...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

OS KŠ INFO - VÝSTRAHA ČHMÚ: SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí) ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 12:00 do 21:00 hodin. 

Podklady

Podklady na 21. zasedání zastupitelstva

 

7. Schválení účetní závěrky MČ Praha – Lipence za rok 2020   

Hlavní účetní MČ Praha – Lipence paní Dana Bláhová předkládá zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku Městské části Praha-Lipence za rok 2020, včetně příloh, inventarizačních zpráv MČ, příspěvkových organizací. Materiály ke schválení účetní závěrky mají 16 příloh, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Lipence za rok 2020,

Všechny materiály k tomu byly uloženy na úložišti dne 05. 05. 2021 a jsou k dispozici též u tajemníka

8.1. 2. úprava rozpočtu MČ Praha – Lipence

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem poskytnuty ze strany hl. m. Prahy v roce 2020. MČ Praha-Lipence byla ponechána částka ve výši 3 247 652,60 Kč na následující akce:

částka 1 908 750,- Kč            na přístavbu a stavební úpravy přízemí jídelny ZŠ Lipence

částka 756 027,10 Kč             na venkovní učebnu a zahradu ZŠ Lipence

částka 582 875,50 Kč             na klimatizaci ZŠ Lipence

Dochází tedy k navýšení financování na částku 5 405 400,- Kč, příjmy zůstávají nezměněny ve výši 25 922 100,- Kč, výdaje se zvyšují na částku 31 327 500,- Kč.

9. Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu MČ na rekonstrukci ulice Pod Lečí

Ze strany občanů bydlících v ulici Pod Lečí je opakovaně poukazováno na havarijní stav komunikace Pod Lečí, kde dochází k propadání zámkové dlažby a vznikají zde výrazné nerovnosti na komunikaci, z níž vyčnívají kanálky kanalizace. Vedení MČ si nechalo zpracovat předběžnou kalkulaci celkové opravy komunikace Pod Lečí, která byla vyčíslena na části cca 3 180 000,- Kč s DPH. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Rada MČ navrhuje Zastupitelstvu vyčlenění částky 1 000 000,- Kč na rekonstrukci komunikace Pod Lečí, z kapitoly „03

10. 1. Darovací smlouva K. na pozemek parc. č. 206/8

Vzhledem k odmítnutí provedení zápisu schválené smlouvy označené: „Darovací smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci“ dárců S. K. a S. K., zastoupených rodiči Z. a M. K. a obdarovaným Hlavní město Praha, zastoupenou MČ Praha-Lipence na pozemek parc. č. 206/8 v k. ú. Lipence o výměře 106 m2 ze strany Katastrálního úřadu, pro formální vady (chybně uvedená data narození v souhlasném usnesení opatrovnického soudu u jednoho z rodičů, chybné formulace ustanovení darovací smlouvy), byla „Darovací smlouva“ přepracována, aby byla vkladu schopná do katastru nemovitostí a je třeba před jejím schválením opatrovnickým soudem, znovu schválit aktuální znění. Původní smlouva byla schválena na 17. jednání ZMČ, dne 1. 09. 2020, usnesením č. 294/2020.

 

10. 2. Kupní smlouva K. na pozemek parc. č. 1928/4, v k. ú. Lipence

Katastrální úřad odmítl provést zápis „Kupní smlouvy“ prodávajícího MČ Praha-Lipence a kupujících S. aj. K., na oddělený pozemek parc. č. 1928/4 v k. ú. Lipence o výměře 21 m2, neboť v průběhu vyřizování prodeje došlo ke změně rodinného stavu kupujících a tito předmětný pozemek nabydou do společného jmění manželů, což nebylo v původní smlouvě uvedeno. Kupní cena stanovená znaleckým posudkem Ing. Václava Myslíka ve výši 20 000,- Kč, již byla kupujícími uhrazena. Zastupitelstvo MČ již vyslovilo souhlas s prodejem na svém 16 jednání dne 22. 06. 2020, usnesením č. 278/2020.

10. 3. Kupní smlouva PREDistribuce a. s. na oddělený pozemek parc. č. 2239/20

Společnost PREDistribuce a. s. se sídlem Praha 5, Svornosti 19 a předložila ke schválení „Kupní smlouvu ev. č. KV/G33/13427/1944285“ na základě uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. KB/S24/1323523, mezi MČ Praha-Lipence a PREDistribuce a.s., ze dne 21. 10. 2013. Předmětem kupní smlouvy je oddělený pozemek parc. č. 2239/20 v k. ú. Lipence podle geometrického plánu č. 2326-5/2019 o velikosti 16 m2, na kterém je vybudována trafostanice TS 5823, které je součástí distribuční soustavy. Dohodnutá kupní cena za pozemek parc. č. 2239/20 činí 63 200,- Kč, což odpovídá částce 3 950,- Kč/m2.

11. Změny územního plánu

11.1. Návrh na změnu územního plánu P., K., pozemek parc. č. 2179/11

Dne 21. 04. 2021 byl na Úřad MČ Praha-Lipence doručen „Návrh na pořízení změny územního plánu“ žadatelů E. P. aj. K., týkající se pozemku parc. č. 2179/11 v k. ú. Lipence o výměře 1 780 m2, kdy žadatelé poukazují na nelogické vymezení hranice zastavitelného území, kdy na pozemku parc. č. 2179/11 o velikosti 1 780 m2, je podle územního plánu OB-B zastavitelná část zaměřená geodetem jen 133 m2. Proto žádají rozšíření územního plánu OB-B zastavitelného území na celou výměru pozemku 1 780 m2.

12. Věcná břemena

12. 1. Žádost PREdistribuce a. s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, pozemek parc. č. 2141/1 v k. ú. Lipence

Společnost PREdistribuce a. s., se sídlem sídlo Praha 5, Svornosti 3199/19 a, IČ: 27376516 požádala o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ev. č. VB/S24/2153900, k tíži pozemku č. parc. 2141/1, v k. ú. Lipence, uvedeném na LV č. 1655, ve vlastnictví MHMP a správě MČ Praha-Lipence.

Oprávněný je podnikatelem provozujícím v elektroenergetice distribuční soustavu na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu č. 120504769, které zahrnuje také katastrální území Lipence. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.

Předmětem smlouvy o smlouvě budoucí je zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – kabelu NN 1 kV, typ AYKY-J-OT 3x240+120+OT 12/8 a komunikačního zřízení v rozsahu 13 bm, v rámci stavební akce „Praha-Lipence, Na Lhotkách, číslo SPP: S-143437. Věcné břemeno bude následně zřízeno úplatně za částku 1 300,- Kč bez DPH.

12. 2. Žádost PREdistribuce a. s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, pozemek parc. č.2345/67.v k. ú. Lipence

Společnost PREdistribuce a. s., se sídlem sídlo Praha 5, Svornosti 3199/19 a, IČ: 27376516 požádala o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ev. č. VB/S24/2153213, k tíži pozemku č. parc. 2345/67, v k. ú. Lipence, uvedeném na LV č. 1655, ve vlastnictví MHMP a správě MČ Praha-Lipence.

Oprávněný je podnikatelem provozujícím v elektroenergetice distribuční soustavu na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu č. 120504769, které zahrnuje také katastrální území Lipence. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.

Předmětem smlouvy o smlouvě budoucí je zřízení věcného břemene za účelem umístění podzemního kabelového vedení VN a HDPE trubky v rozsahu 3 bm, v rámci stavební akce: Praha – Zbraslav, RS 9560, kVN, Na Báních, RAZ MV, číslo SPP: S-145653. Věcné břemeno bude následně zřízeno úplatně za částku 1 000,- Kč bez DPH.

13. Různé

13. 1. Nesouhlas a stížnost p. B. na testování žáků ZŠ

Občan p. B. požádal o zařazení na bod jednání zastupitelstva jeho nesouhlas nošením roušek a se samotestováním žáků ZŠ. Na jeho stížnost odpověděla ředitelka ZŠ dopisem dne 03. 05. 2021. MČ Praha-Lipence jako zřizovatel ZŠ Lipence k stojí za informacemi a sděleními ředitelky ZŠ Lipence Mgr. Jitky Krůtové uvedenými v jejím dopise dne 03. 05. 2021. Stěžovatel se v případě svého nesouhlasu s nařízeními Ministerstva zdravotnictví či Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy může obrátit na soud, který jako jediný je oprávněn uvedená nařízení či opatření zrušit.

13.2. Darovací smlouva na kamery

Letos již podruhé se naše městská část zúčastnila projektu Slepá místa. MČ Praha-Lipence získala tak dvě tzv. chytré kamery. Jedna bude umístěna na Jílovišťské ulici, druhá u lávky do Černošic. Spolu s kamerou, která je již nyní umístěna na ulici Josefa Houdka na Peluňku, budou tvořit ucelený systém. Monitorování příjezdových komunikací se jeví jako velmi dobrá prevence kriminality a pomocný prostředek při pátrání po pachatelích kriminální činnosti.

Předmětné kamery daruje spol. AXIS Communications s. r. o., jedná se o 2 ks kamer, 2 ks rozvaděčů, 2 ks držáků na sloup veřejného osvětlení, 2 ks SD karet, 2 aplikací na rozpoznávání registračních značek do kamer a obslužný software v celkové hodnotě 150 000,- Kč.

13. 3  Administrátor architektonické soutěže

Dne 30. 4. komise pro otevírání obálek odtajnila nabídky VŘ na Administrátora architektonické soutěže. Podány byly tři nabídky MOBA studio s.r.o., Turkmenská 1420/2, Praha 10, IČ: 61459720 s cenou 387 000,- Kč bez DPH, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČ: 26454807 s cenou 385 000,- Kč bez DPH a Advokátní kancelář Dohnal & Bernard s.r.o., Klokotská 103/13, Tábor, IČ: 01825666 s cenou 410 000,- Kč bez DPH.

13. 4 Rozdělení finančních prostředků pro neziskové organizace

Na základě schváleného Rozpočtu pro rok 2021 je pro neziskové organizace určeno v letošním roce 170.000,- Kč. Neziskové organizace působící v Lipencích jsou SDH Lipence, TJ Sokol Lipence, Modelklub Lipence, V srdci Líp. Částka bude rozdělena takto:

SDH Lipence                          60.000,- Kč

TJ Sokol Lipence                   60.000,- Kč

Modelklub Lipence                20.000,- Kč

V srdci Líp                               20.000,- Kč

Zbývajících 10.000,- Kč zůstane nerozděleno pro případné další organizace.

Užitečné odkazy