...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Místní poplatek ze vstupného

Základní informace

Místní poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, reklamní a prodejní akce.
Místní poplatek je vybírán podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného.
Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek platí/kdo je ve věci oprávněn jednat

Poplatek platí a ve věci jedná pořadatel akce (příp. jeho zástupce na základě plné moci).

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Na úřadě městské části, na jejímž území se akce koná.

Postup pro řešení situace

Pořadatel akce splní svoji ohlašovací povinnost, ve které uvede

jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu pořadatele akce, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo); místo trvalého pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;  

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka;

údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu konání akce, místo konání, u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a) bod 1 vyhlášky (veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských, včetně děl módního návrhářství, audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců), pokud nejsou spojené s restauračním provozem, také kapacitu místa pořádání (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme) a u akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, též účel použití výtěžku.

Po akci uvede poplatník správci poplatku částku vybraného vstupného a místní poplatek zaplatí.

V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník povinen ohlásit správci poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce.

Lhůty

Nejméně týden před konáním akce je třeba splnit ohlašovací povinnost.

  • Do 15 dnů po konání akce je třeba sdělit celou částku vybraného vstupného na akci.
  • Do 15 dnů sdělit jakoukoliv změnu údajů.
  • Do 15 dnů bez vyměření zaplatit poplatek, v případě opakujících se akcí do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Doklady, které je třeba mít s sebou

  • fyzická osoba: občanský průkaz;
  • právnická osoba: plnou moc a občanský průkaz.

Sazby poplatku

Sazba je stanovena procentem z celkové výše vybraného vstupného sníženého o DPH.

typ akce

popis akce

sazba

kulturní akce §2 písm. a) bod 1 OZV  

veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců

 

v případě, že se akce koná v prostorách s kapacitou nad 3000 osob

  5%

v případě, že je akce spojena s restauračním provozem

20%

kulturní akce §2 písm. a) bod 2 OZV

módní přehlídky, diskotéky, taneční party, vystoupení DJ, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě)

20%

sportovní akce

utkání, či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž), a to ve všech sportovních odvětvích, a dále všechna mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení

10%

prodejní akce

burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických)

20%

reklamní akce

akce pokládají akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží.

20%

 

V některých městských částech se mohou výše uvedené sazby lišit, individuální sazby pro jednotlivé městské části jsou uvedeny v příloze obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného.

Osvobození podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

Akce, jejichž výtěžek je věnován na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Osvobození podle obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného, v platném znění (dále jen „OZV“)

kulturní akce §2 písm. a) bod 1 OZV, které se konají v prostorách do 3000 osob a které nejsou spojeny s restauračním provozem

taneční kursy, kursy společenského chování, akce pořádané v rámci těchto kursů prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod. a maturitní plesy;

akce, kde je hl. m. Praha nebo městská část pořadatelem

další osvobození pro vybrané druhy akcí pořádaných na území jednotlivých městských částí dle přílohy OZV.

Nezaplacený poplatek lze navýšit až na trojnásobek.

Evidence

Poplatník je povinen vést přehlednou evidenci o počtu prodaných vstupenek na akci, ceně vstupenky a výši vybraného a předkládat ji na požádání správci poplatku ke kontrole.

Vstupenkou se rozumí i jiný doklad opravňující ke vstupu na akci.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.

Osoby

Formuláře

Hlášení k místnímu poplatku ze vstupného.pdf

Hlášení k místnímu poplatku ze vstupného.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,61 kB
Staženo: 236×
Vloženo: 4. 1. 2021

Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného.pdf

Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 115,01 kB
Staženo: 230×
Vloženo: 4. 1. 2021

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy