...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Podklady

Podklady na 6. zasedání zastupitelstva 6. 9. 2023

8. Nabídka studie proveditelnosti cyklostezky do Dolních Černošic – prezentace NORM-A            architekti, s. r. o.

Záměrem Rady městské části je pořídit studii proveditelnosti cyklostezky spojující Lipence s Dolními Černošicemi. Cílem studie je prověřit, popsat a graficky znázornit možnosti pro zajištění bezpečného a komfortního řešení pro cyklisty a chodce a také zvýšení bezpečnosti motorové dopravy (vč. MHD) rozšířením vozovky nebo zřízením systému míst pro vyhýbání.

Rada měla v úmyslu vyhlásit standardní výběrové řízení na vypracování studie proveditelnosti v předpokládané hodnotě 200 tis. Kč v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek, kterou přijalo ZMČ dne 15. 2. 2022. V lednu 2023 proto starostka a radní Vanko věc konzultovali s projektanty podobných staveb Ing. arch. Filipem Tittlem ze studia Unitarch a Ing. Květoslavem Syrovým. V dubnu pak vypracoval Ing. Syrový na zakázku MČ zadání pro toto výběrové řízení. Zadání bylo následně upřesněno na základě předběžné tržní konzultace. Text zadání je uložen v podkladech pro zastupitele pod názvem „Příloha č. 3 - Specifikace zakázky.pdf“.

26. dubna 2023 byly vyhlášeny výsledky mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže o návrh Příměstského parku Soutok. Vítězem se stal tým složený z architektonických studií EMF (Španělsko), Norm-a (Česko) a Pareto (Francie). Soutěž vypsal Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). V navazujícím kroku má vítěz soutěže podrobněji rozpracovat dílčí území budoucího parku Soutok, a to včetně „páteřní“ dopravní trasy z Lipenců do Dolních Černošic. Pro zajištění souladu návrhu doporučili Ing. arch. Zdeněk Ent (IPR) a Ing. Syrový, který byl v soutěži jedním z odborných posuzovatelů soutěžních návrhů, městské části Praha-Lipence zadat studii proveditelnosti cyklostezky bez dalšího výběrového řízení přímo vítězi soutěže, architektonickému studiu Norm-a.

9. Smlouva o spolupráci s EXAFIN developerská, s. r. o.

Společnost EXAFIN developerská, s.r.o. je připravena realizovat investiční záměr v souladu s ÚP v oblasti „Na stráni“ pod ulicí Na Lhotkách spočívající ve výstavbě nejvýše 65 rodinných domů s celkovou HPP maximálně 14 500 m2. Podle usnesení ZMČ č. 461/2022 ze dne 14.2.2022 s názvem „Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území“ by výše plnění odpovídající tomuto záměru bez změny ÚP byla 14 500 x 700 = 10 150 000,- Kč.

Vedení MČ připravilo s firmou EXAFIN smlouvu o spolupráci, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu, ve které se investor zavazuje k dodržení sjednaných základních parametrů výstavby a k poskytnutí plnění investora. Toto plnění bude finanční ve výši 700 Kč/m2 realizované HPP a nefinanční, které zahrnuje především vybudování Obvodové komunikace v místě investičního záměru včetně chodníků, autobusových zastávek a malého náměstí, dále realizaci pěších tras k zachování prostupnosti územím, likvidaci dešťových vod z ulice Pohledná a dodání PD pro propojku Obvodové komunikace až po ulici Boudova. Nefinanční plnění bylo oceněno na 21 446 880,- Kč.  O náklady vynaložené investorem na vyprojektování a realizaci nefinančního plnění se snižuje finanční plnění investora. MČ nebude investorovi doplácet rozdíl mezi nefinančním a finančním plněním.

Návrh smlouvy zde (187.82 kB, přílohy (10.8 MB)

10. Dodatek ke Smlouvě s Atelierem Genesis spol. s r.o. na PD rozšíření MŠ

Dne 3. března 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo s Ateliérem Genesis s.r.o. na projektovou dokumentaci na rozšíření areálu MŠ.

V květnu 2023 vznikla vlivem převisu dětí u zápisu do MŠ urgentní potřeba vybudovat další třídu MŠ přestavbou původní ordinace a klubovny v Domě služeb. Vzhledem k omezeným kapacitám projekčních kanceláří a nutnosti dodat projekt rychle nabídl Ateliér Genesis své práce s tím, že případně přesune své kapacity ze zakázky na PD Rozšíření areálu MŠ. Projekt přestavby ordinace na třídu MŠ byl dodán včas a stavební povolení je před vydáním.

Nyní je připraven Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na PD Rozšíření areálu MŠ, který pouze posouvá

termín odevzdání DPS o dva měsíce v důsledku upřednostnění prací na projektu třídy MŠ v domě služeb.

Protože původní Smlouvu o dílo schvalovalo ZMČ, je i Dodatek č.1 předložen ZMČ ke schválení.

 

11. Dodatek ke Smlouvě na PD ZŠ Lipence – VLLNNA spol. s r. o.

Dne 25.10.2022 byla na základě JŘBÚ uzavřena s vítězem architektonické soutěže ateliérem VLLNNA s.r.o. Smlouva o dílo Na vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace, provedení inženýrské činnosti a autorského dozoru. Smlouva předpokládá oddělenou dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení. Protože stavba bude povolována ve společném řízení a bude vypracována pouze jedna Dokumentace pro vydání společného povolení, je třeba toto skutečnost upravit Dodatkem ke smlouvě. Dodatek také upravuje celkovou cenu díla na  7 017 464,- Kč bez DPH ( snížení o 270 000,- Kč ).

Protože původní Smlouvu o dílo schvalovalo ZMČ, je i Dodatek č.1 předložen ZMČ ke schválení

 

12. Dohoda o narovnání se spol. SARAHS associates s. r. o.

Dne 20.12.2019 uzavřela MČ Praha-Lipence a společnost SARAHS associates s.r.o. (následně přejmenovaná na SAIKA s.r.o.) Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Přírodní zahrada u potoka ZŠ Lipence“. Vlivem pandemie coronaviru, chybějícímu stavebnímu povolení pro některé prvky a nemožnosti realizovat některé prvky v aktivní záplavové zóně se nepodařilo realizovat stavbu v termínu a v celém původním rozsahu.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 10.12.2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, v němž došlo k omezení rozsahu díla, byla též adekvátně upravena cena díla na celkovou částku ve výši 686.452,90 Kč vč. DPH a byl upraven termín pro dokončení díla na 30.11.2020. Vzhledem k tomu, že podpisu dodatku nepředcházelo schválení orgánem Městské části Praha – Lipence, byl tento dodatek shledán absolutně neplatným a smlouva o dílo zůstala v platnosti v původním znění. Vzhledem k neplatnosti dodatku č. 1 ze dne 10.12.2020 se smluvní strany dostaly stavu, že dílo nebylo ze strany zhotovitele provedeno v rozsahu, v jakém bylo sjednáno ve smlouvě o dílo a bylo předáno později, než předpokládala smlouva o dílo a vícepráce byly de facto objednateli poskytnuty bez právního důvodu. Mezi smluvními stranami se stala sporným jejich vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo.

Zastupitelstvu je tedy předložena Dohoda o narovnání, jako možné právní řešení nastalé situace.

Protože původní Smlouvu o dílo schvalovalo ZMČ, je i Dohoda o narovnání předložena ZMČ ke schválení

Návrh dohody zde (229.16 kB, přílohy (380.33 kB)

13. Rozhodnutí o zmařené investici – Studie odkanalizování Kazína                     

Na základě zjištěných nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ Praha-Lipence za rok 2022 proběhla komunikace mezi hlavní účetní MČ Praha-Lipence, paní Danou Bláhovou, Pražskou vodohospodářskou společností a. s. a Magistrátem hlavního města Prahy ohledně správného odúčtování problematických účetních položek na účtu 042–2321 - kanalizace souvisejících s vodovody a kanalizacemi, které byly předány do majetku hl. m. Prahy.

Ing. Pitelová z Odboru finančních kontrol Magistrátu hl. m. Prahy nastínila správný účetní postup, kdy nejprve Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence musí rozhodnout o částce 76 500,- Kč a správním poplatku 500,- Kč týkajících se studie odkanalizování Kazína z roku 2013, zda tyto částky odepsat nebo zda bude tato studie využita. Bez tohoto rozhodnutí není možné odúčtování provést.

Rada MČ Praha-Lipence na svém 36. jednání dne 28. 8. 2023 navrhla ZMČ Praha-Lipence odepsat jako zmařenou investici „Studii odkanalizování Kazína“, vypracovanou v roce 2013, Ing. Reichlem za částku 76 500,- Kč a správní poplatek 500,- Kč, neboť studie je již zastaralá a nebude využita pro další možnou výstavbu.

 

14. Věcná břemena/služebnost

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene PREdistribuce a. s. “Kabelová trasa TR Zbraslav – Datacentrum”

Společnost PREdistribuce a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19 a, IČO: 27376516 požádala cestou zmocněné spol. VOLTCOM spol. s r. o., se sídlem Žižkova třída 1321/1, 370 01 České Budějovice o uzavření „Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/S24/2363924“, k tíži pozemků parcelní čísla: 623/1, 619, 617/1, 617/2, 623/3, 617/3, 615, 2248/4, 2248/17, 647/2, 2248/5, 2248/1, 2370/1, 2367/1, vše v k. ú. Lipence, uvedeného na LV č. 1655, ve vlastnictví MHMP, ve správě MČ Praha-Lipence, v rozsahu cca 693 m, v rámci stavební akce: „Kabelová trasa TR Zbraslav - datacentrum / RS 7774“.

Oprávněný je podnikatelem provozujícím v elektroenergetice distribuční soustavu na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu č. 120504769, které zahrnuje také katastrální území Lipence. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.

Předmětem budoucí smlouvy je zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – podzemního vedení VN, NN a telekomunikačního vedení, jehož obsahem bude právo společnosti PREdistribuce a. s., zřídit a provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na uvedených pozemcích.

Rozsah budoucího věcného břemene je vyznačen na přiložených nákresech a jako přesný rozsah bude stanoven po zhotovení a geometrickém zaměření. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu v částce 250,- Kč bez DPH za 1 bm. Návrh smlouvy se zákresy trasy tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

 

15. Informace z Rady MČ Praha-Lipence 

Na 27. jednání Rady byl vybrán zhotovitel na omytí a nátěr fasády úřadu – firma Resado s.r.o., v červenci byly práce provedeny za celkovou cenu 239 592,- Kč.

Byla ukončena smlouva dohodou s firmou Mateo s.r.o. na opravu propustku z důvodu nemožnosti realizovat původně soutěžený postup.

Během prázdnin byly do ZŠ pořízeny dvě interaktivní tabule s cenou 241 274,- Kč, nad hlavní vchod byla umístěna tepelná clona v ceně 70 732,- Kč a byly doplněny sádrokartonové příčky v nejvyšším patře pavilonu D na oddělení skladu a v pavilonu C na oddělení poradny od kabinetu v celkové ceně 139 427,- Kč.

Dále Rada souhlasila s výpůjčkou vozidla Škoda Fabia základní škole, a odsouhlasila pokračování programu Trenéři ve škole. Rozpočet  tohoto programu je ve výši 248 780,- Kč za školní rok. Zároveň MČ získala na tento program dotaci na zkvalitnění výuky TV od MHMP  ve výši 186 000,- Kč.

Na 30.jednání Rady  byla schválena Smlouva o výpůjčce pozemků č. 3 a 4 a domu č.p. 228 pro potřeby školní družiny.

Rada také schválila záměr zřídit v ZŠ přípravnou třídu od roku 2024/25 a záměr vybudovat přístřešek na kola u budovy tělocvičny.

Pro novou třídu MŠ nad poštou v současné chvíli běží řízení o vydání stavebního povolení. V srpnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, původní vítěz firma PKbau z výběrového řízení odstoupila. 5.9. Rada schválila firmu PWB stavby s.r.o., která byla druhá v pořadí, jako zhotovitele přestavby. Smlouva bude uzavřena s nabídkovou cenou 2 170 161,- včetně DPH a předpokládaným termínem dokončení 30.11.2023. Otevření nové třídy bude pravděpodobně od druhého pololetí, tj. od 1.2. 2024.

16. Zpráva o plnění usnesení (předseda KV)

 

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy