...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Podklady

Podklady na 23. zasedání zastupitelstva 20. 9. 2021

6. Představení „Studie proveditelnosti rozšíření MŠ Lipence“  

Na začátku letošního roku 2021 starostka s místostarostkou a s paní ředitelkou MŠ prověřili stávající projekt přístavby MŠ, zejména s ohledem na současné potřeby školky a plánovaný demografický nárůst. Následně byl osloven autor původního rozšíření Ing. arch. Dušek ze společnosti Atelier Genesis s. r. o., a byl požádán o zpracování „Studie proveditelnosti rozšíření kapacity Mateřské školy Lipence“, ideálně při zachování původně zpracované projektové dokumentace. Výsledkem je varianta řešení, kterou přišel pan architekt osobně představit.

Studie s sebou přináší rozšíření na 6 kmenových tříd, novou kuchyni, zázemí pro učitelky i ředitelku, lepší splynutí budovy se zahradou a počítá s demolicí původní budovy. Výstavba je rozdělena na dvě etapy tak, aby po celou dobu výstavby zůstala MŠ plně funkční. Celá studie je uložena na úložišti MČ Praha – Lipence.

8. Dodatek č. 6 ke smlouvě s 1. Vodohospodářskou společností s. r. o.

MČ Praha-Lipence a 1. VHS připravuje uzavření 6. dodatku ke Smlouvě o provozování, který ukončí vzájemnou spolupráci. Jeho konečné znění není dosud odsouhlaseno.

9. 4. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence  

Rozpočtářka MČ Praha – Lipence předkládá ke schválení Zastupitelstvu MČ 4. úpravu rozpočtu MČ Praha-Lipence, spočívající v přijetí transferů, a to dotace od Magistrátu hl. m. Prahy, Jednak na posílení mzdových prostředků pro ZŠ a MŠ ve výši 725 800,- Kč, podílu na výtěžku z hazardních her ve výši 172 000,- Kč, investiční dotace na zajištění parkování jízdních kol ve výši 280 000,- Kč a neinvestiční dotace na výsadbu stromů a úpravu zeleně ve výši 520 000,- Kč. V oblasti daňových příjmů se jedná o vratku na dani z příjmu právnických osob ve výši 150 500,- Kč a finanční vypořádání přeplatků místních poplatků ve výši 700,- Kč. V kapitálových příjmech jde o přijetí daru od spol. Studio Invest s.r.o. ve výši 140 000,- Kč. Po 4. úpravě rozpočtu, tak vzrostou příjmy o částku 1 989 000,- Kč na částku 28 227 900,- Kč. Výdaje vzrostou 1 851 400,- Kč na částku 28 227 900,- Kč. a financování klesne o částku 137 600,- Kč, tvořenou vratkou z daně příjmů právnických osob ve výši 150 500,- Kč, vyúčtování místních poplatků v částce 700,- Kč a finanční vypořádání – vyúčtování dotací o 13 600,- Kč, na celkovou částku 6 852 700,- Kč

4. úprava rozpočtu byla zaslána k vyjádření Finančnímu výboru, který ji projednal a dne 12. 09. 2021 ji doporučil ZMČ Praha-Lipence ke schválení.

10. Doplnění textu Usnesení č. 388/2021 z 21.06. 2021 - Schválení Závěrečného účtu

Na 22. jednání Zastupitelstva MČ dne 21. 06. 2021, byl pod bodem č. 7 jednání schválen závěrečný účet MČ Praha – Lipence za rok 2020. V rámci zveřejnění závěrečného účtu ani rozpravy nebyly vzneseny žádné připomínky či výhrady. Při formulaci usnesení č. 388/2021 z jeho textu vypadla slova „bez výhrad“ Formulace schválení závěrečného účtu je dána zákonem a to konkrétně § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Omlouvám se zastupitelům za tuto chybu a žádám o schválení doplnění textu usnesení č. 388/2021 v prvním řádku za slova „Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje“ doplnit text „bez výhrad“ ostatní znění usnesení zůstává beze změny.

Původní text usnesení 388/2021:

Usnesení č. 388/2021:                                                         

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence schvaluje „Závěrečný účet Městské části Praha-Lipence za rok 2020“, včetně patnácti příloh, inventarizačních zpráv městské části a příspěvkových organizací a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Lipence za rok 2020. Kompletní Závěrečný účet spolu s přílohami tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

11. Předání a svěření majetku od Magistrátu hl. m. Prahy MČ Praha-Lipence         

11. 1.  Převzetí hmotného majetku získaného investiční výstavbou od Magistrátu hl. m. Prahy – Komunikace V Roklích

Magistrát hl. m. Prahy na základě Protokolu č. PP/21/09/317/2021 o převodu hmotného majetku získaného výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy, předává MČ Praha-Lipence hmotný majetek vybudovaný v rámce stavby: TV Lipence, č. stavby 0113, název objektu: Lipany, č. objektu: etapa 0003 - Rekonstrukce komunikace V Roklích, umístěné na pozemcích parc. č. 625, 626/3, 628/1, 628/2, 630/1 a 693 vše v k. ú. Lipence. Jedná se o rekonstrukci komunikace v délce 330,50 m Kryt komunikace byl proveden ze zámkové dlažby. Součástí komunikace jsou zpomalovací retardéry, parkovací stání a vjezdy. Odvodnění komunikace bylo provedeno pomocí nových uličních vpustí, které byly zaústěny do zatrubněného potoka a také přímo do potoka. Pořizovací hodnota předávaného majetku činí 5 639 809,- Kč. Stavba byla uvedena do užívání na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 12. 05. 2010 s právní mocí dne 28. 05. 2010 a nebyla dosud předána MČ Praha-Lipence.

Vzhledem k tomu, že MČ Praha – Lipence je předáván hmotný majetek, je třeba souhlasu Zastupitelstva MČ Praha – Lipence. Veškeré listinné materiály jsou na úložišti MČ Praha – Lipence.

11. 2.  Převzetí hmotného majetku získaného investiční výstavbou od Magistrátu hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy na základě Protokolu č. PP/21/09/396/2021 o převodu hmotného majetku získaného výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy, předává MČ Praha-Lipence hmotný majetek vybudovaný v rámce stavby: TV Lipence, č. stavby 0113, název objektu: Lipany, č. objektu: etapa 0003 - Rekonstrukce komunikací v ul. Spotřebitelská, Chovatelská, Ovocnářská, Pěstitelská, Žulová, K Obci, Jiříčkova, K Samoobsluze, Ke Splávku, Jana Čerstvého a U Lip, umístěné na pozemcích parc. č. 615, 623/1, 623/3, 946, 945, 944, 943, 942, 941, 622, 523/2, 572/2, 574/2, 616, 618/1, 621/1, 621/2, 617/1, 617/2 vše v k. ú. Lipence.

Jedná se o rekonstrukce komunikací v ulicích:

- Spotřebitelská                                                          v celkové ceně             3 786 261,52 Kč

- Chovatelská                                                             v celkové ceně            3 455 856,63 Kč

- Ovocnářská                                                             v celkové ceně            3 571 944,84 Kč

- Pěstitelská                                                               v celkové ceně            3 682 079,80 Kč

- Žulová                                                                      v celkové ceně            3 348 698,28 Kč

- K Obci                                                                      v celkové ceně               890 009,59 Kč

- Jiříčkova (od ul. k Samoobsluze po ul. U Lip)         v celkové ceně            2 461 665,31 Kč

- K Samoobsluze                                                       v celkové ceně            3 622 547,39 Kč

- Ke Splávku (od ul. k Samoobsluze po ul. U Lip)     v celkové ceně            2 402 132,90 Kč

- Jana Čerstvého                                                       v celkové ceně            2 545 010,70 Kč

- U Lip                                                                        v celkové ceně            1 839 606,49 Kč

Povrchy komunikací byly provedeny z betonové vibrolisované dlažby (vyjma ul. U Lip, kde byl u vozovky proveden asfaltový povrch, chodník byl proveden z betonové vibrolisované dlažby). Dešťové vody z komunikací jsou odváděny spádem do odvodňovacích žlabů, zaústěných do kanalizace. Stavba byla uvedena do užívání na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 12. 05. 2010 s právní mocí dne 28.05.2010 a nebyla dosud předána MČ Praha-Lipence.

Celková pořizovací hodnota předávaného majetku činí 31 605 813,45 Kč.

Vzhledem k tomu, že MČ Praha – Lipence je předáván hmotný majetek, je třeba souhlasu Zastupitelstva MČ Praha – Lipence. Veškeré listinné materiály jsou na úložišti MČ Praha – Lipence.

12. Úprava okolí pomníku   

MČ Praha-Lipence obdržela od Magistrátu hl. m. Prahy dotaci na úpravu zeleně okolí kolem pomníku ve výši 500 000,- Kč. V úterý 7. 9. 2021 bylo vyhlášeno VŘ na zhotovitele, s termínem pro podání nabídek do 22. 9. 2021 do 10:00 hodin a předpokládanou cenou 550 000,- Kč včetně DPH.

13. Schválení výherce výběrového řízení                                   

13. 1. „MČ Lipence-Oprava komunikací 3x“

MČ Praha – Lipence na základě předchozího odsouhlasení zadávacích podmínek Radou MČ dne 10. 08. 2021 uveřejnila na portálu vhodne-uveřejneni.cz, na profilu zadavatele MČ Praha – Lipence veřejnou zakázku „MČ Lipence – oprava komunikací 3x“ s termínem podání nabídek do 31. 08. 2021, který byl následně prodloužen do 06. 09. 2021. Jedná se o opravu komunikace obratiště MHD v Dolních Černošicích, opravy výtluků v komunikacích Oddechová a Dolnočernošická.

Hodnotící komise dne 06. 09. 2021 na základě předložených nabídek, jako vítěze vybrala firmu Stavební společnost Šlehofer, s. r. o. Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha-Radotín, IČ: 27146324 s celkovou cenou 677 491,- Kč bez DPH. Protokol o otevírání nabídek tvoří přílohu č. .... tohoto zápisu.

13. 2. „MČ Lipence-Oprava ulice Pod Lečí 2“

MČ Praha – Lipence na základě předchozího odsouhlasení zadávacích podmínek Radou MČ dne 10. 08. 2021 uveřejnila na portálu vhodne-uveřejneni.cz, na profilu zadavatele MČ Praha – Lipence veřejnou zakázku „MČ Lipence – Oprava ulice Pod Lečí “ s termínem podání nabídek do 31. 08. 2021, který byl následně prodloužen do 06. 09. 2021. Na tuto výzvu se nepřihlásil žádný zájemce, výzva byla tedy 10. 9. 2021 vyhlášena znovu s termínem podání nabídek do 28. 9. 2021 a s možností podání nabídek i v listinné podobě.

14. Záměry směny pozemků v MČ Praha – Lipence

14. 1. Směny pozemků pod komunikacemi

Na základě několika žádostí od občanů o směnu pozemků, bylo zjištěno, že různé části místních komunikací se nacházejí na pozemcích soukromých vlastníků. Vedení MČ Praha-Lipence chce řešit tuto problematiku koncepčně a stanovit jednotný postup vypořádání se všemi vlastníky těchto pozemků. Rozhodlo se tedy nejprve shromáždit všechny podklady k pozemkům, po kterých vedou místní komunikace, a projednat možnost řešení s MHMP.

14. 2. Sojkovi – neoprávněné využívání části pozemku parc. č.1928/1, směna pozemků                            

Starostka seznámila zastupitele se situací na pozemku parc. č. 1928/1, kdy ze strany manželů Sojkových je neoprávněně oplocena a využívána část uvedeného pozemku na rohu ulic Údolí Hvězd a Nad Údolím Hvězd. Tento stav byl zjištěn v rámci zpracovávané projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Nad Údolím Hvězd. Řešením situace je jednak odstranění drátěného plotu a betonového stání, neoprávněně umístěného na pozemku parc. č. 1928/1 a dále směny části pozemku parc. č. 1928/1 za část pozemku parc. č. 1645, vše v k. ú. Lipence, aby došlo ke zlepšení rozhledových podmínek v křižovatce ulic Údolí hvězd x Nad Údolím Hvězd.

Jako podklad pro směnu pozemků bude nutné vypracovat geometrický plán a znalecký posudek na náklady manželů Sojkových, proto je nejprve projednávána tato směna jako záměr.

14. 3. Lidinská – návrh směnu části pozemku 2220/1

Dne 15.2.2021 schválilo ZMČ Praha-Lipence na svém 19. zasedání připomínku ke změně 3009 územního plánu na pozemku parc, č. 2220/1. Výbor pro územní rozvoj dne 24.8.2021 vyslovil nesouhlas s touto změnou.

Ing. Lucie Lidinská zaslala na MČ, k rukám starostky, nabídku směny. Podstatou návrhu je směna části pozemku parc. č. 2220/1, o velikosti 4 000 m2 se zónováním VV, 800 m2 se zónování OB (komunikace) a 2 000 m2 se zónováním ZMK za stavební pozemky se zavedenými sítěmi a příjezdovou komunikací v ploše nejméně 4 500 m2 a vybudování cesty včetně sítí z ulice K průhonu ke zbylé části pozemku č. 2220/1 a převedení těchto komunikací a sítí do vlastnictví paní Lidinské, a dále převedení pozemku parc. č. 2220/32, části pozemku parc. č. 669/1 a parc. č. 636/2, vše v kat. území Lipence.

Takto navržená směna by byla pro MČ Praha-Lipence nevýhodná, proto Rada MČ pověřila radní p. Zahradníka a p. Vanka k jednání s paní Lidinskou o variantě přijatelné pro obě strany.

 15. Věcná břemena   

15. 1. Žádost PREdistribuce a. s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

Společnost PREdistribuce a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19 a, IČ: 27376516 požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14988/2154337, k tíži pozemku č. parc. 644/9, v k. ú. Lipence, uvedeném na LV č. 1655, ve vlastnictví MHMP a správě MČ Praha-Lipence.

Oprávněný je podnikatelem provozujícím v elektroenergetice distribuční soustavu na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu č. 120504769, které zahrnuje také katastrální území Lipence. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – podzemního NN a telekomunikačního vedení, jehož obsahem je právo společnosti PREdistribuce, zřídit a provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na uvedeném pozemku. Rozsah věcného břemene o velikosti 3 m2 je vymezen v geometrickém plánu č. 2142-16/2014, schváleném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dne 02. 07. 2014, pod č. 29196/2014. Geometrický plán je přílohou a nedílnou součástí smlouvy.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně a její výše činí 1 500,- Kč bez DPH.

15. 2. Pražská plynárenská Distribuce a. s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor správy a vyvádění majetku v rámci stavby č. 011 TV Lipence, etapa 0003 Lipany budoval plynovod včetně plynovodních přípojek v ulici V Roklích v Praze 5 - Lipence. Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Pražskou plynárenskou připravuje  odprodej uvedeného plynárenského zařízení do vlastnictví Pražské plynárenské a v této souvislosti je potřeba pro stavbu plynárenského zařízení zřídit k pozemkům ve svěřené správě MČ Praha - Lipence věcné břemeno přístupu, provozování, údržby a opravy plynárenského zařízení ve prospěch Pražské plynárenské a.s. Společnost Pražská plynárenská Distribuce a. s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, IČ: 27403505 požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 792/2021, k tíži pozemků č. parc. 614, 628/1, 625, 630/1 a 626/3, vše v k. ú. Lipence, uvedeném na LV č. 1655, ve vlastnictví MHMP a správě MČ Praha-Lipence.

Oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na území vymezeném licencí ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění a je oprávněn na základě uvedeného zákona, v souladu s podmínkami vyplývajícími ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, zřizovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení a má za povinnost zajišťovat spolehlivý provoz a rozvoj distribuční soustavy, na území, které zahrnuje také katastrální území Lipence. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – plynovodu a plynových přípojek. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 2494-104/2021, schváleném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dne 12. 08. 2021, pod č. PGP-3330/2021-101. Geometrický plán je přílohou a nedílnou součástí smlouvy. Návrh smlouvy spolu s geometrickým plánem je uložen na úložišti MČ Praha-Lipence.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně a její výše činí 41 700,- Kč, bez DPH.

16. Různé

16. 1. Doplnění návrhu na změnu územního plánu Perutková, Krejsa, pozemek parc. č. 2179/11

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na svém 21. zasedání dne 17. 05. 2021 projednalo návrh na změnu územního plánu žadatelů Eva Perutková a Jan Krejsa, kdy bylo odesláno na MHMP stanovisko „bez vyjádření“.

Žadatelé dne 07. 07. 2021 změnili svou žádost s tím, že požadují změnu pozemku parc. č. 2179/11 o výměře 1 780 m2, který vlastní na změnu z OR/OB-A nikoliv na OB-B, ale pouze na OB-A a to z důvodu, že na pozemku chtějí postavit pouze jeden rodinný dům. Rada MČ toto doplnění vzala na vědomí a předkládá jej zastupitelstvu k projednání. Stavební komise návrh projednala dne 16. 09. 2021 a vyslovila souhlas se změnou.

16. 2. Žádost Miroslava Šilhavého o revokaci usnesení č. 189/2019

Pan Miroslav Šilhavý žádá o revokaci usnesení č. 189/2019, z jednání Zastupitelstva MČ Praha–Lipence, č. 11/11-2019, ze dne 04. 11. 2019 – žádost občanů o změnu ÚP vedenou na MHMP ve VLNĚ 9, č. 3006. Podnět změny ÚP Z 3006/09 – pozemky č. parc. 2350/4, 2350/41, 2350/45, 2350/6, 2350/57, 2350/16, 2350/51, 2350/44, 2350/46, 2350/18, 2350/8, 2350/70, 2350/71, 2350/40 o celkové výměře 9.696 m2 z OB –A a částečně také ZMK na OB-B – čistě obytné byl zamítnut usnesením č. 189/2019 na 11. zasedání ZMČ Praha-Lipence. Rada MČ Praha-Lipence projednala novou žádost pana Šilhavého a nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Lipence revokaci usnesení č. 189/2019, neboť nenastala žádná nová skutečnosti.

Text původního usnesení č. 189/2019

Zastupitelstvo Městské části Praha-Lipence nesouhlasí se změnou ÚP u pozemku č. parc. 2350/4, 2350/41, 2350/45, 2350/6, 2350/57, 2350/16, 2350/51, 2350/44, 2350/46, 2350/18, 2350/8, 2350/70, 2350/71, 2350/40 o celkové výměře 9.696 m2 z OB-A a částečně také ZMK na OB-B – čistě obytné.

16. 3 Informace o průběhu architektonické soutěže na přístavbu ZŠ

V současné chvíli jsou shromážděny podklady, sestaveno soutěžní zadání a soutěžní podmínky, sestavena porota ve složení:

Nezávislá část: Ing. arch. Tomáš Císař, Ing. arch. Jitka Hofmeisterová, Ing. arch. Pavla Feistnerová a náhradník Ing. arch. Jakub Našinec.

Závislá část: Mgr. Lenka Kadlecová, Ing. Martin Vanko a náhradníci Mgr. Jitka Krůtová a Ivana Žáková.

Termín ustavující schůze poroty je stanoven na 21.9.2021. Podle předpokládaného harmonogramu bude lhůta pro podání žádosti o účast a portfolií do 22.11.2021, 7.12. zasedání poroty – posouzení portfolií, 22.2. 2022 lhůta pro podání soutěžního návrhu a 1.3. 2022 zasedání poroty – hodnocení soutěžních návrhů.

 

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Užitečné odkazy