...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Do 12. 12. 2020 je na území České republiky vyhlášen nouzový stav“

Do 12. 12 2020 jsou omezeny úřední hodiny Úřadu MČ Praha–Lipence: PO 13-18, ST 8-13

Podklady

Podklady na 16. zasedání zastupitelstva

7. Dodatek ke smlouvě č. 4. s 1. Vodohospodářskou společností

Na základě šetření Ministerstva zemědělství byla vyzvána MČ Praha-Lipence k nápravě vzájemným práv a povinností s provozovatelem vodovodů a kanalizací 1. Vodohospodářskou společností spol. s r. o. např. dodatkem ke smlouvě tak, aby smlouva odpovídala skutečnosti.

1. Vodohospodářská společnost spol. s r. o. předložila dodatek ke smlouvě č. 4. kterým se toto narovnává. RMČ doporučila na svém 35. jednání dne 10. 06. 2020 ZMČ schválení tohoto dodatku.                      

8. Závěrečný účet MČ Praha – Lipence za rok 2019                  

Hlavní účetní MČ Praha – Lipence, předkládá podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů „Návrh závěrečného účtu MČ Praha – Lipence za rok 2019“. Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na úřední desce ÚMČ od 05. 06. 2020 a je uložen na úložišti MČ Praha – Lipence.

9. Změna územního plánu               

Dne 10. 06. 2020 podal pan M.N. podnět na pořízení změny územního plánu, týkající se pozemku parc č. 2223/4, v k. ú. Lipence, vedeném na LV č. 2369 uvedením druhu pozemku – trvalý travní porost, o výměře 925 m2, na stavební parcelu za účelem výstavby rodinného domu.

10. Výběrová řízení

10.1 Umělý povrch v atriu ZŠ Lipence

Dne 16.6. bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele umělého povrchu v Atriu ZŠ. VŘ zpracovává firma Porsis, s. r. o.

Lhůta pro podání nabídek je 01. 07. 2020, předpokládaná cena zakázky je 1 500 000,- Kč. Podmínky výběrového řízení a složení výběrové komise schválila Rada na svém 36. jednání dne 15.6.

10.2 Výměna podlahových krytin v budově ÚMČ Praha - Lipence

Tajemník úřadu provedl poptávací řízení na dodávku a pokládku podlahových krytin v budově Úřadu MČ Praha – Lipence. Osloveny byly celkem 4 firmy.

Provedeným porovnáním nabídek, byla na dodávku a pokládku podlahových krytin – koberců v budově Úřadu MČ Praha-Lipence vybrána firma Antonín Plechatý, Pod Kamínkou 1002, 156 00 Praha-Zbraslav s nabídkovou cenou 191 497,- Kč bez DPH.

11. Sociální služby a vyhodnocení ankety v oblasti sociálních služeb

Informace o výsledku anket s tématikou sociálních služeb a návrh řešení na zavedení pečovatelské služby v Lipencích.

12. Různé a diskuse

12. 1. Žádost PREDistribuce a. s. o uzavření smlouvy budoucí v zřízení věcného břemene

Společnost PREDistribuce a. s. se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, požádala o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Žadatel je držitelem licence Energetického regulačního úřadu č. 120504769, která jej opravňuje k distribuci elektřiny na území hl. m. Prahy. Žadatel vybuduje ve veřejném zájmu na části pozemku parc. č. 2342/55, k. ú. Lipence v rámci akce „Rozšíření k NN 1kV, ulice U Žlábku“ část distribuční soustavy: kabelové připojení 1 kV v rozsahu 15 m, podle zákresu v situačním plánku, který je součástí žádosti uložené na úložišti MČ Praha - Lipence, za jednorázovou úhradu 10 000,- Kč + DPH..

12. 2. Změna Volebního řádu Školské rady

Starostka MČ předkládá změnu Volebního řádu Školské rady z důvodu využití školního systému Edookit.

Užitečné odkazy