...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Výstraha ČHMÚ 

VYSOKÉ TEPLOTY (nízký stupeň nebezpečí) v neděli 21. 7. 2024 od 12:00 do 20:00 hodin 

SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí) v pondělí 22.7.2024 od 10:00 do 19:00 hodin

Podklady

Podklady na 14. zasedání zastupitelstva 24. 6. 2024

 

8. Schválení Závěrečného účtu MČ Praha-Lipence za rok 2023                                 

Hlavní účetní MČ Praha-Lipence, paní Dana Bláhová zpracovala a starostka MČ Praha-Lipence předkládá podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů „Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Lipence za rok 2023“. Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence, dne 25. 4. 2023 schválilo usnesením č. 271/2024 účetní závěrku, včetně inventarizačních zpráv za rok 2023 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Lipence za rok 2023, 11 hlasy z 12 přítomných zastupitelů, přičemž výhrady nebo dotazy k účetní závěrce nebyly vzneseny.

Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Lipence s přílohami je zveřejněn na úřední desce MČ Praha-Lipence ode dne 6. 5. 2024. K nahlédnutí je u hlavní účetní úřadu paní Dany Bláhové nebo u tajemníka úřadu. Finanční výbor ZMČ Praha-Lipence projednal závěrečný účet na svém 4. jednání konaném dne 31. 5. 2024 a nevznesl žádné připomínky.

Rozpočet MČ Praha-Lipence na rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha-Lipence na jeho 3. zasedání dne 30. 1. 2023, kdy došlo k jeho schválení na 1. části jednání usnesením č. 123/2023, a ve 2. části 3. zasedání konané dne 1. 2. 2023 usneseními č. 125/2023 a č. 126/2023. V roce 2023 bylo provedeno a schváleno 5. rozpočtových opatření.

 

 

                                               Schválený                   Rozpočet po                           Skutečnost               

                                               rozpočet 2023             5. úpravě                                k 31. 12. 2023

 

Příjmy v tis. Kč                       25 986,50                    84 434,10                               86 208,89       

Výdaje v tis. Kč                      34 021,50                    101 186,00                             38 832,69      

Financování v tis. Kč               8 035,00                    16 751,90                            - 47 376,20*)

 

*) ve financování znaménko minus znamená úsporu finančních prostředků                     

 

 

Aktiva městské části celkem po korekci                   587 133 404,83 Kč

z toho DHM                                                               504 829 966,50 Kč

Celkový stav na bankovních účtech                           81 005 518,35 Kč

FRR                                                                                  141 506,26 Kč

Sociální fond                                                                     447 267,80 Kč

Účet hospodářské činnosti                                               807 003,80 Kč

Depozitní účet                                                                      3 787,00 Kč

Transfery MČ                                                                23 035 790,18 Kč

Výnos MČ ze sdílených majetkových daní                    5 676 335,70 Kč

Hospodářská činnost MČ Praha-Lipence                         844 917,80 Kč

 

Podíl pohledávek na rozpočtu MČ je 0,08 % a podíl závazků na rozpočtu MČ je 1,75 %, zastavený majetek MČ nemá.

Finanční vypořádání k přijatým a čerpaným účelovým dotacím bylo projednáno s MHMP dne 23. 2. 2024.

 

Zjištěný a neodstraněný nedostatek z prvního dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha-Lipence, přetrvávající z roku 2022, spočívající v nedoložení některých opravných a interních dokladů byl napraven a veškeré doklady byly řádně doloženy. Výhrady a připomínky k závěrečnému účtu ke dni 24. 6. 2024 nebyly doručeny.

 

9. Odejmutí pozemku ze správy MČ Praha-Lipence                                                      

Dne 12. 6. 2024 se na MČ Praha-Lipence obrátil MHMP se žádostí o projednání odejmutí správy pozemků v k. ú. Lipence. Jedná se o část nově oddělených parcel z původní parcely číslo 2330/4 v k. ú. Lipence, a to parcely číslo 2330/46, 2330/47, 2330/48 v k. ú. Lipence podle geometrického plánu GP č. 2564-124/022 a parcely č. 2330/59 v k. ú. Lipence podle geometrického plánu GP č. 672-19/2024, ze svěřené správy MČ Praha-Lipence a její projednání v ZMČ Praha-Lipence. Svou žádost MHMP následně dne 12. 6. 2024 upřesnil, že odejmutí ze svěřené správy se týká pouze pozemku parcelní číslo 2330/59, v k. ú. Lipence, podle geometrického plánu GP č. 2672-19/2024.

Na uvedených pozemcích byly v rámci „Intenzifikace ČOV“ vybudovány MHMP stavební objekty, které jsou součástí areálu Čistírny odpadních vod Lipence. Po odejmutí předmětného pozemku ze svěřené správy MČ Praha-Lipence a následném zápisu v katastru je v plánu tento pozemk předat spolu s vybudovanými stavebními objekty do správy Pražských vodovodů a kanalizací a. s.

10. Zprávy z Rady MČ Praha-Lipence                                                      

11. Věcná břemena       

České radiokomunikace a. s. uložení podzemní komunikační sítě a kabelové komory

Dne 5. 6. 2024 se na MČ Praha-Lipence obrátila společnost SITEL spol s r. o., zastupující České radiokomunikace a. s. se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 24738875, se žádostí o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která se týká umístění vedení veřejné komunikační sítě a podzemní komunikační sítě a kabelové komory KK č. 8, o rozměrech délka: 1 300 mm, šířka 780 mm a hloubka 350 mm, v nichž bude procházet optický kabel a bude v ní umístěna rezerva a případně optická spojka. Kabelová komora bude umístěna na pozemcích parc. č. 2276/23 a 2273/1, oba v k. ú. Lipence, které jsou ve správě MČ Praha-Lipence. Předpokládané umístění kabelové komory a rozsah služebnosti je zakreslen v plánku, který je přílohou návrhu smlouvy. Služebnost k tíži pozemků parcelní č. 2276/23 a 2273/1 oba v k. ú. Lipence, bude zřízena za jednorázovou úhradu 1 570,- Kč bez DPH.

 

12. Zpráva o plnění usnesení (předseda KV)                                                                     

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:306
TÝDEN:2798
CELKEM:684558

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Sociální služby

Sociální péče

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy