...
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 15/6-2019 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 3. června 2019

Přítomni: Ivana Žáková – místostarostka
radní: Lenka Kadlecová, Martin Vanko, Stanislav Řezník,
Omluveni: Michal Zahradník
Zapisovatelka: Hana Schwarzová
Přizvaní:
Místo a čas jednání: ÚMČ Praha-Lipence, od 18:30 hodin do 21.15 hodin

Internet-Zápis rada č. 15 z 3.6.2019.pdf

Program:
A. Z předchozích jednání
1/2 ZŠ přístavba - Objednávka dokumentace
2/2 Rekonstrukce ulice Na Lhotkách
B. Nové
15/1 Odsvěření vodovodu a kanalizace
15/2 Úhrada vodovodních a kanalizačních přípojek
15/3 Žádost o uvolnění daru pro Model klub
15/4 Výběrové řízení na strategický plán obce
15/5 Pořízení počítače
15/6 Změny v komunikační komisi
15/7 Změna územního plánu / ÚP /
15/8 Zveřejnění krátké zprávy z rady
C. Organizační
D. Usnesení
I. 15/6-2019 Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí č.15/74.
II. 15/6-2019 Rada městské části souhlasí č.15/75
III. 15/6-2019 Rada městské části jmenuje č.15/76
IV. 15/6-2019 Rada MČ Praha-Lipence schvaluje č.15/77. 4

 

A. Z předchozích jednání

1/2 ZŠ přístavba - Objednávka dokumentace  

Ke kolaudaci a k další evidenci a zpracování přístavby ZŠ je nutné vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Tato dokumentace nebyla součástí smlouvy s architektonickou firmou City Work s.r.o. Firma City Work s.r.o. dala nabídku na zhotovení 4 paré v černobílém provedení včetně PDF souborů za 26.500,- Kč, bez DPH, barevné provedení za 42.000,- Kč bez DPH a na elektronickou formu projektu v DWG formátu za 45.000,- Kč bez DPH.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s objednávkou dokumentace skutečného provedení přístavby ZŠ Lipence v černobílé verzi a v DWG formátu v celkové ceně 71.500,- Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Žáková)
proti 0
zdržel se 0

2/2 Rekonstrukce ulice Na Lhotkách

Při rekonstrukci ulice Na Lhotkách, kterou zajišťuje Magistrát hl. města Prahy, se vyskytl problém s pronájmem a následným odkupem pozemku, č. parc. 2141/19 v k.ú. Lipence. Po několika jednáních a návrzích řešení bylo vybráno řešení, kdy by si MČ Praha-Lipence pronajala předmětný pozemek za 1.000,- Kč měsíčně až do doby, kdy tento pozemek MHMP od majitelů vykoupí. Nájemné by jedenkrát ročně MČ vyfakturovala společnosti Zavos s.r.o., která pro magistrát stavbu zajišťuje.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s vlastníky pozemku č. parc. 2141/19 v k.ú. Lipence, za částku 1.000,- Kč měsíčně až do doby, kdy tento pozemek MHMP od majitelů vykoupí, MČ Praha-Lipence následně toto nájemné jedenkrát ročně vyfakturuje společnosti Zavos s.r.o.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Žáková)
proti 0
zdržel se 0

 

B. Nové

15/1 Odsvěření vodovodu a kanalizace

Místostarostka informovala radu o písemné informaci z odboru investic MHMP, ohledně nutnosti zahájení procesu odsvěření vodovodní a kanalizační sítě na území MČ Praha-Lipence ve prospěch hl.m.Prahy.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí informace o nutnosti zahájit proces odsvěření vodovodní a kanalizační sítě na území MČ Praha-Lipence.

15/2 Úhrada vodovodních a kanalizačních přípojek  

1. Vodohospodářská společnost zaslala dopis s informací, že dochází k rozdělení platby nákladů za zřízení nových přípojek či při jejich rekonstrukci, výměně vodoměru apod.

MČ Praha-Lipence podle této informace (na základě Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích) musí být vlastníkem odbočení a uzávěru (vč. příslušenství). Znamená to tedy, že při zřizování přípojky vodovodu nebo kanalizace hradí náklady na odbočku nebo navrtávací pas a uzávěr přípojky vč. příslušenství a u vodovodní přípojky také náklady na vodoměr.

15/3 Žádost o uvolnění daru pro Model klub  

Předseda Modelklubu Lipence Daniel Krob žádá o uvolnění 20.000,- Kč, které má v rozpočtu pro rok 2019 vyčleněno na podporu letecko-modelářských akcí.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje uvolnění finančního daru ve výši 20.000,- Kč na podporu letecko-modelářských akcí v roce 2019. 

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Žáková)
proti 0
zdržel se 0

15/4 Výběrové řízení na strategický plán obce  

Předseda stavební komise Martin Vanko doporučuje radě vyhlásit výběrové řízení na strategický plán obce.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na strategický plán obce a pověřuje Martina Vanka přípravou výběrového řízení.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Žáková)
proti 0
zdržel se 0

15/5 Pořízení počítače  

Předseda komunikační komise Lukáš Veselý navrhuje zakoupení notebooku pro potřeby MČ Praha-Lipence. Navrhuje zakoupit využít zdroje vyřazených počítačů používaných při volbách v hodnotě do 5.000,- Kč.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s pořízením počítače pro potřeby MČ Praha-Lipence v hodnotě do 5.000,- Kč.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Žáková)
proti 0
zdržel se 0

15/6 Změny v komunikační komisi

Předseda komunikační komise Lukáš Veselý oznámil radě MČ, že z časových důvodů ukončuje své členství v komunikační komisi ke dni 31.5.2019 Martin Vanko. Dále navrhuje radě, aby za člena komunikační komise byla jmenována od 1.6.2019 p. Zuzana Šálanská, která je nová kronikářka Lipenců.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí odstoupení Martina Vanka ke dni 31.5.2019 z komunikační komise a jmenuje členkou komunikační od 1.6.2019 p. Zuzanu Šálanskou.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Žáková)
proti 0
zdržel se 0

15/7 Změna územního plánu / ÚP /

Na ÚMČ Praha-Lipence byla doručena žádost o změnu ÚP. Firma Meritum žádá o změnu z VV na SM. Jedná se o pozemky číslo parcelní v k.ú. Lipence:

2178/49, 2178/50 = zastavěná ploch a nádvoří
2178/51, 2178/52, 2178/16, 2178/2 část = ostatní plocha, manipulační plocha,
2178/3 = ostatní plocha, jiná plocha.

V minulosti odprodal MHMP po schválení Radou MHMP pozemky a zanedbané stavby firmě Meritum jako nepotřebný majetek s tím, že na zbývajících pozemcích se bude stavět vodojem. Stavby byly zrekonstruovány a v současné době jsou využívány jako kanceláře a byt. Tuto změnu odsouhlasilo zastupitelstvo MČ Praha-Lipence již v roce 2009, avšak letos bylo zjištěno, že se tato žádost ztratila. Firma Meritum žádá o nové odsouhlasení, aby tuto žádost mohla podat ještě ke stávajícímu ÚP.

Usnesení: Rada Městské části Praha Lipence souhlasí se změnou ÚP na pozemky číslo parcelní 2178/49, 2178/50 zastavěná plocha a nádvoří, 2178/51, 2178/52, 2178/16, 2178/2 část, ostatní plocha, manipulační plocha, 2178/3 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Lipence. z VV na SM a předává k projednání Zastupitelstvu MČ Praha-Lipence.

Hlasování: Pro 3 (Řezník, Vanko, Žáková)
proti 0
zdržel se 1 (Kadlecová)

15/8 Zveřejnění krátké zprávy z rady

Komunikační komise doporučuje Radě MČ Praha-Lipence do doby, než budou zápisy z rady uveřejněny na WWW stránkách MČ, uveřejnit na WWW stránkách po jednání krátkou zprávu ve formě: „Rada MČ Praha-Lipence dne xy projednal body xy a schválila xy. Podrobný zápis bude po vypracování zveřejněn zde“.

Zprávu o jednání připraví radní Martin Vanko a správnost údajů schválí místostarostka Ivana Žáková.

Usnesení: Rada Městské části Praha Lipence souhlasí s uveřejňováním krátkých zpráv z jednání rady na WWW stránkách MČ, zprávy připraví radní Martin Vanko, odsouhlasí místostarostka Ivana Žáková.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Žáková)
proti 0
zdržel se 0

 

C. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory, apod. z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení.

Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.Praha-Lipence.cz

Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 5 číslovaných stran (bez příloh, dalších podkladů).

Texty usnesení budou pod č. 15/6-2019 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady. Samostatné usnesení podepíší tajemnice úřadu a místostarostka.

V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení.

Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo ve 21.15 hodin.

 

D. Usnesení

Texty usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým USNESENÍ RADY Č. 15/6-2019 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 3.6.2019

Rada městské části se 3.června 2019 usnesla takto:

I. 15/6-2019 Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí č.15/74

a) informace o nutnosti zahájit proces odsvěření vodovodní a kanalizační sítě na území MČ Praha-Lipence.

b) odstoupení Martina Vanka ke dni 31.5.2019 z komunikační komise.

 

II. 15/6-2019 Rada městské části souhlasí č.15/75

a) s objednávkou dokumentace skutečného provedení přístavby ZŠ Lipence v černobílé verzi a v DWG formátu v celkové ceně 71.500,- Kč bez DPH.

b) s uzavřením nájemní smlouvy s vlastníky pozemku č. parc. 2141/19 v k.ú. Lipence, za částku 1.000,- Kč měsíčně až do doby, kdy tento pozemek MHMP od majitelů vykoupí, MČ Praha-Lipence následně toto nájemné jedenkrát ročně vyfakturuje společnosti Zavos s.r.o.

c) s vyhlášením výběrového řízení na strategický plán obce a pověřuje Martina Vanka přípravou výběrového řízení.

d) s pořízením počítače pro potřeby MČ Praha-Lipence v hodnotě do 5.000,- Kč.

e) s uveřejňováním krátkých zpráv z jednání rady na WWW stránkách MČ, zprávy připraví radní Martin Vanko, odsouhlasí místostarostka Ivana Žáková.

f) se změnou ÚP na pozemky číslo parcelní 2178/49, 2178/50 zastavěná plocha a nádvoří, 2178/51, 2178/52, 2178/16, 2178/2 část ostatní plocha, manipulační plocha, 2178/3 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Lipence z VV na SM a předává k projednání Zastupitelstvu MČ Praha-Lipence.

 

III. 15/6-2019 Rada městské části jmenuje č.15/76

a) jmenuje členkou komunikační od 1.6.2019 p. Zuzanu Šálanskou.

 

IV. 15/6-2019 Rada MČ Praha-Lipence schvaluje č.15/77

  1. uvolnění finančního daru ve výši 20.000,- Kč na podporu letecko-modelářských akcí v roce 2019.
  2.  

 

V Praze Lipencích 3.6.2019

 

Datum sejmutí: 30. 6. 2019 Zodpovídá: Hana Schwarzová Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Oznámení

desaterokompostéry

přístavba zš

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 177
TÝDEN: 803
CELKEM: 93494

Anketa

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

v obraze
google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
1
28 29 30 31 1 2

Užitečné odkazy