...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Postup při žádosti o změnu územního plánu

Aktuální územní plán: https://iprpraha.cz/stranka/10

Formuláře pro podání podnětu na změnu ÚP:

 1. Orgány státní správy, městské části a hl.m.Praha mohou podat podnět na pořízení změny přímo MHMP odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.
 2. Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty na pořízení změn pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území se předmět změny nachází.
 3. Postup při podání podnětu na pořízení změn fyzickými a právnickými osobami musí splňovat následující podmínky:
  1. Podání návrhu na pořízení změny územního plánu je možné provést pouze písemnou formou. Bude obsahovat identifikaci území, kterého se navržená změna týká, a popis navrhované změny a její podstaty.
  2. Podání návrhu změny musí mít následující náležitosti:
   • Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj.výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).
   • Identifikace území, jehož se navržená změna týká  (číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek nachází). ); 
   • Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hlavního města Prahy) ne starší než 3 měsíce.
   • Zmocnění majitele pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb.
   • Snímek  katastrální mapy.
   • Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu navrhované změny.
   • Zákres území na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 2 000.          
 4. V případě podání podnětu na pořízení změny územního plánu, která se nachází na území více městských částí, musí být tento návrh podán v požadované podobě na všechny městské části, jejichž území se dotýká.
 5. Rada HMP jednou až dvakrát ročně ukládá pořizovateli zpracovat zadání na pořízení změn, které do té doby byly pořizovateli doručeny.

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy