...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Podklady

Podklady na 3. zasedání zastupitelstva 30. 1. 2023

 

7. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha-Lipence

Předkládáme ZMČ k projednání návrh úpravy jednacího řádu s cílem zefektivnit jednání lipeneckého zastupitelstva. Inspirovali jsme se jednacími řády ZHMP, Prahy 1 a Prahy-Zbraslav a do aktuálního jednacího řádu jsme včlenili pravidla pro vystoupení veřejnosti k projednávaným bodům, diskuzi občanů a interpelace zastupitelů a prodloužili jsme lhůtu pro svolání přerušeného jednání ZMČ. Účast zastupitelů on-line je povolena pouze za výjimečného stavu, zastupitelům v karanténě nebo ze zdravotních důvodů a je požadována součinnost zastupitelů, kteří o online připojení požádají. Důvodová zpráva je v podkladech pro zastupitele.

 

8. Návrh na změnu územního plánu – pokračování v přerušeném projednávání

Na 30. jednání ZMČ Praha-Lipence dne 12. 9. 2022 byl projednán návrh na změnu územního  plánu ze dne 24. 8. 2022, žadatelů Petra Zralého, Ing. Tomáše Zahradnického a Martina Matouše, týkající se pozemků parc. č. 2337/1, trvalý travní porost o výměře 2 105 m2, pozemek parc. č.2338, trvalý travní porost o výměře 1 465 m2, pozemek parc. č. 2337/2, trvalý travní porost o výměře 150 m2 a část pozemku parc. č. 2339/2, trvalý travní porost o výměře cca 3 052 m2, vše v k. ú. Lipence. Ve svém průvodním dopise se žadatelé odkazují na předběžně projednání v červnu 2022 se starostkou MČ Mgr. Lenkou Kadlecovou a předsedou stavební komise Ing. Martinem Vankem, kdy požadují změnu využití u uvedených pozemků na území OB-A čistě obytné, a to posunutím hranice zastavitelné části MČ mezi územím, tak aby se v dotčené lokalitě shodovala s hranicí zastavěného území MČ. 

Usnesením č. 576/2022 nebyl schválen nesouhlas s uvedeným návrhem. S žadateli jednal pan Vanko a paní Kadlecová a byla podepsána smlouva podle Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území dne … s částkou 1 265 000,-Kč, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu. Majitelé pozemků chtějí využít specifickou formu způsobu plnění investora – závazek nedočerpání kapacity (E2 9.1-9.3 Metodiky) a využít jen 550 m2 HPP na celou plochu změny ÚP.

Na 2. jednání ZMČ Praha-Lipence dne 7. 12. 2022 bylo projednávání bodu přerušeno.

 

9. Smlouva o výpůjčce Areálu TJ Sokol Lipence – pokračování v přerušeném projednávání

Dne 7.12. 2022 byl tento bod přerušen na základě námitek opozice vznesených k vhodnosti smlouvy o výpůjčce a možnosti využití finančních prostředků z reklam a případných pronájmů přímo Tělovýchovnou jednotou Sokol. Dále byly požadovány zprávy o činnosti TJ Sokol.

Stanovisko Mgr. Jakuba Mulače ke smlouvě o výpůjčce je přílohou č. … tohoto zápisu, zprávy o činnosti TJ Sokol za roky 2018 – 2021, které byly prezentovány na valných hromadách TJ Sokol, jsou přílohou č. … tohoto zápisu.

Dne 10.1.2023 poslala paní zastupitelka Ludmila Zájedová připomínky nejmenovaného právníka ke Smlouvě o výpůjčce a žádala jejich zapracování. Vzhledem k tomuto požadavku nebyl záměr výpůjčky do 14.1.2023 zveřejněn a tento bod bude přerušen do příštího jednání ZMČ.

 

10. Schválení rozpočtu MČ Praha-Lipence na rok 2023 

Návrh rozpočtu MČ Praha-Lipence na rok 2023 připravoval správce rozpočtu ve spolupráci s vedením MČ a Finančním výborem ZMČ. Správcem rozpočtu předložený konečný návrh rozpočtu MČ Praha-Lipence na rok 2023, dne 14. 1. 2023 na svém 11. jednání upravila Rada MČ Praha-Lipence a upravená verze je zveřejněna na úřední desce MČ Praha-Lipence od 14. 1. 2023. Finanční výbor návrh rozpočtu projednal na svém zasedání dne .... 

 

10. 1. Rozpočet Městské části Praha Lipence na rok 2023

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 25 986 500,- Kč, výdaje ve výši 33 807 500,- Kč, financování ve výši 7 821 000,- Kč. Rozpočet je navrhován jako schodkový.

 

10. 2. Finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha-Lipence pro rok 2023

Finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha-Lipence vychází z očekávaných příjmů z výnosů, nemá přímý vliv na schválený rozpočet běžného roku.  Podrobný rozpis hospodářské činnosti je zveřejněn ode dne 14. 1. 2022 na úřední desce MČ Praha-Lipence.

 

10. 3. Rozpočet Sociálního fondu Úřadu MČ Praha-Lipence (dále jen Sociální fond) a Fondu rozvoje a rezerv (dále jen FRR) na rok 2023

Návrhy rozpočtů jednotlivých fondů MČ Praha-Lipence na rok 2023 jsou v rámci návrhu rozpočtu MČ Praha-Lipence uveřejněny, na úřední desce MČ Praha-Lipence ode dne 14. 1. 2023.

a) Sociální fond:

Počáteční finanční stav k 1. 1. 2023: 474 000,- Kč, předpokládaný příjem 129 000,- Kč, předpokládané čerpání 201 500,- Kč, předpokládaný konečný stav 401 000,- Kč.

b) Fond FRR:

Počáteční finanční stav k 1. 1. 2023: 139 000,- Kč, předpokládaný příjem 0,- Kč, předpokládané čerpání 1 000,- Kč, konečný stav 138 000,- Kč.

 

11. Schválení „Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028“

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Lipence do roku 2028 připravil správce rozpočtu. Předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Lipence upravila na svém 11. jednání Rada MČ Praha-Lipence a je uveřejněn od 14. 1. 2023 na úřední desce MČ Praha-Lipence. Finanční výbor ZMČ návrh střednědobého výhledu rozpočtu projednal na svém zasedání dne .... a .....

 

12. Zvýšení odměn radním MČ Praha-Lipence

Od roku 2010 činí odměna radním 1.480,- Kč. Vzhledem k pracovnímu nasazení současných

radních, kdy se Rada schází v tomto volebním období v průměru každý týden, navrhuje starostka MČ navýšení jejich měsíční odměny na 4000,- Kč, což činí jen polovinu 

možné odměny neuvolněného radního naší městské části. Celkový dopad tohoto zvýšení na výdaje MČ bude 98 885,-Kč ročně.

 

13. Uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci s Alenou Netolickou, revokace usnesení  

Dne 21.12. neschválilo ZMČ Praha-Lipence Dodatek ke Smlouvě o spolupráci. Opozicí byla napadána správnost původní smlouvy i seznámení projektantů najatých TSK s plánem posunutí oplocení.

Stanovisko pana Mulače, právníka MČ, tvoří přílohu č…. tohoto zápisu.

Vzhledem k doplňujícím informacím předkládá starostka MČ tento bod znovu k hlasování.

 

14. Informace o 1. dílčím přezkoumání hospodaření MČ Praha-Lipence 

V době od 17.10.202 do 3.11.2022 provedla kontrolní skupina Magistrátu hl. m. Prahy 1. dílčí přezkoumání hospodaření MČ Praha-Lipence. Dne 1.12.2022 byl na Úřad MČ doručen „Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha-Lipence“. Vzhledem k zjištěným chybám a nedostatkům, Rada MČ uložila tajemníkovi úřadu na 6. jednání RMČ Praha-Lipence, konaném dne 14. 12. 2022, usnesením č. 6/23 zpracovat informaci k těmto zjištěním. Informace tajemníka Radě MČ k jednotlivým bodům s doporučeními tvoří přílohu č. .... tohoto zápisu. Rada MČ dne 16. 1. 2023 na základě této informace přijala opatření a vydala pokyn zřizovatele zřizovaným subjektům.

Usnesení RMČ ke kontrolní zprávě tvoří přílohu č. … tohoto zápisu.

 

15. Věcná břemena 

Společnost ELPO kabelové sítě VN a NN s.r.o., jako zástupce budoucího oprávněného společnosti PREdistribuce a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19 a, IČO: 27376516 požádala o uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č.: VB/524/2361505, k tíži pozemků č. parc. 639/16 a 639/12, v k. ú. Lipence, uvedeném na LV č. 1655, ve vlastnictví MHMP, ve správě MČ Praha-Lipence. Budoucí oprávněný je podnikatelem provozujícím v elektroenergetice distribuční soustavu na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu č. 120504769, které zahrnuje také katastrální území Lipence. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.

Předmětem budoucí smlouvy je zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – podzemní vedení NN v rozsahu cca 226 bm, v rámci stavební akce Praha 5 – Lipence, Pod Lečí nové kNN, číslo SPP: S-150813

Věcné břemeno bude zřízena úplatně za částku 250,- Kč bez DPH za 1 bm umístěného kabelu. Přesná výměra bude stanovena po provedeném geometrickém zaměření. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. VB/524/2361505 tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

 

. Jmenování předsedy Redakční rady

Redakční rada vybrala na svém jednání dne 18. 1. 2023 ze svého středu kandidáta na předsedu Redakční rady a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Lipence jmenovat předsedou Redakční rady Tomáše Pelíška.

 

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy