...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

OSKŠ - VÝSTRAHA ČHMÚ: 

SILNÝ VÍTR (nízký stupeň nebezpečí) od čtvrtka 27. 1. 2022 18:00 hodin do pátku 28. 1. 2022 18:00 hodin

Podklady

Podklady na 25. zasedání zastupitelstva 13. 11. 2021

 

6. Informace o přípravách Strategického plánu Vanko

Již téměř rok pracuje tým architektů na strategickém plánu rozvoje Lipenců s koncepční rozvahou. Na jaře a v létě proběhl sběr dat a analytická fáze projektu včetně dotazníkového šetření, kulatých stolů a první veřejné debaty. Na podzim realizační tým pracuje na návrhové části dokumentů, která byla veřejnosti představena na workshopu a druhé veřejné debatě v listopadu 2021.

Samotný plán má čtyři strategické směry: regulační směr „Lipence mezi Vltavou a Berounkou“, dva rozvojové směry „Svébytná pražská městská část“ a „Dostupné a prostupné Lipence“ a jeden směr kohezní „Soudružná a prosperující obec“.

Z analýzy i participačních aktivit vykrystalizovaly prioritní projekty. Společným cílem všech projektů je zvýšení kvality života v Lipencích a reflexe požadavků občanů městské části na zachování jejího charakteru. Architekti z Ateliéru L navrhli v rámci zpracované koncepční rozvahy o území projekty, které posílí identitu městské části, podpoří její fyzickou prostupnost a také zlepší kvalitu veřejných prostranství.

Nejdůležitější návrhy se týkají regulace nové výstavby, umístění a podoba budoucích center městské části a rozvoj školství.

 

8. Schválení záměru vypsat výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace MŠ Lipence

Ing. arch. Vít Dušek předal dne 25.11. 2021 vyhotovenou architektonickou studii rozšíření MŠ Lipence, která mu byla zadána usnesením zastupitelstva č. 402/2021 schváleném na 23. jednání ZMČ Praha-Lipence, konaném dne 20. 09. 2021.

Pro získání stavebního povolení je potřeba vyhotovit další stupeň projektové dokumentace – DUR a DSP, předpokládaná finanční náročnost je 2 mil. Kč. včetně získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Žádný dotační program na projektovou dokumentaci vypsán není, náklady se pravděpodobně podaří zahrnout do uznatelných nákladů na stavbu dodatečně nebo je získat z rezervy malých městských částí pro rok 2022.

I přes nejistotu, zda nám bude výše nákladů proplacena nebo ji uhradíme z rozpočtu MČ, navrhuje starostka vypsat výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Stavební povolení je v drtivé většině dotačních programů podmínkou podání žádosti.

Po konzultaci s Ing. Petrem Šiškou je navrženo výběrové řízení na zhotovitele DUR a DSP s opčním právem na DVZ v podrobnosti prováděcí dokumentace v předpokládané celkové výši 4 200 000,- Kč.

 

9. Schválení Darovací smlouvy „Velkotržnice Lipence“

Velkotržnice Lipence, s. r. o., se sídlem K Radotínu 492, 155 31 Praha 5 – Lipence, IČO: 25632221, poskytne MČ Praha – Lipence finanční dar ve výši 100 000,- Kč, ve prospěch občanů MČ Praha-Lipence, na základě darovací smlouvy.

10. 7. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence

Rozpočtářka MČ Praha – Lipence předkládá ke schválení Zastupitelstvu MČ 7. úpravu rozpočtu MČ Praha-Lipence, spočívající v přijetí finančního daru – kontribuce ve výši 150 000,- Kč, na částečnou úhradu architektonické studie na rozšíření MŠ Lipence, čímž dojde ke zvýšení příjmů na částku 29 116 400,- Kč, dále použití částky 150 000,- Kč na částečnou úhradu architektonické studie rozšíření MŠ Lipence, čímž dochází k navýšení výdajů na částku 35 969 100,- Kč. Dále k přesunu finančních prostředků v částce 25 000,- Kč z položky Lipenecké akce, senioři do položky senioři – příspěvek na obědy. Tímto přesunem nedochází ke změně financování, toto zůstává v částce 6 852 700,- Kč.

7. úprava rozpočtu byla zaslána k vyjádření Finančnímu výboru dne 06. 12. 2021. Finanční výbor 7. úpravu projednal dne 8. 12.  2021.

 

11. Schválení Rozpočtového provizoria MČ Praha – Lipence na rok 2022 

Protože není schválen rozpočet hl. m. Prahy, do 01. 01. 2022 nebude schválen rozpočet MČ Praha-Lipence, musí MČ po 01. 01. 2021 do schválení rozpočtu hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Zásady pro hospodaření MČ Praha-Lipence v období rozpočtového provizoria v roce 2022 jsou uveřejněny na úřední desce MČ Praha-Lipence od 22. 11. 2021. Finančnímu výboru byly zaslány dne 22. 11. 2021 k vyjádření. Finanční výbor je projednal 8. 12. 2021.

 

12. Nabídka spol. VIAGEM a. s. na odkup pozemku parc. č. 2311/22

Na Městskou část Praha-Lipence se obrátila s nabídkou odkupu spol. VIAGEM a. s., se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, jako jediný vlastník pozemku parc. č. 2311/22 v k. ú. Lipence, o výměře 3 786 m2, za cenu 150,- Kč/m2, tzn. za celkovou částku 567 900,- Kč. Rada MČ Praha-Lipence se seznámila na svém 71. jednání dne 10. 11. 2021 s touto nabídkou a nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Lipence koupi pozemku schválit.

 

13. Věcná břemena

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2265/4 v k. ú. Lipence

Společnost CETIN a. s. se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO:04084063 na základě „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“ ze dne 13. 05. 2020 požádala o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“ k tíži pozemku parc. č. 2265/4 v k. ú. Lipence v rozsahu uvedeném v geometrickém plánu č. 2506-498/2021, ze dne 22. 10. 2021, za účelem umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení. CETIN a. s. je podnikatelem zajišťujícím sítě elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a je investorem stavby pod označením 11010-073389, 0566/2017_FTTH_Lipenický_statek_OK, v jejímž rámci má zájem na pozemku umístit podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě spojka T-Matrix, chránička PE110, trubičkový systém 3x10/8 mm + 4x7/5,5 mm, optický kabel typu Xpress Tube 24 vl. ribbon. Výše úplaty za zřízení služebnosti je stanovena na částku 1 200,- Kč bez DPH. Návrh smlouvy s geometrickým plánem je uložen na datovém úložišti MČ Praha-Lipence.

  

14. Různé 

14.1. Žádost o změnu územního plánu zkráceným postupem

Dne 05. 11. 2021 byl podán na Úřad MČ Praha-Lipence Martou Pražákovou a Hanou Zenkl návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, týkající se pozemku parc. č. 2181/24 v k. ú. Lipence, o výměře 2 500 m2, kde požadují změnu spodní části pozemku 2181/24 z „OP/OB-A“ trvalý travní porost na „OB-A“, tak aby bylo možné na pozemku postavit rodinné domy typu přízemní bungalov.

Návrh byl postoupen stavební komisi k vyjádření dne 05. 11. 2021. Stavební komise ve stanovisku ze 6. 12. 2021 souhlasí se změnou za podmínky, že žadatelky se zaváží souhlasit s budoucím rozšířením ulice Na Lhotkách.

  

14.2. Úročení účtů MČ u České spořitelny a. s.

Finanční prostředky MČ Praha-Lipence jsou uloženy na pěti účtech u České spořitelny na nulový úrok.

Vzhledem k růstu úrokových sazeb jsme požádali Českou spořitelnu o nabídku spořícího účtu a termínovaných vkladů. Bankovní poradce ČS a. s. nám zaslal nabídku platnou od 01.01. 2022: úroková míra běžného účtu 1 % p. a., úroková míra spořícího účtu s minimálním zůstatkem 5 mil. Kč 1,5 % p. a. a úrokové míry vkladových účtů podle délky úložky 14 dní – 1,65 % p. a., 1 měsíc 1,75 % p. a., 3 měsíce 1,95 % p. a. Nabídka platí jako celek.

Převedení běžného účtu MČ k jiné bance by bylo velmi náročné vzhledem ke všem účetním programům. Zároveň jsme dotazem na MHMP ověřili, že na spořící účet nesmíme převést účelově vázané dotace. Z tohoto pohledu se jeví nejvýhodnější zřízení spořícího účtu v ČS a. s., a tím dosažení úročení běžného účtu.

Na kompetence a způsob převodů mezi běžným a spořícím účtem městské části jsme zaslali dotaz na legislativně-právnímu odboru MHMP, odpověď zatím nemáme.

 

14.3. Informace o postupu architektonické soutěže o návrh na přístavbu jídelny ZŠ Lipence

Ke dni 22. 11. 2021 bylo do soutěže přihlášeno 17 portfolií. Dne 30. 11. 2021 v 15:00 hodin, uplynula lhůta pro podání žádostí o účast a portfolií. Ve lhůtě bylo elektronicky přes profil zadavatele přijato 18 podání; 1 podání bylo vzato zpět a opětovně podáno, tj. celkově máme 17 přihlášených účastníků. Jednání poroty k výběru pěti portfolií proběhne ve středu 15. 12. 2021.

 

14.4. Informace o zrušení JŘBÚ – Úprava kolem pomníku

V JŘBÚ byla vybrána firma BesBre s. r. o., Na pěšinách 365/74, 182 00 Praha 8 - Kobylisy na Úpravu kolem pomníku. Původní předpoklad byl, že se zakázka zrealizuje ještě v letošním roce. Vybraný dodavatel však tři týdny nedodal podklady nutné k uzavření smlouvy. Proto se Rada rozhodla VŘ zrušit a vyhlásit VŘ znovu počátkem příštího roku.

Užitečné odkazy