...
Praha - Lipence

3. zasedání ZMČ Praha Lipence se protáhlo a bylo přerušeno

3. zasedání ZMČ Praha Lipence se protáhlo a bylo přerušeno

10.12.2018 proběhlo 3. zasedání ZMČ Praha Lipence, které se protáhlo a nakonec bylo přerušeno. Bude pokračovat v úterý 18.12.2018 od 18:00 v budově úřadu MČ Praha – Lipence.

Zasedání zastupitelstva se zúčastnilo 14 zastupitelů z 15. Za SpL Petr Cemper, Mgr. Lenka Kadlecová, Ing. Karin Tvrdá, Ing. Martin Vanko, Ludmila Zájedová, DiS a Mgr. Michal Zahradník. Za Hnutí Pro Prahu JUDr. Jan Kerbach a Michal Popek. Za HaFo Lipaňáků Ing. Marie Cimlerová, Jan Fatka, Stanislav Řezník, Ivana Slabochová a Ivana Žáková. Za ODS Josef Růžička.

Zasedání zahájeno v 18:00 a přerušeno 21:03


Na zasedání se stihly projednat tyto body:

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Rozpočtové provizorium na rok 2019 je třeba schválit zastupitelstvem do 31.12.2018. V patřičné době bylo zveřejněno na úřední desce a je vyvěšené také na lipeneckých webových stránkách. Bylo schváleno.

Žádost na Magistrát hlavního města Prahy o dofinancování přístavby ZŠ

Koncem listopadu byla na Magistrát podána žádost o dofinancování přístavby ZŠ, která je nyní ve fázi připomínkování. Definitivní podoba žádosti bude podána začátkem ledna 2019. Zdrojem chybějících financí by měla být návratná bezúročná půjčka z MHMP a dotace MHMP.

Nyní chybí k financování přístavby ZŠ cca 24 mil. Kč.

Zrušení poplatků na infrastrukturu

Poplatek za připojení vodovodní přípojky na vodovodní řad je nyní 10 000 Kč, za připojení na kanalizaci je 20 000 Kč. Návrh zohledňuje absenci právní opory tohoto stavu v zákoně a předkládá Zastupitelstvu MČ Lipence k uvážení zrušení těchto poplatků. Návrhem se nyní zabývá pan Michal Zahradník, který zajišťuje a poskytne právní analýzu daného stavu.

Tento bod byl ponechán bez usnesení, bude zpracován stavební komisí a poté bude projednán na dalším zastupitelstvu.

Velkotržnice Lipence – prodloužení dočasnosti stavby haly

Na úřad MČ Praha – Lipence přišla žádost o prodloužení dočasnosti stavby haly v areálu Velkotržnice Lipence. Žádost byla po osobní konzultaci na MÚ Praha – Radotín předána k vyřízení na tento nadřízený úřad.

Dočasnost staveb na území areálu Velkotržnice Lipence končí k 31.12.2018. Areál se nachází v nevyhovující stavební, hygienické a dopravní situaci a nyní probíhají vícestranná jednání, která by měla vést k postupné revitalizaci a stabilizaci lokality. Zároveň je v tuto chvíli zavržena původní varianta, jež předpokládala přesun Velkotržnice Lipence do oblasti bývalé pískovny mezi vrchem Kyjovem a Zbraslaví.

Informace o ustanovení komisí Rady

V příloze k bodu č. 11 je aktuální seznam schválených komisí Rady a předsedů a členů komisí.

Přestupková komise

 • JUDr. Vladimír Felt - předseda přestupkové komise
 • Členové: Hana Schwarzová, Ivana Žáková, Jana Kahovcová, Dana Bláhová 

Povodňová komise

 • Ing. Karin Tvrdá - předsedkyně povodňové komise
 • Členové: Ivana Žáková, Michal Zahradník, Pavel Pihrt, Karel Krůta, Jan Fatka, Martin Vanko, Stanislav Řezník, Ing. Marie Cimlerová, Bc. Ivana Vocetková, Mgr. Jitka Krůtová, Tomáš Zíma

Stavební komise

 • Martin Vanko - předseda stavební komise 
 • Členové: Michal Zahradník, Jan Kadlec, Mgr. Michaela Dohnálková, Kateřina Burešová, Pavel Šubrt, Pavel Müller, Stanislav Řezník, Petr Šindelář, Marek Janka, Josef Šindelář, Andrea Kábelová.

Kulturní a sociální komise

 • Ludmila Zájedová -předsedkyně kulturní a sociální komise
 • Členové: Dagmar Hůrková, Lukáš Veselý. Andrea Veselá, Dis., Marie Polášková, Ing. Marie Cimlerová, Bohumila Halgašová, Ivana Slabochová, Tereza Dolečková.

Komise pro životní prostředí a údržbu obce

 • René Prášil - předseda komise pro životní prostředí a údržbu obce
 • Členové: Ondřej Doleček, MUDr. Marie Polášková, Jan Fatka, Ivana Slabochová, Stanislav Řezník, David Frank, Antonín Jiříček.

Komise pro vzdělávání

 • Ing. Marie Cimlerová - předsedkyně komise pro vzdělávání
 • Členové: Andrea Kábelová, Bc. Ivana Vocetková, Kateřina Kosíková, Jiří Pavlíček, Mgr. Lenka Kadlecová, Ludmila Zájedová, Dagmar Hůrková, Michaela Ondrůšková, Gabriela Kohlíková.

Komise pro komunikaci a otevřený přístup k informacím

 • Lukáš Veselý - předseda komise pro komunikaci a otevřený přístup k informacím
 • Členové: Martin Vanko, Ludmila Zájedová, Tereza Dolečková, Ivana Žáková, Pavel Müller, Jaroslav Kábele.

Komise pro spolupráci se spolky a sdruženími

 • Stanislav Řezník - předseda komise pro spolupráci se spolky a sdruženími
 • Členové Jaroslav Kábele, Karel Krůta,  Martin Říha.

Dotační komise

 • Tereza Dolečková -předsedkyně dotační komise
 • Členové: Ivana Žáková, Jitka Šmejcová, Vlastimil Procházka. 

 

Přezkum (audit) úřadu a samosprávy

Vzhledem k tomu, že nebyl bývalým starostou M. Popkem řádně předán úřad, rozhodlo se vedení obce k objednání přezkumu (auditu) u soukromé společnosti . Byla poptána firma PWC, která předložila cenovou nabídku na 89.000,- bez DPH na audit šitý "na míru" současnému stavu a potřebám MČ Praha Lipence. Aby bylo možné smlouvu uzavřít bez výběrového řízení,  byla na 3. jednání Zastupitelstva schválena výjimka ze Směrnice "Zásady a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" přijaté na 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Lipence dne 5. 3. 2018.

Stavební dozor – hasičská zbrojnice

osloveny dva subjekty - firma TDS - pan Ing. Tomáš Kubát a Ing. Radek Šedivý.

Cenová nabídka od Ing. Šedivého - 49.830,- Kč

Cenová nabídka od Ing. Kubáta - celkem 220.100,- Kč

Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy na stavební dozor hasičské zbrojnice s ing. Šedivým za cenu 49 830 Kč.

Informace o provozu pošty

Pošta funguje, stejně jako v listopadu, v dočasném omezeném provozu. Toto omezení je zavedeno vzhledem ke stále trvající nemoci pracovnice pošty. Současná provozní doba je uvedena na stránkách MČ Praha – Lipence, místostarostka jedná o prodloužení či změnách provozní doby.

Objízdná trasa – budoucí rekonstrukce ulice Na Lhotkách

Na prvním kontrolním dni se s investorem, architektem i dodavatelem probraly veškeré podrobnosti řešení odvodu dešťové vody, zejména v případě přívalových dešťů. Stávající žlab bude prohlouben, v místě přejezdu zakryt mřížkou a před svodem do dešťové kanalizace v ulici K Průhonu bude odkaliště. Průběh prací bude samozřejmě závislý na počasí.

Přístavba ZŠ

Na zastupitelstvu byly projednány dodatky smlouvy s firmou Subterra, která je zhotovitelem přístavby ZŠ. Základem pro jejich sepsání byly vícepráce vznikající v průběhu stavby. Všechny vícepráce jsou odsouhlaseny a kontrolovány technickým dozorem objednatele (MČ Praha – Lipence) a v současné chvíli činí cca 1,5 mil. Kč.

Výsledky výběrového řízení – vybavení učeben v budově přístavby ZŠ

V úterý 4.12. 2018 proběhlo na úřadě MČ Praha - Lipence otevírání obálek, které zakončilo výběrové řízení na vybavení učeben v budově přístavby ZŠ. Výběrového řízení se zúčastnily tři firmy a definitivním vítězem se, po zodpovězení dodatečných dotazů,  stala firma MY DVA group a.s. s nabídkou 1.783.883,- Kč.

Zastupitelstvo se dohodlo, že pověření paní starostky Karin Tvrdé k podpisu Kupní smlouvy s firmou MY DVA group a.s. bude možné až po předložení finálního znění této smlouvy, tedy až na pokračování 3. jednání Zastupitelstva MČ Praha Lipence, a to 18. 12. 2018 od 18.00 hodin v budově úřadu MČ Praha - Lipence.

Výběrové řízení – uzavření smluv s firmami Helago (vybavení dílen) a Profimedia (vybavení přírodovědné učebny)

Tato výběrová řízení proběhla již za minulého vedení (v září), nicméně smlouvy nebyly dosud podepsány.

Zastupitelstvo pověřilo starostku Karin Tvrdou k podpisu těchto smluv.

7.  úprava rozpočtu

Je k dispozici na webových stránkách MČ Lipence. Byla vytvořena na základě žádosti vedení obce, které chtělo oběma školám přispět malým finančním darem. MŠ a ZŠ by tak každá měla obdržet 5 000 Kč z rozpočtu MČ Lipence jako malý vánoční dárek.

 

Jednání bylo přerušeno ve 21:03 a pokračovat bude 18.12.2018 od 18:00 v budově úřadu MČ Praha Lipence.

Datum vložení: 12. 12. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2019 11:40
Autor: Lukáš Veselý

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Oznámení

desaterokompostéry

přístavba zš

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 275
TÝDEN: 1223
CELKEM: 75171

Anketa

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

v obraze
google-play-download
app-store-download

 

Užitečné odkazy