...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – zábor

Užívání veřejného prostranství – zábor

upravuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a vyhláška hl.m. Prahy č. 5/2011 Sb., která stanoví konkrétní sazby poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, příslušnost k řízení o poplatku a určují místa, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku.

Co je užívání veřejného prostranství a kolik se platí:

Užíváním veřejného prostranství se rozumí náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení.
Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu způsobilého k obecnému užívání.

Poplatek je splatný

 • v hotovosti na úřadě MČ Praha Lipence
 • bezhotovostně na číslo účtu: 2000693379 / 0800

Variabilní symbol: minimálně 1343 (celý v.s. sdělí správce poplatku)

Důležité upozornění: V případě záboru na pozemku komunikace je nutné zajistit Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací, které vydává Odbor dopravy ÚMČ Praha 5 – Radotín. Před tímto zákrokem je nutná konzultace na našem úřadě MČ Praha – Lipence odbor stavební s panem Růžičkou.

Osvobození od poplatku:

 • vyhrazení trvalého parkovacího místa pro provozování stání vozidel TAXI, vozidlům rychlé lékařské pomoci, Policii ČR a Městské policii hl. m. Prahy, Magistrátu hlavního města Prahy, úřadům městských částí hlavního města Prahy, zastupitelským úřadům v ČR a vozidlům při provozování knihovnických služeb.
 • umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky;
 • užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník
 • umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací v případě staveb hrazených z rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy, staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převažujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hlavního města Prahy, umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí a provádění výkopových prací, které nepřesáhne 4 dny a sportovních akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy poskytuje finanční prostředky.

Údaje v ohlášení záboru a lhůty

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 • údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství,
 • ohlášení záboru je poplatník povinen sdělit správci poplatku nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství.
 • v případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dní) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem.
 • v případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 4 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Ohlášení se podá i v případě, kdy je užívání veřejného prostranství od poplatku osvobozeno.

Adresa

K Obci 47
15531, Praha 5 - Lipence
Hlavní

Osoby

Formuláře

Veřejné prostranství - Ohlašovací povinnost s platností od 1. 2. 2021.docx

Veřejné prostranství - Ohlašovací povinnost s platností od 1. 2. 2021 (1).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 504,61 kB
Staženo: 307×
Vloženo: 30. 5. 2021

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy