchto ulic včetně chodníků.
Uzavřenou částí komunikace ČČK dáváme pěším a cyklistům možnost cesty na Kazín mimo automobilovou dopravu. Vzhledem k šíři tohoto úseku není možné bezpečné vyhnutí třena mateřské školy a automobilu, i proto je do této oblast zákaz vjezdu. Dalším důvodem je vzrůstající alej, kterou vyšší vozy již nyní ničí.
Značku omezující rychlost v ulici Oddechová někdo ukradl. V současné době projednáváme zónu 30 v celé oblasti Kazína.
Smluvní pokuta od firmy Natland vymáhaná nebyla, městská část v tomto případě nebyla smluvním partnerem. Pokuty za prodlení se stavbou a za chybějící povolení jsou v kompetenci úřadu Prahy 16, jejich výši v tomto případě neznám. MČ Praha-Lipence mohla účtovat firmě Natland pouze poplatek za zábor. Ten byl požadován a zaplacen v maximální možné výši podle času a rozsahu 1 299 180,- Kč.

Mgr. Lenka Kadlecová, 15. 12. 2023
Autor:              
Datum vložení: 9. 10. 2023

Dobrý den paní Martinů,

1) Co se týče odstřelu černé zvěře, tak tato je plánována mysliveckým spolkem a informace jsou na webu MČ Praha-Lipence:

mestska-cast/zpravy-pro-obcany/hon-v-lipencich-1220cs.html

2) Za Úřad MČ Praha-Lipence mohu pouze sdělit, že v nově budovaném RETAIL parku lékárna není součástí tohoto projektu.

Ing. Petr jindra, 3. 11. 2023
Autor:               
Datum vložení: 9. 10. 2023

Dobrý den pane Čížku,

Odpověď na dotaz občanů ze 17. 8. 2023 byla dodána paní starostkou dne 10. 10. 2023 a odpověď na dotaz občanů z 7. 9. 2023 byla dodána paní místostarostkou dne 12. 10. 2023.

Ing. Petr Jindra, 3. 11. 2023
Autor:               
Datum vložení: 30. 10. 2023

Opravy, které zmiňujete, nebyly prováděny MČ Praha-Lipence a ani nám není známo, kdo je provedl. MČ Praha-Lipence vypsala na opravu výtluků v ulici Oddechová a V Alejích výběrové řízení a nyní je podepisována smlouva s vítězem, firmou JPR Realizace, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1. Práce na opravě započnou v řádech dnů a měly by být hotové do konce listopadu. Celková cena zakázky je 744.150,- Kč vč. DPH.

Ivana Žáková, 31. 10. 2023

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
1
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:75
TÝDEN:790
CELKEM:611380

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Sociální služby

Sociální péče

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy