...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ: 

NÁLEDÍ (nízký stupeň nebezpečí) od pátku 2. 12. 2022 18:00 hodin do soboty 3. 12. 2022 9:00 hodin

Podklady

Podklady na 1. zasedání zastupitelstva 17. 10. 2022

1. Zahájení

2. Zpráva volební komise volebního okrsku č. 39001 Praha-Lipence

Zprávu volební komise přednesla předsedkyně Okrskové volební komise Praha-Lipence č. 39001 paní Dana Bláhová. V komunálních volbách konaných ve dnech 23. 9. 2022 a 24. 9. 2022 do 15členného Zastupitelstva MČ Praha-Lipence kandidovalo 5 politických subjektů:

- SPOLU pro Lipence (ODS, KDU-ČSL, TOP 09),

- Sdružení pro Lipence-sdružení nezávislých kandidátů,

- Lipenečtí nezávislí patrioti,

- ZaLep – Za Lepší Lipence

- HaFo Lipaňáků

 

Z úředního zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obcí ze dne 24. 9. 2022, uveřejněném na úřední desce MČ Praha – Lipence od 25. 9. 2022:

zapsáno bylo:                         2 098 voličů,

účast:                                      1 234 voličů,               tj.: 58,82 %

odevzdaných obálek:             1 232 ks                     

platných hlasů :                       17 149

Výsledky volebních stran podle pořadí vylosovaných čísel. Hranice o postupu 5 %.

1. SPOLU pro Lipence (ODS, KDU-ČSL, TOP 09),

            Obdrženo hlasů:                    2 895               tj.: 16,68 %                 získalo 3 mandáty

            Zvoleni byli zastupitelé:

            Josef Růžička, Martin Trnka, Monika Vlčková

2. Sdružení pro Lipence-sdružení nezávislých kandidátů,

             hlasů:                         5 123               tj.: 29,87 %                             získalo 5 mandátů

            Zvoleni byli zastupitelé:

            Lenka Kadlecová, Martin Vanko, Michal Zahradník, Tomáš Pelíšek, Michal Starý

3. Lipenečtí nezávislí patrioti,

            Obdrženo hlasů:                    1 899               tj.: 11,07 %                 získali 1 mandát

            Zvolen byl zastupitel:

            Michal Popek

4. ZaLep – Za Lepší Lipence

            Obdrženo hlasů:                    2 563               tj.: 14,94 %                 získalo 2 mandáty

            Zvoleni byli zastupitelé:

            Ludmila Zájedová, Karin Tvrdá

5. HaFo Lipaňáků

            Obdrženo hlasů:                     4 669               tj.: 27,22 %                 získalo 4 mandáty

            Zvoleni byli zastupitelé: Ivana Žáková, Karel Šlampa, Ivana Slabochová, Jiří Pavlíček

Zvoleno bylo všech 15 členů zastupitelstva.

Výsledky byly úředně potvrzeny, zveřejněny na úřední desce od 25. 09. 2022, doloženy protokolem o výsledku voleb. Námitka proti výsledku nebo průběhu voleb nebyla nepodána.

Osvědčení o zvolení bude předáno pracovnicí registračního úřadu, tj. Magistrátu hl. města Prahy dne všem zvoleným členům Zastupitelstva.

 

3. Slib zvolených členů Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

V souladu s ustanovením zákona číslo 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, ve znění jeho novel, je nutné složení slibu zvolených členů zastupitelstva. Předsedající požádala o přečtení textu slibu podle § 50 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, ve smyslu § 87 odst. 2 zákona:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky."    

 

4. Program ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Návrh programu ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence navržený stávající starostkou MČ Praha-Lipence ke schválení:

1.         Zahájení jednání ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence

2.         Zpráva volební komise volebního okrsku č. 39001, Praha-Lipence

3.         Slib zvolených členů Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

4.         Schválení programu ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence

5.         Volba mandátového výboru

6..        Stanovení dvou ověřovatelů zápisu ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence

7.         Volba výboru pro návrh usnesení ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence

8.         Zpráva mandátového výboru k výsledku voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

9.         Volba starosty, zástupce starosty a Rady MČ Praha-Lipence

                        a) Volba výboru pro volby starostky, zástupce starosty a členů Rady MČ

                        b) Volební řád pro volby starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ

