...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Výstraha ČHMÚ 

VYSOKÉ TEPLOTY (nízký stupeň nebezpečí) v neděli 21. 7. 2024 od 12:00 do 20:00 hodin 

SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí) v pondělí 22.7.2024 od 10:00 do 19:00 hodin

Místní poplatek z pobytu

Poplatek z pobytu hradí osoba, která není v obci přihlášená (poplatník), tzn. že nemá v obci trvalý pobyt nebo zde není hlášená ve smyslu zákona o pobytu cizinců. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.

Tímto poskytovatelem se rozumí fyzická (FO) nebo právnická (PO) osoba, která úplatný pobyt poskytne (týká se kromě ubytovacích zařízení i ubytování např. v bytě, chatě, na pozemku).

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (plátce), který je povinen poplatek vybrat od poplatníka.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, po novele s účinností od 1. 1. 2022. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Ohlášení poplatkové povinnosti:

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.
Ukončení činnosti plátce poplatku ohlásí správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů.
Plátce je povinen hlásit správci poplatku každou změnu údajů uvedených v ohlášení do 15 dnů ode dne kdy změna nastala.
Poplatek od ubytovaných osob vybírá plátce poplatku.

Po skončení kalendářního měsíce může plátce nahlásit správci poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce
a) počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku,
b) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny,
c) celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést.
Plátce poplatku  je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě  evidenční knihu ubytovaných osob pro každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt po dobu 6let.

Osvobození od poplatku:

  • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci;
  • osoby mladší 18 let
  • osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení
  • osoby pečující o děti na zotavovací akci
  • osoby vykonávající na území obce sezónní práce
  • osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů, v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den
  • osoby ubytované v zařízeních sloužící pro přechodné ubytování studentů a žáků za účelem přímé účasti na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení
  • osoby ubytované poskytovatelem zdravotních služeb doprovázející osoby hospitalizované, a to v případech, kdy jejich pobyt není hrazený z veřejného zdravotního pojištění – jestliže obsahuje zvláštní sazbu příloha vyhlášky č. 18/2019 Sb., hl. m. Prahy, osvobození se neuplatní

viz znění zákona č. 565/1990 o místních poplatcích,

vyhláška č. 18/2019 Sb., hl. m. Prahy o místním poplatku z pobytu po její    novele s účinností od 1. 1. 2022

Na kterém úřadě se tato situace řeší:

Na úřadech městských částí příslušných podle místa ubytovacího zařízení s výjimkou hotelů * až ***** na území celé Prahy, kde řízení o poplatku vykonává hl. m. Praha. V tomto případě je třeba se obrátit na odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, kancelář č. 555 (dále jen „správci poplatku“).

Postup pro řešení situace:

Plátce poplatku provede ohlášení k poplatku přímo v sídle místně příslušného správce poplatku – MČ Praha-Lipence, K Obci 47.

Při plnění své ohlašovací povinnosti je plátce poplatku povinen uvést:

fyzická osoba – jméno + příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, adresu pro doručování (je-li odlišná), datová schránka, mail a telefon, čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, adresy všech zařízení nebo míst poskytujících úplatný pobyt, počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného převodu a zahájení ubytování; při osobním jednání předloží občanský průkaz;

právnická osoba – název společnosti, adresu sídla společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování (je-li odlišná), datová schránka, mail a telefon čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat jménem PO (za právnickou osobu jedná její statutární zástupce uvedený v rejstříku nebo registru, případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem), adresy všech  zařízení nebo míst poskytujících úplatný pobyt, počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného převodu a zahájení ubytování.

Sazba:

Sazba poplatku z pobytu činí 50,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
Po skončení kalendářního měsíce může plátce nahlásit správci poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce:
počet dnů pobytu všech ubytovaných osob, které podléhají poplatku, počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny celkovou částku poplatku, kterou je povinen za tyto osoby odvést,

Poplatek je splatný bez vyměření do 15. dne každého následujícího měsíce na účet místně příslušného správce poplatku pod přiděleným variabilním symbolem.

Místní poplatek je možno hradit hotově na úřadě MČ Praha 5 – Lipence, paní Raková nebo převodem na účet MČ Praha Lipence č.ú. : 2000693379, vedený u České spořitelny a to vždy s uvedením variabilního symbolu, který plátci přidělil správce poplatku.

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Adresa

K Obci 47
15531, Praha 5 - Lipence
Hlavní

Osoby

Formuláře

Místní poplatek z pobytu rok 2023.pdf

Místní poplatek z pobytu rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,7 kB
Staženo: 112×
Vloženo: 1. 1. 2023

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:295
TÝDEN:2787
CELKEM:684547

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Sociální služby

Sociální péče

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy