...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

OS KŠ - VÝSTRAHA ČMHÚ: 

SILNÝ VÍTR (vysoký stupeň nebezpečí) ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 9:00 do 20:00 hodin

Místní poplatek z pobytu

Poplatek z pobytu hradí osoba, která není v obci přihlášená (poplatník), tzn. že nemá v obci trvalý pobyt nebo zde není hlášená ve smyslu zákona o pobytu cizinců. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Tímto poskytovatelem se rozumí fyzická (FO) nebo právnická (PO) osoba, která úplatný pobyt poskytne (týká se kromě ubytovacích zařízení i ubytování např. v bytě, chatě, na pozemku).

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (plátce), který je povinen poplatek vybrat od poplatníka.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlášení poplatkové povinnosti:

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.
Ukončení činnosti plátce poplatku ohlásí správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů.
Plátce je povinen hlásit správci poplatku každou změnu  údajů uvedených v ohlášení do 15 dnů ode dne kdy změna nastala.
Poplatek od ubytovaných osob vybírá plátce poplatku, který je povinen do 15. dne každého následujícího měsíce odvést správci místního poplatku vybrané poplatky.
Plátce poplatku  je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě  evidenční knihu ubytovaných osob pro každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt po dobu 6let.

Poplatku nepodléhají/jsou osvobozeni:

  • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci;
  • osoby mladší 18 let
  • osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení
  • osoby pečující o děti na zotavovací akci
  • osoby vykonávající na území obce sezónní práce
  • osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů, v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den

 viz znění zákona č. 565/1990 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Na kterém úřadě se tato situace řeší:

Na úřadech městských částí příslušných podle místa ubytovacího zařízení s výjimkou hotelů * až ***** na území celé Prahy, kde řízení o poplatku vykonává hl. m. Praha. V tomto případě je třeba se obrátit na odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, kancelář č. 555 (dále jen „správci poplatku“).

Postup pro řešení situace:

Plátce poplatku provede ohlášení k poplatku přímo v sídle místně příslušného správce poplatku – MČ Praha-Lipence, K Obci 47.

Při plnění své ohlašovací povinnosti je plátce poplatku povinen uvést:

fyzická osoba – jméno + příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, adresu pro doručování (je-li odlišná), datová schránka, mail a telefon, čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, adresy všech zařízení nebo míst poskytujících úplatný pobyt, počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného převodu a zahájení ubytování; při osobním jednání předloží občanský průkaz;

právnická osoba – název společnosti, adresu sídla společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování (je-li odlišná), datová schránka, mail a telefon čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat jménem PO (za právnickou osobu jedná její statutární zástupce uvedený v rejstříku nebo registru, případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem), adresy všech  zařízení nebo míst poskytujících úplatný pobyt, počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného převodu a zahájení ubytování.

Sazba:

Sazba poplatku z pobytu činí 21,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku:
počet dnů pobytu všech ubytovaných osob, které podléhají poplatku,
počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny
celkovou částku poplatku, kterou je povinen za tyto osoby odvést,

Poplatek je splatný bez vyměření do 15. dne každého následujícího měsíce na účet místně příslušného správce poplatku pod přiděleným variabilním symbolem.

Místní poplatek je možno hradit hotově na úřadě MČ Praha 5 – Lipence, paní Raková nebo převodem na účet MČ Praha Lipence č.ú. : 2000693379, vedený u České spořitelny a to vždy s uvedením variabilního symbolu, který plátci přidělil správce poplatku.

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Adresa

K Obci 47
15531, Praha 5 - Lipence
Hlavní

Osoby

Raková Blanka

Referentka

Formuláře

Hlášení o výběru poplatků z pobytu.pdf

Hlášení o výběru poplatků z pobytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,52 kB
Staženo: 40×
Vloženo: 4. 1. 2021

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Užitečné odkazy