                        c) Návrhy a volba starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ

                        d) Určení počtu zástupců starosty

                        e) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva MČ uvolnění

                        f) Volba starosty

                        g) Volba místostarostky

                        h) Volba členů Rady MČ Praha-Lipence

10.       Zřízení Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

                        a) Určení počtu členů Finančního výboru a Kontrolního výboru

                        b) Volba předsedy Finančního výboru

                        c) Volba předsedy Kontrolního výboru

                        d) Způsob volby členů Finančního a Kontrolního výboru

                        e) Volba členů Finančního výboru

                        f) Volba členů Kontrolního výboru

11.       Zmocnění k uzavírání smluv a podpisu doložky ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb.

12.       Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

13.       Ustanovení zástupců MČ Praha-Lipence do Školské rady ZŠ Lipence

14.       Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Lipence 2022-2026, návrh ke schválení

15.       Žádost o svěření dvou objektů č.p. 221 a 228 a pozemků parcelní č. 3 a 4 do správy MČ

15.       Dotazy občanů a diskuze

16.       Usnesení ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence

17.       Závěr ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha-Lipence          

5. Volba mandátového výboru

6. Stanovení ověřovatelů zápisu ustavujícího 1. zasedání ZMČ                                

7. Volba výboru pro návrh usnesení ustavujícího 1. zasedání ZMČ                                      

8. Zpráva mandátového výboru k výsledku voleb o Zastupitelstva MČ Praha-Lipence  

9. Volba starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ Praha-Lipence

a) Volba výboru pro volby starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ

Členy výboru pro tajnou volbu starostky, zástupce starosty a členů Rady MČ Praha-Lipence jsou dva skrutátoři, a to i pro všechna hlasování zastupitelstva. Postupně byli navrženi zastupitelé: ....... s návrhem na volbu všech najednou. Ve smyslu volebního řádu je výbor doplněn o zapisovatele, tajemníka úřadu Petra Jindru.

b) Volební řád pro volbu starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ

Volební řád byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha-Lipence dne 1. 11. 2018, usnesením č. 10/2018 a je předkládán v nezměněné věcné podobě ke schválení.

c) Návrhy a volba starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ

Podle Jednacího řádu 2018 Zastupitelstva MČ Praha-Lipence, článku VI. Hlasování, bod 7. se tajným hlasováním se volí a odvolává starosta, místostarosta a členové Rady, nerozhodne-li Zastupitelstvo MČ v daném případě jinak. Návrh na jinou volbu nebyl podán, ponechána tajná volba podle schváleného Volebního řádu.

Vysvětlení, k technice volby ve smyslu Volebního řádu: Na volební lístky bude vždy dopsán zapisovatelem úplný počet všech navržených kandidátů pro jednotlivé volby a volené osoby budou volitelem označeny křížkem. Neplatný bude lístek se zaškrtnutým větším počtem osob, než je volený počet.

Volební urna bude před každou volbou zkontrolována, uzavřena a po vhození volebních lístků a ukončení volby výbor provede jejich součet a oznámí výsledky. Volební lístky budou po volbě uschovány. Postup odpovídá schválenému Volebnímu řádu. Kvorum je 8 hlasů.

d) Určení počtů zástupců starosty

V minulém volebním období měl starosta MČ Praha-Lipence jednoho zástupce starosty a navrhuje ponechat jednoho zástupce starosty i na další volební období.

e) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva MČ uvolnění

V minulém volebním období vykonával starosta svou funkci jako uvolněný. Zástupce starosty MČ Praha-Lipence vykonával funkci rovněž jako uvolněný zastupitel. V zájmu zachování kontinuity navrhuje stávající starostka ponechat tento stav, tedy uvolněného zástupce starosty i na další volební období.

f) Volba starosty

Starosta MČ Praha-Lipence vykonává funkci jako uvolněný. Přítomní zastupitelé byli vyzváni k podání návrhů kandidátů pro volbu starosty.

g) Volba místostarosty

Zástupce starosty MČ Praha-Lipence vykonává funkci jako uvolněný. Přítomní zastupitelé byli vyzváni k podání návrhů kandidátů pro volbu zástupce starosty.

h) Volba členů Rady MČ Praha-Lipence

Rada MČ Praha-Lipence je pětičlenná, tvoří ji starosta, zástupce starosty a tři zvolení zastupitelé. Zbývá tedy zvolit další tři členy Rady MČ Praha-Lipence. Přítomní zastupitelé byli vyzváni k předložení návrhů.

10. Zřízení Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Podle ustanovení § 100 odst. 2 s odkazem na ustanovení § 78 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Zastupitelstvo MČ má ze zákona povinnost zřídit Finanční výbor zastupitelstva. Po personální obsazen latí ustanovení § 77 a § 78 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. (nim. 5 členů, stanovené povinnosti a personální obsazení). Ze zákona podle ustanovení § 100 zák. č. 131/2000 Sb., o zákon o hlavním městě Praze, členy Finančního výboru a Kontrolního výboru nesmí být starosta, zástupce starosty, tajemník úřadu, osoba zabezpečující účetní a rozpočtové práce na Úřadu MČ.

a) Určení počtu členů Finančního výboru a Kontrolního výboru

Předsedající zasedání navrhl, aby stejně jako v minulém volebním období Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha-Lipence a Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha-Lipence měl pro volební období 2022-2026 každý 5 členů.

b) Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkcí předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

c) Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkcí předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

d) Způsob volby členů Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Finanční výbor a Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha-Lipence je pětičlenný, předsedou Finančního výboru byl zvolen pan/paní ....., předsedou Kontrolního výboru byl zvolen pan/paní .... . Zbývá tedy zvolit další čtyři členy Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

e) Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na 4 členy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

f) Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na 4 členy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Lipence.

11. Zmocnění k uzavírání smluv a podpisu doložky ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb.

K uzavírání smluv za MČ Praha-Lipence je nutný, vedle podpisu starosty, i podpis doložky ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Citace:

...§ 43 Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání hlavního města Prahy nebo městské části předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto doložkou hlavním městem Prahou nebo městskou částí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.

Na doložce je vždy nutný podpis dvou členů zastupitelstva.

 

Poznámka: Z praktické stránky je dobré pověřit zmocněním více členů zastupitelstva (v minulém období byli 4), aby byli v případě potřeby k dosažení.

 

12. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na svém 2. zasedání ve volebním období 2018-2022 stanovilo usnesením č. 38/2018, dne 19. 11. 2018, s odkazem na aktuální znění Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, o výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva následovnou měsíční odměnu v částce:

- člen Rady MČ                                                                                 1 480,- Kč

- předseda výboru/komise/zvláštního orgánu MČ                         540,- K

- člen výboru/komise /zvláštního orgánu MČ                                  540,- Kč

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí                                            540,- Kč

 

Podle aktuálního znění Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění novel, lze rozhodnout o výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva až do částky:

- člen Rady MČ                                                                                 7 223,- Kč

- předseda výboru/komise/zvláštního orgánu MČ                            3 611,- Kč

- člen výboru/komise /zvláštního orgánu MČ                                   3 010,- Kč

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí                                            1 805,- Kč

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence stanovuje, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha-Lipence nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši, ale pouze za výkonu funkce neuvolněným členem zastupitelstva, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

13. Ustanovení zástupců MČ Praha-Lipence do Školské rady ZŠ Lipence

 

14. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Lipence 2022-2026

Současný Jednací řád 2018 Zastupitelstva MČ Praha-Lipence neobsahuje úpravu, podmínky ani nespecifikuje možnosti účasti zastupitelů na jednání Zastupitelstva distanční formou tzv. ON-LINE. Z tohoto důvodu byl doplněn Článek III, Jednacího řádu 2018 o ustanovení bodů 5) a 6) stanovující podmínky, způsob a důvody možnosti účasti na jednání Zastupitelstva MČ distanční formou. Dále aktualizovány odkazy na konkrétní právní normy uvedené v Jednacím řádu 2018.                            

15. Žádost o svěření dvou objektů č.p. 221 a 228 a pozemků parcelní č. 3 a 4 do správy MČ         

MČ Praha-Lipence žádala hl.m.Prahu v roce 2019 o svěření do správy dvou chátrajících objektů č.p. 221 a 228 a pozemků parcelní č. 3 a 4 v ulici Černošická za účelem rozšíření ZŠ Lipence. V roce 2020 RHMP naši žádost zamítla. Na základě jednání s radními hl. m. Prahy dostala MČ Praha-Lipence příslib možnosti získání uvedených nemovitostí. Je však nutné podat novou žádost.

 

Na základě aktuální demografické studie budou Lipence potřebovat ZŠ s 23 kmenovými učebnami oproti současným 16. Základní škola nemá nyní žádnou volnou učebnu a jediný možný pozemek k jejímu rozšíření v blízkém okolí je právě na parcelách č. 3 a 4. Na tyto parcely, které od ZŠ dělí jen nepříliš frekventovaná ulice, bychom rádi přesunuli školní družinu s venkovním zázemím. V současné době je zahrada kolem školy jen cca 250 m2, což na 100 družinových dětí není dostatečné. Nad učebnami družiny bychom chtěli umístit byty pro začínající učitele ZŠ i MŠ, pro které jsou jinak Lipence málo atraktivní.

Lipence nemají žádný vlastní pozemek k výstavbě nové školy, ani žádné další budovy, které by se daly na rozšíření školy využít. Přístavbou jídelny využijeme i veškerý potenciál stávajícího pozemku školy.  Pro další rozvoj ZŠ jsou výše zmíněné požadované parcely klíčové, abychom mohli zajistit dostatečnou kapacitu na dalších dvacet let. 

 

16. Dotazy občanů a diskuze

 

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy