...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ: 

VELMI SILNÉ BOUŘKY (vysoký stupeň nebezpečí) od pondělí 26. 6. 2022 22:00 hodin do úterý 28. 6. 2022 06:00 hodin

 

Podklady

Podklady na 29. zasedání zastupitelstva 20. 6. 2022

7.Schválení Strategického plánu rozvoje Lipenců

Žádná obec ani pražská městská část se neobejde bez dlouhodobé strategie a jasně formulovaných cílů. Městská část Praha-Lipence proto připravila za účasti občanů Strategický plán rozvoje a Koncepční rozvahu o území Lipenců.

Lipence prožívají od devadesátých let 20. století dynamický rozvoj a transformaci z vesnice na plnohodnotné předměstí hlavního města, jehož jsou administrativní, ale ne již zcela fyzickou, součástí. Nechtějí-li stagnovat, přijít o svoji identitu nebo některé atributy kvality života, na nichž obyvatelům Lipenců záleží, musí se vyhnout chybám, které jsou důsledkem nesystémového přístupu k plánování a řízení. Jakkoli je rozvoj Lipenců překotný – i v důsledku změn, které je přesahují – je důležité, aby byl ve všech směrech, tedy především environmentálně, sociálně a ekonomicky, udržitelný, a naopak, aby nebyl živelný a chaotický.

Strategický plán byl připraven transparentně a participativně. Shromážděná data byla doplněna a verifikována dotazníkovým šetřením, ve veřejných debatách, u kulatých stolů a na workshopech. Ke zveřejněnému plánu bylo podáno více než 150 připomínek od 15 subjektů. Autoři všechny připomínky vyhodnotili a oprávněné zapracovali do finální podoby dokumentu, kterou dnes předkládáme zastupitelstvu ke schválení.

Strategický plán rozvoje Lipenců je příloha č. 1 tohoto zápisu, analytická část Koncepční rozvahy je příloha č. 2, text návrhové části Koncepční rozvahy je příloha č. 3 a mapové a obrazové podklady návrhové části Koncepční rozvahy jsou příloha č. 4.

 

8. Schválení připomínek MČ Praha-Lipence k Metropolitnímu plánu    

K podobě Metropolitního plánu je možné se v průběhu jeho pořizování vyjádřit dvakrát. Poprvé to bylo při Společném jednání o návrhu, které se uskutečnilo 27. června 2018. Podruhé nyní v rámci Veřejného projednání návrhu Metropolitního plánu, a to od 26. dubna do 30. června 2022. Zastupitelstvu předkládáme ke schválení celkem X připomínek městské části Praha-Lipence, z toho Y zásadních. Podrobný seznam připomínek městské části tvoří přílohu č. 5.

 

9. Schválení Závěrečného účtu MČ Praha – Lipence za rok 2021

Hlavní účetní MČ Praha – Lipence, paní Dana Bláhová zpracovala a předkládá podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů „Návrh závěrečného účtu MČ Praha – Lipence za rok 2021“. Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence, dne 16. 5. 2022 schválilo usnesením č. 509/2022 účetní závěrku, včetně inventarizační zprávy Městské části Praha-Lipence za rok 2021 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 11 hlasy z 11 přítomných zastupitelů, přičemž výhrady nebo dotazy k účetní závěrce nebyly vzneseny.

Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Lipence s přílohami je zveřejněn jak na elektronické úřední desce MČ Praha-Lipence ode dne 30. května 2022 a od 30. května 2022 také ve zkrácené verzi na fyzické úřední desce MČ Praha-Lipence. K nahlédnutí je u hlavní účetní úřadu paní Dany Bláhové nebo u tajemníka úřadu.

 

Pro rok 2021 bylo provedeno 7 úprav schváleného rozpočtu.

 

                               Rozpočet schválený 15. 02. 2021                    Rozpočet po 7. úpravě 2021

Příjmy v Kč:                                        23 401 300,-                           29 579 500,-              

Výdaje v Kč                                       25 559 000,-                           36 439 000,-

Financování v Kč                                 2 157 700,-                            6 859 500,-

Aktiva městské části celkem po korekci                   519 963 825,24 Kč

z toho DHM                                                               491 643 207,80 Kč

běžný účet                                                                   23 168 822,37 Kč

FRR                                                                                  141 068,33 Kč

Sociální fond                                                                     549 028,65 Kč

Účet hospodářské činnosti                                            3 896 305,08 Kč

Depozitní účet                                                                      3 787,00 Kč

Transfery MČ                                                                20 430 033,58 Kč

Výnos MČ ze sdílených majetkových daní                    5 823 090,60 Kč

Hospodářská činnost MČ Praha-Lipence                         566 318,55 Kč

 

Podíl pohledávek na rozpočtu MČ je 0,54 % a podíl závazků na rozpočtu MČ je 2,28 %, zastavený majetek MČ nemá.

Finanční vypořádání k přijatým a čerpaným účelovým dotacím bylo projednáno s MHMP ve dnech 4. 3. 2022 a 14. 3. 2022.

Výhrady a připomínky k závěrečnému účtu ke dni 20. 6. 2022 nebyly doručeny. Návrh závěrečného účtu s přílohami je uložen jednak na úložišti MČ a fyzicky je k nahlédnutí u hlavní účetní paní Dany Bláhové a u tajemníka úřadu a tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

 

10. Informace o technické opravě v rozpočtu MČ Praha-Lipence 2022           

Rozpočtářka MČ Praha-Lipence paní Paspová na základě kontroly metodika z Magistrátu hlavního města Prahy, připravila technickou opravu ve schváleném rozpočtu Městské části Praha-Lipence na rok 2022. Oprava byla konzultována s MHMP a vzhledem k tomu, že se jedná pouze o technickou opravu a není třeba schvalovat úpravu v rámci schváleného rozpočtu, neboť v účetním systému jsou veškeré údaje správně zaneseny. Informace o opravě technické chyby rozpočtu MČ Praha – Lipence byla zaslána dne 7. 6. 2022 na také Finančnímu výboru. Oprava technické chyby tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

 

 

11. 2. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence 2022                                                            

Rozpočtářka MČ Praha – Lipence předkládá ke schválení Zastupitelstvu MČ 2. úpravu rozpočtu MČ Praha-Lipence 2022, spočívající v přijetí dotací od Magistrátu hl. m. Prahy v částce 180 000,- Kč na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, doplnění dodatečného finančního vztahu mezi MHMP a MČ v roce 2022 ve výši 889 000,- Kč, dotace na činnost SDH Lipence ve výši 359 500,- Kč, příjmu vratky ze ZŠ – vyúčtování EU šablony ve výši 41 000,- Kč, příjem vratky ze ZŠ z transferů na provoz ZŠ 2021 ve výši 663 100,- Kč a příjem ze ZŠ – vratka z transferů na provoz tělocvičny ve výši 111 800,- Kč, čímž došlo k navýšení příjmů z 24 965 600,- Kč na 27 180 000,- Kč.

Ve výdajích došlo k jejich navýšení o částku 889 000,- Kč, která byla zařazena do kapitoly 04 – Školství a sport, dále o částku 359 500,- Kč zařazenou do kapitoly 07 – Bezpečnost a provoz SDH a IZS, částku 180 000,- Kč, která byla zařazena do kapitoly 09 – Vnitřní správa a samospráva a vratka šablony EU ve výši 41 000,- Kč byla zařazena do kapitoly 10. Těmito úpravami došlo k navýšení výdajů z 39 367 100,- Kč na částku 40 836 600,- Kč.

Financování se mění, vzhledem k přijetí vratek z transferů do ZŠ na provoz ve výši 633 100,- Kč a vratky na provoz tělocvičny ve výši 111 800,- Kč dochází ke snížení financování z 14 401 500,- Kč na 13 656 600,- Kč.

2. úprava rozpočtu byla zaslána k vyjádření Finančnímu výboru dne 30. 5. 2022. Finanční výbor 2. úpravu projednal dne ..... 2022 a ......

Návrh 2. úpravy rozpočtu MČ Praha-Lipence tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

 

12. Schválení Smlouvy o dílo: „Lipence – Oprava komunikací 5x“                            

Dne 9. 5. 2022 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele na akci „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky 5x“. Nabídku v termínu do 31. 5. 2022 podala pouze Stavební společnost Šlehofer spol. s r. o., za částku 1 152 853,53 Kč bez DPH, tj.: 1 394 952,77 Kč s DPH. Hodnotící komise doporučuje ZMČ Praha-Lipence schválení výběru tohoto zhotovitele a schválení návrhu Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. .... tohoto zápisu.

 

13. Odprodej části pozemku parc. č. 2350/40 v k. ú. Lipence                                       

Dne 9. 5. 2022 se na MČ Praha-Lipence obrátil se svou žádostí o odkup ¼ pozemku parc. č. 2350/40 v k. ú. Lipence, který je ve vlastnictví MHMP a svěřen do správy MČ Praha-Lipence, pan Petr Šilhavý s tím, že on sám ¼ pozemku vlastní a vlastní sousední pozemek parc. č. 2350/6, na kterém má záměr postavit pro svou dceru bungalov o velikosti 150 m2 a bez zápočtu tohoto pozemku do výměry nemůže dodržet regulativy MHMP. Podle žádosti by předmětný pozemek by byl použit pouze pro výpočet závazných regulativů. Ke své žádosti přiložil kopii znaleckého posudku Ing. Václava Myslíka, ze dne 21. 10. 2020, kterým byl vlastnický podíl 3/64 oceněn na částku 11 124,09 Kč. Rada MČ Praha-Lipence dne 25. 5. 2022 projednala žádost a doporučila svým usnesením č. 94/368 Zastupitelstvu MČ Praha-Lipence nevyhovět této žádosti. Stavební komise žádost projednala dne ... a ...

 

14. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem                        

Dne 1. 4. 2022 podala na Úřad MČ Praha-Lipence žadatelka Andreou Suchánkovou zastoupená JUDr. Markétou Novákovou návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, týkající se pozemku parc. č. 2135, o výměře 51 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 2136 o výměře 457 m2 – zahrada, oba v k. ú. Lipence. V žádosti byla chybně uvedené údaje a zastupitelstvo 16.5. ji proto neprojednalo. JUDr. Nováková dopisem z 19. 5. 2022 údaje upřesnila a uvedla, že nové funkční využití pozemků má být OB-B.

 

15. Různé      

15.1 Odpuštění penále dodavateli SPRL

Podle smlouvy s architektonickým studiem Atelier L s.r.o. měly být Strategický plánu rozvoje a Koncepční rozvaha dodány do konce roku 2021. Dokumenty byly městské části dodány až 28. 3. 2022. Podle článku X. odst. 2 smlouvy, tak vznikl městské části nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý započatý den, tedy celkem ve výši 174 000,- Kč. Dodavatel vysvětlil, že zpoždění projektu způsobila zejména pandemie Covid19, kvůli které musely být několikrát odkládány participační a jiné aktivity, a také vyšší objem práce oproti předpokladům.

 

15.2. Pronájem prostor pro mateřskou školu

Starostka MČ Praha-Lipence informuje, že byla uzavřena nájemní smlouva na pronájem 

prostor na detašované pracoviště Mateřské školy Lipence, v ulici Václava Rady, Praha 5 –Zbraslav na dobu od 1. 8. 2022 do 30. 6. 2024, za částku 51 500,- Kč měsíčně. 

 

16. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů       

 

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy