...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Od 26. 11. 2021 po dobu 30 dnů je na území ČR vyhlášen nouzový stav. Více informací v sekci Koronavirus

Přihlášení a poplatky ze psů

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, obci, resp. městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. Přiznání k poplatku podléhá každý pes starší 3 měsíců a to i pes, který je od placení poplatku osvobozen. Přihlášení probíhá osobně na níže uvedené adrese. Důvodem je předání evidenční známky pro psa.

Povinnosti:

 • Do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost

– Přihlásit se k místnímu poplatku při vzniku ohlašovací povinnosti (nabytí psa, dosažení věku psa 3 měsíců, přihlášení chovatele k trvalému pobytu apod).
– Ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (čipování, přiznání ZTP-P, lovecké zkoušky, změna bydliště, důchod apod.
– Ohlásit každou skutečnost, která má za následek zánik poplatkové povinnosti (úmrtí psa, zaběhnutí, předání jinému chovateli, změna bydliště apod)

 • Psa staršího 6 měsíců nechat trvale označit každého psa čipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií nebo tetováním u veterináře nebo odborně způsobilé osoby.
 • Do 30 dnů od trvalého označení psa přihlásit psa do Evidence chovatelů psů na magistrátě. Agendu vede Odbor občansko-správní, Jungmannova 35/29, Praha 1
 • Po celou dobu držení psa je základní povinností chovatele dodržovat čistotu veřejného prostranství (uklízet po svém psu exkrementy) a zabránit úniku chovaného zvířete.

Sazba poplatku:

 • Poplatková povinnost vzniká, mění se nebo zaniká od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poměrná část poplatku
 • základní sazba je 1.500,- Kč ročně za jednoho psa/bytová jednotka a 2.250,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytové jednotce
 • za psy chované v rodinném domě je 300,- Kč ročně za jednoho psa a 600,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, anebo osoba starší 65 let činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je současně vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Splatnost poplatku:

 • nečiní-li více jak 600,-Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku
 • činí-li více než 600,-Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku
 • Vznikne-li poplatková povinnost přede dnem splatnosti, platí jen za jednotilvé i započaté měsíce do konce kalendářního roku tj. jedna dvanáctina stanovené ceny

Způsob placení

 • v hotovosti na úřadě MČ Praha-Lipence
 • bezhotovostně na číslo účtu 2000693379/0800 vedený u České spořitelny

Variabilní symbol: minimálně 1341.... nebo celý v.s. z minulého dokladu
Přesný variabilní symbol zjistíte u referentky místních poplatků.

Vrácení vratitelného přeplatku lze v hotovosti a to v české měně, jehož hodnota nepřevýší částku 1 000,-Kč u referentky místních poplatků, nebo bezhotovostním na účet vedený u poskytovatele platebních služeb určený daňovým subjektem.

Úlevy a osvobození:

 • od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP, nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, po dobu 2 let od převzetí
 • držitel psa, chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • držitelé psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost
 • držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských
 • a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
 • držitel psa, který je uživatel honitby a kterému zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy
 • každý chovatel (držitel) psa převzatého z útulků provozovaných na území hl. m . Prahy, má nárok na úlevu po dobu 2 let
 • držitel psa chovaného na území hl. m. Prahy je povinen přihlásit se do 30 dnů do Evidence chovatelů psů, Magistrátu hl. m . Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmanova 35/29, 110 00 Praha 1. Přihášení do této evidence se provádí Registrační kartou chovatele psa a to osobně na níže uvedené adrese. Tomu, kdo se do evidence na Magistrát hl. m. Prahy přihlásí do 30-ti dnů ode dne označení psa čipem, bude ve dvou následujících letech poskytnuta úleva z roční sazby poplatku, nejvýše však 350,- Kč.

Dokumenty a doklady:

 • Přihlášení k poplatku: Občanský průkaz
 • Doložení nároku na osvobození: průkaz ZTP-P, potvrzení z útulku, osvědčení záchranářských nebo loveckých psů apod.
 • Doložení nároku na slevu: potvrzení o registraci na MHMP, rozhodnutí o starobním, vdovském, vdoveckém nebo sirotčím důchodu, složenka apod. Čestné prohlášení o příjmu.

Legislativa:

 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
 • Vyhláška hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb. ve znění vyhlášky HMP č. 19/2019 Sb.

Adresa

K Obci 47
15531, Praha 5 - Lipence
Hlavní

Osoby

Raková Blanka

Referentka

Formuláře

Čestné prohlášení majitele psa.pdf

Čestné prohlášení majitele psa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 101,75 kB
Staženo: 132×
Vloženo: 4. 1. 2021

Přiznání k poplatku ze psů.pdf

Přiznání k poplatku ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,79 kB
Staženo: 146×
Vloženo: 4. 1. 2021

Zánik poplatkové povinnosti.pdf

Zánik poplatkové povinnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,75 kB
Staženo: 121×
Vloženo: 4. 1. 2021

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Užitečné odkazy